Download
teorie a koncepty demokratizace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie a koncepty demokratizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie a koncepty demokratizace

Teorie a koncepty demokratizace

234 Views Download Presentation
Download Presentation

Teorie a koncepty demokratizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorie a koncepty demokratizace 26. 2. 2013

 2. Struktura přednášky • 1. Faktory ovlivňující podobu demokratizace • 2. Modely demokratizace • 3. Teorie demokratizace

 3. Počet zemí označovaných jako : • Svobodné (modrá) • Středně svobodné (zelená) • Nesvobodné (žlutá) v letech 1973/2010

 4. Koncept demokratizace • Demokracie = trademark 20. století • Konceptualizace • Dahl: polyarchie • 1. kontrola vlády volenými orgány • 2. volené orgány – pravidelné volby • 3. široké pasivní volební právo • 4. široké aktivní volební právo • 5. svoboda projevu • 6. právo na informace garantované zákonem • 7. sdružovací právo

 5. Koncept demokratizace Konceptualizace • Dahl: polyarchie • 1. kontrola vlády volenými orgány • 2. volené orgány – pravidelné volby • 3. široké pasivní volební právo • 4. široké aktivní volební právo • 5. svoboda projevu • 6. právo na informace garantované zákonem • 7. sdružovací právo • Schmitter – Karl • 8. ústavní pravomoc volených zástupců nejde přehlasovat opozicí a nevolenými orgány • 9. autonomie a suverenita

 6. Konceptualizace • Moderní politická demokracie je systémem vládnutí, ve kterém jsou vládci odpovědní veřejnosti (občanům), kteří jednají prostřednictvím svých volených zástupců. (Schmitter – Karl 1991:25) • Systém vládnutí • Vládce • Veřejnost, veřejná sféra • Občané • Volení zástupci

 7. Konceptualizace • Volby "A democracy is nothing more than a mob rule, where 51% of the people may take away the rights of other 49%" -Thomas Jefferson

 8. Faktory demokracie • Konsenzus • Participace • Přístup k orgánům • Soulad občanských zájmů a politiky • Většinová vláda • Parlamentní iniciativa • Stranická vláda • Pluralismus • Federalizmus

 9. Konceptualizace • Socioekonomické faktory • Státní struktury • Politická praxe • Liberální demokracie x sociální demokracie x deliberativní demokracie

 10. Liberální demokracie • FrancisFukuyama • Konec dějin? • “The twentieth century saw the developed world descend into a paroxysm of ideological violence, as liberalism contended first with the remnants of absolutism, then bolshevism and fascism, and finally an updated Marxism that threatened to lead to the ultimate apocalypse ofnuclear war. … The triumph of the West, of the Western idea, is evident first of all in the total exhaustion of viable systematic alternatives to Western liberalism.”

 11. Deliberativní demokracie • JürgenHabermas Důraz na uznání identity (odlišností) jednotlivých občanů či skupin s cílem dosažení vzájemné rovnosti; Důraz na diskuzi, společenský dialog, ve kterém občané formulují své nároky a názory • Veřejná sféra • Ideální řečová situace Další autoři: Elster, Goodin, Benhabib, Fung – Wright, JoshuaCohen

 12. Deliberativní demokracie • JürgenHabermas • Liberální model • Republikánský model • Deliberativní model • Two track model: • A) veřejná sféra = tvoří politický názor • B) stát realizuje

 13. Teorie demokratizace • Faktory • Minulá zkušenost • Vnitřní společenské faktory: konfliktní linie v společnosti + postavení střední třídy • Homogenita společnosti • Externí tlak, supranacionalizace, intervence • Teorie prokletého zdroje: země s bohatými zdroji surovin se drží autoritářského režimu

 14. Teorie demokratizace • Seymour Martin Lipset: socioekonomické podmínky demokracie • 1959 SomeSocialRequisites of Democracy: EconomicDevelopmentandPoliticalDevelopment • Teoretické pojítko mezi úrovní vývoje země a pravděpodobností demokratického zřízení (PÚ; korelační vztah)

 15. Teorie demokratizace • Seymour Martin Lipset: socioekonomické podmínky demokracie industrializace urbanizace demokratická tranzice Socio-ekonomický vývoj Otevřený třídní systém, velká střední třída demokratická stabilita bohatství vzdělání • Modernizační Lipsetova teorie

 16. Teorie demokratizace • Difuzní teorie: externí tlak • Sousedící státy • Intervence • Exit points • Otázka bezpečnosti (Zakaria)

 17. Demokratická konsolidace • Konsolidovaná demokracie • Kdy dochází k back-slidingu? • 1. občanská společnost (D, K) • 2. krize (D, -K) • 3. zdroj bohatství elit: území x lidský kapitál (-D, -K) • 4. politické instituce (?D, K) • 5. mezispolečenské nerovnosti (D, -K) • 6. střední třída (D, K) • 7. globalizace (+/-D, K)

 18. Hodnocení a měření demokracie • Úroveň demokracie: • Freedom House index – Gastilova metoda měření politických práv a občanských svobod (1-7) • Hodnotí se praxe, nikoliv míra svobody proklamovaná v zákonech • Kritéria politických práv • Volební proces (spravedlivost voleb hlavy státu, parlamentních voleb a volebních zákonů) • Politický pluralismus (práva občanů: sdružování, organizace, náboženské skupiny a armáda, menšiny) • Praktické fungování vlády (korupce, transparentnost a odpovědnost politiků voličům)

 19. Hoch – Baar – Kopeček: podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie. SEPS 4 (XII) 2010.

 20. Hodnocení a měření demokracie • Campbell: • Kvalita demokracie = kvalita politiky + kvalita společnosti • tj. kvalita demokracie = (svoboda + další charakteristiky politického systému) + (nepolitický dimenze společnosti) • Vanhanenov index demokracie • TatuVanhanen: soutěž x participace • Soutěž = zastoupení menších stran v parlamentních volbách a v parlamentu • Participace = zastoupení dospělých voličů ve volbách • Demokracie: 30% soutěže a 10% zastoupení