Tron loven og framtida
Download
1 / 20

Tron, loven og framtida - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Updated On :

Tron, loven og framtida. VOFO Troms 09.05.09 Hilde Søraas Grønhovd. Ny lov Ny oppmerksomhet? Nye muligheter? Ny giv?. Et generelt utgangspunkt for VOFOs syn. Læring skjer på flere arenaer – formelt, ikke-formelt og uformelt – og har flere mål – for individ, arbeidsliv og samfunn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tron, loven og framtida' - seamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tron loven og framtida l.jpg

Tron, loven og framtida

VOFO Troms 09.05.09

Hilde Søraas Grønhovd


Ny lov ny oppmerksomhet nye muligheter ny giv l.jpg
Ny lov Ny oppmerksomhet? Nye muligheter?Ny giv?


Et generelt utgangspunkt for vofos syn l.jpg
Et generelt utgangspunkt for VOFOs syn

 • Læring skjer på flere arenaer – formelt, ikke-formelt og uformelt – og har flere mål – for individ, arbeidsliv og samfunn

 • De viktigste læringsarenaene er skoleverket (offentlig sektor), arbeidsplassen/næringslivet (privat sektor) og de frivillige organisasjonene (tredje sektor)

 • Skoleverket er den mest sentrale læringsarenaen, men…

 • For voksne spesielt er det viktig at det finnes alternative læringsarenaer til skoleverket; bl.a. studieforbundene

 • For voksne spesielt er det viktig å tenke motivasjon, tilgjengelighet, metodevalg, fleksibilitet, behov og interesser


Bakgrunn l.jpg
Bakgrunn:

 • Lov om voksenopplæring 1976;

 • Verdens første lov i sitt slag, som “regulerer” opplæring i regi av frivillige organisasjoner

 • De gode hensikters og de gode intensjoners lov.

 • En rammelov, ingen rettighetslov (pålegger ikke det offentlige å yte tilskudd)

 • En lov for studieforbundene,

 • og en lov for å …“hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv”…


Etter 30 r nsket mange noe nytt l.jpg
Etter 30 år ønsket mange noe nytt…

 • Kunnskapsminister Djupedal initierte en utredning om studieforbundene i 2006, og i september 2007 la Audun Tron og hans utvalg fram NOU 207:11 Studieforbund – læring for livet

 • Kunnskapsminister Solhjell valgte, i tråd med vårt ønske, å følge opp utredningen med en ny lov. Denne ble sendt ut på høring i januar, vedtatt i Statsråd i går, og skal etter planen tre i kraft fra januar 2010.

 • Noen av forslagene i Tronutredningen er ikke videreført i loven, men overført til arbeidet med Kompetansemeldinga, som er en stortingsmelding som er varslet i 2009.


Nou norges offentlige utredninger 2007 11 studieforbund l ring for livet l.jpg
NOU Norges offentlige utredninger2007: 11Studieforbund – læring for livet

Tronutredningen


Litt om hva tronutvalget sa l.jpg
Litt om hva Tronutvalget sa…

Utvalget oppfatter studieforbundene som sentrale aktører når det gjelder å gjøre tredje sektor som læringsarena tilgjengelig for alle og med det bidra til demokrati og deltakelse.


Litt mer om hva tronutvalget sa l.jpg
Litt mer om hva Tronutvalget sa…

 • Utvalget mente at studieforbund er en av mange aktører som bidrar til å nå målsettinger i arbeids- og samfunnsliv sentralt, regionalt og lokalt.

 • Deres viktigste fortrinn er å være en åpen og tilgjengelig arena for læring.

 • Studieforbundenes mulighet til å spille en aktiv og synlig rolle på flere samfunnsområder handler om bedre samarbeid med offentlige aktører, både ved at de slippes til, og ved at de selv griper mulighetene.


Tron loven og framtida9 l.jpg
Tron, loven og framtida

 • Utvalget peker på behovet for en mer fleksibel tilbudsstruktur for å gjøre rettighetsbasert opplæring tilgjengelig og tilrettelagt for voksnes ulike behov…

 • og samtidig sikre at opplæringen blir kvalitetssikret i samsvar med godkjente læreplaner.

 • Utvalget understreker også behovet for bredt samarbeid mellom involverte aktører, herunder NAV, regionalt arbeidsliv, tredje sektor og utdanningsmyndighetene for at voksne skal få et best mulig opplæringstilbud.


Loven og framtida l.jpg
Loven – og framtida

 • Ny lov bygger på Tronutredningen

 • Loven er trofast mot Tronutredningen, men

 • Folkehøgskolene beholder sin egen lov, og

 • Regionenes/fylkeskommunens rolle følges ikke opp, men

 • Fjernundervisningsinstitusjonene og “6A-skolene” er med, og

 • Studieforbundene behandles grundig

 • Så: hva skal loven hete? Navnet på utkastet var ”lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet”, da loven ble lagt fram i går heter den ”lov om voksenopplæring”.


Overordnede m l 4 l.jpg
Overordnede mål (§ 4)

Studieforbundene skal…

 • bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere

 • gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon

 • bekjempe utstøting og bidra til inkludering

 • bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring

 • styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet

 • være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne


Loven og framtida12 l.jpg
Loven og framtida

§ 5 Godkjenning av studieforbund

 • Må ha opplæring som hovedformål, og ellers ha et ideelt og fortjenestefritt formål

 • Må ha betegnelsen ”studieforbund” i navnet

 • Må ha en demokratisk oppbygning

 • Må ha virksomhet over hele landet, herunder en regional organisasjonsmessig forankring

 • Kursvirksomheten må utgjøre et minimumsnivå. (Fastsettes i forskrift. 25 000 eller 40 000 studietimer?)

 • Må ha et minimum antall medlemsorganisasjoner. (Fastsettes i forskrift. Ideelle stiftelser som medlemmer?)


Regional forankring l.jpg
Regional forankring

 • Studieforbund skal ha minst ett operativt ledd på nivå under sentralleddet (§ 5). Fleksible muligheter…

 • Fylkeskommunal og kommunal støtte til studieforbundene foreslås tatt ut. VOFO har foreslått at det tas inn igjen i en ny §:

  ”Fylkeskommunen og kommunen yter etter nærmereregler tilskudd til organiserte læringstilbud for unge og voksne i regi av studieforbund, i tråd med regionale og lokale utviklingsplaner”

 • For hva med fylkeskommunens ”helhetlige ansvar” for alle former for voksens læring som Tronutredningen hadde så stort fokus på?


6 modell for statstilskudd til studieforbund l.jpg
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

Studieforbund som er godkjent etter § 5 i loven, kan få statstilskudd. Tilskuddet består av følgende komponenter:

 • Grunntilskudd (til drift og utvikling m.v.)

 • Opplæringstilskudd (til kursene...)

 • Tilretteleggingstilskudd (“§ 24”, utvidet)

  Detaljene kommer i forskriftene. Det foreslås fortsatt unntak med eget tilskudd for samiske studieforbund, og, i Regjeringens endelige forslag som kom i går er også unntaket for partipolitiske studieforbund videreført.


Loven og framtida15 l.jpg
Loven og framtida

 • Departementet vil legge opp til at studieforbundene i sin opplæringsaktivitet kan benytte ulike læringsmetoder som supplement, blant annet fjernundervisning.

  (Dette er noe VOFO har arbeidet for lenge...)


Undervisningslokaler 7 l.jpg
Undervisningslokaler (§ 7)

 • Gratis bruk av undervisningslokaler opprettholdes i lovforslaget:

  § 7 Gratis bruk av undervisningslokaler

  Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter.

 • VOFO har foreslått en ytterligere oppstramming av paragrafen, og har bedt om sanksjonsregler for de som bryter regelen, men ikke fått gjennomslag for dette.


Andre temaer l.jpg
Andre temaer

 • AldersgrenseVOFO mener aldersgrense er overflødig, subsidiært at 14 år opprettholdes. Det står ikke noe om dette i loven, men det vil reguleres gjennom forskriften.

 • § 10 Dokumentasjon på gjennomført opplæring

  Deltagere på kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Departementet gir nærmere forskrifter.

 • Tilsyn og kontroll og reaksjonsformer (§§ 11/12)er som i andre lover.


Loven og framtida18 l.jpg
Loven og framtida

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.


Status pr 9 mai 2009 l.jpg
Status pr. 9. mai 2009

 • Lovproposisjonen passerte Statsråd i går

 • Loven legges fram for Stortingsbehandling – først gjennom KUF-komiteen - og så lovvedtak i Odelstinget og Lagtinget i juni

 • Det arbeides nå med forskriften i departementet, den skal etter planen ut på høring fra august til oktober

 • Forskriften vedtas av departementet senhøstes

 • Lov og forskrift skal tre i kraft fra 1. januar 2010


Slide20 l.jpg

Ny lov

Ny oppmerksomhet!

Nye muligheter!

Ny giv!

(... for slik ble det etter VO-loven 1977, vi håper det blir slik igjen...)