Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
Download
1 / 26

MTF-landsmøte 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

MTF-landsmøte 2013. 6. mai 2013. SAMHANDLINGSREFORMEN. St. meld. Nr. 47 (2008 – 2009). Arild Hammer. ORGANISASJON. SAMHANDLINGSREFORMEN. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. 4. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. OM SAMHANDLINGSREFORMEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MTF-landsmøte 2013' - karif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MTF-landsmøte 2013

6. mai 2013

SAMHANDLINGSREFORMEN

St. meld. Nr. 47

(2008 – 2009)

Arild Hammer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


ORGANISASJON

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


SAMHANDLINGSREFORMEN

Rett behandling – på rett sted – til rett tid

4

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


OM SAMHANDLINGSREFORMEN

Samhandlingsreformen innebærer målrettet satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid. En større del av helsetjenesten skal leveres i kommunene.

Kommune og sykehus får plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus.

5

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Kommunene overtar ansvaret for utskrivingsklare pasienter fra første dag.

Spesialisthelsetjenesten avgjør nå pasienten er utskrivningsklar.

6

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Pasienter får større rett til medvirkning når det gjelder utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Ny teknologi og nye metoder krever samtidig ytterligere spesialisering. For å sikre god og riktig kompetanse vil det bygges sterke fagmiljøer.

7

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Det bygges nye samhandlingsarenaer utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

 • Hvilken aktivitet?

 • Kreves definerte romgrupper?

 • Hva med nødstrømforsyning inkl. UPS?

DSB og DLE må følge med slik at installasjoner blir designet og utført i forhold til forventet aktivitet.

8

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


St. utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.meld.nr 47

3.4.1 Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren

Områder som vurderes

 • Oppkobling til felles sikkert helsenett for alle aktører

 • Elektronisk meldingsutveksling mellom aktørene (henvisninger, prøvesvar, sykemeldinger, takstoppgjør mv.)

 • Elektronisk pasientjournal – som kan kommunisere og sende tilgjengelig informasjon på tvers av virksomhetsgrenser.

9

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Dagens virkelighet utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Samhandling på ”gule lapper”

Åtte av ti kommuner har investert i datasystemer som fortsatt ikke kommuniserer med sykehus, legevakt og fastleger.

Den elektroniske samhandlingen må fungere i samtlige deler av helsesektoren.

Ikke bare for å spare tid, men minst like mye for å styrke pasientsikkerhet, behandlingskvalitet og krav til dokumentasjon

På mange måter er den utilstrekkelige datakommunikasjonen en trussel mot hele samhandlingsreformen

1

Kilde: pricewaterhousecoopers

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Dagens virkelighet utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Samhandling på ”gule lapper”

Om tre år får kommunene ansvar for all øyeblikkelig hjelp. Det gir ikke mindre grunn til bekymring

Etter årelange utredninger burde tydelige kravspesifikasjoner og standardiserte fellesplattformer for helsedata vært på plass for lengst.

Men her i landet skal alt for mye baseres på frivillighet og konkurranse.

Resultatet er et system med så mange særutgaver og brukervariasjoner at det hele alt for ofte hender i handlingslammelse. Og/eller den sterkestes rett.

2

Kilde: pricewaterhousecoopers

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Samhandlingsreformen utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak.

National veileder 5.1

Ved enhver overføring av oppgaver eller aktiviteter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen skal overføringen være forsvarlig. Partene må sikre at dem som skal utføre en oppgave har faglig kompetanse og utstyr til å utføre tiltaket.

12

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Samhandlingsreformen utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak.

National veileder 5.11

 • Lov om helsemessig og sosial beredskap pålegger kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten å utarbeide beredskapsplaner for de virksomheter som tilbyr helse- og sosiale tjenester.

 • Flere særlover og forskrifter regulerer ansvaret på nærmere ulike områder.

 • Avtalen bør beskrive:

 • Risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for planer

 • Planlegging og gjennomføring av planer

 • Kompetanse og opplæring

 • Løsning av konkrete beredskapsplaner

 • Forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Avtale mellom kommuner og helseforetak – utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

råd fra KS advokatene

5. Særskilt om ”tyngre” brukere

Dersom kommunen overtar ”tyngre” brukere fra sykehuset, er det særlig viktig å avtale hvilke forpliktelser sykehuset har til opplæring av kommunen, samt til oppfølging og informasjonsoverføring til kommunen.

Det kan være hensiktsmessig at sykehusansatte skal overføre sin kompetanse ved for eksempel fysisk å arbeide ute i kommunen mot bruker i en avtalt tidsperiode.

14

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

med veiledning

Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet

20. august 1999 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §10

15

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål

16

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§2 Virkeområde

Omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr (EMU), tilbehør og systemløsninger.

Forskriften gjelder også for virksomheter som stiller EMU til disposisjon for privatpersoner i private hjem

Forskriften gjelder uten hensyn til om det EMU er kjøpt, leiet, lånt eller skaffet til veie på annen måte

17

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass. § 3 Definisjoner

ELEKTROMEDISINSK UTSTYR

ETHVERT MEDISINSK UTSTYR, INKLUDERT SYSTEMLØSNINGER, BEREGNET FOR MENNESKER ELLER DYR OG SOM FOR Å FUNGERE ER AVHENGIG AV EN ELEKTRISK ENERGIKILDE SAMT NØDVENDIG TILBEHØR TIL SLIKT UTSTYR

18

18

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§ 9 Ansvar – Hvem forskriften gjelder for

Virksomheter som bruker EMU er ansvarlig for at forskriftens krav etterleves.

Dersom virksomheten stiller EMU til disposisjon for privatpersoner i private hjem, er virksomheten ansvarlig for at forskriften er oppfylt.

19

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Veiledning til §9 utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Virksomhetene skal oppfylle forskriften også om den ikke selv er eier, men låner eller leier det EMU

Ansvaret for elektriske hjelpemidler for de enkelte virksomhetene (som hjelpemiddelsentraler, kommuner) kan være regulert i annet lovverk. Denne forskrift griper ikke inn i en eventuell fordeling av ansvar som er fastsatt i annen lov eller forskrift.

”Stille til disposisjon for privatpersoner” innebærer alle former for lån, leie, leasing og lignende og uavhengig om det kreves egenandel eller annen økonomisk kompensasjon.

20

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§13 Opplæring

De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret.

De skal ha informasjon om de farer som knytter seg tilbruk av elektromedisinsk utstyr og hvilke forhåndsregler som må tas for å hindre fare for skade på liv, helse og omgivelser.

Opplæring av de som skal bruke utstyret skal være systematisk og dokumentert

21

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§15 Vedlikehold

Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare for skade på mennesker, dyr og materielle verdier.

Veiledning

Vedlikeholdet baseres på vurdering av risiko og produsentens anbefaling

22

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


FEMU utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

§16 Registrering av vedlikeholdsaktiviteter

Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr og tilbehør skal registreres på en systematisk måte

23

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Helse og omsorgsdepartementet utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt.

 • Folk skal få bistand til koordinering og oppfølging.

 • Tilbudet i kommunene skal bli bredre.

 • Oppfølging av personer med kronisk lidelse vil bli bedre.

 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, feks. å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.

 • Folk flest vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

24

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Hva kan samhandlingsreformen bety for oss? utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

Når er pasienten utskrivingsklar?

Vil elektromedisinsk utstyr følge pasienten som det gjøres med behandlingshjelpemidler?

Hva med installasjoner i eksisterende kommunale bygg /rom og hva med nye institusjoner som bygges?

Hva med hjemmebaserte tjenester og utstyr ifm opplæring?

Hvordan organiseres eventuelle utstyrslån – ansvar - oppfølging?

25

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Takk for oppmerksomheten utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

26

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


ad