Download
teorie ocen n lesn ho porostu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU

TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU

130 Views Download Presentation
Download Presentation

TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU Jiří Matějíček 2013

 2. Konstrukce věkové hodnotové křivky

 3. Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů Kč Au Hodnota mýtní výtěže Dc Výnosy Probírky Db Da roky Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v Náklady Pf c Pf Péče o kultury c u Náklady na zajištěnou kulturu obmýtí

 4. NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU(Faustmann 1854) HKm = (B+V) . (1,0pm – 1) + ∑ ci . 1,0pm-i – Nj . 1,0pm-j - Da . 1,0pm-a kde : B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let) i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné kultury Nj = případné vedlejší výnosy j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů Da = výnos z probírek (pokud byly realizovány) a = okamžik (rok) realizace probírek

 5. OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU kde : Au = hodnota mýtní výtěže v u Dn = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku porostu (ve věku a, b, c, …) B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů u = obmýtí m = věk porostu v okamžiku oceňování n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu v okamžiku realizace probírky

 6. HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE Výpočet: Am = M . (P – Kv) Am =  mi . (pi – kiv) kde Am = hodnota mýtní výtěže ve věku m (porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP) mi= množství hmoty i-tého sortimentu v m3 (sortimentace) pi= cena i-tého sortimentu v Kč/m3 (ceníky surového dříví) kiv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m3 (použité technologie) Poznámka: Aa, zvláštním případem je Au

 7. Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) Nákladová hodnota Am = Au Očekávaná hodnota Hodnota mýtní výtěže Obmýtí (u)

 8. Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) VHK = polynom 5. stupně

 9. Alternativní ocenění porostu(s rizikem) riziko za obmýtím VHK = polynom 5. stupně Ha c

 10. VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDYpodle Faustmannova vzorce (1849) kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů Nq = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

 11. VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY Základní statická rovnice Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977

 12. VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY Základní statická rovnice Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Vnitřní úroková míra v lesním hospodářství ČR v roce 2011

 13. fa = věkový hodnotový faktor (VHF) Ha – c fa =  Au - c Au - c Ha - c c c

 14. Hodnota porostu – DM / ha p = 2% (+v) HKm (p = 4%) p = 1% (+ v - D) Au p = 3% (základna) Am HEm (p = 4%) p = 2% (-D) c věk porostu 10 20 30 40 50 60 70 80 Změna hodnot porostu (HKm = HEm) v závislosti na změně výnosů z probírek (Da ... Dn) a ročních správních nákladů (v)(podle Kató, 1974)

 15. Lesní porost v oceňovací vyhlášce(vyhláška č. 3/2008 Sb.) • Věcná cena • (zjištěná metodou věkových hodnotových faktorů – VHF)

 16. Oceňování trvalých porostů§ 35Lesní porost na lesním pozemku (2) Základní cena v Kč/m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba (Glaser-Blumeho vzorec) kde Ha…cena skupina dřevin ve věku ke dni ocenění, Au…cena mýtní výtěže skupina dřevin ve věku obmytí u pro příslušný bonitní stupeň, c….. náklady na zajištěnou kulturu, fa…. věkový hodnotový faktor pro obmytí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění,

 17. Průběh hodnot Ha v oceňovacím předpise(s použitím věkových hodnotových faktorů, nikoliv s použitím polynomické funkce) Kč Věkový stupeň (10 let) Ha = Au Ha c věk a u

 18. Lesní porost ve vyhlášce -zjednodušený způsob ocenění • b) Výnosová cena • (zjištěná metodou čisté současné hodnoty – ČSH) • Použití: • pro účely daně darovací • pro účely dně z převodu nemovitostí • pro účely určené zvláštním právním předpisem • (např. při oceňování v pozemkových úpravách)

 19. Cena Au Hodnota lesního porostu Ha Hodnota mýtní výtěže Aa Výnosová hodnota 0 C u věk Věcná hodnota a výnosová hodnota lesního porostu

 20. Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 1

 21. Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 2

 22. Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 3