EL PROJECTE HEURA - PowerPoint PPT Presentation

el projecte heura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL PROJECTE HEURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL PROJECTE HEURA

play fullscreen
1 / 21
EL PROJECTE HEURA
152 Views
Download Presentation
Download Presentation

EL PROJECTE HEURA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL PROJECTE HEURA Febrer de 2007

 2. 1. Projecte Heura Objectiu • Antecedent (’05): • El Departament d’Educació, mitjançant Red.es, va dotar 328 centres educatius amb serveis de Banda Ampla. Projecte Heura (’06 – ’08) • El Departament encarrega al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya) completar el desplegament de Banda Ampla a la resta de centres docents i serveis educatius dependents del Departament d’Educació. • L’objectiu de l’actuació es subministrar les infraestructures necessàries dotant-los de: Cobertura Wi-Fi Cablatge Xarxa elèctrica • Instal·lació elèctrica independent per a l’electrònica de xarxa, punts d’accés WI-Fi i PCs. • CAT 6 • Aula docent: • 1 RJ45 + 2 endolls zona professor. • 2 RJ45 + 4 endolls zona alumnes. • Commutadors de xarxa amb prestacions avançades. • 802.11g. • Cobertura entre 36 i 54 Mbps

 3. 1. Projecte Heura Objectiu i abast Fer arribar la banda ampla a totes les aules dels 2001 centres públics El projecte Heura contempla actuacions a tots els centres docents dependents del Departament d’Educació, aproximadament 2000 centres, en 2 anys. L’inici de les actuacions es contempla al primer trimestre de 2007 i la finalització durant el darrer trimestre de 2008. BCO I 307 LLE GIR 220 268 BCO II VOC 253 204 BCI 225 TAR BLL 205 TEB 238 81 TEB Servei Territorial Llegenda Num. Centres 81

 4. 2. Principals tasques realitzades i en curs (I) • Anàlisi de les necessitats del Departament, abast, requeriments tècnics, etc... Estudi a fons del projecte per tal de poder treure els plecs de condicions de dos concursos (Oficina de Projecte i instal·lacions) que han derivat amb les següents adjudicacions: • Lot Oficina de projecte(OP): INSDOCAT • Lots Instal·lacions: • Lot1 – BCOI T-Systems • Lot2 – BCOII Elecnor • Lot3 – BLL Spark Ibérica • Lot4 – GIR Elecnor • Lot5 – BCI Siemens • Lot6 – VOC T-Systems • Lot7 – TAR Siemens • Lot8 – LLE SICE-Telsa • Lot9 – TEB SICE-Telsa

 5. 2. Principals tasques realitzades i en curs (II) • Pla de comunicació: • Presentació del projecte a totes les direccions dels agents implicats. • Als Serveis Territorials. Visites a cadascun dels ST per a la presentació del projecte. • Als centres educatius: • Comunicació mitjançant una primera carta informativa de l’inici del projecte. • Reunió semestral amb tots els directors dels centres educatius implicats durant aquell proper semestre. • Als propietaris dels edificis (ajuntaments, ICF, etc): • Comunicació inicial mitjançant una carta. • Reunions informatives en aquells ajuntaments on el projecte tingui un gran impacte en quan a volum de centres implicats. • A les empreses adjudicatàries, mitjançant reunions informatives i de treball.

 6. 3. Organització i seguiment del projecte (I)

 7. 3. Organització i seguiment del projecte (II)Seguiment COMITÈ DE DIRECCIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEPARTAMENTAL COMISSIÓ DE SEGUIMENT TERRITORIAL (9)

 8. 3. Organització i seguiment del projecte (III)Seguiment A B Dep. Presidència (per definir) S.G.Dep. Educació (Dolors Rius) S.G.Telecomunicacions i Societat de la Informació (Jordi Bosch) D.G. Centre de Telecomunicacions (J.I. Grau) Direcció Projecte CTTI (E.Iglésias/Joan Pérez) D.G. Oficina de Projecte (Gerard Roig/Joaquim Guilaniu) Mensual Trimestral Direcció de Serveis (Quim Dorda) / Direcció Àrea TIC (R.Roy) Direcció del Projecte des del Departament (J.Castells/A.Boix) Direcció CTTI (Xavier Milà/Joan Pérez) Direcció Projecte CTTI (E.Iglésias) Direcció de l’Oficina de Projecte (Gerard Roig) Quinzenal Mensual Direcció del Servei Territorial Coordinador TIC del Servei Territorial Responsable d’OP territorial Responsable del projecte d’instal·lació del Servei Territorial Setmanal Setmanal Inici del projecte A Projecte en execució plena B

 9. 3. Organització i seguiment del projecte (IV)Seguiment • Eines per al seguiment del projecte: • GEPSE (Gestió Planificació i seguiment d’Equipaments), del Departament d’Educació. • Intranet del CTTI (quadres de comandament). • Documentació de seguiment (reporting): • Setmanalment es generaran els informes de seguiment i control de les instal·lacions en cadascun dels lots. • Mensualment es passarà el resum de l’estat de les instal·lacions als delegats dels Serveis Territorials.

 10. 4. Informació que rebrà un director de centre educatiu (I) • Carta de comunicació de l’inici del projecte. • Carta de convocatòria a una reunió de presentació del projecte amb documentació concreta. El seu centre entrarà dintre el proper semestre. • Rebrà una trucada per a la visita de replanteig. • Se li comunicarà la disponibilitat de l’avantprojecte del seu centre. • Se li comunicarà la disponibilitat de l’acta d’acceptació de l’avantprojecte d’aquell centre. • Se li comunicarà la disponibilitat del projecte final amb la informació del que s’ha instal·lat. • Se li comunicarà la disponibilitatde l’acta de certificació conforme el centre ha estat correctament instal·lat.

 11. 4. Informació que rebrà un director de centre educatiu (II) Consideracions: • Mentre duri la instal·lació d’un centre disposarà d’un número de telèfon d’incidències de l’oficina de projecte. • No es durà a terme la facturació d’un centre fins que aquest no estigui certificat de forma positiva. • Es duran a terme una sèrie de controls sobre la qualitat i el compliment del pla de desplegament. En cas d’incompliment dels acords de nivell de servei pactats amb els adjudicataris es duran a terme les penalitzacions corresponents.

 12. 5. Velocitat de les instal·lacions

 13. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 1, BCO I

 14. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 2, BCO II

 15. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 3, BLL

 16. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 4, GIR

 17. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 5, BCI

 18. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 6, VOC

 19. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 7, TAR

 20. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 8, LLE

 21. ANNEX I. Calendari: desplegament LOT 9, TEB