KARTOGRAFIE
Download
1 / 24

KARTOGRAFIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

KARTOGRAFIE. Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!!. MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř. jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARTOGRAFIE' - razi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kartografie

Mapa je jazykem ZEMĚPISU !!!

MAPA = zmenšený rovinný a zjednodušený obraz Země (popř.

jiných objektů ve vesmíru), sestrojeným v rovině

pomocí matematicky definovaných vztahů a vyjadřující

pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti

skutečných objektů a jevů

• Studiem a zhotovováním map se zabývá kartografie !

• Zobrazení referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy řeší

matematická kartografie.


Kartografie
MAPY

Pravěk

- slovní popisy cest

- první nákresy: lastury, kámen, dřevo, kosti, kůže, kůry stromů

- Rytina oblsati Pavlovských

vrchů (24 000 př.n.l.)

- mamutí kel


Kartografie

Starověk

- 6.-5. st. př.n.l. – Země jako kruh obklopený vodou


Kartografie

• Starověké Řecko – začal se prosazovat názor o kulatosti Země

- Pythagoras (6. st. př.l.)

- Aristoteles (4. st. př.l.) – kruhový stín Země při zatmění Měsíce

- Eratosthenés (3.-2. st. př.l.) – poledníky, rovnoběžky, určil velikost

Země


Kartografie

Středověk

- úpadek kartografie

- hlavní autorita církev

- tvrzení o kulatosti Země zakázáno a pronásledováno

- představa, že Země je kulatá deska – kruhové mapy s

Jeruzalémem ve středu


Kartografie

Novověk

- Zámořské objevy – rozvoj námořní plavby

- kompasové mapy – kresba pobřeží (navigační mapy)

- obnovena myšlenka kulatosti Země

- Rozšiřování map s rozvojem vědy a techniky (knihtisk)

- od 18. stol. – podrobné mapování (mapy podobné současným)


Kartografie

GLÓBUS = nejdokonalejší model Země

- na glóbu jsou všechny tvary geometricky

podobné tvarům na Zemi

- úhly zůstávají stejné (nedochází ke zkreslení) a všechny vzdálenosti jsou zmenšeny v konstantním poměru 1 : m (délkové měřítko glóbu)

- nevýhodou glóbu je to, že se s ním špatně

manipuluje a vyrábí se jen v malých měřítkách


Kartografie

Zakřivený zemský povrch není možné

jednoduše rozvinout do roviny.

• Existuje mnoho způsobů matematicky převádějících zemský povrch do roviny = kartografická zobrazení, ale žádné není bez zkreslení.


Kartografick zobrazen
Kartografická zobrazení

- Kartografická zobrazení se rozdělují podle:

1) zkreslení

2) polohy konstrukční osy

3) druhu zobrazovací plochy


Kartografie

1) podle zkreslení

a)plochojevná(stejnoplochá)

vhodné pro srovnávání velikosti různých území

- zachovávají nezkreslené plochy

- zkreslují úhly a délky

b) úhlojevná (stejnoúhlá)

využití v geodézii a námořní plavbě

- nezkreslují úhly a zachovávají tvar

- zkreslují plochy a délky


Kartografie

c) délkojevná (stejnodélná)

- nezkreslují délky na celé mapě, ale jen v určitých bodech

(podél poledníků nebo rovnoběžek)

d) vyrovnávací

- tlumí zkreslení ploch i úhlů, aby byla co nejvíce v rovnováze


Kartografie

2) podle polohy konstrukční osy

a) v normální poloze (pólové)

- dotykovým bodem je zeměpisný pól

polární oblasti

b) v příčné poloze (transverzální)

- konstrukční osa leží v rovině rovníku

např. pro Afriku

c) v obecné poloze (šikmé)

- konstrukční osa prochází středem glóbu v libovolném směru


Kartografie

3) podle druhu zobrazovací plochy

a) Azimutální zobrazení

- zobrazovací plochou je rovina, kt. se dotýká v jednom

bodě glóbu

b) Válcová zobrazení

- zobrazovací plochou je plášť válce, kt. se pak rozvine

do roviny mapy. Vhodné pro mapy území, které je

protáhlé podél rovníku.

c) Kuželová zobrazení

- zobrazovací plochou je plášť kužele, kt. se pak rozvine do

roviny mapy. Vhodné pro území protáhlá kolem

rovnoběžek ve středních zem. šířkách.


Kartografie

měřítko

číselné

grafické

Měřítko mapy

• Měřítko mapy je poměr (1 : m) zmenšení mapy vůči skutečnosti.

• Je to vlastně měřítko glóbu, podle něhož byla mapa sestrojena.

Př. 1 : 10 000 znamená, že 10 000 cm (tj. 100 m) ve skutečnosti se na mapě zobrazí v délce 1 cm.Kartografie

DRUHY MAP místech mapy

1)PODLE MĚŘÍTKA:

- mapy velkého měřítka (do 1 : 200 000) – malé

území, velká podrobnost

- mapy středního měřítka (1 : 200 000 – 1 : 1 000 000)

- mapy malého měřítka (nad 1 : 1 000 000) – velká území,

malá podrobnost


Kartografie

MAPY místech mapy

s topografickým obsahem

tematické

2) PODLE OBSAHU


Kartografie

mapy s topografickým obsahem místech mapy – vzájemně vyvážené přírodní

a společenské jevy

a) Podrobné mapy – katastrální (pozemkové vlastnictví)

do 1 : 5000

b) Topografické mapy – přesné mapy velkých a středních

měřítek od 1 : 10 000 do 1 : 500 000

(pro potřeby státu a armády)

c) Obecně geografické mapy – přehledné, převážně malého

měřítka, znázorňují velké

územní celky (hlavní náplň

atlasů světa)


Kartografie

mapy tematické místech mapy – nejpočetnější skupina map. Topografický

obsah redukován a hlavní náplň tvoří obsah

tematický

a) Mapy přírodních jevů – FG, geologické, meteorologické,

hydrologické,..

b) Mapy společenských jevů – ekonomickogeografické,

silniční, železniční, mapy

obyvatelstva,..

c) Ostatní tematické mapy – ŽP, turistické, dějepisné,..


Kartografie

3) místech mapy PODLE ÚČELU

a) Mapy pro hospodářskou výstavbu (plánovací, projekční,..)

b) Mapy vědecké

c) Mapy vojenské

d) Atlasy (soubory map zpracované jako celek)