projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Oblast sociálních služeb. Lenka Antolová – metodik Štěpán Nosek – analytik Přerov, 20. – 21. 1.2014. Sociální služby. Co nás dnes čeká: cíle a možnosti projektu teoretická východiska pro tvorbu strategického dokumentu analýza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR' - bernard-casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR

Oblast sociálních služeb

Lenka Antolová – metodik

Štěpán Nosek – analytik

Přerov, 20. – 21. 1.2014

soci ln slu by
Sociální služby

Co nás dnes čeká:

 • cíle a možnosti projektu
 • teoretická východiska pro tvorbu strategického dokumentu
 • analýza
 • praktická ukázka
 • diskuse
soci ln slu by1
Sociální služby

Popis území:

 • správní obvod ORP
 • vychází z demografických údajů
 • zdroje dat - ČSÚ, úřady, strategické

dokumenty v území …

soci ln slu by2
Sociální služby

Výběr tématu:

 • problém řešený obcemi ve velkém měřítku
 • přesah hranice obce
 • téma vhodné pro spolupráci všech kategorií obcí
soci ln slu by3
Sociální služby

Budoucí vývoj počtu osob 0 – 14 a 65 +

soci ln slu by4
Sociální služby

Cíl:

 • optimální síť kvalitních sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám obyvatel a finančním zdrojům
 • nalezení možností meziobecní spolupráce
 • podklady pro návrhy legislativních změn
 • návrhy na změny financování (RUD)
soci ln slu by5
Sociální služby

Možnosti spolupráce:

 • budování infrastruktury zdravotních a sociálních služeb a koordinace jejich poskytování,
 • kvalitativní posun, což se týká zejména služeb pobytových, a to pro osoby zdravotně postižené a seniory,
 • podpora a rozšíření služeb komunitního charakteru,
 • koordinace a efektivnější využití sociálních služeb nabízených v regionu,
soci ln slu by6
Sociální služby
 • budování komunitních center sociálních služeb, pobytových služeb komunitního typu, rozvoj semimurální péče,
 • tvorba komunikační strategie (zlepšení informovanosti obyvatel o sociálních službách, propagace sektoru sociálních služeb),
 • podpora a aktivizace rodin s dětmi jako prevence sociálního vyloučení,
soci ln slu by7
Sociální služby
 • podpora a aktivizace skupin sociálně vyloučených obyvatel a skupin ohrožených sociálním vyloučením,
 • rozšíření služeb ambulantních a terénních s cílem poskytnout potřebné služby především v přirozeném prostředí uživatelů (udržení osob se zdr. postižením a seniorů v přirozeném prostředí),
 • budování chráněného bydlení,
 • řešení problematiky začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti,
 • přizpůsobení nabídky služeb aktuální poptávce,
soci ln slu by8
Sociální služby
 • rozvoj dobrovolnictví a neformální péče,
 • zapojování uživatelů pobytových služeb do běžného života,
 • vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a další osoby ohrožené soc. vyloučením,
 • vytváření možností pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života,
 • koordinace vzniku nových pracovních míst, podpora sociálního podnikání,
 • vytvoření sítě dostupného bydlení.
soci ln slu by9
Sociální služby

Právní úprava:

 • z. č. 108/2006 Sb.
 • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.

Související předpisy:

 • z. č. 110/2006 Sb.
 • z. č. 111/2006 Sb.
 • z. č. 435/2004 Sb.
 • z. č. 117/1995 Sb. a další
soci ln slu by10
Sociální služby

Pojmy:

 • sociální zařízení
 • sociální služba
 • členění služeb
 • zdravotní postižení
 • registr PS
 • místo poskytování - působnost
 • příspěvek na péči
 • dobrovolná služba
 • transformace
 • komunitní práce
soci ln slu by11
Sociální služby

Členění sociálních služeb:

 • základní – poradenství, péče, prevence
 • místo – terénní, ambulantní, pobytové
 • zařízení x služby
 • působnost
soci ln slu by12
Sociální služby

Zdroje dat:

 • ČSÚ, MPSV (Registr poskytovatelů sociálních služeb, výkazy, ročenky, plány rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni)

Zdroje informací:

 • kraje
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • regionální strategické dokumenty, centra pro komunitní práci
 • výroční zprávy
 • místní znalost
 • z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
soci ln slu by13
Sociální služby

Faktory ovlivňující plánování sociálních služeb:

 • vnitřní faktory (geografická poloha správního obvodu ORP, věková struktura obyvatelstva, sídelní struktura správního obvodu ORP, existence platných komunitních plánů a další strategických rozvojových dokumentů)
 • vnější faktory (transformace pobytových zařízení, legislativní změny a zásahy na úrovni státu)
soci ln slu by14
Sociální služby

Situační analýza:

 • Význam: kvalitně zpracovaná analýza (podchycující současný reálný stav v oblasti sociálních služeb) je základem pro dobře nastavenou návrhovou část dokumentu
 • Struktura:přehled zařízení, služeb, zdrojů financování, zřizovatelů, počtu klientů, nákladů na klienta
 • důraz na pobytové služby, služby pro seniory a zdravotně postižené
soci ln slu by15
Sociální služby

Finanční analýza:

 • význam finanční analýzy --- zjištění nákladů na 1 úkon (lůžko) --- specifika v oblasti sociálních služeb
 • vícezdrojovost financování sociálních služeb (obec, stát, kraj, církev, fyzické osoby = úhrady od klientů)
soci ln slu by16
Sociální služby

Analýza rizik, SWOT analýza:

 • analýza rizik (technické, organizační, finanční, personální, věcné) --- význam: pravděpodobnost x dopad
 • pro každé ORP je třeba vytvořit unikátní (místně-specifickou) analýzu
 • SWOT analýza --- třídit dle významu

(blíže viz prezentace pana Půčka)

soci ln slu by17
Sociální služby

Očekávaný vývoj:

 • Vyhodnocení na základě analýz a stanovení predikce vývoje v území s ohledem na poptávku, dosavadní nabídku, reálné možnosti, finanční zdroje.
 • Analytická část podchycuje veškeré aspekty v oblasti sociálních služeb --- návrhovou část je možné zpracovat selektivně – tj. zaměřit se na několik témat, která jsou v území nejlépe řešitelná.
soci ln slu by18
Sociální služby
 • doporučené publikace a podpůrné dokumenty – metodická podpora tvorby strategického dokumentu (např. Metodika přípravy veřejných strategií, Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony)
 • příklady dobré praxe – informace, inspirace, možnosti, postupy např. (např. Jesenicko, Šluknovsko)
soci ln slu by19
Sociální služby

Brdy – Vltava

 • komunitní plán regionu (29 obcí)
 • navazuje na KP Dobříšsko
 • cíle a opatření na regionální úrovni
 • společná informační strategie (web, katalog, mediální kampaň)
 • regionální fond na kofinancování projektů s nadregionálním významem
soci ln slu by20
Sociální služby

Benešov

 • podpora procesu KPSS na okrese Benešov
 • provázanost SS – Benešov, Vlašim, Votice
 • analýzy – podklady pro další strategie v regionu
soci ln slu by21
Sociální služby

Jirkov

 • ONZA a.s. – sociální podnik města
 • zajištění služeb pro město
 • přispívá k zajištění dlouhodobé stability ve městě
 • zaměstnávání soc. vyloučených osob především ze soc. vyloučených romských lokalit
soci ln slu by22
Sociální služby

Svazek obcí AZASS

 • 1998 - vznik zájmového sdružení
 • 2002 - transformace na DSO
 • 27 členských obcí
soci ln slu by23
Sociální služby

Svazek obcí AZASS

 • Poličská nemocnice s.r.o.
 • sociální služby (domovy pro seniory, SAS, sociální rehabilitace, pečovatelská služba)
 • středisko sociální integrace
soci ln slu by24
Sociální služby

DPS v Bystrém

soci ln slu by25
Sociální služby

Třebíč

 • komunitní plánování
 • navazující služby
 • grantový systém Zdravého města Třebíč
 • zásady financování soc. služeb z rozpočtu města
 • minimální síť sociálních služeb

http://www.socialnisluzbytrebic.cz/

soci ln slu by26
Sociální služby

Odborný tým projektu

 • celorepubliková data, software
 • podklady pro benchmarking
 • metodická pomoc v průběhu projektu

Týmy v regionech

Dle harmonogramu ve smlouvě:

 • analýza – komentář současného stavu (jednotlivé tabulky) a komentář souhrnný
 • tvorba návrhového dokumentu
soci ln slu by27
Sociální služby

Základní charakteristika dat

 • Datový soubor pro vyplnění jednotlivých ORP (tab. 1–14 v metodice) - Bude rozeslán pro doplnění .

Zdroje pro vyplnění datového souboru

 • ČSÚ (počty zařízení sociálních služeb, počty sociálních služeb)
 • MF (financování sociálních služeb ze strany obcí)
 • MPSV

(a) Data z výkaznictví – budou dána k dispozici.

(b) Data z registru sociálních služeb – budou dána k dispozici.

soci ln slu by28
Sociální služby

Úskalí poskytnutých dat

 • Sociální služby vs. Školství, Odpadové hospodářství
 • Data z Registru poskytovatelů sociálních služeb --- data na úrovni obcí / ORP (dle adresy zařízení) --- lze vyplnit informace o počtu a struktuře zařízení sociálních služeb, počtu sociálních služeb, kapacitě zařízení.
 • Data z výkaznictví MPSV --- data na úrovni okresů – data o počtu zařízení sociálních služeb, počtu uživatelů sociálních služeb, finanční data (příjmy x výdaje).
 • Dostupné datové zdroje nutné komparovat a komentovat!
soci ln slu by30
Sociální služby

Děkujeme za pozornost

antolova.mos@smocr.cz, 730 894 914

nosek.mos@smocr.cz, 731 445 551