Jel elektroforez sds page
Download
1 / 28

JEL ELEKTROFOREZ? SDS-PAGE - PowerPoint PPT Presentation


 • 650 Views
 • Uploaded on

JEL ELEKTROFOREZİ SDS-PAGE. FFMBG103. JEL ELEKTROFOREZİ. Büyüklük, yük ve konformasyon bakımından birbirlerinden farklılık gösteren yüklü makromolekülleri (protein, nükleik asit) iyonik bir ortamda birbirinden ayırtetmek için kullanılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JEL ELEKTROFOREZ? SDS-PAGE' - isla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jel elektroforez sds page

JEL ELEKTROFOREZİSDS-PAGE

FFMBG103


Jel elektroforez
JEL ELEKTROFOREZİ

 • Büyüklük, yük ve konformasyon bakımından birbirlerinden farklılık gösteren yüklü makromolekülleri (protein, nükleik asit) iyonik bir ortamda birbirinden ayırtetmek için kullanılır.

 • Protein yada DNA/RNA elektriksel bir ortamda makromolekülün yükü ile doğru orantılı ancak şekli ve büyüklüğü ile ters orantılı bir hızda hareket ederler.

 • Aminoasit, peptit, nukleotit, nukleik asit; yüklü moleküller

 • Net yüke göre elektriksel ortamda hareket, ya pozitif (anot) ya da negatif (katot) kutuba

 • DNA/RNA fosfat grupları nedeni ile sabit – yüklü olup pozitif elektroda doğru hareket ederler


Jel elektroforez sds page

Bir partikülün göç oranını etkileyen faktörler

 • Elektriksel alan gücüne

 • Partikülün net yüküne

 • Elektroforez ortamının yoğunluğu


Elektroforez tipleri
Elektroforez tipleri

 • Poliakrilamit jel elektroforezi (PAGE): proteinler ve DNA sekans analizinde 500 bç nin altındaki nükleik asitleri ayrılabilir

 • Native PAGE

 • Native Gradient PAGE

 • Urea PAGE

 • SDS PAGE

 • SDS Gradient PAGE

 • IEF

 • 2D PAGE

 • Western Blot

 • Agaroz jel elektroforezi: 50 kb a kadar büyüklükteki nükleik asitlerin ayırt edilmesi

 • Pulse field Jel elektoforezi: 10 Mb a kadar büyüklükteki moleküllerin ayırımı


Page in kullan m alanlar
PAGE’in kullanım alanları

 • Araştırmalarda sıklıkla kullanılır

 • Protein ve nükleik asitlerin saflıklarının kontrolü

 • Oligonukleotit sekans analizi

 • Proteinlerin molekül ağırlıklarının ve izoelektrik pH larının belirlenmesi

 • Protein ve enzim eldesi

 • Western blotlama


Jel elektroforez sds page
PAGE

 • Poliakrilamit-matriks

 • Akrilamid- ana gövdeyi oluşturur

 • N,N metilen bisakrilamit- çapraz bağlanmalardan sorumludur

 • N,N,N’,N’tetrametiletilendiamin (TEMED)- katalizör

 • Amonyum persülfat (APS)- radikal oluşumu-polimerizasyonnun başlaması


Jel elektroforez sds page


Proteinlerin denat rasyonu neden gereklidir
Proteinlerin denatürasyonu neden gereklidir?

 • Molekülün büyüklüğü ve üç boyutlu yapısı bulunduğu ortamdaki hareketini etkiler

 • Aynı büyüklükteki protein molekülünün ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılarının kaldırılması aynı hızda hareketini sağlar

 • Deterjan kullanımı-Denatürasyon-SDS

  Hidrofobik etkileşimleri çözer, negatif yükü nedeniyle protein yapısına negatif yük katar


Jel elektroforez sds page

 • SDS yapısı

 • Proteinlerin üç boyutlu

  yapısını kırar

  Protein-lineer yapı ve

  negatif yük kazanır

SDS öncesi

Yüklü R grupları

Hidrofobik alanlar

SDS sonrası

Eğer proteinler denatüre edilip elektriksel ortama bırakılırsa proteinlerin hepsi aynı hızda,

büyüklüklerine bakılmaksızın pozitif kutba doğru hareket edeceklerdir


Sorun farkl b y kk kteki proteinleri ayn ortamda nas l farkl h zda y r tebiliriz
Sorun: Farklı büyükkükteki proteinleri aynı ortamda nasıl farklı hızda yürütebiliriz?

 • Poliakrilamit ortam

  Akrilamit/bisakrilamit: 19/1 maksimum çapraz bağlama

Polimerizasyon ve çapraz bağlanma. Akrilamit/bisakrilamit oranı ve her iki bileşenin toplam konsantrasyonu finalde ortaya çıkan jel matriksin por büyüklüğünü, ve katılığını etkiler. Bu ise yürüyecek proteinlerin hızını etkiler


Sds page
SDS-PAGE

 • Vakit alıcıdır

 • Oksijen varlığı polimerizasyonu engeller, bu sebeple cam plakalar arasına dökülür

 • Gözenek oluşumu kimyasal bir işlem olduğundan çok düzenli ve tek tip gözenek büyüklüğünde matriks oluşturulur

 • Gözenek büyüklüğü kullanılan akrilamid miktarı ile ters orantılıdır. 7% poliakrilait jel %12 lik olandan daha büyük gözenek içerir

 • Akrilamit nörotoksiktir

 • Polimerleşince tehlike arzetmez

 • Çok sayıda çapraz zincirler ve dallanmalar küçük moleküllerin daha hızlı hareketini sağlar


Kullan lan tampon
Kullanılan tampon

 • Yürütme tamponu

  Jel içerisinde ve elektroforez tankında istenilen değerde pH değerinin sabitlenmesini sağlar

  . Tris-glisin-SDS tamponu 0.025MTris,0.192MGlisin,%0.1SDS,pH8.3

  Bu tampon sistemi bir poliakrilamit matrikstemoleküler ağ etkisiyle denatüre protein-SDS kompleksini ayırır. Matrisin por büyüklüğü proteinlerin ayrılma etkinliğini belirler ve proteinlerin moleküler ağırlığına bağlıdır


Jel elektroforez sds page

 • Poliakrilamid jel birbirinden belli uzaklıkta (0,5-2,0 mm)tutulan iki cam tabaka arasında ve genelde 8-10 cm ya da 10-10 cm boyutunda hazırlanır.DNA dizileme çalışmalarında daha çok 20-40 cm boyutunda hazırlanır.

 • Polimerizasyon sırasında jelin üst kısmına yerleştirilen plastik bir tarak jelde küçük kuyucukların oluşumunu sağlar .Polimerizasyondan sonra tarak çıkarılır,kuyucuklar tuzları ve polimerize olmamış akrilamidi yok etmek üzere tamponla yıkanır.

 • Jel kaseti iki tampon arasına yerleştirilir;kuyucuklara örnekler konulur

  ve akım geçirilir.

 • Elektroforez bitiminde görüntüleme için jel uygun boya ile

  boyanır.


Jelin haz rlanmas ve d k m
Jelin hazırlanması ve dökümü mm)tutulan iki cam tabaka arasında ve genelde 8-10 cm ya da 10-10 cm boyutunda hazırlanır.DNA dizileme çalışmalarında daha çok 20-40 cm boyutunda hazırlanır.

Kuyucuklar

İstifleme

jeli

Ayırma

(koşturma)

jeli

Tampon


Ko turma jeli tamponu 1 5mtris cl ph8 8
Koşturma jeli (tamponu 1.5MTris-Cl,pH8.8) mm)tutulan iki cam tabaka arasında ve genelde 8-10 cm ya da 10-10 cm boyutunda hazırlanır.DNA dizileme çalışmalarında daha çok 20-40 cm boyutunda hazırlanır.

 • Toplam jelin ¾’ünü oluşturur

 • Elektroforez sırasında separasyonun sağlandığı kısım

 • Gözenekli bir yapıdadır

 • Jelde gözeneklerin büyüklüğü jeli oluşturmak için birbirlerine çapraz bağlarla bağlanan akrilamid monomerlerinin konsantrasyonu ile ilgilidir.

 • % Akrilamid & örnek moleküler ağırlığına göre belirlenirStifleme y kleme jeli tamponu 0 5 m tris cl ph6 8
İstifleme (yükleme) jeli (tamponu 0.5 M Tris-Cl,pH6.8) proteinlerin ayrılmaları

 • Separasyon jeli polimerleşince onun üzerine dökülür ve hemen ardından üzerine tarak yerleştirilerek örnek kuyucukları oluşturulur


Rnek haz rl ve jele y kleme
Örnek hazırlığı ve jele yükleme proteinlerin ayrılmaları

 • Protein izolasyonu

 • Konsantrasyonunun belirlenmesi

 • Örneklerin denatürasyonu: örnek tamponu ile karıştırmak; 95 oC’de 5-10 dak. İnkübasyon

 • Yükleme (örnek tamponu) : 0.125M Tris, %4 SDS, %20 Gliserol, %10 β-merkaptoetanol, Bromophenol blue


Jel elektroforez sds page
Camların %70 lik alkol ve saf su ile temzilendikten sonra düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi


Rne i denat re etme jeli tanka yerle tirme
Örneği denatüre etme, jeli tanka yerleştirme düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi


Rnek y kleme d zene in tamamlanmas
Örnek yükleme, düzeneğin tamamlanması düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi


Ko turma boyama y kama
Koşturma-boyama-yıkama düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi


Jellerin boyanmas
Jellerin boyanması düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi

 • Coomassie Blue boyama

  Coomassie R: Jel üzerinde yaklaşık 100 ng proteini tespit edebilir

  Coomassie G: 10 ng proteini tespit edebilir

 • Floresan boyalar

 • Spesifik, 1 ng dan daha az proteinleri tespit edebilir, nükleik asitleri boyamaz

 • Silver staining (gümüş boyama): Hassas bir teknik,

 • Proteinlerin jel matriksine tespiti, gümüş iyonlarının proteinlere bağlanması, formamid ileredüksiyon, görüntülme


Protein b y kl klerinin hesaplanmas
Protein büyüklüklerinin hesaplanması düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi

Rf (hareket)


Protein b y kl klerinin hesaplanmas1
Protein büyüklüklerinin hesaplanması düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi

 • Her bir Standart bandın ilerleme yolu yükleme boyasının gittiği yolun uzunluğuna bölünür: Rf değeri


Kaynak a
Kaynakça düzeneğe yerleştirilmesi ve jellerin dökülmesi tarağın yerleştirilmesi

 • B429 Moleküler Biyolojide temel teknikler uygulama klavuzu ( Doç Dr. Özlem Osmanağaoğlu, Araş. Gör. Fatma Kıran

 • http://www.tulane.edu/~wiser/methods/homework/HW5_key.pdf

 • http://radio.cuci.udg.mx/bch/EN/SDS.html

 • webgentech.org/uploads/protocol/tr/sds.pdf

 • tip.kocaeli.edu.tr/docs/tibbi.../laboratuvarIII.doc