El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona PowerPoint Presentation
Download Presentation
El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona

play fullscreen
1 / 14
El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona
92 Views
Download Presentation
abby
Download Presentation

El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentació del projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona (CTEB) al Campus de Llevant Primera formulació conceptual del Projecte document Executiu provisional El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Barcelona, gener de 2005

 2. Antecedents • Definicions • Atributs del CTEB • La Missió i la Visió del CTEB • L’abast territorial: l’Euroregió • Els vectors de coneixement • Els eixos transversals • La sostenibilitat • La vinculació amb l’entorn • El CTEB: la imatge final SUMARI DE CONTINGUTS El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona

 3. 1. Antecedents Voluntat de les institucions públiques de: Reservar espai públic per a satisfer la demanda de nous equipaments universitaris com a motor de transformació del territori Cercar la implicació de les universitats presents a l’àrea de Barcelona Impulsar nova activitat industrial: en sintonia amb el projecte 22@, fomentar els lligams amb empreses amb activitat en R+D i innovació en productes, processos i serveis Atendre les necessitats i els reptes productius del nostre país El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Avançar en la formació de capital humà, d’experts capaços d’abordar el treball en grup i interdisciplinari i d’assumir els reptes ambientals i de sostenibilitat Consell Comarcal del Barcelonès Consorci del Centre Interuniversitari de Llevant Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació SIGNATURA DEL PROTOCOL DE CREACIÓ DEL CTEB (30 juliol 2004)

 4. 2. Definicions Cluster és un grup d’empreses i institucions relacionades, geogràficament concentrades en l’espai que treballen en el mateix sector d’activitat econòmica, i que s’apleguen per a la consecució de les mateixes finalitats (M. Porter) Vector de coneixement: és un cluster de coneixement localitzat en el CTEB El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Eixos transversals: es refereix a les característiques i als atributs que tindran presència en la configuració del Campus i en els seus productes, serveis i en tots els resultats que s’obtinguin al Campus Activitats del CTEB: Formació, recerca, innovació, activitat econòmica i els productes i serveis que es desenvoluparan en cada una d’aquestes activitats Ciutat del coneixement: Espai urbà on conflueixen activitats de formació, de producció, de recerca i de creació de nou coneixement, i que està pensat per que s’hi puguin desenvolupar normalment totes les activitats quotidianes (habitatge, lleure, serveis...)

 5. 3. Atributs del CTEB La creació del CTEB al Campus de Llevant de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, ha de tenir els següents atributs: interacció amb els àmbits temàtics i funcionals de l’activitat empresarial desenvolupada en el territori dinamisme integrador amb la presència d’estudis universitaris Cal repensar un espai urbà on es desenvolupen activitats acadèmiques, d’R+D+i i empresarials que configuren el nou concepte de CIUTAT DEL CONEIXEMENT El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona línia de concreció del projecte dinamitzador del Fòrum Universal de les Cultures com a referent territorial equipaments que facin de pont amb els teixits residencials del seu entorn

 6. 4. La Missió i la Visió del CTEB El CTEB ha de ser un espai on es desenvolupin, de manera interrelacionada, activitats de docència, recerca i activitats empresarials relacionades amb alguns àmbits o vectors específics del coneixement, amb una cultura innovadora i emprenedora El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Missió: Convertir un espai urbà en un pol del coneixement –un medi innovador- que sigui capaç, pel seu esperit i capacitat emprenedora, de contagiar i estendre's a la resta de Catalunya i de l’Euroregió, i que sigui un mirall de creació de coneixement, de transferència i la seva conversió en innovació en l'àmbit internacional Visió: Esdevenir una de les àrees geogràfiques de referència en la nova societat del coneixement

 7. 5. L’abast territorial: l’Euroregió Tolosa de Llenguadoc Montpeller Saragossa BARCELONA El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Palma de Mallorca València Espai econòmic més dinàmic del sud d’Europa En un radi de 350 km al voltant de Barcelona Àrea regional de 16 milions de persones Porta d’entrada d’Europa des del Sud

 8. 6. Els vectors de coneixement (i) Definits a partir del potencial productiu del teixit empresarial català i de les àrees de coneixement més potents en l’àmbit acadèmic i també del posicionament institucional (UE, Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya) en els seus respectius programes de recerca En l’estadi actual de definició del projecte, els VECTORS DEL CONEIXEMENT considerats són: El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona VECTOR TECNOLOGIES DE L’ENERGIA VECTOR TECNOLOGIES PER A LA MOBILITAT Clusters de coneixement VECTOR TECNOLOGIES DE L’AIGUA VECTOR ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ

 9. 6. Els vectors de coneixement (ii) Cada vector ha de donar productes i serveis en: FORMACIÓ: bachelors, masters formació continuada, formació de post grau, doctorat, formació a mida a l’empresa El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona RECERCA: bàsica aplicada, transferència de tecnologia, serveis a la indústria INNOVACIO: Capital llavor, empresa per coneixement centrífug (spin off), incubadores d’empresa, Escola de la Innovació ACTIVITAT EMPRESARIAL: centres mixtes, centres de recerca empresarial, centres empresarials vinculats

 10. 6. Els vectors de coneixement (iii) Cada vector de coneixement tindrà un programa de Master d’excel·lència: • Els continguts estan relacionats amb els vectors de coneixement presents al CTEB • Àmbit internacional: dirigit a estudiants americans i europeus • Únic: que sigui un referent a nivell nacional i internacional • Multi universitari: que comparteixi els recursos acadèmics entre universitats i ofereix la possibilitat d’obtenir dobles titulacions • Metodologia orientada a la pràctica • Professorat provinent del món acadèmic i professional • Adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior • Sistema de beques • Fonamentalment a temps complert El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona

 11. 7. Els eixos transversals Aporten valor afegit als productes del CTEB en docència, recerca, serveis, producció industrial i transferència de tecnologia: S’han definit 3 eixos transversals Innovació i Emprenedoria Gestió del coneixement i aprenentatge en medi virtual Ciències socials, humanitats i responsabilitat social corporativa (RSC) El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona

 12. 8. La sostenibilitat com a eix vertebrador Els valors que connecten els vectors de coneixement, els eixos transversals i la configuració del CTEB queden resumits en el concepte de sostenibilitat, definit com un enfocament multi disciplinar que permeti superar els límits i els desequilibris produïts per l’actual model de desenvolupament i els reptes que planteja (pobresa, fam, noves tecnologies, pau, problemes ambientals, diversitat cultural, canvi climàtic... ), avançant cap a l’equilibri entre el desenvolupament econòmic, social i ambiental SOSTENIBILITAT energia El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ Arquitectura, urbanisme I edificació Ciències socials, humanitats i RSC aigua mobilitat GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Enginyeria industrial

 13. 9. La vinculació amb l’entorn Cal pensar l’impacte en l’entorn, cercant aquells mecanismes d’interrelació que pot tenir el CTEB amb el seu entorn social i urbà més proper i proposar accions concretes que facilitin aquesta interrelació ENTITATS CIUTADANES TEIXIT URBÀ DE L’ENTORN El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona BARRI DE LA MINA FORMACIÓ PROFESSIONAL CAMPUS TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE BARCELONA ACTIVITATS CULTURALS TRAMA INSTITUCIONAL: Ajunt.BCN, S.Adrià, 22@ ESPAI FÒRUM

 14. 10. EL CTEB: La imatge final Instituts d’Ensenyament Secundari SOSTENIBILITAT Barri de la Mina VECTORS DE CONEIXEMENT MOBILITAT ENERGIA AIGUA Entitats ciutadanes Espai Fòrum Gestió del coneixement El projecte del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona Formació Recerca Formació Formació Recerca Recerca Activitat empresarial Activitat empresarial Activitat empresarial Eixos transversals Emprenedoria i innovació Ciències socials, humanitats i RSC Teixit urbà de l’entorn Parc Barcelona d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació Escola Industrial de Barcelona Ajuntaments de St. Adrià de Besòs i Barcelona Districte 22@ la vinculació amb l’entorn del CTEB