1 / 6

Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE. Bedrijfskolom tijdschrift. De eerste stap in de fabricatie van een tijdschrift is het omhakken van bomen om hout te winnen. Hier haalt men de levende grondstoffen uit de natuur. Bedrijfskolom tijdschrift.

clint
Download Presentation

Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

  2. Bedrijfskolom tijdschrift De eerste stap in de fabricatie van een tijdschrift is het omhakken van bomen om hout te winnen. Hier haalt men de levende grondstoffen uit de natuur.

  3. Bedrijfskolom tijdschrift Daarna brengt men die omgehakte bomen naar een houtverwerkingsbedrijf. Daar zal men het goede hout klaarmaken voor woningbouw, terwijl de restjes gebruikt zullen worden om papier van te maken.

  4. Bedrijfskolom tijdschrift Vervolgens verwerkt men in de papierfabriek de houtschilfers tot papier. Dit papier wordt eerst op grote rollen gezet; daarna snijdt men het op maat.

  5. Bedrijfskolom tijdschrift In de drukkerij drukt mende teksten en afbeeldingen die in het tijdschrift moeten komen op het papier.

  6. Bedrijfskolom tijdschrift Via de vele dag- en weekbladverkopers komt het tijdschrift tot bij de consument. Deze verkopers noemen wij kleinhandelaars.

More Related