1 / 11

Stupně porostů podle nadmořské výšky

Stupně porostů podle nadmořské výšky. Rozmanitost přírody Různé podmínky života na Zemi. Základním faktorem je délka vegetačního období. Vegetační období je ovlivněno zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou . Nejdelší vegetační období potřebují listnaté stromy, nejkratší stromy jehličnaté.

risa
Download Presentation

Stupně porostů podle nadmořské výšky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Stupně porostů podle nadmořské výšky Rozmanitost přírody Různé podmínky života na Zemi Základním faktorem je délka vegetačního období. Vegetační období je ovlivněno zeměpisnoušířkoua nadmořskou výškou. Nejdelší vegetační období potřebují listnaté stromy, nejkratší stromy jehličnaté.

 2. Šablona : ICT2-2-32 PŘ RP-Stupně porostů • Anotace: určování stupňů vegetace dle nadmořské výšky • Autor: Mgr. Kateřina Brandejsová • Jazyk :ČeštinaOčekávaný výstup: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody, • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí , porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin • Speciální vzdělávací potřeby - žádné -Klíčová slova : stupně vegetace, nadmořská výška, lesy listnaté, smíšené, jehličnaté, kleč, travnaté porosty, mechy, lišejníky, organismy mírného pásu, určování organismů • Druh učebního materiálu :prezentace ppt • Druh interaktivity: Aktivita, výklad • Cílová skupina : ŽákStupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – první stupeň 2. období • Typická věková skupina 9-11 let • Celková velikost – 3,36 MB -soubor ppt.

 3. Stupně lesa podle nadmořské výšky oblasti

 4. Nížiny – listnaté lesy • Listnatý les je obvykle les, ve kterým množství převážně opadavých listnatých stromů přesahuje 75 %. Zbytek tvoří stromy jehličnaté. • Rostou v oblastech s mírným podnebím, • kde se střídají 4 roční období. • Listnaté lesy tvořily ve střední Evropě do poloviny 18. století převážnou část. • Od počátku 18. století však roste potřeba dříví, vysazují se první jehličnaté monokultury a důležitost listnatých lesů se dostává do pozadí. • To souvisí i s vývojem zemědělství a chovu dobytka, kdy dochází k omezení pastvy v listnatých lesích a ustájení zvířat ve stájích a chlévech. • V lesnatých lesích najdeme: dub letní, jasan, jilm, habr, lípa, javor, topol, vrba, olše a buk. V současné době jsou tedy listnaté lesy na území ČR spíše raritou.

 5. Smíšené lesy • Smíšený les bývá považován v podmínkách střední Evropy za nejstabilnější lesní biom, který je většinou nejlépe schopen odolávat běžným výkyvům mírného klimatu. Jeho pestřejší druhová skladba umožňuje snadněji odolávat živelným katastrofám (polomům), ale také škůdcům.

 6. Jehličnaté lesy • Jehličnatý les je druh lesa, ve kterém převládají jehličnany.

 7. Kleč Největší rozšíření borovice kleče najdeme v horských polohách nad horní hranicí lesa. Nízké teploty již neumožní existenci lesa, souvislé smrčiny se pozvolna rozpouští v jednotlivé stromy a nadvládu tak přebírá kosodřevina, která je neobyčejně odolná vůči mrazu a obrusu sněhem. Má minimální nároky na vlhkost a půdu. To se týká jak zásobení živinami, tak i hloubky půdního horizontu. • Kleč proto najdeme nejen na příkrých horských svazích a hřeben, ale i na rašeliništích v nižších nadmořských výškách, tedy na místech s naprosto odlišnými půdními vlastnostmi. • Ačkoli je kleč poměrně nízkým keřem, dožívá se i několika set let. Tuto nenápadnou dřevinu můžeme směle označit za průkopnici lesa ve vysokohorských oblastech.

 8. Travnaté porosty • Tam kde se nedaří lesům ani kleči rostou travnaté porosty. Na horských loukách rostou často velmi vzácné rostliny. U nás na Králickém Sněžníku je to například chráněný zvonek vousatý. Stal se i symbolem CHKO Jeseník.

 9. Mechy a lišejníky • Mechy jsou jedny z nejstarších zelených rostlin a na jejich těle je patrné rozlišení na kořínky a lodyžku s lístky • lišejníky jsou životním společenstvím řasy a houby, které spolu žijí v těsné symbióze. Vlákna houby většinou dávají tělu lišejníku tvar, zatímco zelené řasy, popřípadě sinice obstarávají výživu pomocí fotosyntézy. • Lišejníky jsou velmi citlivé na čisté životní prostředí, proto je nepotkáme tam, kde je špatné životní prostředí

 10. Zapamatoval sis stupně vegetace podle nadmořské výšky? Pokud si myslíš, že ano, doplň je teď sám…v levém dolním rohu je průhledný nástroj tužka, můžeš ho použít 

 11. Použité odkazy: • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Listnatý les [online]. c2012 [citováno 26. 10. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Listnat%C3%BD_les&oldid=8586493> • Těžba dřeva:http://byznys.lidovky.cz/za-prodej-nelegalne-vytezeneho-dreva-muze-hrozit-pokuta-az-tri-miliony-1na-/firmy-trhy.asp?c=A120917_154424_firmy-trhy_rka • Smíšený les: http://www.slapoty.cz/clanky/chko-blansky-les-100/tisk/ • Jehličnaté lesy:http://www.sum.cz/ubytovani-sumava/ • http://kbfr.agrobiologie.cz/fytocenologie/jehlinat_lesy_v_r.html • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jehličnatý les [online]. c2012 [citováno 26. 10. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jehli%C4%8Dnat%C3%BD_les&oldid=9014132> • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Borovice kleč[online]. c2012 [citováno 26. 10. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borovice_kle%C4%8D&oldid=9016939> • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zvonek vousatý [online]. c2012 [citováno 26. 10. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvonek_vousat%C3%BD&oldid=8726117> • Přispěvatelé Wikipedie, Malochova skalka [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 16. 10. 2012, 05:18 UTC, [citováno 28. 10. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Malochova_skalka&oldid=9164762> Obrázky Stupně lesa- autorka

More Related