Download
el projecte empresarial n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL PROJECTE EMPRESARIAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL PROJECTE EMPRESARIAL

EL PROJECTE EMPRESARIAL

135 Views Download Presentation
Download Presentation

EL PROJECTE EMPRESARIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL PROJECTE EMPRESARIAL

 2. EMPRENDRE • Segons el diccionari... Posar-se a fer, començar una cosa, especialment una activitat que comporta un esforç considerable, que encloudificultats, riscs, etc. Emprendre és imaginar, crear, planificar, tenir empenta, decidir, entusiasmar-se, equivocar-se i tornar-se a aixecar

 3. EMPRENEDOR • Un emprenedoremprearialésaquella persona que concep una idea original de negoci, el projectai busca mitjanshumans i materials per posar-lo en funcionament. • Però també existeixenemprenedors en altresàmbits…

 4. EMPRENEDOR • L’emprenedor ideal ésalgúdotatd’unasensibilitat especial per detectar les inquietuds i necessitats alienes, no satisfetespelmercat, que poden ser l’origend’unnegoci. A partir d’unprojecte empresarial viable, l’emprenedorpot iniciar una nova empresa.

 5. PER SER UNA PERSONA EMPRENEDORA... • Calen, almenys, 4 elements • Actitud i motivació • Creativitat • Observació • Habilitats i Valors

 6. CARACTERÍSTIQUES D’UN EMPRENEDOR • Iniciativa, creativitat, intuïció. • Il·lusió, entusiasme, motivació. • Autoestima, confiança en un mateix, decisió. • Optimisme. • Curiositat • Responsabilitat, persistència, perseverança. • Capacitat per assumir riscos. • Dots de lideratge. • Facilitat per a prendredecisions. • Capacitat de treball, constància i organització. • Facilitatd’adaptació a situacions noves. • Capacitat de treballar en equip. • Habilitatssocials.

 7. Per tant emprendre és un procés • On cal creativitat i innovació • Ganes de volar (imaginar, crear i arriscar-se i si caus tornar-te a aixecar ) • Planificar: quan, com i amb quins recursos o materials o faràs • Cal una manera de fer i de ser • Cal saber comunicar la idea (màrqueting i publicitat)

 8. Emprendre

 9. CREACIÓ D’UNA EMPRESA • Projecte iniciativa d’una persona o grup de persones que tracten de portar una idea a termeambl’objectiud’obtenir un beneficieconòmic. • L’empresautilitza una sèrie de factorsproductius i tecnologia, en un entorn de risc i canviant, per tal de desenvolupar la sevaactivitat.

 10. ELEMENTS NECESSARIS PER EMPRESA • FactorsProductius • Terra: matèriesprimeres i energia • Treball • Capital • Tecnologia: manera de combinar aquestsfactors • Organització empresarial: gestió de l’empresa

 11. PERQUÈ MUNTAR UNA EMPRESA • Motivacionspersonals • Experiència laboral • Aprenentatge • Desenvolupar per innovar • Treballar en allò que t’agrada • Ser el teu propi cap • Motivacionseconòmiques • Autoocupació

 12. VARIABLES INICIATIVA EMPRESARIAL ENDÒGENES • Capacitatemprenedora i empresarial • Idea de negoci • Autoocupació • Disposició de recursos financers o materials • Coneixementstècnics o professionals • Coneixements del mercat

 13. VARIABLES INICIATIVA EMPRESARIAL EXÒGENES • Localització de l’empresa • Proximitatambclients i proveïdors • Possibiltiat de contractació de màd’obraadient • Cojunturaeconòmica favorable • Entorn institucional favorable

 14. CREACIÓ D’UNA EMPRESA • Per crear una empresa ésnecessari elaborar un plad’empresaons’estudii la sevaviabilitat a diferentsàmbits. • Per tantés un pasprevi per decidir si es crea l’empresa o no.

 15. PLA D’EMPRESA • Presentació del projecte i promotors • Pla de Màrqueting • Pla de producció • Pla d’inversió i finançament • AspectesLegals ESTUDI DE VIABILITATS

 16. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE • Cal que inclogui • Dades de l’equip promotor (CV) • Motivacions i origen de l idea • Descripció de l’activitat IDEA DE NEGOCI • Objectius: generals i a curttermini • Nom comercial de l’empresa, logotip i marca

 17. ANÀLISI DE LES VIABILITATS • Viabilitat Comercial • Estudi de Mercat • DAFO • Pla de Màrqueting • Viabilitateconòmica: llindar de rendibilitat • Viabilitat Legal: elecció de la forma jurídica • Viabilitatfinancera • Viabilitattècnica i mediambiental

 18. PLA DE MÀRQUETING Serveix per estudiar la viabilitat comercial a) Estudi de Mercat • Anàlisientorngneral • Competència • Consumidors • Localització b) Matriu DAFO

 19. a) ESTUDI DE MERCAT • Recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l’entorn generals, la competència i el consumidor • Inclou les accions encaminades a la recollida d’informació i al seu tractament per arribar a conclusions sobre les característiques del mercat. • Això facilita la presa de decisions.

 20. Fases de l’estudi de mercat • Definició de l’objectiu de la investigació • Disseny del model d’investigació • Recollida de dades • Primàries • Secundàries • Classificació i estructuració de les dades • Anàlisi i interpretació de les dades • Presentació dels resultats

 21. MATRIU DAFO

 22. Recordem...el màrqueting • Conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa destinades a satisfer les necessitats i desitjos dels consumidors per tal d’aconseguir benefici • És important perquè la idea de que un producte bo i de qualitat es ven sol està desfasada. • Un cop les necessitats bàsiques estan cobertes les empreses han de satisfer altres desitjos...però productes semblants!

 23. Elements del màrqueting mix • Producte • Preu • Promoció • Distribució Cal fer la barreja d’aquests elements sobre els quals pot actuar l’empresa per satisfer les necessitats dels consumidors.

 24. El producte • Element essencial: tot el que es desitja comprar • Les decisions sobre el producte són les primeres que s’han de prendre perquè les característiques del producte afectaran el seu preu, els canals de distribució i la sevapromoció. • Un producte, semprebuscarà la diferenciació (ambatributsdiferents a la resta), i aixítractatd’establir un monopoli del seuproducte. Un exemple seria l’iphone.

 25. L’envàs: la importància de la presentació • Ha de complir les següents característiques • Identificació fàcil: forma, color,... • Associació continent-contingut: • Dibuixos, colors, que identifiquin • Atractiu i impactant • Sigui fàcil d’obrir • Comoditat • Facilitat transport i emmagatzematge

 26. El preu • És la quantitat de diners que entreguem al venedor per l’adquisició d’algun producte. És un tret bàsic a l’hora de prendre decisions. • A més del preu mirem: les condicions de pagament, els serveis,... • Element important en la política de màrqueting perquè té repercussió en la demanda i en les vendes.

 27. Com decidir com fixar el preu • Segons demanda: inelàstica o elàstica • Segons costos • Segons competència • Segons el cicle de vida del producte: en fase de creixement (ipad), declivi (discman)...

 28. Fixació segons demanda • Normalment com més elevat és el preu d’un bé, menys demanda té. • També existeixen béns que com més cars més demanda: béns de prestigi i associació de preu a qualitat. • Es pot analitzar la informació que tenim sobre consumidors, enquestes,... • Hi ha dos tipus de demanda • Elàstica: variacions importants de la demanda amb petites variació del bé (el cinema) • Inelàstica: poca variació quan varia el preu (béns necessaris com el pa o que creen addicció com el tabac)

 29. Fixació de preus basada en costos • Afegim al cost del producte un determinat marge de benefici • Per exemple, nosaltres volem afegir un 30% de marge benefici sobre el cost d’un producte que ens costa produir 10 euros. El vendrem a 13 euros.

 30. Fixació de preus basada en la competència • Preu semblant al de la competència: productes poc diferenciats • Preu per sota de la competència • Preu per sobre de la competència: quan client considera el nostre producte millor • Si al sector hi ha una empresa líder es pot fer: • Seguir al líder • Posar preus de manera independent

 31. La promoció • Tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat comunicar les característiques del producte per crear desig de consum, • Instruments de Promoció • Publicitat • Promoció de les vendes • Venda personal • Relacions públiques

 32. La distribució • La distribució inclou totes les activitats que permeten posar el producte a la disposició del client. • La distribució no éssols el fet de transportar i aproparfísicamentelsproductes als compradors, sinó que també cal agrupar tots els productes que necessita el comprador en un punt de venda i facilitar que el consumidor pugui disposar del producte en les quantitats que necessita.

 33. Canals de distribució • Un canal de distribucióés el recorregut que segueix el producte des de la sevafabricaciófins que arriba a mans del consumidor. • Segonspropietat del canal • Directessenseintermediaris: productor-consumidor • Indirectes intermediaris • Canal Curt: un sol intermediari • Canal llarg. Diversos intermediaris

 34. Tipus d’intermediaris • Majoristes: compren als productors i venen a altres intermediaris • Minoristes: venen al consumidor final  • Venda al detall • Botigues Tradicional • Botigues Especialitzades • Supermercats • Grans superficies • Venda sense botiga • Vending: màquines café • Televenda • Internet • Mercats ambulants

 35. EL llindar de rendibilitat o puntmort És el punt o quantitat de producció a partir del quall’empresacomença a tenirbeneficis. Ditd’unaaltra manera, és la producció, onels Costos Totals i elsingressosTotalss’igualen. IT= p*Q CT= CF + Cvu*Q

 36. EL llindar de rendibilitat o puntmort

 37. Tipus d’Empresa • La classificació de les empreses es pot realitzar sota molts criteris, donada la gran diversitat que hi ha. • Nosaltres veurem la classificació per: • Objectiu • Activitat • Mida • Segons propietat del capital (diners inicial que aporten els socis per crear l’empresa) • Sector al qual pertanyen • Geogràfic • Forma jurídica

 38. Tipus d’empresa segons Objectiu • Privades que cerquen maximitzar el seu benefici (Nike, Estrella Damm, Audi...) • Socials: les cooperatives (Abacus) • Públiques: cerquen oferir un servi al ciutadà que d’altra manera no s’oferiria o s’oferiria més car (Renfe) • ONGD’s: no cerquen el benefici econòmic

 39. Tipus d’empresa segons activitat • Sector primari • Sector secundari • Sector terciari

 40. Tipus d’empresa segons la mida • Criteri econòmic facturació: ingressos obtinguts en les vendes • Criteri tècnic  nivell tecnològic • Criteri patrimonial patrimoni: béns, drets i obligacions que té una empresa (segons actiu) • Criteri organitzatiu nombre de treballadors i la seva organització

 41. Tipus d’empresa segons mida

 42. Tipus d’empresa segons propietat del capital • Privada • Pública • Mixta

 43. Segonscriterigeogràfic • Locals: fan la sevaactivitat en una ciutat o poble (taller de cotxes Paquita) • Regionals: regió o comunitatauònoma (TMB a Catalunya) • Nacionals: dinsd’unmateix país (Correus, Bocata,…) • Multinacionals: rebassenfronteres, estaninternacionalitzades (McDonald’s, Zara,…)

 44. Tipusd’empresasegons la forma jurídica • Quanalguunes persones emprenedoresvolen crear una empresa una de les primeresdecisions que han de prendreés quina forma jurídica trien. • Hi ha diferentstipus i depenent de quintipusd’empresavulguem triar, quantes persones vulguem formar-la, de quin capital disposemetc. • Per a cada forma jurídica hi ha una llei i unes normes.

 45. Classificaciósegons la forma jurídica • Quanparlem de les formes jurídiques de les empresesparlarem sobre elssegüentsaspectes • Elssocis que es necessiten per crear-la • El capital necessariper iniciar el procés de creació (diners) • La personalitat: física i/o jurídica • La responsabilitatdelssocis o empresaris • Elsavantatges i desavantatges

 46. La personalitat • Física: les persones físiquessón les quèexisteixen i per tanttenenpersonalitat física té unsdrets i unes obligacions. Té una existènciadavant la societat i la llei. • Jurídica: les empreses i entitatsno són persones físiques, ésevident. Peròtenenaquestapersonalitat jurídica que elspermettenirdrets i obligacionsdavant la llei, frontellsmateixos i front a tercers

 47. Tipus d’empreses segons forma jurídica • En veurem 4: • Empresari Individual • Societat Anònima • Societat de Responsabilitat Limitada • Cooperativa

 48. 1. L’empresari individual • Un empresari individual és aquella persona física que realitza una activitat econòmica organitzada i continuada • Característiques: • Control total de l’empresa per part del propietari • Personalitat de l’empresa és la mateixa que la del seu titular • No cal capital mínim per constituir l’empresa • La responsabilitat és il·limitada: l’empresari individual respon dels deutes de la seva empresa amb la totalitat dels seus béns • Paguen a Hisenda segons l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) • El nom ha de ser el del titular

 49. 1. L’empresari individual • Avantatges: • No cal capital mínim per constituir l’empresa • Poquesgestions per realitzar • Exempts de l'Impost sobre Activitats econòmiques qualsevol que sigui la seva facturació. • Inconvenients • La responsabilitat de l'empresari individual és il·limitada, s'estén a tot el seu patrimoni, fins i tot al del seu cònjuge. En cas de pèrdues, haurà de fer front alsdeutes de l’empresaambtot el seu capital particular (pis, cotxe, ..) • El titular de l’empresa ha de fer front en solitari a les inversions • Si guanya molts beneficis pot tributar a un tipus alt

 50. 2. Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) • És una societat de tipus mercantil • El capital social està dividit en participacions socials (parts iguals i indivisibles del capital social). No es poden vendre lliurement a tercers. • El nom de la societat és lliure però haurà d’anar acompanyat al final de SL o SRL • Mínim per formar-la: un soci • Capital mínim necessari: 3000 euros • Responsabilitat: limitada al capital aportat