samhandlingsreformen helse og omsorgs og folkehelseloven konsekvenser for fysioterapeuter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter. Fagseminar for faggruppen i barne og ungdomsfysioterapi Kristiansand 23. mars 2011 Anne Kari Thomassen akt@fmaa.no.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter' - latisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandlingsreformen helse og omsorgs og folkehelseloven konsekvenser for fysioterapeuter
Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter

Fagseminar for faggruppen i barne og ungdomsfysioterapi

Kristiansand 23. mars 2011

Anne Kari Thomassen

akt@fmaa.no

slide2
Samhandlingsreformen – RetningsreformLovendringene – forutsetning for gjennomføringenHelse og omsorgsplanen – en politisk plan

PARADOKSET

 • Blant verdens rikeste land
 • Høy forventet levealder
 • Høy grad av opplevd lykke og livskvalitet – Alle aldersgrupper
 • Verdens nest dyreste helsevesen
bakgrunnen for kursendringen

Bakgrunnen for «kursendringen»

Økende gap mellom forventninger og tilbud

Brudd og svikt i tjenestene

Demografisk utvikling

Sykdomsbildet endrer seg

Konkurranse om personell og kompetanse

norge i 2030
Norge i 2030
 • Bruker vi sykehusene på samme måte som nå, må helsevesenet ansette annenhver ungdom – og fremskaffe 5000 nye sengeplasser

Årsak – Fra 70 år og oppover brukes spesialisthelsetjenesten mye mer, og vi får flere eldre.

Beregningene er basert på forbruk i sykehusene i 2008

Kilde: SINTEF teknologi og samfunn ved Stein Ø. Petersen og Asmund Myrbostad.

mer helsepersonell er ikke l sningen
Mer helsepersonell er ikke løsningen
 • Norge gjør det dårligere når man ser på resultater i forhold til ressursinnsats.
 • 16 plass på helseindeks korrigert for ressursbruk (Av OECD`s 29 land)
 • Vi har generelt en høy ressursinnsats både målt som utgifter per innbygger, som andel av offentlig og privat forbruk, og som antall leger og sykepleiere per innbygger.
 • Kilde: St. meld. nr. 9 (2008-2009) ” Perspektivmeldingen 2009”
hva er utfordringene i norge
Økende antall eldre - spesielt fra 2016. Demens

Sosial ulikhet i helse

Migrasjons helse

Flere yngre funksjonshemmede

Flere kronisk syke

Levevaner og helseadferd

Kols, diabetes, kreft

Psykisk sykdom

Depresjoner, demens

Kilde: St. meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, ”Rett behandling - på rett sted - til rett tid”

Hva er utfordringene i Norge?
fra reparasjon til forebygging
Fra reparasjon til forebygging

I dag

Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

Framtid

Kostnader

Tidligfase

Diagnose

Kronisksyk

Komplikasjoner

Forebygging

|

vi er ved et veivalg
De økte utgiftene truer velferdsordningen

Helseutfordringene er i stor grad livsstilsrelatert og trenger nye metoder

Prioriteringsdebatt…..Hva er det offentliges oppgave ?

Fra et sykevesen til et friskvesen

Vi er ved et veivalg !
eldre

Eldre….

3 viktige stikkord:

ensomhet - inaktivitet - feilernæring

Som gir:

funksjonssvikt – fysisk og psykisk og sosialt

- fallulykker - frac.colli.fem. - sykehjem….

- depresjon - demens - sykehjem….

hva kan gj res
Hva kan gjøres ?
 • Oppsøkende legevirksomet?
 • Helsestasjon fra fylte 70 år ?
 • Fallforebyggende arbeid – hjemmebesøk?
 • Etablere møteplasser – sosialt nettverk
 • Funksjonstrening
slide13

Muskel og skjelett- og lettere psykiske lidelser Stor utgiftspost – 40. mrd. i 2004. Forbruk av helsetjenester og utgifter fra NAV Kilde: «Plager flest, koster mest – muskel-skjelettlidelser i Norge”. Rapport fra Nasjonalt ryggnettverk. 2004»

 • Vondt i ryggen
 • Nakken
 • Generelle «vondter»
slide14

Levevaner og helseadferdKols, diabetes, kreft – skyldes i hovedsak inaktivitet, feilernæring og tobakksbruk…WHO – 80 % av hjerteinfarktene, 90 % av diabetes 2 og 30 % av kreftforekomsten kan forebygges ved bedre kost, mer mosjon og røykfrihet.Kilde: Innst.212 S (2009-2010)

hva kan gj res1

Hva kan gjøres ?

En pille for alt som er ille ? Sykemelding ?

Hva er evidensen ?

Fysisk aktivitet !!

Røykeslutt !!

DRIFT AV LOKALE FRISKVERNSSENTRALER

sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse

Unge uføre 18-49 år – 51 per 1000. Flest i Norge !

Flere sosialhjelpsmottakere for alle aldersgrupper, men spesielt for gruppen 18-24 år.

Unge arbeidsledige - 18- 24 år

Flere bosatte personer over 17 år med lav inntekt Dobbelt så mange i aldersgruppen 15-20 år som røyker – over 20 %

Alkoholkonsum 5.2 liter - landsgjennomsnittet er på 4,5 liter

Unge som har prøvd cannabis nesten på nivå med Oslo

Kilde: Nøkkeltall for helsesektoren – Rapport 2000, Kommunehelseprofiler, Fafo rapport 2009-38 og Vedøy T.V og Skretting A, Ungdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse 1968-2008, SIRUS Rapport 5/2009

migrasjonshelse

Migrasjonshelse

Innvandrergrupper kommer dårlig ut på flere levekårsvariabler – Jfr Groruddalen

”Double burden diseases”

Språkbarrierer

Kulturforskjeller

Brutte sosiale nettverk....

og hva gjøres ?

hva kan gj res i et forebyggende perspektiv

Hva kan gjøres i et forebyggende perspektiv?

Tidlig innsats – koordinert oppfølging

Gode vaner legges tidlig i livet…

Barnehage og skole er viktige utjevnende arena som når så å si alle

Kultur og fritidstilbud til alle – gratis ?

Gjøres det ?

viktige stikkord som brukes ifm med reformarbeidet

Viktige stikkord som brukes ifm med reformarbeidet.

forebyggende helsetjenester, friskvern, egenmestring, gode pasientforløp, ny kommunerolle, koordinering, ny kompetanse, tidlig intervensjon, BEON, miljørettet folkehelsearbeid, sykevesen/helsevesen

ny framtidig kommunerolle
Ny framtidig kommunerolle

Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).

Kommunene skal se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng med andre samfunnsområder; som skole, barnehage, arbeidsliv, næringsutvikling, arealplanlegging, kultur m.m.

Kommunene skal arbeide mot å styrke den enkeltes mestringsevne og deltakelse i arbeidslivet

Oppgavene må løses ut fra lokale forhold, tilgang på nødvendig kompetanse, tilrettelegging og lokal fag - og kompetansutvikling er viktig. Interkommunalt samarbeid er nødvendig.

|

riktig personell i kommunene
Riktig personell i kommunene ??

Hvilke kompetanse trengs i forhold til utfordringene ?

 • FOREBYGGING
 • Endringsfokusert rådgiving - Egenmestring
 • FORLØPSTENKNING - Koordinering samarbeid
 • Fysisk aktivitet – funksjonstrening
 • Barnevern
 • Miljøarbeidere i skolen
slide22

Kommunal helse og omsorgslov og folkehelselovenEn grensegang mellom individrettet og befolkningsrettet

Krav til funksjoner – ikke profesjoner

Krav til pasientsikkerhet og forsvarlighet

Krav til kvalitetsforbedringsarbeid

Krav til koordinerende enhet og koordinator ved behov

Krav til samarbeidsavtaler

Hjemmel til å kunne stille krav om

- Krav til kvalitet og rapporteringsplikt

- Elektronisk dokumentasjon

- Funksjonskrav, standarder og sertifisering mht IKT

Mindre byråkrati ved tildeling av tjenestene.

ny folkehelselov

Ny folkehelselov

Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer

Krav til politisk forankring av mål og strategier

Krav til iverksetting av nødvendige tiltak

Krav til involvering av alle kommunale sektorer.

hvilke implikasjoner f r dette for fysioterapeuter

Hvilke implikasjoner får dette for fysioterapeuter ?

Må ta utgangspunkt i helseutfordringene.

Avgi pasientdata/statistikk som et ledd i helseovervåkingen

Forebygging versus behandling ???

Faglige veiledere – setter funksjonskrav

Dokumentasjon - forskning