Tema strokovnega seminarja: Pilotni projekt paliativne oskrbe - PowerPoint PPT Presentation

tema strokovnega seminarja pilotni projekt paliativne oskrbe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema strokovnega seminarja: Pilotni projekt paliativne oskrbe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema strokovnega seminarja: Pilotni projekt paliativne oskrbe

play fullscreen
1 / 56
Tema strokovnega seminarja: Pilotni projekt paliativne oskrbe
181 Views
Download Presentation
kent
Download Presentation

Tema strokovnega seminarja: Pilotni projekt paliativne oskrbe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tema strokovnega seminarja:Pilotni projekt paliativne oskrbe Strokovni seminar, torek 13. 10. 2009 s pričetkom ob 12. uri kulturna dvorana Beltinci Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 2. Pilotni projekt paliativne oskrbe Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 3. PILOTNI PROJEKT IZVAJANJE CELOSTNE PALIATIVNE OSKRBE V LJUBLJANSKI, GORENJSKI IN POMURSKI REGIJI Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 4. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 5. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 6. Po mnogih aktivnostih Splošne bolnišnice Murska Sobota in Društva med. sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ter drugih vključenih zavodov v raziskavo po potrebi za paliativno oskrbo, nam je letos uspelo skupaj z drugimi partnerji v ljubljanski in gorenjski regiji, ki so na tem področju prav tako bili aktivni, pridobiti zaupanje Ministrstva za zdravje, ki nas je izbralo v pilotni projekt celostne paliativne oskrbe Naše aktivnosti na področju paliativne oskrbe do sedaj Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 7. SB MS - imenovanje in delovanje projektne skupine paliativnega tima Splošne bolnišnice M. Sobota • ki je pripravljala in izvedla ter koordiniral aktivnosti (priprava in izvedba vseh aktivnosti v pripravi paliativne oskrbe in sodelovanje pri pripravi protokola in klinične poti- in vse dokumentacije za oskrbo paliativnega bolnika) Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 8. Pomurski paliativni tim se je že tretjič sestal 9.2.2009 • Na tem srečanju smo predstavili aktivnosti na področju paliativne oskrbe: • poročilo o dosedanjih aktivnostih, projektno delo in strategija razvoja • osnutki strokovnih smernic s področja medicine in zdravstvene nege, • predlog logistike sodelovanja in zagotavljanja kontinuitete projekta na več ravneh, Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 9. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 10. Celodnevni seminar DMSBZT Pomurja:Posebnosti v zdravstveni negi onkološkega bolnika in paliativna oskrba- 20. 04. 2009 • Projekt paliative v SBMS Emilija Kavaš, vms, dipl. org. menedž. SB MS • Prepoznava in obravnava paliativnega bolnika z vidika medicine mag. Maja Šeruga, dr. med., spec. int., SB MS • Obravnava paliativnega bolnika v SB MS- orodja za zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter logistika sodelovanja na več ravneh Dušan Dumić, dipl. zdravstvenik, SB MS Recek Gabriela, dipl. m. s. Flisar Marija, dipl. m. s. • Ko pravimo »nič več ni za narediti« je še veliko za storiti Renata Golob, dipl. m. s., učiteljica zdravstvene nege, SZŠ MS - Hospic Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 11. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 12. maj 09 Predstavitev PROJEKTA PALIATIVNE OSKRBE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA, (E. Kavaš, M. Flisar) Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 12. 17.10 2009 4. srečanje pomurskega palistivnega tima • Projekt celostne paliativne oskrbe in njegovo izvajanje v prihodnje - E. Kavaš • Obravnava in vodenje paliativnega bolnika- Asist. M. Šeruga • Predstavitev dokumentacije in njena uporaba (klinična pot,…) - Ga A. Peternelj • Logistika, kontinuiteta in sodelovanje- M.Flisar Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 13. Delovna skupina pilotnega projekta za celostno PO iz vseh treh regij Na povabilo Ministrstva za zdravje smo imeli že štiri sestanke delovne skupine za pilotni projekt, kjer so vključeni člani regijski koordinator in člani specialističnih paliativnih timov: • Bolnišnice Golnik • Splošne bolnišnice Murska Sobota • Onkološkega inštituta • Slovenskega društva Hospic Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 14. Vsi imenovani smo izbrani za izvedbo pilotnega projekta celostne paliativne oskrbe v Sloveniji. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 15. Projektni paliativni tim • Sestankov delovne skupine smo se iz naše bolnišnice udeležili člani paliativnega tima SB MS Dušan Dumić, Marija Flisar, mag Maja Šeruga,Boštjan Mrzlak in Emilija Kavaš Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 16. Na srečanju smo obravnavali dokumente in administrativne protokole ter klinično pot, ki jih bomo uporabljali pri obravnavi vseh paliativnih bolnikov v slovenskem prostoru. Pri pripravi dokumentacije sta aktivno sodelovala člana delovne skupine Dušan Dumić in Marija Flisar. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 17. Odgovorni za izvajanje pilotnega projekta Odgovorna oseba za izvajanje pilotnega projekta: Andreja Peternelj, dipl. m. s Odgovorna oseba za strokovno področje projekta: asis.Urška Lunder, dr. med Koordinatorji pilotnega projekta v OE: • OE Kranj – Bolnišnica Golnik – Klinika za pljučne bolezni in alergijo; Andreja Peternelj, dipl.m.s.(tudi nosilec projekta) • OE Ljubljana - Onkološki inštitut Ljubljana; prof.dr. Branko Zakotnik, dr.med. • OE Murska Sobota – SB Murska Sobota; Milka Kavaš, vms, dipl.org.menedž. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 18. Koordinatorji projekta • Glavna koordinatorica pilotnega projekta paliativne oskrbe po okriljem Ministrstvo za zdravje, je gospa Andreja Peternelj, dipl. med. sestra. • Vsaka regija ima svojega koordinatorja za paliativno oskrbo. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 19. Paliativni timi v vseh zavodih • Prav tako pa bo tudi vsak zavod, ki bo vključen v projekt imel svoj paliativni tim in koordinatorja, ki bo sodeloval v okviru regijskega paliativnega tima Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 20. Projekt podpira Ministrstvo za zdravje, • ki je izbralo za pilotni projekt Bolnišnico KOPA Golnik, ki koordinira gorenjsko regijo, • Bolnišnico Mursko Soboto, ki koordinira pomursko regijo • Onkološki inštitut, ki koordinira ljubljansko regijo. • V projekt je vključeno tudi Slovensko društvo Hospic. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 21. Splošna bolnišnica Murska Sobota • Izbrani smo bili zato, ker smo do sedaj med bolnišnicami, ki so bile na področju paliativne obravnave, najbolj aktivni ter imamo ustanovljen paliativni tim bolnišnice ter Pomurski paliativni tim. • V sodelovanja z DMSBZTP smo na tem področju imeli že dosti izobraževanj in drugih aktivnosti (1900 udeležencev na izobraževanjih) Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 22. Raziskava o potrebah po organizirani paliativni oskrbi Izvedli smo raziskava o potrebah po organizirani paliativni oskrbi in sicer: • v kliničnem okolju (na oddelkih naše bolnišnice), • v domačem okolju (sodelovale so vse patronažne službe) • v domovih za starejše ter posebnem socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci.. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 23. Vprašalnike je pripravil in v sodelovanju z omenjenimi zavodi izvedel raziskavo ter obdelal podatke Dušan Dumić. V pomurskem prostoru smo v času izvedbe raziskave odkrili 391 paliativnih bolnikov Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 24. Sedaj opravljajo izvajajo raziskavo z uporabo istih vprašalnikov tudi v ljubljanski in gorenjski regiji in Slovenskem društvu Hospic Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 25. Dokumentacija in klinična pot • Na skupnih delovnih sestankih smo obravnavali ter dopolnili pripravljeno dokumentacijo, ki bo predstavljena. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 26. Začetek obravnave bolnikov v pilotnem projektu • S 1.10.2009 smo paliativne bolnike začeli obravnavali po pripravljeni klinični poti ter po enotni dokumentaciji v celotni pomurski regiji. Prav tako bo ta dokumentacija uporabljena v ostalih okoljih , kjer poteka pilotni projekt Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 27. Terminski načrt poteka pilotnega projekta v regijah • Pilotni projekt bo potekal 14 mesecev • financiranje tega projekta bo letos financirano preko pogodbe med MZ IN SBMS in ostalima regijama • drugo leto pa bi naj bila paliativna oskrba financirana v okviru področnega dogovora z zavarovalnico in vsemi izvajalci programa Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 28. Naša dosedanja prizadevanja, entuziazem in prostovoljno delo na tem področju do sedaj vse od leta 2006 je obrodilo pozitivne rezultate. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 29. Hvala • Iskreno se zahvaljujem vsem sodelavcem ter članom ožjega in širšega paliativnega tima, ki so sodelovali in pomagali pri izvajanju paliativnega projekta v bolnišnici Murska Sobota ter tako pripomogli, da smo izbrani v pilotni projekt, ki bo gotovo zagotovil kakovostno in profesionalno paliativno oskrbo in seveda za to tudi potrebna finančna sredstva. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 30. Pot gre naprej • Projekt seveda ne živi sam, ampak ga izvajamo ljudje. • Zato vas cenjeni sodelavci, v imenu tistih, ki rabijo in bodo rabili paliativno oskrbo, prosim za pomoč in podporo temu projektu in na tej poti, ki nikoli ni in ne bo lahka. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 31. Formirani paliativni tim • Osnovni namen je bil formirati paliativnega tim, ki bo strokovno usposobljen za tako obliko dela. Člani paliativnega tima bodo izvajali paliativno oskrbo, svetovali pri obravnavi bolnikov v smislu lajšanja bolečin in socialnih ter drugih problemih. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 32. Tim • bo vodil organizirano strokovno pomoč v pristopu oskrbe hudo bolnih in umirajočih posameznikom in njihovim svojcem. • Prav tako bo paliativni tim skrbel za edukacijo svojcev in sirše strokovne in laične javnosti Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 33. Naloge paliativnega tima: • Napotitev bolnika, • Pripravi in potrdi navodila za paliativno oskrbo, • Skrbi za pravočasen prehod bolnika na PO( paliativno oskrbo), • Izobražuje in skrbi za širjenje znanja med osebjem, • Zagotavlja fizično, psihološko, socialno in duhovno oskrbo bolniku in njegovi družini, • Skrbi za načrtovanje oskrbe z zajetjem vseh pomembnih vidikov oskrbe skupaj z družino, • Olajša bolniku razumevanje diagnoze ter progrnoze in s tem pomaga bolniku pri odločanju, • pomaga bolniku pri postavitvi ciljev oskrbe, • spodbuja sprejemanje odločitev za čas, ko bo bolezen napredovala Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 34. Vsebinski povzetek o izvršeni dejavnosti in poročilo o konkretni izvedbi projekta: Izobraževanje širše strokovne in laične javnosti in članov paliativnega tima Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 35. Izobraževanja strokovne javnosti • Skupno število udeležencev:1550 Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 36. Izobraževanja in usposabljanja članov paliativnega tima . • Skupaj 224 udeležencev. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 37. Imenovanje in delovanje projektne skupine paliativnega tima Splošne bolnišnice M. Sobota v letu 2009 • ki je pripravljala in izvedla ter koordiniral aktivnosti (priprava in izvedba vseh aktivnosti v pripravi paliativne oskrbe in sodelovanje pri pripravi protokola in klinične poti- in vse dokumentacije za oskrbo paliativnega bolnika) Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 38. Aktivnosti projektne skupuine 2009 • Dvodnevne učne delavnice Izvajanje paliativne oskrbe v Sloveniji – Ljubljana v organizaciji MZ in Svet, zdr. org. (5 udel.), 2009 • Predstavitev osnutkov s področja medicine in zdravstvene nege v paliativni oskrbi in logistika večnivojskega sodelovanja, Sestanek Pomurskega paliativnega tima, 9. 2. 2009 (47 udel • Dvodnevne delavnice o paliativni oskrbi- Golnik -5 udeležencev ( mag. Šeruga, dr. Rotdajč, Dumić, Flisar, • Seminar - ZN onkol. bolnika in paliativan oskrba- 20.4.2009 • Strokovno srečanje Pomurski paliativni tim- 17.9.2009 • Sodelovanje v paliativnem timu pilotnega projekta- delovno telo- sestanki Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 39. Izobraževanja in informiranja laičnih skupin • Škofijska Karitas Murska Sobota: • Predstavitev Hospic in spremljanje težko bolnih in umirajočih; • Starost, kronična neozdravljiva obolenja in paliativna oskrba, 2009 (141 udel.) • Skupaj 141 udeležencev. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 40. Kandidiranje s projektom v letu 2006, 2007 2008, 2009 • Na razpis Mestne občine Murska Sobota • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Ministrstvo za zdravje Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 41. Promocija projekta v javnosti • Na radiu Murski Val je bila v radijski oddaji »Za zdravje« dne 15.10. 2007 predstavljena Oskrba ob napredovani neozdravljivi bolezni - paliativna oskrba, • Poslan članek za objavo v informativnem glasilu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Utrip • Prispevka objavljena na spletnem portalu SB MS z dne 6. november 2007 • Prispevek v internem glasilu Modri dirkač z dne 8. 10. 2007. • Krog življenja 2008 • Seminar Varna in kakovostna ZN – Beltinci, sept. 2008 Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 42. Posebnosti pri izvajanju programa • Pri uvedbi programa paliativne oskrbe je potrebno vse udeležence, ki bodo sodelovali v tem projektnem timu predhodno dobro izobraziti in usposobiti, kajti le tako bodo lahko opravljali in izvajala to delo Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 43. V pilotni projekt Paliativne oskrbe Ministrstva za zdravje so izbrani: • KOPA GOLNIK, Gorenjska regiji • SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Pomurska Regija • ONKOLOŠKI INŠTITUT, Ljubljanska regija • Slovensko društvo Hospic Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 44. V letu 2009, 2010- vljučenost v pilotni projekt PO • S 1.10 09 je potrebno začeti delo paliativne oskrbe v okviru klinične poti za paliativno oskrbo ter po pripravljenem protokolu z enotno dokumentacijo, ki jo bo paliativni tim s strokovno vodjo paliativne oskrbe prim. prim. mag. Šeruga in dipl. m.s.Marijo Flisar ki bo koordinirala paliativno oskrbo, uporabljal. • Stalna edukacija članov ožjega in širšega paliativnega tima v okviru potreb. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 45. Specialistični paliativni tim SBMS • Strokovni vodja paliativne oskrbe je prim. asist. mag. sc. Maja Šeruga, dr. med. spec., njena namestnica je Romana Rotdajč, dr. med., spec.. • Koordinator paliativne oskrbe v SB MS za specialistični paliativni tim je Marija Flisar, dipl. m.s., njena namestnica pa je Gabrijela Recek, dipl. m.s..in Andreja Andreja Konkolič, dipl.m.s. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 46. Naša naloga danes Čim prej dobro in kakovostno aktiviranje dejavnosti specialističnega paliativnega tima bolnišnice in pomurskega paliativnega tima Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 47. Do sedaj smo ustanovili paliativni tima Splošne bolnišnice Murska Sobota V paliativni tim so vključeni: • zdravniki, • odgovorne medicinske sestre z vsakega področja • zdravstveni tehniki z vsakega delovnega področja oz. oddelkov v bolnišnici • fizioterapevt • delavni terapevt • socialni delavec • diatetik • farmacevt • SOBO Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 48. kjer so poleg tima zaposlenih v Bolnišnici Murska Sobota vključeni še: zaposleni v patronažni dejavnosti, v zdravstvenih domovih, domovih za starejše, posebnega socialnega zavoda ter zastopniki duhovne in religiozne podpore (predstavniki verskih skupnosti) Hospica, prostovoljci predstavniki CSD- socialne oskrbe, Pomurski paliativni tim: Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 49. Iz zgoraj navedenih razlogov in potreb je jasno razvidno, da je ustanovitev tima za paliativno oskrbo in vpeljava aktivnosti, ki smo jih peljali v projektu, v smislu kompleksnega organiziranja paliativne oskrbe, nujna za prebivalce pomurske regije, ki si zaradi oddaljenosti od centra ter težje dostopnosti do pomoči ter slabšega socialno demografskega statusa zaslužijo čim bolj kakovostno paliativno oskrbo, ki bo jasno definirana ter na profesionalni ravni Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa

 50. Le tako bo dosežen glavni namen projekta, ki pomeni: zmanjševanje razlik v zdravju, saj morajo biti vsi državljani Slovenije deležni enakovredne in enako kakovostne zdravstvene oskrbe, katere izjemno pomembni del predstavlja blažilni učinek profesionalne paliativne oskrbe. Emilija Kavaš,VMS, dipl. org.menedž, SB MS- projekt Paliativa