1 / 10

Bedrijfskolom Handboek

Bedrijfskolom Handboek. Wegvervoer. Spoorwegvervoer. Scheepvaart. 1 Inleiding. 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen. België beschikt over: - 1 682,1 km autowegen 12 542 km gewestwegen 1 326 km provinciale wegen 130 300 km gemeentewegen Transport van goederen over de weg:

jocasta
Download Presentation

Bedrijfskolom Handboek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bedrijfskolom Handboek

  2. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • België beschikt over: • - 1 682,1 km autowegen • 12 542 km gewestwegen • 1 326 km provinciale wegen • 130 300 km gemeentewegen • Transport van goederen over de weg: • 395,505 miljoen ton

  3. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  4. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen Lengte van het Belgische spoorwegnet: - 3 410 km, waarvan 568 km uitsluitend bestemd voor het transport van goederen Goederenvervoer per spoor: 60 696 miljoen ton

  5. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  6. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • Lengte van de bevaarbare Belgische wateren: • 1 529,1 km • Transport van goederen via de binnenwateren: • - 106 978 miljoen ton

  7. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  8. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  9. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • België telt drie zeehavens: • Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Oostende en Zeebrugge • zijn ook nog belangrijke havens voor de oversteek van het Kanaal. • De binnenhavens van Brussel en Luik behandelen • een aanzienlijk volume aan goederen. Luik is de derde grootste • Europese binnenhaven, na Duisburg en Parijs.

  10. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

More Related