Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZSV PowerPoint Presentation

ZSV

188 Views Download Presentation
Download Presentation

ZSV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZSV Vznik a podstata státu

 2. Teorie vzniku státu • 1. Náboženská teorievychází z božského původu panovníka, který státu vládne. • 2. Patriarchální teorievychází z představy, že stát vznikl z rodiny a jejím rozšiřováním. • 3. Mocenské pojetí státuchápe stát jako vládu silnějšího nad slabšími. • 4. Konsensuální teorietvrdí, že právním důvodem vzniku státu je smlouva mezi lidmi. (Hobbes, Locke)

 3. Charakteristické znaky státu • Státní aparát– soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu. • Území– ohraničené;vztahuje se naň působnost stáních orgánů. Zahrnuje suchozemský prostor, plochu vnitřních i pobřežních vod, prostor pod nimi a vzdušný prostor nad nimi. • Občané– jsou všechny osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc • Ozbrojená moc(policie, vojsko) • Právní subjektivita – způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích (např. uzavírání smluv) • Státní suverenita – stát není podřízen vyššímu orgánu

 4. Formy státu podle toho, kdo vykonává státní moc • Demokratická forma státuumožňuje účast všech právoplatných občanů na správě a řízení státu. Jsou zachované znaky demokracie. • Nedemokratická forma státu(totalitní diktatury) se dělí na jedinovládu (autokratickou monokracii), kde neomezená moc patří jedinci, a na samovládu skupin : • aristokracii - vláda rodové šlechty • plutokracii - vláda bohatých • oligarchii – vláda nejmocnějších

 5. Formy státu podle toho, kdo stojí v čele státu(formy vlády) • Monarchie V monarchii vládne panovník, nejčastěji dědičný v rámci panovnického rodu. Rozlišujeme historicky starší absolutistickou monarchii, kde má panovník prakticky nemezenou moc a konstituční monarchii, ve které je vláda panovníka omezena ústavou. • V současnosti existuje na světě 46 monarchií. Z toho pouze 10 absolutistických. (Vatikán, Maroko, SAE, Omán, Brunej, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Bhútán, Saudská Arábie). Ve značné části zbývajících absolut. monarchií se prosazují demokratické prvky. • Třetinu současných monarchií tvoří bývalé britské kolonie.

 6. Formy státu podle toho, kdo stojí v čele (formy vlády) státu • RepublikaObčané státu si volí představitele do čela nejvyšších úřadů a institucí. Hlavou takových států je prezident. Moc je většinou rozdělena do tří základních skupin – zákonodárná, výkonná a soudní.(Locke) Podle postavení prezidenta rozdělujeme několik typů republik : •prezidentská – je volen přímo občany, stojí v čele vlády. (USA) •parlamentní – je spíše jen symbolickou hlavou státu s malými pravomocemi. (ČR, D) •parlamentně prezidentská – je volen občany a aktivně se podílí na výkonné moci, poměrně silné postavení má i premiér. (F,PL)

 7. Zvláštní typy vlád • Systém v komunistických zemích, které jsou formálně republikami, ale jsou to vlády jedné politické strany (tedy bez partiokracie, jednoho ze základnách znaků demokracie) a volby jsou jen formální záležitostí. (Čína ) • Vojenská diktatura. Vládu převzala armáda. Vládnou vojáci a ústavní představitelé jsou na nich závislí, nebo nejsou jejich úřady vůbecobsazené. (Niger) •Existuje celá řada systémových modifikací. Například v některých afrických republikách prezident přeměnil zemi ve svou osobní diktaturu. Existovali i doživotní prezidenti.

 8. Formy vlády v Severní a Střední Americe

 9. Formy vlády v Jižní Americe

 10. Formy vlády v Evropě

 11. Formy vlády v Africe

 12. Formy vlády v Asii

 13. Vypracovala: • Jitka Braunová • Septima A; školní rok 2007/2008 • Zdroje informací: Jaroslav Hladík: Společenské vědy v kostce Základy společenských věd Školní atlas dnešního světa PRAHA 2000