Download
hoidon tarpeen arviointi ja hoitoty n toiminto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminto

 2. Hoidon tarve (SHTaL) • Hoidon tarve on hoitohenkilöstön laatima kuvaus potilaan terveydentilaan liittyvistä, jo olemassa olevista tai tulevaisuudessa mahdollisista ongelmista, joita voidaan poistaa tai lievittää hoitotoimintojen avulla. • Hoitotyön tarpeen määritys on potilaan hoitoon tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien kartoittamista.

 3. Hoidon tarve • Potilas kertoo omista oireistaan, hoitaja havainnoi potilasta ja tekee tarvittaessa erilaisia mittauksia (esimerkiksi verenpaineen tai lämmön mittaus). • Saatujen tietojen perusteella hoitaja yhdessä potilaan kanssa määrittelee potilaan hoidon tarpeen. (Iivanainen ym. 1998, Ensio & Saranto 2004)

 4. Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL), Hoitotyön toimintoluokitus (SHToL) ja Hoitotyön tulosluokitus (SHTuL) muodostavat suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden • FinnishCareClassification (FinCC) • http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80446/URN_ISBN_978-952-245-675-5.pdf?sequence=1

 5. Luokitusten tarkoituksena on • auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen potilaskertomukseen potilaan hoitotyötä prosessimallin mukaisesti käyttämällä FinCC:tä.

 6. Hoidollisen päätöksenteon eli hoitotyönprosessin vaiheet ovat • Hoidon tarpeen määrittäminen • Hoidon suunnittelu • Hoidon toteutus ja • Hoidon (vaikuttavuuden) arviointi

 7. SHTaL:lla ja SHToL:llaon yhtenevä hierarkkinen rakenne, joka rakentuu: Komponentista Pääluokasta Alaluokasta

 8. Esimerkki hoitotyön tarpeesta

 9. Hoitotyön toimintojen komponentit

 10. Potilaan hoidon tarpeita määriteltäessä • havainnoidaan hänen vointiaan, kerätään haastatellen taustatietoja • apuna käytetään myös hoidon tarveluokituksen pää- tai alaluokkia.

 11. Hoitotyön toiminto • Hoitotyön toiminto kuvaa potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta. (Ensio & Saranto 2004.) • Toiminnan perustana ovat hoitajan tiedot ja erilaiset taidot, kuten esimerkiksi käden taidot, havainnointi- ja kommunikointitaidot, kyky ohjata, neuvoa ja tukea terveyden- ja sairaudenhoidossa

 12. Keskeisiä hoitotyön toimintoja eli auttamiskeinoja, ovat: • potilaan tilan ja oireiden seuranta ja tarkkailu, • avustaminen ja tukeminen, auttaminen (puolesta tekeminen) hoitaminen • erilaisten asioiden ja välineiden järjestäminen ja niistä huolehtiminen sekä ohjaaminen.

 13. Esimerkkinä ohjaus hoitotyön auttamismenetelmänä