Download
kommunikasjon innen luftfarten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon innen luftfarten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon innen luftfarten

Kommunikasjon innen luftfarten

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Kommunikasjon innen luftfarten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte

 2. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 3. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 4. Bakgrunn • Samarbeidsmøte mellom NLF og Avinor om Airspace Infringement våren 2007. • Prosjekt f.eks Oslo ASAP – viktig med samarbeid • Identifisert et behov for en arena å treffes • Skolesjefseminar identifisert som en plass der mange medlemmer direkte og indirekte kan nås.

 5. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 6. Hva er et safety initiative • Et safety initiative er et identifisert satsningsområde der målet er å utvikle, vedta og implementere en handlingsplan for å redusere risiko for satsingsområdert for hele luftfartsindustrien. • Eurocontrol er den sentrale myndigheten som koordinerer og innhenter informasjon, samt bearbeider den til ferdige handlingsplaner.

 7. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 8. Hva er AI – Luftromskrenkelser? • Airspace Infringement er aktuelt i Norge i forhold til kontrollert luftrom, G* luftrom (TIA, TIZ) og restriksjonsområder. • Definisjon: • En flyging som medfører krenkelse av kunngjort luftrom med krav til samband og/eller klarering i samsvar med internasjonale og nasjonale bestemmelser

 9. Worst case scenario

 10. AI – Luftromskrenkelser • Hva har blitt gjort så langt ifm initiativet. • Early Action package – 2005/2006 • Causal Factor Modelling Study • General Aviation Airspace Infringement Survey

 11. Early Action package - Eurocontrol

 12. AI – Luftromskrenkelser • Hva har blitt gjort så langt • Early Action package • Causal Factor Modelling Study • General Aviation Airspace Infringement Survey • Intervjuer • Nettbasert survey

 13. Causal Factor Modelling Study • Gjennomgang av hvilke typer luftromskrenkelser som finnes: • GA flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, • MIL flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, • Commersial Aviation flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA

 14. Eksempel

 15. Undersøkelse av EU-hendelser Kommunikasjon: 155 – 43%

 16. Rapporterte AI fra Norge 2004-2006

 17. Rapporterte AI fra Norge 2004-2006 Uten kontakt: 86%

 18. Hva er AI – Luftromskrenkelser ? • Hva har blitt gjort så langt • Early Action package • Causal Factor Modelling Study • General Aviation Airspace Infringement Survey

 19. General Aviation AI Survey • Sommer 2007 • 6 intervjuer med piloter i: Bulgaria, Tyskland, Nederland, Portugal, Storbritannia og Norge. 52 piloter ble totalt intervjuet. • I Norge ble NLF forespurt om å nominere piloter.8 norske piloter ble intervjuet den 23/8-07 • I intervjuene fikk piloter angi de vanligste årsakene til at luftrom krenkes samt de viktigste tiltak for å redusere risiko for dette for hold.

 20. General Aviation AI Survey • Årsaker angitt av norske piloter • Use of out-of-date charts • Difficulty of reading NOTAMs • Insufficient flight preparation, navigation skills training • Insufficient experience for instructors • Insufficient communication skills training • Unfavourable ATC attitude towards VFR flights • ATC clearance not fitting aircraft performance • Complex or unclear ATC instructions • Bad weather • Costly equipment and its efficient use by GA pilots • Transponders, heavy and expensive

 21. General Aviation AI Survey • Forslag til risikoreduserende tiltak fra Norge • Mandatory refresher training and license validation checks for pilots • ‘Tailored’ and better training courses for pilots • Standardisation and simplification of maps and charts • Briefing stations at aeroclubs • Raise pilots’ awareness of the importance of pre-flight preparation • Improved NOTAM readability, including graphical presentation of NOTAM • Improved R/T skills and use of radio • Improve communication with ATS/FIS • Courses for ATCOs to improve their knowledge of light aircraft and their performance characteristics. • Keep controlled airspace to the possible minimum • Organization of seminars and meetings to raise the safety culture of GA pilots

 22. Hva pågår nå i Eurocontrol • FIS Survey • Intervjuer/studiebesøk i 5 land som har en FIS sektor for å vurdere om anbefalinger om innføring av dette kan ha risikoreduserende effekt • Sluttrapport i slutten av november 2008

 23. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 24. Hva er Runway Incursion • Definisjon: • Skal publiseres i RFL I v/første anledning: • Enhver hendelse på en flyplass forårsaket av utilsiktet tilstedeværelse av luftfartøy, kjøretøy eller personell på rullebanen eller innenfor tilhørende sikkerhetsområde. • ”Ferdig” initiativ: European ActionPlan for Prevetion of Runway Incursion (EAPPRI) – ICAO doc 9870 • Gir mange rekommandasjoner for å redusere faren for RI.

 25. Hovedutfordring GA - Runway Incursion • Konkret tiltak fra doc 9870: • Whenever possible an en-route clearance should be passed to an aircraft before start of taxing • Utfordring:Gamle vaner – Klarering under taksing kan medføre: • Luftfartøy stiller på rullebanen og tar av basert på ruteklarering.”Cleared to leave control zone via Sandnes – Bryne.”

 26. Worst case scenario

 27. Kommunikasjon innen luftfarten • Bakgrunn • Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? • Airspace infringement – Luftromskrenkelser • Runway Incursion • Samarbeid til felles nytte

 28. Samarbeid til felles nytte • Strategi – luftrom • Kommunikasjon • Utdanning – Trening – Kunnskaper • Informasjonskampanje

 29. Strategi – luftrom • Luftromsforskriften fra Luftfartstilsynet • C-luftrom i CTR og TMA • Oslo ASAP • Treningsområder • FIS-Sektor • Oppfølging av innrapporterte luftfartshendelser • Samarbeid mellom NLF og Avinor

 30. Kommunikasjon Verbalt 7% Verbalt % Paralingvistisk % Ikke-verbalt % Paralingvistisk 38% Ikke-verbalt 55% Hvor stor del av kommunikasjonen når gjennom en mikrofon?

 31. Kommunikasjon • Hvilken service ønsker NLF av Avinor? • Hvordan få flygeledere til å legge bort ”maskingeværstemmen”? • Hvordan få flere piloter til å kalle opp LTT? • Hva ønsker LTT av GA-piloter? • Sikkerhetsgevinster?

 32. Utdanning – Trening – Kunnskaper • Undersøkelse våren 2007 mot NLF og LTT, Avinor. • NLF – Ønske om tilgjenglighet for trening. • Avinor – La LTT ta del av treningen. • NLF – Identifisert behov for bedre kunnskaper om GA hos LTT. • Avinor – Trenger bedre kunnskaper om utfordringer hos GA. • NLF – Forberedelser før flygning – kan bli bedre • Avinor – Forberedelser hos GA-piloter kan i visse fall bli bedre.

 33. Utdanning – Trening – Kunnskaper • Invitasjon til klubber hos NLF • Trening • Østlandsområdet – Rygge skal være en tilgjenglig flyplass for luftsportsaktiviteter. Muligheter til å trene med ATC • Utdanning • Identifisert behov for trening:Ta kontakt med Sjefflygeleder/Operativ Sjef AFIS for: • Rettet informasjon – foredrag etc • Uformelle møter for å få ansikt på personer på andre siden av miken. • Forberedelser • Hvordan kan dette forenkles? • Personlig oppmøte, selv om dette skal sentraliseres?

 34. Informasjonskampanjer • Invitasjon til plenum: • Hva bør en informasjonskampanjeom AI inneholde? • Hvordan nå flest mulig? • Utenlandske besøkende piloter?

 35. Takk for • oppmerksomheten