hoidon tarpeen arviointi ja hoitoty n toiminto n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

12 Views Download Presentation
Download Presentation

Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

 2. Hoidon tarve (SHTaL) • Hoidon tarve on hoitohenkilöstön laatima kuvaus potilaan terveydentilaan liittyvistä, jo olemassa olevista tai tulevaisuudessa mahdollisista ongelmista, joita voidaan poistaa tai lievittää hoitotoimintojen avulla. • Hoitotyön tarpeen määritys on potilaan hoitoon tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien kartoittamista.

 3. Hoidon tarve • Potilas kertoo omista oireistaan, hoitaja havainnoi potilasta ja tekee tarvittaessa erilaisia mittauksia (esimerkiksi verenpaineen tai lämmön mittaus). • Saatujen tietojen perusteella hoitaja yhdessä potilaan kanssa määrittelee potilaan hoidon tarpeen. (Iivanainen ym. 1998, Ensio & Saranto 2004)

 4. Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL), Hoitotyön toimintoluokitus (SHToL) ja Hoitotyön tulosluokitus (SHTuL) muodostavat suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden • FinnishCareClassification (FinCC) • http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80446/URN_ISBN_978-952-245-675-5.pdf?sequence=1

 5. Luokitusten tarkoituksena on • auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen potilaskertomukseen potilaan hoitotyötä prosessimallin mukaisesti käyttämällä FinCC:tä.

 6. Hoidollisen päätöksenteon eli hoitotyönprosessin vaiheet ovat • Hoidon tarpeen määrittäminen • Hoidon suunnittelu • Hoidon toteutus ja • Hoidon (vaikuttavuuden) arviointi

 7. SHTaL:lla ja SHToL:llaon yhtenevä hierarkkinen rakenne, joka rakentuu: Komponentista Pääluokasta Alaluokasta

 8. Esimerkki hoitotyön tarpeesta

 9. Hoitotyön toimintojen komponentit

 10. Potilaan hoidon tarpeita määriteltäessä • havainnoidaan hänen vointiaan, kerätään haastatellen taustatietoja • apuna käytetään myös hoidon tarveluokituksen pää- tai alaluokkia.

 11. Hoitotyön toiminto • Hoitotyön toiminto kuvaa potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta. (Ensio & Saranto 2004.) • Toiminnan perustana ovat hoitajan tiedot ja erilaiset taidot, kuten esimerkiksi käden taidot, havainnointi- ja kommunikointitaidot, kyky ohjata, neuvoa ja tukea terveyden- ja sairaudenhoidossa

 12. Keskeisiä hoitotyön toimintoja eli auttamiskeinoja, ovat: • potilaan tilan ja oireiden seuranta ja tarkkailu, • avustaminen ja tukeminen, auttaminen (puolesta tekeminen) hoitaminen • erilaisten asioiden ja välineiden järjestäminen ja niistä huolehtiminen sekä ohjaaminen.

 13. Esimerkkinä ohjaus hoitotyön auttamismenetelmänä