Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Mé město PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Mé město

Projekt Mé město

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt Mé město

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt Mé město Přehled pamětních desek IX. A

 2. Projekt : Mé město Pamětní deska synagoga a freska Šlikové Skupina: Pavel Smažík, Dana Vraníková, Vojtěch Janko

 3. Na rohu ulic hradební a obrněné brigády byla od roku 1893 synagoga. Při tzv. Křišťálové noci byla vypálena a to dne 10. listopadu 1938 . Místo synagogy, která byla srovnána se zemí zde byla vystavěna protipožární nádrž. Roku 1993 zde byla postavena panelová přístavba k budově tehdejšího internátu zemědělského učiliště a administrativní budova. Na tomto domě byla dne 10. listopadu 2004 odhalena pamětní deska. Tato deska byla věnována chebským židům, kteří z Chebu museli prchnout a mnoho z nich zemřeli v koncentračních táborech. Jitka Chmelíková jako první v roce 2000 zpracovala dokumentaci o osudech chebských židů. Z iniciativy zmiňované Jitky Chmelíkové a karlovarského rabína Samuela Abramsona tato deska vznikla. Adresa: Obrněné brigády 2258/6

 4. Adresse: Obrněné brigády 2258/6 Die neue Synagoge wurde ab 1893 an der Ecke Straßen Hradební und Obrněnébrigády. Am 10. November 1938 während der Reichspogromnacht wurde verbrannt, dann dem Erdboden gleichgemacht und seinen Platz besetz gegenfeuer Tank. Später im Jahre 1993 wurde an dieser Parzelle als Zubau zu dem damaligen Gebäude eines Schülerheimes ein Plattenbau erstellt und Bürogebäude. Am 10. November 2004 wurde auf diesem Hause offenbart Gedenktafel furCheb Juden, die müssen aus Cheb fliehen und viele von ihnen gefunden Tod in Konzentrationslagern.

 5. The new synagogue stood since 1893 at the corner Hradební and Obrněnébrigády.On 10. November 1938 during the Crystal Night was burned , then razed to the ground and its place occupied fire tank. Later in 1993 was built here a panel extension to building of the former agricultural boarding school and administration building. On 10 November 2004, was revealed at this same memorial plaque of Jews from cheb who had to flee from Cheb and many of them found death in concentration camps. Address: Obrněné brigády 2258/6

 6. Freska Šlikové Tato freska se nachází v Chebu na rohovém domu třídy Svobody a Šlikovy ulice. Na fresce jsou znázorněny 4 postavy z rodu šliků. V polovině 90. letech byla tato malba restaurována a dokončena v roce 1939.

 7. Šlikové jsou český a říšskoněmecký původně patricijský rod, který povýšil až do hraběcíhostavu. Byl založen někdy mezi 14. stoletím a jeho zakladatel byl Kašpar Šlik.

 8. This plate is located in town Cheb in street Šliková. This frescis painted in corner house class Svobody. In fresc are figured four Characters from their birth. At half of 90. years Was this painting restored and completed in 1939. Fresco Šlik

 9. Dies Fresko ist aus Eger auf Ecke Haus Klasse Svobody und aus Straße Šlikovy. Auf Fresko sind gezeigt vier Charakter aus Geschlecht Šlik. In Hälfte of 90. Jahre war dies Malerei restauriert und fertiggestellt in 1939. Fresko Šlik

 10. Projekt : Moje město Pamětní desky: Goethe, SdP

 11. Pamětní deska Goethe • Tato pamětní deska byla odhalena v září roku 1904 poblíž dřevěné lávky u Kachního kamene. Zhotovil ji sochař Karel Wilfert. Deska byla vyrobena z mramoru a byl na ní bronzový reliéf. Mramorová deska byla však roku 1945 zničena, ale muzeu se podařilo Wilfertův reliéf zachránit. Podle této předlohy roku 2006 chebský akademický sochař Miloš Svoboda zhotovil nový reliéf a město Cheb tak mohlo obnovit původní pamětní desku. Tato deska se nachází na levém břehu Ohře.

 12. Pamětní deska SdP • Pamětní deska Sudetoněmecké strany byla zhotovena 21. června 1936 v hostinci U věčného světla na Františkánském náměstí. Deska byla vyrobena, aby připomínala založení Sudetoněmecké vlastenecké fronty v roce 1933. Z chebského hostince, který byl pověstný výbornou kuchyní, se tak stalo kultovní místo henleinovského hnutí. Tato deska se nachází v Chebském muzeu. • Sudetoněmecká strana byla politická strana za První republiky, založená 1. října 1933 Konradem Henleinem.

 13. English

 14. Project : My town Memorialfolder (plaque) : Goethe, SdP

 15. Plaque Goethe • Thisplaquewasunveiled in September 1904 nearthewoodenbridgeattheduck stone. He made ​​her sculptor Karl Wilfert. The plate was made ​​ofmarble, and was on the bronze relief. Marbleslab but wasdestroyed in 1945, but wemanaged to saveWilfertůvrelief. According to the draft 2006 Cheb sculptor Miloš Svoboda made ​​a newrelief and thetownof Cheb and couldrestoretheoriginalplaque.

 16. Plaque SDP • PlaqueoftheSudetenGerman Party was made ​​June 21, 1936 atthe Inn oftheeternallightoftheFranciscan Square. The album wasproduced to commemoratethe establishment oftheSudetenGermanPatriotic Front in 1933. Cheb Z inn, whichwasknownforitsexcellentcuisine, becameaniconic place henleinovského movement. Thisplaquebe in museum in Cheb. • SudetenGerman Party was a political party duringtheFirst Republic wasestablishedOctober 1, 1933 by Konrad Heinlein.

 17. KONECTHE END Jakub Fabian, Jakub Lojka, Daniel Jankulár

 18. Pamětní deska-Goethe 4 tajemným text : Johann Wolfagang Goethe 1749-1832 , měl asi naznačit že tu žil Nová pamětní deska v Grünerově -> domě z 80 let, 2001

 19. Po více než desetileté opravě byl v červnu 1984 předán do užívání Grünerův dům.. Tato novodobá deska zde vydržela až do roku 2003, pak nějaký úředník nechal chodbu vytapetovat informačními skříňkami a deska zmizela ukrytě do výklenku za schodiště, kde je dodnes.

 20. Informační panely místo pamětní desky ,2003 Ukrytá pamětní deska,2004. Deska se nachází : Náměstí Krále Jiřího 23

 21. Kdo byl Johann Wolfgang von Goethe ?

 22. Byl německý básník, prozaik,dramatik, historik,umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel. Vystudoval práva a přírodní vědy (učinil několik objevů, které popsal ve svých dílech). Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství. Byl v čele skupiny SturmundDrang (Bouře a vzdor), která měla vzdorovat tehdejší civilizaci a odstranit faleš.

 23. Pomník Zemského sněmu Chebanů V létě 1922 slavilo sdružení vysokoškoláků z Chebska, založené v roce 1872 v Praze pod názvem  Zemský sněm Chebanů, v Chebu 50. výročí  svého založení. Na závěr oslav byl na Zlatém vrchu odhalen pomník chebským vysokoškolským studentům padlým v I. světové válce.

 24. Dnes už nečitelný nápis jmen padlých studentů : "Na památku našim ve světové válce padlým spolkovým bratrům, Zemský sněm Chebanů, Praha“

 25. Zlatý vrch. Pomník padlým studentům z Chebska. 2001 Pomník Zemského sněmu Chebanů 2013

 26. Kamila StöhrováKarolína Topinková Marie Wielgoszová

 27. Projekt: Moje město Pamětní deska Rudolfinum

 28. Tato pamětní deska jsou vlastně desky dvě. Na deskách jsou napsána jména představitelů města a stavebníků budovy, ve které byly zabudovány. Desky Byly po roce 1945 zakryty dřevěnou stěnou a po opuštění školy v roce 1987 byly vyjmuty a převezeny do muzea, kde jsou uloženy dodnes ve sbírkách. Místo nacházení: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 - Muzeum Rok vzniku: 1874 Rudul… co? Základní informace I don‘tunderstand.  Ichversteheauchnicht. O_o

 29. Basic information I understandnow.  This plaque is actually two boards. The plates are inscribed the names of the city officials and developers building in which they were built. Plates were in 1945 covered wooden wall and after leaving school in 1987 were removed and transported to the museum , where they are stored in collections today. Instead of finding : King George Square from Poděbrad493/4 - Museum Yearof establishment: 1874 Ich verstehe immer noch nicht !  

 30. Diese Plakette ist eigentlich zwei Bretter. Die Platten werden eingeschrieben , die Namen der Vertreter der Stadt und Entwickler Gebäude, in dem sie gebaut wurden. Die Platten wurden im Jahr 1945 überdachte Holzwand und nach Verlassen der Schule im Jahr 1987 wurden entfernt und in das Museum , wo sie heute Sammlungen gespeichert transportiert. Stattdessenfinden : King George Square von Podiebrad493/4 - Museum Gründungsjahr: 1874 GrundlegendeInformationen Jetzt bin ich glücklich. Danke. 

 31. Děkujeme za pozornost  Kamila Morávková a Dominika Berglová

 32. Projekt: Moje město Pamětní deska Freska – Černý medvěd

 33. Freska – Černý medvěd je pamětní deska umístěná v Chebu. Tato deska je ve skutečnosti zbytek freskové malby, vytvořená malířem Francem Dietlema zobrazující tančícího medvěda s pištcem. Malba byla vytvořena za účelem, vzpomínky na Chebský sněm, který se konal v hostinci U černého medvěda na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, na kterém je freska namalována. Rok vzniku: 1924 Místo nacházení: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu 477/32 – vedle infocentra „Cože to vlastně je?“

 34. „A teď znova, ale německy!“ Fresko - Black Bearist eine Gedenktafel in Cheb. Dieses Board ist in der Tat der Rest der Fresken von dem Künstler Franco Dietl Darstellung eines tanzenden Bären mit Pfeifer. Das Gemälde wurde für die Zwecke , die Erinnerungen an Cheb Versammlung, die am Inn der Black Bear am King George Square von Podiebrad , die ein Fresko gemalt ist gehalten wurde geschaffen . Jahr der: 1924 Stattfinden: King George Square von Podiebrad in Cheb 477/32 - neben dem Informationszentrum

 35. Fresco - Black Bear is a memorial plaque in Cheb. This board is in fact the rest of the fresco paintings created by the artist Franco Dietl depicting a dancing bear with pipers. The painting was created for the purpose , the memories of Cheb Assembly , which was held at the Inn of the Black Bear at King George Square from Poděbrad , which is a fresco painted . Yearof: 1924 Insteadoffinding: King George Square from Poděbrad in Cheb477/32 - next to the information center „Znova, anglicky!“

 36. Franc Dietl Narodil se 11. srpna 1892 v Podhradu. Byl to jeden z nejvýznamnějších chebských umělců v polovině 20. století. Studoval na tehdejších Gymnáziu v Chebu a vyučil se písmomalířem. Začal se věnovat malířství, v čemž ho podporoval Dr. Michael Müller a August Brömse. V rocích 1920 – 1921 začal studium na Akademii výtvarných umění a mistrovskou školu grafiky ve Vídni. V roce 1928 získal stipendium a byl pověřen, aby zastupoval Československo na Mezinárodní výstavě grafiky ve Florencii. Tento úspěch mu pomohl získat mnoho zakázek, ve kterých tvořil především fresky a krajinomalby. Následně se vrací do Chebu. Franc Dietl se zabýval nejrůznějším technikám, od užité grafiky, přes návrhy nástěnných koberců, kachlů a řady fresek, je dokonce autorem i slunečních hodin na Manském dvoře. Před Vánoci 1945 zmizel a o čtvrt roku později se našlo jeho tělo v Ohři a bylo pohřbeno na Chebském hřbitově. „A kdože to byl Franc Dietl?“

 37. „Děkujeme za pozornost.“ Dominika Berglová a Kamila Morávková

 38. Pamětní deska Radnice 3 • Radnice se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad. .Deska je umístěna u vstupu do střední budovy radnice po ukončení rekonstrukce dvou radničních domů ze 14. století. Rekonstrukce probíhala v letech 1969 – 1975. • Barokní budova radnice vznikla v letech 1723 - 1728 na základě projektu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho.Ipřesto, že původní budova byla přivedena prakticky až na pokraj zkázy, byla obnovena a dnes platí za jednu z nejvýznamnějších barokních staveb ve městě. Obdivuhodná je především její štuková i sochařská výzdoba interiérů.

 39. Zajímavost radnice:Vpřízemí radnice najdete “Malou galerii”, zaměřenou na díla umělců nejmladší a střední generace, videoroom a museum café s prostorem pro výstavy na papíře a přednáškovým sálem. 1. patro je vyhrazeno pro stálou expozici českého umění 19. a 20. století. 2. patru se říká Velká galerie. Je zaměřena na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění.

 40. Der Rathausplatz ist auf Georg von Podiebrad entfernt. . Slab wird am Eingang zum Central Hall Gebäude nach der Fertigstellung der Sanierung der beiden Rathausgebäude aus dem 14. Jahrhundert gelegt. Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 1969 bis 1975. • 1728 im Rahmen des Projekts der Prager Hofarchitekten Giovanni Battista Alliprandi - Die barocke Rathaus wurde zwischen 1723 gebaut. Obwohl das ursprüngliche Gebäude wurde fast an den Rand der Zerstörung brachte, wurde restauriert und gilt heute als einer der bedeutendsten Barockbauten in der Stadt. Wie bewundernswert ist seine Stuck-und Skulpturenschmuck. GedenktafelHalle 3

 41. Interessante Rathaus: Unten Halle werden Sie "kleine Galerie" zu finden, wobei der Schwerpunkt auf den Werken von Künstlern der jüngsten und mittleren Alter, und Video-Museums-Café mit Platz für Ausstellungen auf Papier und Hörsaal. Erste Boden ist für die Dauerausstellung der tschechischen Kunst des 19. vorbehalten und 20 Jahrhunderts. Zweite der Gaumen wird als die Große Galerie. Es wird an den großen Ausstellungsprojekte und Ausstellungsformat Opus magnum, in dem sich durch hervorragende Werke der tschechischen und ausländischen Künstlern vertreten soll. německy

 42. The Town Hall Square is located on George of Podebrady. . Slab is placed at the entrance to Central Hall building after the completion of the refurbishment of two town hall buildings from the 14th century. Reconstruction took place in the years 1969 - 1975. • The Baroque town hall building was built between 1723 - 1728 under the project of the Prague court architect Giovanni Battista Alliprandi. Although the original building was brought almost to the brink of destruction, has been restored and is today considered one of the most important baroque buildings in the city. How admirable is its stucco and sculptural decoration. MemorialplaqueHall 3

 43. Interesting City Hall: Downstairs hall you will find "small gallery", focusing on the works of artists of the youngest and middle-aged, and video-museum café with space for exhibitions on paper and lecture hall. First floor is reserved for the permanent exhibition of Czech art of the 19th and 20 century. Second the palate is called the Great Gallery. It is aimed at the large exhibition projects and exhibition format magnum opus, in which are represented by outstanding works of Czech and foreign artists. anglicky

 44. Pamětní deska Schiller 2

 45. Pár důležitých informací Deska se nachází na Schillerově domě ve Školní ulici vedle vstupu do domu. Byla tam umístěna roku 1866 a má připomínat pobyt Německého básníka , spisovatele a dramatika Friedricha Schillera, který sem přijel aby si prohlédl místo Valdštejnovy smrti, což je i napsáno na samotné desce. V roce 2005 byla na Schillerově domě upevněna deska nová, která je vyobrazena v předchozím snímku.

 46. A coupleofimportantinformation The plate is located on Schiller's house in School Street next to the entrance to the house. It was Placed there in 1866 to commemorate the visit of German poet, writer and dramatist Friedrich Schiller, WHO came here to look at the place of death of Wallenstein, Which is Also written on the board itself. In 2005, the Schiller House attached the new board, Which is Shown in the previous image.