1 / 15

DNN middag: Zelfmanagement Handboek

DNN middag: Zelfmanagement Handboek. Programmaonderdeel Zelfmanagement. Het kader: Programma Zelfmanagement van de Nierstichting Het Handboek voor Zelfmanagement van Per Ake Zillen In ontwikkeling begeleidende Interventies rond het handboek

vida
Download Presentation

DNN middag: Zelfmanagement Handboek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DNN middag: ZelfmanagementHandboek

 2. Programmaonderdeel Zelfmanagement • Het kader: Programma Zelfmanagement van de Nierstichting • Het Handboek voor Zelfmanagement van Per Ake Zillen • In ontwikkeling begeleidende Interventies rond het handboek • Raadpleging beroepsgroepen over doelgroep en inpassen in de zorg • Communicatie en verspreiding van het Handboek • Indien technisch haalbaar: bekijken van gedeelte uit opname inleiding auteur van het Handboek: Per Ake Zillen tijdens Patiënt en CO mrt ‘10 • Pauze • In subgroepen uiteen met gerichte discussievragen rond gebruik Handboek in jullie praktijken. • Korte terugkoppeling belangrijkste conclusies

 3. Doelstellingen programma Zelfmanagement • Wat is het? Zelfmanagement biedt nierpatiënten de mogelijkheid om de regie te houden met betrekking tot hun eigen gezondheid, ziekte en behandeling en op deze wijze het ziekteverloop en daarmee de kwaliteit van leven gunstig te beïnvloeden • Met wie? Belangrijke intermediaire doelgroepen: zorgprofessionals en de NVN en locale verenigingen • Thema’s waar we o.a. op inzetten: • Vaardigheden en kennis patiënten • Vaardigheden en kennis professionals • Professional/patiënt interactie • Inbedding in de zorg • Gebruik van ICT/technologie

 4. Enkele voorbeelden van activiteiten • Coaching bij vochtbeperking: een methode ontwikkeld door maatschappelijk werkers nefrologie • Meten van zout in de urine (ESMO) thuis door middel van slimme technologie • Meten van nierfunctie na transplantatie (ADMIRE) • Zelfmanagement bij kinderen ‘Op eigen benen’ • Beweegprojecten voor het krijgen van een actieve leefstijl • En..uitbrengen van het zelfmanagementboek en stimuleren van het gebruik ervan via ontwikkeling begeleidende interventies www.nierstichting.nl/professionals

 5. Zelfmanagementhandboek • Per Ake Zillen: een Zweedse nierpatiënt • Handboek ‘Leven met chronische nierschade. Een handboek over Preventie en Zelfzorg’ • Belangrijk: van patiënt tot patiënt, wat kan ik ZELF doen

 6. Van Zweeds boek naar Nederlandse versie: wie is wie • Auteur en rechthebbende: Per Ake Zillen en Kersten Bergstrom • Opdrachtgever en uitgever: Nierstichting • Opdrachtnemer en trekkers Sectie Toegepast Onderzoek van UMCG : Annemieke Visser, projectleider en Christa Nagel, dietiste en vertaler • Klankbordgroep: Noeleen Berkhout (NP), Els Boeschoten (HMI), Paul v.d. Boog (nefr. LUMC). Ron Gansevoort (nefr LUMG), Petra Griffioen en Anja v Heuvelen (pt en NVN), Inez Jans (dietist), Nynke Scherpbier (ha) • Vanuit de NSN direct betrokken: - ontwikkelproject en implementatie Elles Cromvoirt en Marja van Houten - eindredactie, vormgeving en drukwerk Mirjam van Leeuwen en Sonja v Amerongen

 7. Inhoud moet sporen met regulier beleid • Aansluiting bij Nederlandse zorg - en beroepspraktijk • Conformiteit met Nederlandse richtlijnen (w.o. Chronische Nierschade, Pre-dialyse) • Heldere uitleg begrippen • Gerichte verwijzingen naar meer weten Klankbordgroep heeft hierop toegezien

 8. THEMA’S ZELFMANAGEMENTBOEK • Uitleg Nierfunctie • Uitleg Nierschade en voorkomen ervan • Uitleg behandeling nierschade • Hoge en lage bloeddruk • Diabetes en nierschade • Controleren en balanceren: relevante stuurgegevens • Beweging • Gewicht • Voeding • Psychisch • Medicatie

 9. Feedback op boek van de focusgroepen Wie: 2 focusgroepen met 7 resp. 10 predialysepatienten in LUMC en UMCG Voorwerk: vooraf boek doornemen Reacties:- boek is informatief; volgens aantal eyeopener en begrijpelijk- boek is leesbaar, aantrekkelijk en prettig geschreven- het stimuleert je om zelf aan de slag te gaan- boek is ook informatief voor partner patient- het helpt om vragen te stellen aan je behandelaar- men had het boek graag in vroeg stadium willen hebben; - deel mensen zouden begeleiding willen bij werken met boek, of iemand waar je met vragen terecht kan of via internet- sommigen zien risico van schrikeffect als je het boek krijgt

 10. Doelgroep en intermediaire doelgroepen Doelgroep (gebruikers) • Nierpatiënten met chronische nierschade (progressief) • Stadium 2+ - 4; nadruk op de predialyse fase (daarna Zorgboek) • Daar waar leefstijladviezen en zelfmanagement in geding zijn Zorgprofessionals zijn intermediaire doelgroepen • Zorgprofessionals schatten in wie er mee kan werken • Spreken af wie boek verstrekt • Geven gebruik boek plek in regulier of aanvullende zorg / begeleiding

 11. Begeleidende interventies Uitgangspunt: het boek is een hulpmiddel geen doel op zich! Hamvraag is: hoe bed je het goed in in de zorg.? Daartoe investeert de NSN in ontwikkeling van interventies: • Programma STERK UMCG: multidisciplinaire training voor patiënten: 4 bijeenkomsten + follow up. Met onderzoek • Door ontwikkeling www.dieetinzicht.nl tot www.mijnnierinzicht.nl • Ambitie: transmuraal project in eerste lijn • Uitdaging aan DNN: project rond inbedding in jullie werk, bijv groepsconsult of …: discussie voor zo meteen

 12. Adviesronde implementatie beroepsverenigingen Met wie gesproken: • DNN: diëtisten • NfN: nefrologen • V&VN: gespecialiseerde verpleegkundigen • VMWN: maatschappelijk werkenden • LEN: nurse practitioners Thema’s: • Voor wie geschikt • Inbedding in de zorg • Begeleidende activiteiten • Implementatie: communicatie en verspreiding

 13. Verspreidingsbeleid Bestel- en verspreidingskanaal is vooralsnog primair via de 2e lijns zorg en diëtisten. In toekomst mogelijk ook via 1e lijn (in kader LTA) Voorwaarden: • Gratis voor patiënten en 1 per professional die boek gebruikt • Gecontroleerde verspreiding: ontvanger stuurt kaartje naar NSN • Zorg bepaalt zelf wie verstrekt • Bevoorrading via vaste contactpersonen vergelijkbaar met zorgboek en dieetboek in doosjes van 10. • Geen losse bestellingen (is veel te duur voor NSN); ontmoedigen door kosten in rekening brengen • Opleidingen kunnen in overleg tegen gereduceerd tarief bestellen

 14. Communicatieplan • Mail naar hoofden poli’s • Mail naar bekende contactpersonen zorgboek en dieetboek (gaan als verspreidingskanaal dienen) • Mail naar elke professional via beroepsvereniging • Berichten in tijdschriften en e-zines • Info op Site NSN, NVN en in reguliere periodieken • Thema op nefrologiedagen 2011 • Bijdragen aan bijeenkomsten zoals nu van DNN • Communicatie richting NVN en locale verenigingen • Nog andere suggesties??

 15. Vragen voor na de pauze Jullie krijgen kopie van belangrijkste delen uit het boek. Boek zelf volgt eind november via de contactpersonen. In subgroepen (4 a 5) ca 45 minuten stilstaan bij vragen: • Kijk naar boek met je eigen patiënten in je achterhoofd • Voor wie acht je het boek geschikt? En voor wie niet? • Hoe kan je het boek inbedden in je reguliere consulten? • Zie je kans nieuwe mijnnierinzicht te gebruiken? • Zie je kansen voor aanpak zoals groepsconsulten? • Welke andere hulpmiddelen zou je graag hebben zowel voor deze categorie patiënten als je andere patenten waarvoor je boek niet geschikt vindt. • Overige opmerkingen • Plenair terugkoppeling highlights

More Related