slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- Samhandlingsreformen – PowerPoint Presentation
Download Presentation
- Samhandlingsreformen –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- Samhandlingsreformen – - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

- Samhandlingsreformen –. Veien videre…. bærekraftig utvikling for framtidas behov. Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler. Mål: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremming og forebygging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

- Samhandlingsreformen –


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

- Samhandlingsreformen –

Veien videre…..

bærekraftig utvikling for framtidas behov

gjennomf ring av samhandlingsreformen m l og virkemidler
Gjennomføring av samhandlingsreformenMål og virkemidler

Mål:

 • Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet

gjennom satsing på helsefremming og forebygging

 • Dempet vekst i bruk av sykehustjenester
 • Mer helhetlige og koordinerte tjenester

Virkemidler:

 • Lover og forskrifter
 • Avtaler
 • Eierstyring av spesialisthelsetjenesten
 • Faglige styringsverktøy
 • Planarbeid
 • Ny finansieringsmodell
forutsetninger
Forutsetninger
 • Verken kommunene eller helseforetakene vil makte å møte morgendagens helseutfordringer hvis vi forsetter i samme spor som i dag.
 • Kommunene styrkes gjennom sine tilbud og de samhandlingsopplegg som etableres, og derved reduseres presset på innleggelser og reinnleggelser. Større deler av behandlingen utføres der folk bor.
 • Rask utskriving fra sykehuset, bruk av spesialisthelsetjenesten til det de er best på.
grunnleggende forutsetning
Grunnleggende forutsetning:
 • å etablere en felles forståelse i kommuner og helseforetak av
  • Målgruppe
  • Utfordringsbilde
  • Løsningsforslag
  • Ønsket måloppnåelse.
grunnmuren
Grunnmuren

”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene”

Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

samhandlingsreformens betydning for spesialisthelsetjenesten
Samhandlingsreformens betydning for spesialisthelsetjenesten

Helse Sør-Øst er godt forberedt på samhandlingsreformen. ”Plan for strategisk

utvikling” og ”Omstillingsprogrammet mot 2020 – hovedstadsprosessen” har

det samme hovedsyn på helse-Norges utfordringer som samhandlingsreformen

 • Forskyving av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten til mer fokus på kommunehelsetjenesten.
 • Spesialisthelsetjenesten enda ”spissere”
 • Kompetanseutveksling.
 • Utviklingsmuligheter for lokalsykehusene i nært samarbeid med kommunene.
 • Samhandlings- og koordineringsfunksjonen en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring.
 • Konsentrere seg om oppgaver der sykehusene har sitt fortrinn
 • Helhetlige pasientforløp med sikte på å lede pasienten dit kompetansen finnes.
hovedtrekk framover nasjonal helseplan
Hovedtrekk framover – Nasjonal Helseplan

Spesialisthelsetjenesten:

 • Se tjenesten under ett, inkl. avtalespesialister
 • Desentraliserte tilbud til de store sykdomsgruppene
 • Videreutvikling i takt med endringene i kommunene
 • Ytterligere spesialisering, samtidig utvikling av desentralisering
 • Lovpålagt samhandling (avtaler/fora, lokale samarbeidsprosjekter, felles planprosesser)
krav til foretakene
Krav til foretakene
 • Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra – hovedarena for de store sykdomsgruppene
 • Krav om å inngå i lokale samarbeidsprosjekter der det er kostnadseffektivt og gir like gode, eller bedre tjenester.
 • Tjenestene skal understøtte kommunenes nye rolle
 • Ved omstillinger skal brukere, ansatte og kommuner tas med.
 • Behov for breddekompetanse ved små sykehus skal legges til grunn ved funksjonsfordeling
 • Samarbeid om samlokalisering av lokalsykehus og DMS
 • Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanseutveksling og –oppbygging i kommunene.
 • Ventetiden skal ned og det skal ikke være fristbrudd
 • Samhandlings- og koordineringsfunksjonen skal ha en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring
kompetanse og rekruttering
Kompetanse og rekruttering

Avgjørende for å lykkes med reformen

Mål:

- Bedre fordeling av helsepersonell mellom kommuner og sykehus

 • Betydelig kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

Virkemidler:

- Utdanne tilstrekkelig personell med riktig kompetanse

 • Arbeide systematisk med kompetanseheving – spes. I kommunene
 • Stimulere til systematisk kompetanseoverføring på tvers og mellom nivåene
 • Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt og etablering av samarbeidsavtaler og –fora er sentralt.
sp rsm l som m l ses
Spørsmål som må løses
 • Hvor stor andel av sykehusbruken kan påvirkes av gode effekter av forebyggende tiltak..
 • Hva påvirker henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten..
 • Hva er et godt pasientforløp..
 • Hvordan identifisere forhold som bør endres for å understøtte god lokal oppgaveløsning..

..?

utfordringer
Utfordringer
 • Hvordan sikre (og måle) at tiltakene har effekt?
 • Usikre/varierende rammebetingelser
 • Effekter for pasientene
 • Hvordan monitorere evt. uønskede virkninger av reformen?
 • Fastlegenes ansvar og mulighet mht. å vurdere andre tiltak enn innleggelse i sykehus?
 • Oppgjørsordninger – unngå byråkrati.
 • Avtaler - sikre at disse blir gode verktøy for aktørene