kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset. Soili Poijula Oulun Lääninhallituksen Mielenterveyspalvelut ja psykososiaalinen kriisiapu - seminaari 13.12.2006. Kalle Achte ’ (1981).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset

Kriisiauttaminen ja hoidon uudet suositukset

Soili Poijula

Oulun Lääninhallituksen Mielenterveyspalvelut ja psykososiaalinen kriisiapu - seminaari

13.12.2006

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

slide2

Kalle Achte’ (1981)

 • ”Kriisipalvelujen tulisi olla hyvin toimiva osa laajempaa terveydenhuoltojärjestelmää ja koko yhteiskuntaa”

- Aguilera & Messick (1981) KRIISIHOITO, teoria ja käytäntö

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

onnettomuustyypit
Onnettomuustyypit
 • Katastrofi: kuolonuhreja yli 100
 • Suuronnettomuus:

ei ole hallittavissa päivittäisen perusvalmiuden organisaatiolla ja voimavaroilla:

kuolonuhreja on lukuisia/

loukkaantuneita on kymmeniä/

kuolemanvaara uhkasi lukuisia/

taloudelliset menetykset ovat suuret

 • Arkipäivän onnettomuus

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kansainv lisi suosituksia
Kansainvälisiä suosituksia
 • WHO (2003): Mental Health in Emergencies
 • NICE (2005): The management of PTSD in adults and children in primary and second care
 • APA: Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute and Post-traumatic Stress Disorder (2004)
 • NCTSN, NCPTSD: Psychological First Aid: Field Operations Guide (2006)
 • ASIANTUNTIJOIDEN KONSENSUSSUOSITUKSIA: ISTSS, ESTSS, National Institute for Mental Health, National Center for PTSD, National Child Traumatic Stress Network

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

slide5

WHO (2003): Mental Health in Emergencies

 • Tavoitteena terveys
 • Altistus äärimmäisille stressoreille on riskitekijä mielenterveydellisille ja sosiaalisille ongelmille
 • Koskee suuria määriä ihmisiä

YLEISET PERIAATTEET:

 • Valmistautuminen ennen hätätilannetta
 • Mielenterveyden hoito integroidaan perusterveydenhuoltoon.
 • Palvelut kaikkien saatavilla – pääsy palveluihin
 • Pitkän aikavälin perspektiivi tarpeen hätätilanteen akuuttivaiheen välittömän, lyhytaikaisen psyykkisen stressin lievittämisen sijasta.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

national institute for clinical excellence the nice
National Institute for Clinical Excellence (the NICE)
 • Suuronnettomuusvalmiussuunnittelu ja täysin koordinoitu psykososiaalinen responssi suuronnettomuuteen
 • Kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden huomioitava traumaattisen tapahtuman psykologinen vaikutus välittömässä selviytyneiden auttamisessa ja tarjottava käytännöllistä, sosiaalista ja emotionaalista tukea.
 • Ei rutiinisti lyhyitä, yhden istunnon interventioita, jotka keskittyvät traumaattiseen tapahtumaan (psykologinen debriefing)
 • Lievästi (0-4 viikkoa) oireileville tarkkailu ja seurantakontakti kuukauden kuluttua
 • Traumakeskeistä KB-terapiaa niille, joilla vakavia TSH:n oireita tai TSH 1 - 3 kk kuluessa tapahtumasta
 • Lääkkeellinen hoito ei ensisijainen, tarpeellinen tilapäinen oireita lievittävä hoito

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kansallinen suositus
Kansallinen suositus
 • Murtomaa,M., Narumo, R., Poijula, S., Ponteva, M., Rousu, S., Saari, S. (1998). Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

sosiaali ja terveysministeri
Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suuronnettomuuden psykososiaalisen tuen ja palvelun asiantuntijaryhmän raportti (2006)

- Suuronnettomuuksien jälkihoidossa puutteita

Asiantuntijatyöryhmä 11.1.2005-31.12.2006

 • ohjaa ja tukee kuntia määrällisesti ja laadullisesti riittävän psykososiaalisen kriisiavun antamisessa onnettomuuden uhreille ja lähiomaisille
 • avun tarve, palvelujen tarjonta ja saatavuus; parannusehdotukset
 • interventioiden vaikuttavuus
 • Stakesin selvitykset
 • tekee esityksiä palvelujen kehittämiseksi

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

lains d nt
Lainsäädäntö
 • Pelastuslaki (468/2003, 6§) ja –asetus
 • viranomaiset huolehtivat yhteistoiminnassa muiden asiantuntijoiden kanssa psykososiaalisen tuen ja palveluiden järjestämisestä niille, jotka uhreina, uhrien omaisina tai pelastajina ovat joutuneet osallisiksi onnettomuuteen.
 • Kansanterveyslaki 14§: lääkinnällinen pelastustoiminta
 • Erikoissairaanhoitolaki: lääkinnällinen pelastustoiminta
 • + Hoitotakuu

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

lains d nt1
Lainsäädäntö
 • STM: n, lääninhallitusten, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien psykososiaalinen tuki ja palvelut tukeutuvat poikkeusoloissakin normaaliin palvelujärjestelmään. Tehtävät ja työnjako on määritelty nykyisessä lainsäädännössä
 • Psykososiaalisen tuen asiantuntijat tulee nimetä eri tasojen organisaatioihin ja sen tulee näkyä valmiussuunnitelmissa

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

nykytila psykososiaalinen tuki ja palvelut
Nykytila: Psykososiaalinen tuki ja palvelut
 • Kuntien kriisipalvelut: noin 90% kunnista kriisiryhmä tai ostopalvelu v. 2002 ja 2005

Kunnan oma arvio:

- n. 50 % kriisityön järjestelmä toimii hyvin

- kriisityön määrälliset ja osaamisresurssit normaalitilanteessa riittävät 4:ssä kunnassa 5:stä

Ongelmia:

 • tavoitettavuus ei riittävä (2/3:lla kunnista palvelu vai virka-aikana)
 • välitön ensiapu 0-24 h (1/3-1/2)
 • seuranta ja jatkohoitoon ohjaus vähentynyt

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kehitett v
Kehitettävää
 • kriisityö sisällytetty valmiussuunnitelmaan 57%:ssa kunnista ja 1/5 ei organisoitu lainkaan
 • ei kokemusta eikä toimintasuunnitelmia
 • epätietoisuutta mitä psykosos. tuen tulisi olla ja miten toteuttaa
 • jatkohoidon (kriisi- ja traumahoidon) resurssit ja osaaminen riittämätöntä

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kehitett v1
Kehitettävää

Kriisiryhmien toimintaedellytysten puutteita

 • henkilöstöresurssien riittämättömyys
 • korvausten puuttuminen (yli)töistä
 • työnohjauksen puuttuminen

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

asiantuntijaryhm n esitykset
Asiantuntijaryhmän esitykset

Valmiusjärjestelmä

 • Poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukuntaan perustetaan psykososiaalisen tuen ja palveluiden jaos/työryhmä
 • osallistuu valtakunnallisen toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja seurantaan
 • tekee esityksiä neuvottelukunnalle/ministeriölle ohjeiksi ja suosituksiksi
 • päivittäminen
 • STM: suositusten antaminen kunnille, sairaanhoitopiireille ja lääninhallituksille
 • STM:n alaiset laitokset ja tulosohjausmenettely: KTL, TTL + WHO Collaborating Centre for Mental Health Promotion, Prevention and Policy

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

l ninhallitusten teht v t
Lääninhallitusten tehtävät
 • yhteen sovittaa kuntien ja sairaanhoitopiirien suunnitelmat; alueellinen suunnitelma, johto, työnjako, organisointi
 • suunnitelman ylläpito ja päivitys, harjoittelu

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

sairaanhoitopiirien teht v t
SAIRAANHOITOPIIRIEN TEHTÄVÄT
 • SHP KOORDINOI ALUEELLAAN PSYKOSOSIAALISTA TUKEA JA PALVELUITA (KUNTIEN VALMIUSSUUNNITELMISSA PSYKOSOS. TUEN SUUNNITELMAT)
 • SHP:LTÄ EDELLYTETÄÄN RIITTÄVÄÄ psykososiaalisen tuen asiantuntemusta
 • Nimetty vastuuhenkilö
 • Sairaanhoitopiirien tehtävä on tukea paikallisia (kuntien) kriisiryhmiä
 • SHP: llä koulutusvastuu suhteessa kuntien terveydenhuoltoon

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kunnat kriisiryhmien teht v t
KUNNAT / KRIISIRYHMIEN TEHTÄVÄT
 • Johto- ja järjestämisvastuu niin arkielämän äkillisissä järkyttävissä tapahtumissa kuin suuronnettomuustilanteissa on terveyskeskuksilla
 • Kriisiavun käytännön toteutuksesta huolehtivat kriisiryhmät, joilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisiryhm
KRIISIRYHMÄ
 • Kansanterveyslaki: lääkinnällisen pelastustoiminnan osaksi lakiin maininta moniammatillisesta kriisiryhmästä

-kriisiryhmät osa lääkinnällistä valmiustoimintaa

 • Kriisiryhmien hallinnollinen asema terveyskeskuksessa tulee määritellä ja jäsenet kriisiryhmään virallisesti nimetä

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisiryhmien teht v t suuronnettomuustilanteessa
Kriisiryhmien tehtävät suuronnettomuustilanteessa
 • kriisiavun tarpeen ja kriisiryhmän määrällisten ja laadullisten resurssien arviointi
 • huolehtii välittömästä psyykkisestä ensiavusta; tarjolla riittävästi ja kattavaa
 • toteuttaa selviytymistä tukevia varhaisia kriisi-interventioita, jotka kohdistuvat perheisiin, laajennettuihin perheisiin sekä koulu-, työ- ja muihin yhteisöihin
 • tunnistaa jatkoavun tarpeessa olevat ja ohjaa palveluihin
 • välittää tiedon kriisiavun tarpeesta onnettomuuden uhrien kotipaikkakuntien terveyskeskuksiin ja kriisiryhmille

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisiryhm t
Kriisiryhmät

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ:

 • Toiminta edellyttää tehokasta ja kattavaa hälytysjärjestelmää
 • Hälytysjärjestelmän toimivuudesta huolehtiminen tehtävänä
 • Ensilinjan auttajat tunnistavat ja tarjoavat kriisiapua - ottavat yhteyden kriisiryhmään
 • jatkuva yhteydenpito ja koulutus kriisiryhmien ja ensilinjan auttajien välillä

KRIISIRYHMIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET:

 • Riittävät resurssit: jäsenet, työaika, ylityön korvaaminen virkaehtosopimuksen mukaan
 • Työ vaatii erityisosaamista; siihen on järjestettävä koulutus
 • Työ edellyttää purkumahdollisuuksia ja työnohjausta (Työterveyslaki, Työsuojelulaki)

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisiryhmien yhteystiedot
Kriisiryhmien yhteystiedot
 • Yhteystietojen oltava ajantasaisina saatavissa valtakunnan, alue- ja paikallistasolla
 • STM: n valmiusyksikön sivuilla on kriisiryhmien yhteystiedosto
 • Stakes päivittää tiedoston vuosittain STM:N toimeksiannosta
 • Lääninhallitus ylläpitää yhteystiedostoa alueensa kriisiryhmistä
 • Paikallistasolla yhteystietoja ylläpitää kriisityöstä vastaava taho (terveyskeskus tai sosiaalitoimi)

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

viestint
Viestintä

Tilanteen hallinta ja turvallisuuden tunne

 • Kaikki viranomaiset kehittävät valmiuksiaan tehostettuun neuvontaan kriisi- ja erityistilanteissa
 • Tehostettu neuvonta
 • VN:n kansiaan neuvontakeskusvalmius: puhelin- ja verkkopalvelu (asiantuntijat vastaamassa)
 • Kaikilla tasoilla (valtakunta, alue, paikallinen) viestintäsuunnitelmat, sis. psykosos. tuesta ja palveluista tiedottaminen. Viestinnän vastuut ja toimijat määriteltävä kaikilla tasoilla.
 • Viestinnälle määriteltävä asiantuntijatuki.
 • Kriisitilanteen hoitoon osallistuvien henkilöstön kokonaisuudessaan saatava valmennus kriisiviestintään
 • STM: n valmiusyksikön sivuilla oltava aineistoa ja ohjeita psykosos. tuesta; tuleva jaos valmistelee aineistoa kuntien ja sairaanhoitopiirienkäyttöön

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

tietosuoja
Tietosuoja
 • Suuronnettomuustilanteessa tulee koota tiedot (nimilistat) onnettomuuden uhreista avun tarjoamista varten
 • oikeusministeriöllä koordinointivastuu: tietojen kerääminen, rekisterin pito, tietojen luovuttaminen eri hallintoalojen kesken - lainsäädäntökokonaisuus

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

yleiset periaatteet
Yleiset periaatteet
 • Kaikilla on oikeus saada psykososiaalista tukea suuronnettomuustilanteissa
 • Terveysviranomaiset ovat ensisijaisessa vastuussa psykosos. tuesta ja palveluista, myös muiden vastuutahojen tulee osallistua avunantoon
 • johto- ja järjestämisvastuu terveyskeskuksella; kriisiryhmät työkalu toteutuksessa
 • Palvelut noudattavat vaiheistusta: valmisteluvaihe, pelastus- ja tointumisvaihe, korjausvaihe ja jälleenrakennusvaihe.
 • Psyykkisen sopeutumisen vaiheet (sokki, reaktio-, työstämis- ja käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe
 • selviytyneet ja uhrit hakeutuvat huonosti palveluihin; toivovat yhteydenottoa viranomaisilta ja aktiivista palveluiden tarjoamista, myös ajan kuluessa
 • Lisäresurssit tarvittaessa
 • Shp: n esh tukee perusterveydenhuollon henkilökuntaa
 • kriisikeskukset voivat täydentää järjestelmää

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

psyykkinen ensiapu viikoilla 0 1
Psyykkinen ensiapu (viikoilla 0-1)
 • Psyykkinen ensiapu on aktiivista kuuntelemista, läsnäoloa, käytettävissä olemista, elämän hallinnan tunteen palauttamista, käytännön apua ja rauhoittamista; ei yksin jättämistä, yhteys perheenjäseniin ja muihin läheisiin. Auttajat eivät saa avata aktiivisesti traumaattisen kriisin käsittelyprosessia.
 • kaikkien pelastustoimintaan osallistuvien tulee tuntea psyykkisen ensiavun periaatteet
 • kriisiryhmät toteuttajina, sairaalassa katastrofipsykiatrinen työryhmä + lisäresurssit seurakunnilta, SPR:ltä ja SMS: ltä

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

varhainen interventio viikot 2 4
Varhainen interventio (viikot 2-4)
 • psyykkinen sopeutuminen hitaampaa suuronnettomuuden jälkeen
 • tarjottava aktiivisesti, yhteydenotto
 • auttaa kohtaamaan tapahtunut ja sen aiheuttamat reaktiot, normalisoida, tarjota ohjantaa ja neuvontaa selviytymiseen ja stressinhallintaan
 • yhteisö-, ryhmä-, ja yksilöinterventioita, kohdistuvat perheisiin sekä koulu-, työ- ja muihin yhteisöihin

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

my hempi seulonta ja hoitoon ohjaus
Myöhempi seulonta ja hoitoon ohjaus
 • terveyskeskus vastuussa
 • jatkohoidon tarpeen arviointi ja hoitoonohjaus osana varhaisinterventiota
 • seulonta 1 kk kuluttua tapahtumasta
 • TSQ, IES

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisi ja traumahoito
Kriisi- ja traumahoito
 • traumaperäisten häiriöiden riittävä ja asianmukainen hoito edellyttää nykyistä suurempaa painoarvoa kriisi- ja traumahoidolle mielenterveyspalveluissa ja panostamista osaamiseen
 • vastuu erikoislääkärijohtoisilla mielenterveysyksiköillä

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

ammatillisesti johdettu vertaistuki
Ammatillisesti johdettu vertaistuki
 • pitkäaikainen tuen muoto
 • esim. Kelan rahoittamana harkinnanvaraisena kuntoutuksena

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

sosiaalitoimen palvelut
Sosiaalitoimen palvelut
 • Sosiaalipäivystys. Kansalaiset saavat kiireelliseen tarpeeseen perustuvan sosiaalihuollon palvelut ja viimesijaisen toimeentuloturvan kaikkina vuorokauden aikoina
 • yhteistyö järjestöjen ja kirkon diakoniatyön kanssa (valmiussuunnittelu)
 • Katastrofirahaston tarvetta selvittäneen työryhmän raportti. STM, Selvityksiä 2006:63.
 • Sosiaalihuollon tulee kehittää yhteistyötä muiden päivystävien tahojen kanssa, ja työtä tulee yhteen sovittaa erityisesti kriisiryhmien kanssa.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

lasten ja nuorten palvelut
Lasten ja nuorten palvelut
 • valmiussuunnitelmiin lasten ja nuorten tukea ja palveluja koskeva osa
 • koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien laitosten valmiussuunnitelmat
 • kriisiryhmissä tulee olla jäseniä, joilla on psykologien asiantuntemus lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 • suuronnettomuuden tapahduttua koottava heti lasten, nuorten ja perheiden yhteistyöryhmä kriisiryhmän yhteyteen
 • perustason tehtävät
 • shp: valmiussuunnitelma, jossa on huomioitu lasten ja nuorten erityistarpeet

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kirkon palvelut
Kirkon palvelut
 • Kirkon palvelut huomioidaan kuntien valmiussuunnittelussa ja varautumissuunnitelmissa suuronnettomuuksien varalle.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

kriisity n koulutus ja ty nohjaus
Kriisityön koulutus ja työnohjaus
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ottavat vastuun kriisityön perusteiden sisällyttämisestä sosiaali- ja terveysalan peruskoulutukseen sekä kriisityön erikoistumiskoulutuksesta (mm. erikoislääkäri ja erikoispsykologikoulutus)
 • Psykoterapiakoulutuksen tulee sisällyttää myös kriisi- ja traumaterapiakoulutus
 • väestölle kriisitietämyksen perusvalmius /peruskoulun terveyskasvatus

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

ty nohjaus
Työnohjaus
 • Työterveyslaki
 • Työsuojelulaki (738/2002):

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tällöin on otettava huomioon työhön, työoloihin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

 • vain 1/3:lla kriisiryhmistä työnohjausmahdollisuus v. 2002
 • Kriisityöntekijöiden mahdollisuuksia työnohjaukseen on kunnissa parannettava ja työnohjauksen resursseja kehitettävä.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

k yp hoito suositus
Käypä hoito - suositus
 • Duodecim: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt”

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

tutkimus ja kehitt mistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • kumppanuussopimus, tavoitteena kriisi- ja traumatutkimuksen osaamiskeskus
 • STM: n kehittämishankerahoitusten kehittämispainopiste

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

julkaisuja
Julkaisuja
 • POIJULA, S. (2005). Kriisityöstä psyykkisen trauman hoitoon. Suomen Lääkärilehti 14, 1587-1589.
 • POIJULA, S. (2005). NICE:ltä ohjeet traumaperäisen stressihäiriön hoidosta. Suomen Lääkärilehti, 35, 3410-3412.
 • POIJULA, S. (2005). Traumapotilaiden itseapuneuvonta – hyödyksi vai haitaksi? Suomen Lääkärilehti, 35, 3413.
 • POIJULA, S. (2004). Myyrmannin räjähdys – uhrien ja omaisten psyykkinen selviytyminen ja hoidon merkitys. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 2004:13.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd

uusia julkaisuja
Uusia julkaisuja
 • Aalto, K., Hautala, J., Rantsi, N. 82006). Poliisit ja papit tsunamityössä. Helsinki: Kirkkohallitus.
 • Nurmi, L. (2006). Kriisi, pelko, pakokauhu. Helsinki: Edita.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (2006). Katastrofirahaston tarvetta selvittäneen työryhmän raportti. Selvityksiä 63.
 • Saari, S. (toim.) (2006). Ammatillisesti johdettu vertaistuki ja tsunamin psyykkisistä seurauksista selviäminen. Suomen Punaisen Ristin psykologinen vertaistukitoiminta menehtyneiden omaisille. Väliraportti. Helsinki: Punainen Risti.

@ Soili Poijula / Oy Synolon Ltd