1 / 143

Communicatie Handboek

Communicatie Handboek. PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7. Concerncommunicatie. 7. Concerncommunicatie . Concerncommunicatie heeft vijf kerntaken: 1. Dichten van de ‘kloof’ tussen:  identiteit - gewenste identiteit  imago - gewenst i mago.

zebulon
Download Presentation

Communicatie Handboek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Communicatie Handboek PowerPoint presentatie

 2. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie

 3. 7. Concerncommunicatie Concerncommunicatie heeft vijf kerntaken: 1. Dichten van de ‘kloof’ tussen: •  identiteit - gewenste identiteit •  imago - gewenst imago. 2. Lading geven aan de organisatie als merk. 3.Organiseren van de communicatie van de organisatie. 4.Bepalen van de ‘rode draad’ en de boodschap. 5. Bepalen van de visuele identiteit.

 4. 7. Concerncommunicatie Figuur 7.1 Opbouw concerncommunicatieplan

 5. 7. Concerncommunicatie Financiële communicatie Figuur 7.2 Financiële communicatie

 6. 7. Concerncommunicatie Middelen financiële communicatie Figuur 7.3 Veelgebruikte middelen voor financiële communicatie

 7. 7. Concerncommunicatie Taken communicatieafdeling bij jaarverslag: • Adviseren over te behandelen onderwerpen • Bewaken van budget • Redigeren van teksten • Selecteren van illustraties en foto's • Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf • Bewaken van huisstijl • Verspreiden van jaarverslag • Verzorgen van publiciteit

 8. 7. Concerncommunicatie Belangrijke actoren Figuur 7.4 Mogelijke actoren van een organisatie

 9. Stap 1 Actoren in kaart brengen en hun belangen/ • posities bepalen • Stap 2 Strategische allianties onderzoeken • Stap 3 Tegenstellingen vaststellen, medestanders • vinden • Stap 4 Zoeken naar het optimaal haalbare, naar • compromissen Stap 5 Strategie implementeren 7. Concerncommunicatie Stappenplan public affairs

 10. 7. Concerncommunicatie Middelen bij public affairs Figuur 7.7 Veelgebruikte middelen bij public affairs

 11. 7. Concerncommunicatie Publieksgroepen community relations Figuur 7.9 Publieksgroepen community relations

 12. 7. Concerncommunicatie Externe doelgroepen reageren negatiever op uitspraken van een organisatie als: • De crisis ongewoon van aard is. • De crisis te voorkomen is. • Er geen duidelijkheid is over de beslissingen. • De beslissingen als ‘unfair’ worden gezien. • Er te weinig aandacht is voor de slachtoffers.

 13. 7. Concerncommunicatie Aandachtspunten crisisplan: • Zorg voor één communicatiepunt en communicatielijnen. • Maak duidelijk wie de woordvoerder is. • Bepaal wie lid is van het crisisteam. • Stel vast wie de belangrijkste doelgroepen zijn. • Bepaal hoe u de doelgroep het snelst kunt benaderen. • Zorg dat de woordvoerder altijd bereikbaar is. • Zorg voor goede adreslijsten. • Zorg voor een centrale persruimte. • Zorg voor een call-center voor telefonische vragen. • Zorg dat er checklists klaar liggen.

 14. 7. Concerncommunicatie Taak van de communicatiemedewerkers bij het in kaart brengen van een conflict is het vaststellen van: • De belangrijkste actoren • Het issue • De context

 15. 7. Concerncommunicatie Middelen arbeidsmarktcommunicatie Figuur 7.10 Middelen arbeidsmarktcommunicatie

 16. 7. Concerncommunicatie Corporate advertising • Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie beïnvloeden. • Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot.

 17. 7. Concerncommunicatie Soorten bijeenkomsten: • Congres • Conferentie • Seminar • Symposium • Workshop

 18. 7. Concerncommunicatie Verschillende soorten bladen • Huisorgaan • Sponsored magazine • E-zine

 19. 7. Concerncommunicatie Voorlichting Wet Openbaarheid van Bestuur omvat: • Passieve informatieplicht • Actieve informatieplicht Steeds gezien vanuit de zender.

 20. Hoofdstuk 8 Marketingcommunicatie

 21. 8. Marketingcommunicatie Marketingmix bestaat uit: • Product • Prijs • Plaats • Promotie • Personeel

 22. 8. Marketingcommunicatie Groeistrategieën van Ansoff

 23. 8. Marketingcommunicatie Productlevenscyclus • Introductiefase • Groeifase • Volwassenheidsfase • Eindfase

 24. 8. Marketingcommunicatie Positionering • Informationele positionering • Transformationele positionering • Tweezijdige positionering • Uitvoeringspositionering

 25. 8. Marketingcommunicatie Soorten marketing communicatie

 26. Consumentenmarkt Reclame Sales promotion Persoonlijke verkoop Public relations B-to-B markt Persoonlijke verkoop Sales promotion Reclame Public relations 8. Marketingcommunicatie Business-to-business communicatie Belangrijk Minder belangrijk

 27. 8. Marketingcommunicatie Marketingcommunicatiemix Figuur 8.3 Marketingcommunicatiemix

 28. 8. Marketingcommunicatie Reclame

 29. 8. Marketingcommunicatie Reclameplan: • Onderzoek • Reclamedoelgroep • Reclamedoelstellingen • Budget • Strategie • Campagneontwikkeling en mediakeuze • Uitvoering en evaluatie

 30. 8. Marketingcommunicatie Reclamestrategieën: • Globale strategie • Adaptiestrategie • Differentiatiestrategie

 31. 8. Marketingcommunicatie Soorten reclame: • Collectieve reclame • Combinatiereclame • Ideële reclame

 32. 8. Marketingcommunicatie Internet

 33. 8. Marketingcommunicatie Functies van internet • Informatie-uitwisseling • Consultatieve informatie • Verkooptransacties • Distributie informatieproducten

 34. 8. Marketingcommunicatie Takenpakket internet Figuur 8.8 Takenpakket internet

 35. Logo Grafisch Icoon Banner Link Hyperlink Tekstueel 8. Marketingcommunicatie Links op sites

 36. 8. Marketingcommunicatie Direct marketing: • Direct mail • Telefonische verkoop • E-mail of SMS

 37. 8. Marketingcommunicatie Stappenplan Direct Marketing Figuur 8.9 Stappenplan direct marketing

 38. 8. Marketingcommunicatie

 39. 8. Marketingcommunicatie Customer Relationship Management (CRM) Figuur 8.10 Klantenpiramide

 40. 8. Marketingcommunicatie CRM is een samenspel tussen Figuur 8.11 Kernelementen customer relationship management

 41. 8. Marketingcommunicatie Redenen om voor CRM te kiezen: • Sneller zien welke acties succesvol zijn. • Minder geld uitgeven aan onrendabele klanten. • Aanbod beter afstemmen op de klanten. • Snel reageren veranderingen van de klant. • Klanten gerichter en persoonlijker aanspreken. • Bestaande klanten vasthouden en verwennen.

 42. 8. Marketingcommunicatie Persoonlijke verkoop

 43. 8. Marketingcommunicatie Sales promotie

 44. 8. Marketingcommunicatie Aanpak sales promotie • Prijsacties • Cash refund • Alternatieve prijsacties • Bonusverpakkingen • Sampling/premiums • Cross-selling

 45. 8. Marketingcommunicatie Beurzen

 46. 8. Marketingcommunicatie Soorten beurzen: • Horizontale beurs • Verticale beurs • Trade mart

 47. 8. Marketingcommunicatie Stappenplan beursdeelname Figuur 8.12 Stappenplan beursdeelname

 48. 8. Marketingcommunicatie Winkelcommunicatie

 49. 8. Marketingcommunicatie Sponsoring

 50. 8. Marketingcommunicatie • Sponsoring Wel een communicatieve tegenprestatie • Donaties Geen tegenprestaties

More Related