Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Enviro-í-Fórum 2006 Zvolen, 18-20 októbra 2006. Implementácia INSPIRE v SR. Nadežda Nikšová Juraj Vališ Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Enviro-í-Fórum 2006 Zvolen, 18-20 októbra 2006

Implementácia

INSPIRE v SR

Nadežda Nikšová

Juraj Vališ

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr
Cieľ smernice INSPIRE Zásady iniciatívy INSPIRE Základné východiská implementácie v SR Námety a odporúčania

Obsah prezentácie


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

 • Cieľom smernice INSPIRE je ustanoviť všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve na účely politík alebo činností Spoločenstva, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie

 • Podľa smernice budú členské štáty povinné predpísaným spôsobom harmonizovať existujúce rôznorodé priestorové údaje a vybudovať nadstavbové služby, ktoré umožnia vyhľadávať a sprístupňovať údaje a služby orgánom spoločenstva, orgánom vo vnútri štátu a tretím stranám.


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Infraštruktúra priestorových informácií je:

„Kombinácia technologických, právnych, finančných, organizačných a inštitucionálnych podmienok, ktorá vedie k získaniu konzistentných a spoľahlivých priestorových informácií, ktoré sa dajú efektívne využiť a ľahko rozširovať medzi všetkých užívateľov.“

 • zahŕňa politiky, štandardy a postupy pre organizácie, ktoré vedú ku kooperatívnej tvorbe a zdieľaniu geografických údajov.

 • Užívateľmi sú všetky úrovne vlády, súkromného a neziskového sektora a akademické komunity.


Strat gia
Stratégia

Použivateľské aplikácie

Klienti

Prístup k transformovaným

údajom, obrazom, mapám, multi-médiám...

Služby:

vyhľadávanie, zobrazenie, prístupy,

e-obchod,

….

Vyhľadávanie a výber

údajov a služieb

Stredná vrstva

Priamy

prístup

K údajom

Geo – spracovanie a

katalógové služby

Katalógy

Update metaúdajov

Iné údaje

napr. administratívne

hranice,štatistika,..

Obsah,

„sklady údajov“

Priestorové

údaje

Servre

Priestorové

údaje

Distribuovanéreferencované priestorové údaje


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Právne zásady INSPIRE

 • Práva ochrany a autorské práva

 • Ochrana údajovautajenie

 • Slobodný prístup k informáciám

 • Ľudské práva

 • Konkurencia

 • Ručenieasúlad s účelom

 • Definície


Z sady smernice inspire i
Zásady smernice INSPIRE I.

INSPIRE navrhuje dvanásť kľúčových princípov politiky

 • Infraštruktúra priestorových informácií v Európe má byť vybudovaná na základe siete národných infraštruktúr priestorových informácií, jej inštalácia, fungovanie a prevádzkovanie je zodpovednosťou členských štátov.

 • Technická architektúra INSPIRE má byť navrhnutá tak, aby spĺňala potreby všetkých producentov, užívateľov a iných účastníkov, a to prostredníctvom súboru špecifických aplikácií.

 • Súbory dát dostupné prostredníctvom programu INSPIRE by mali byť poskytnuté pre špecifikáciu harmonizovaných údajov a spoločné štandardy.

 • Postupy spojené s kvalitou údajov majú byť zavedené za účelom zabezpečenia vhodnosti účelu a využitia.Z sady smernice inspire ii
Zásady smernice INSPIRE II. v rámci INSPIRE

 • Zisťovanie metaúdajov bude dané k dispozícii bez poplatkov, aby sa tým pomohlo užívateľom pri identifikácii a vyhľadávaniu súborov údajov INSPIRE.

 • Referenčné údaje, ktorých rozsah a kompozíciu bude špecifikovať INSPIRE, poskytnú podporný rámec, na ktorý sa budú odvolávať tematické údaje INSPIRE.

 • Tematické súbory údajov bude špecifikovať INSPIRE v súlade s požiadavkami INSPIRE a sprístupní ich pre spoločné štandardy.

 • Údaje INSPIRE budú dané k dispozícii pre prístup a zobrazenie s oslobodením od poplatkov občanom a iným užívateľom, vrátane dodávky, sťahovania a opätovného využívania harmonizovaných výrazov a podmienok v rámci celej Európskej únie.


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Využitie národných infraštruktúr - referenčný rámec v rámci INSPIRE

1. Geodetické základy

2. Administratívne jednotky

3. Pozemky – jednotky

6. Ortofotomapy

4. Adresy

5. Vybraný polohopis


Z sady smernice inspire iii
Zásady smernice INSPIRE III. v rámci INSPIRE

 • Udržateľné financovanie, investovanie a mechanizmy poplatkov budú záležitosťou členských štátov.

 • Budú zavedené harmonizované licenčné rámce na umožnenie a optimalizáciu zdieľania, obchodovania a extenzívneho využitia tematických dát a informácií INSPIRE.

 • Musí byť zabezpečený nerušený tok údajov a informácií medzi (a) komisiou a členskými štátmi, (b) členskými štátmi, (c) lokálnymi autoritami a (d) členmi verejnosti.

 • Orgány zodpovedné za koordináciu a manažment INSPIRE musia byť vytvorené na európskej anárodnej úrovni. Ich právomoci, povinnosti a zodpovednosti sa budú zakladať na princípoch subsidiarity a proporcionality.


Implement cia smernice inspire
Implementácia smernice INSPIRE v rámci INSPIRE

Implementáciu smernice INSPIRE možné rozdeliť do štyroch hlavných komponentov, pričom je potrebné, aby členské štáty:

 • vytvorili organizačné a koordinačné štruktúry

 • prijali technické štandardy priestorových informácií

 • vytvorili a harmonizovali primárne databázy priestorových informácií

 • vytvorili nadstavbové sieťové služby umožňujúce vyhľadávať, zobrazovať, sťahovať a pristupovať k priestorovým informáciám


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Implementácia smernice INSPIRE v rámci INSPIRE

Organizačné väzby

Technické normy

Základné bázy údajov

Služby na poskytovanie


1 1 organiza n a koordina n trukt ry
1 v rámci INSPIRE/1Organizačné a koordinačné štruktúry

 • spolupráca rezortov MŽP SR a ÚGKK SR počas pripomienkovania návrhu smernice /Rada EÚ – pracovná skupina pre životné prostredie/

 • zriadenie prípravného výboru na implementáciu smernice INSPIRE, ktorej štatút ustanoví a členov vymenuje minister ŽP SR /osnova stratégie implementácie, možnosti riešení implementácie, návrh odporúčaní na súčinnosť a východiskové podklady pre zriadenie a činnosť medzirezortného Riadiaceho výboru INSPIRE/

 • po určení gestora transpozície smernice zriadenie medzirezortného riadiaceho výboru INSPIRE za účasti MŽP SR, ÚGKK SR, MDPT SR, SÚTN, MO SR, MP SR, MK SR, MV SR, Štatistický úrad SR, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, súkromný sektor v oblasti IKT a GI. vzdelávacie inštitúcie, ZMOS, profesijné komory.......


1 2 organiza n a koordina n trukt ry
1/2 v rámci INSPIREOrganizačné a koordinačné štruktúry

Medzirezortný riadiaci výbor

 • členený napr. na predsedníctvo a pracovné skupiny

 • ustanovený z expertov - zástupcov dotknutých inštitúcií

 • zabezpečí návrh a realizáciu implementačnej stratégie smernice INSPIRE v podmienkach SR

 • identifikuje formu zriadenia kontaktného miesta, zodpovedného za kontakty s Komisiou v súvislosti so smernicou INSPIRE

 • pripraví Implementačnú stratégiu do 6 mesiacov od prijatia Smernice INSPIRE

 • monitoruje priebeh implementácie a spätnú väzbu pre kontinuálne zlepšovanie


2 technick tandardy
2. v rámci INSPIRE Technické štandardy

V súčasnosti boli v SR prevzaté:

 • EN ISO 19101, Geografické informácie – referenčný model

 • EN ISO 19105, Geografické informácie – vyhovenie a skúšanie

 • EN ISO 19107, Geografické informácie – priestorová schéma

 • EN ISO 19108, Geografické informácie – časová schéma

 • EN ISO 19111, Priestorové vyhľadanie pomocou súradníc

 • EN ISO 19112, Priestorové vyhľadávanie pomocou geografických identifikačných znakov

 • EN ISO 19113, Princípy kvality

 • EN ISO 19114, Postupy hodnotenia kvality

 • EN ISO 19115, Metadáta


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

3. v rámci INSPIRE Harmonizácia primárnych databáz - katalóg objektov

Kategória

Subkategória

Objekt

Atribút

Hodnota atribútu


Organiza n a in titucion lne n mety a odpor ania
Organizačné a inštitucionálne námety a odporúčania v rámci INSPIRE

 • novelizáciu súvisiacej legislatívy a technických predpisov /legislatívne a technické predpoklady na realizáciu/,

 • dôslednejšie koordinovať tvorbu štandardov georeferenčného základu a katalógov objektov,

 • zabezpečenie interoperability používaných katalógov objektov na lokálnej a národnej úrovni,

 • definovanie jednotných zásad metaúdajov priestorových informácií na základe prijatých štandardov,

 • na zlepšenie financovania zámerov využiť prostriedky fondov EÚ, resp. združiť prostriedky zainteresovaných rezortov (napr. letecké snímkovanie),

 • podporiť tvorbu unifikovaných nástrojov pre integráciu a distribuované využitie priestorových údajov.


Ekonomick d sledky pre sr
Ekonomické dôsledky pre SR v rámci INSPIRE

 • Vlastný návrh INSPIRE v úvodnej časti (Explanatory Memorandum) odhaduje náklady na realizáciu smernice vo výške 3.6 - 5.4 miliónov EUR ročne pre jeden členský štát (144-216 miliónov Sk), pričom predpokladaný zisk značne prevyšuje náklady.

 • V rámci uvedenej oblasti je potrebné pripraviť dopadovú analýzu pre identifikáciu vstupných investícií ako i odhadu návratnosti implementácie Smernice v prostredí Slovenskej Republiky.


Inspire v sr
INSPIRE v SR v rámci INSPIRE


Nade da nik ov juraj vali rad geod zie kartografie a katastra sr

Enviro-í-Fórum 2006 v rámci INSPIREZvolen, 18-20 októbra 2006

Ďakujeme

Vám

za

pozornosť

Nadežda Nikšová

niksova@geodesy.gov.sk

Juraj Vališ

valis@vugk.sk