Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJECTE PowerPoint Presentation

PROJECTE

166 Views Download Presentation
Download Presentation

PROJECTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L'HORT URBÀ PROJECTE I EL SEU APROFITAMENT DIDÀCTIC

 2. TIPUS DE PROJECTES: • Plantejats pels alumnes democràticament. • Plantejats per nosaltres: • On participa tot el centre. http://beaguardiola.blogspot.com/search/label/L%27ANTIGA%20GR%C3%88CIA • Tenen una finalitat. http://beaguardiola.blogspot.com/search/label/LEONARDO%20DA%20VINCI

 3. EL PRIMER PAS: Vam decidir com aprofitar el nostre pati d’aula exterior.El resultat: “fer un hort urbà”

 4. QUÈ VOLEM SABER? QUÈ SABEM?

 5. SEGON PAS: INVESTIGAR Ens vam informar de quines verdures sembrar i després cada grup va fer cartells informatius per a l’hort.

 6. LES MATEMÀTIQUES?

 7. TERCER PAS: MANS A L'OBRA Posarem en pràctica el què havíem aprés per plantar.

 8. ELS PLANTONS Per fi ja ho teníem plantat. cebes faves bròquils enciams

 9. EL DIARI DE CULTIU

 10. L’ESPERA!!! • Però seguíem estudiant altres aspectes de les plantes necessàries per a un bon agricultor.

 11. Fitxes dels arbres del col·legi.

 12. ALTRES ACTIVITATS • El bon ús de l’aigua. • Descrivim flors. • Sequem flors • L’auca de les plantes i diverses poesies. • L’e-mail de diego.

 13. L’esquema de les plantes. • Les plantes estranyes.

 14. Ens visita un etnobotànic.

 15. LES PLANTES I L'ALIMENTACIÓ • Les receptes dels pares i mares. • Compota. • Pa.

 16. Entrevista a una dietista.

 17. LA TARDOR • Aprofitant l’estació en que ens trobaven vam estudiar els fruits de la tardor. • Estudiàrem l’obra de Claude Monet. • Murals per al corredor: aliments, receptes, endevinalles i festes. • La castanyera.

 18. SÓM CREATIUS REGALEM FLORS, REDOLÍ I UN POEMA PER AL DIA DEL MESTRE/A CONCURS DE DIBUIX EL GIRA-SOL DE VAN GOGH

 19. ENDEVINA QUIN PERSONATGE ÉS? LA PORTADA DEL TREBALL

 20. DOMINAREM LES NOVES TECNOLOGIES

 21. LA RECOMPENSA: RECOLLIM

 22. FEM AMANIDES • Després de la collita degustàrem les nostres verdures. Amb les verdures que vam collir després, cebes i bròquils decidirem replegar diners per col·laborar amb Haití.

 23. EL BLOC DE SEGON http://beaguardiola.blogspot Ací podeu veure la majoria de les activitats més significatives del projecte.

 24. VIATGE A ALCOI SEGUIREM SEMBRANT DURANT TOT EL CURS Esperem collir moltes albergínies i pebrots abans d’acabar el curs!!!Adéu!!!

 25. Objectius educatius: Objectius inicials • Els gran pilars d’aquesta unitat didàctica són: • Realitzar pràctiques educatives que tinguen un clar component innovador i novedós, que siguen molt motivadores i que impliquen tant com siga possible a tota la comunitat educativa. • Treballar amb actitud positiva i amb una motivació extra que done als xics/ques, mestres i pares l’energia necessària pel bon funcionament del curs. • Potenciar l’implicació dels mestres que entren a l’aula de primer cicle de primària, així com del pares i alumnes, creant un clima el més apte possible per a la pràctica educativa. • Generar material didàctics que potencien noves alternatives afavoridores de l’èxit escolar. • Millorar la formació en el coneiximent de l’entorn pròxim. • Millorar els rendiments en l’expressió escrita en valencià, en resolució de problemes i en llengua estrangera. • Construir situacions reals com a punt de partida.

 26. 1. Esbrinar els coneixements previs propis de cada infant i ser capaç de manifestar-los en una conversa. 2. Reconèixer les atencions que necessiten les plantes cultivades per a viure. 3. Identificar la terra, l’aire, l’aigua i la llum com a elements imprescindibles per a la vida de les plantes. 4. Identificar les parts d’una planta 5. Conèixer la funció reproductora de les llavors. 6. Conèixer la procedència dels aliments més habituals i les seves característiques. 7. Conèixer els oficis relacionats amb l’hort i l’alimentació. 8. Valorar la importància de les plantes en l’alimentació equilibrada de les persones. 9. Aprendre a classificar i agrupar aliments segons les seves característiques. 10. Adquirir els coneixements bàsics que ens aporta la piràmide dels aliments. 11. Conèixer el procés d'elaboració dels productes a partir de les matèries primes. com ara; el pa i el vi. 12. Practicar hàbits d’higiene personal i d’alimentació 13. Utilitzar amb precisió paraules i ampliar el vocabulari relacionat amb el projecte. Els substantius. 14. Visualitzar i interioritzar làmines, esquemes, murals... i tot tipus de material de suport. 15. producció de textos breus que ajuden a comunicar coneixements o experiències (cartes, notes a pares, llistes receptes, menús, cartells informatius, e-mails, notes al bloc...) 16. Aprendre un poema, una cançó, una dita, una endevinalla... relacionats amb l’alimentació. 17. Realitzar presentacions grupals. 18. Exposar informació de forma oral de la informació portada a classe. 19. Explicar preferències personals d’allò que els agradaria estudiar relacionat amb el projecte. 20. Integració de informacions de diferents suports: llibres, enciclopèdies, televisió, premsa, internet. 21. Iniciació a l’utilització de les TIC i de les biblioteques per a obtindre informació per a l’estudi de les plantes. 22. Saber utilitzar jocs d'internet, jclic... 23. Reconèixer la importància de la nova ferramenta de treball" el bloc de la classe" i saber-ne fer ús ( a nivell inicial). 24. Registrar les dades obtingudes en taules i gràfics. 25. Analitzar les dades obtingudes a partir dels gràfics elaborats. 26. Utilitzar quantificadors i mesures. 27. Elaboració de taules i gràfics amb les dades recollides. 28. Utilitzar el coneixement matemàtic per a comprendre, valorar i produir informacions i missatges per portar a terme el nostre hort. 29. Desenrotllar la capacitat d’observació i la sensibilitat per a apreciar quadres relacionats amb el món de les plantes. 30. Realitzar i gaudir de diferents produccions artístiques. 31. Conèixer l’obra de pintors importants, com: Claude Monet, Van Gogh... 32. Utilitzar diferents tècniques plàstiques per desenvolupar la creativitat 33. Fomentar la utilització del llenguatge propi del camp científic amb precisió, tant de les Matemàtiques (mesures) com del conjunt de les ciències. 34. Fomentar l’autoacceptació i l’autoestima. 35. Ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre (capacitat d’empatia). 36. Ser capaç d’escoltar i participar en les explicacions d’aula. 37.Treballar i potenciar el treball cooperatiu i en equip a través del projecte de l’hort. Sense oblidar altres objectius que ens vam plantejar:

 27. Les competències bàsiques a treballar : • Competència en comunicació lingüística per a que els xiquets i xiquetes expressen i interpreten els seus sentiments i pensaments de forma oral i escita per a interactuar lingüísticament en tots el possibles contextos. • Competència matemàtica per a poder resoldre diversos problemes en situacions quotidianes i conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. • Competència en el coneixement i l’ interacció amb el medi físic per a facilitar la comprensió des successos, la predicció de les conseqüències i millorar les condicions de vida. • Tractament de l’ informació i competència digital fent un us segur i crític de les tecnologies i desenvolupar habilitats per la recerca d’informació i comunicació, transformar-la en coneixement . • Competència de aprendre a aprendre per a que siguen capaços d’organitzar es seu propi aprenentatge individualment o en grup. Trobar respostes que satisfaguen les seues incertidumbres i fer una recerca des de diversos enfoques . • Competència social i ciutadana que les permetrà viure en societat, comprendre la realitat social i exercir la ciutadania democràtica. Els permet conèixer conceptes, estructures socials i polítiques i participar plenament en la vida cívica. • Autonomia e iniciativa personal, desenvolupant la possibilitat d’optar amb criteri propi i portar endavant les iniciatives necessàries per a desenvolupar l’opció triada i fer-se responsable d’aquesta s’inclou: honestedat, dignitat, llibertat, autoestima, seguritat, espíritu de treball i capacitat per enfrontar-se als problemes. • Competència cultural i artística Per apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzant-les com a fons de disfrute i enriquiriment personal i considerar-les com a part del patrimoni cultural dels pobles.

 28. Bloc 2. parlar , escoltar i conversar. - Verbalització del significat del vocabulari relacionat amb les plantes. - Adquisició de vocabulari relacionat amb l’alimentació. - Comprensió, producció i memorització de textos orals de la part que pertoque dels seu mural per explicar-ho a la classe. - Comprensió i producció de descripcions de diferents plantes - Participació activa i cooperadora en interaccions espontànies de l’activitat de l’aula (converses, planificacions activitats, instruccions...) i en altres més dirigides (exploracions, regles circuit...). - Comprensió i valoració procedents de documentals i de pel·lícules relacionades amb les plantes, captant el sentit global del text i la informació rellevant, permetent l’ampliació del vocabulari referit a aquest camp. - Coneixement i ús d’estratègies i normes per al intercanvi comunicatiu (escolta atenta, exposició clara, respecte el torn de paraula...). - Adequació del llenguatge en situacions de comunicació: respectar el torn de paraula i entonar adequadament. - Comprensió de les diferents intencions comunicatives: ordres, instruccions, frases afirmatives i negatives, preguntes. - Expressió oral en situacions comunicatives en relació als temes específics de l’alimentació. - Manifestació de dubtes i opinions sobre situacions viscudes d’alimentació davant dels companys/es. - Memorització d’un poema referent al tema de l’alimentació. Bloc 3. Llegir i escriure - Desenvolupar la comprensió lectora a través d’un text descriptiu. - Descriure les fases del cicle de vida d’una planta. - Descriure el procés d’obtenció d’algun aliment. - Descriure les plantes basant-se en aspectes estudiats a la unitat. - Comprensió i escriptura de textos de la vida quotidiana relacionats amb el món de les plantes, com ara: cartells, fullets, catàlegs....i d’altres com ara; cartes, e-mails, receptes, notícies, notes, avisos ... - Producció de textos breus que ajuden a comunicar coneixements o experiències (cartes, notes a pares, llistes...) - Presentació dels elements bàsics de textos il·lustrats, l’àlbum, el dossier. - Integració de informacions de diferents suports: llibres, enciclopèdies, televisió, premsa, internet. - Iniciació a l’utilització de les TIC i de les biblioteques per a obtindre informació per a l’estudi de les plantes. - Composició de murals. - Lectura dels grups alimentaris a partir de la piràmide d’alimentació. - Lectura dels rètols de les botigues visitades i interpretació dels productes que s’hi venen. - Lectura d’una recepta i interpretació del procediment. Continguts i la seua distribució en blocs:VALECIÀ LLENGUA I LITERATURA

 29. Bloc 4. Educació Literària - Ús de la biblioteca d’aula, de centre i pública, incloent documents videogràfics i sonors - Producció de textos d’intenció literària adequats a l’edat (narracions, poemes, endevinalles,refranys...), a partir de l’exploració de les possibilitats expressives de la llengua a través de l’observació i de l’anàlisi de textos models. - Audició, comprensió, memorització i recitat de poemes, amb el ritme, la pronunciació i l’entonació adequades. - Interés per expressar-se oralment amb la pronúncia i l’entonació adequada a lectures relacionades amb les plantes. Bloc 5. Coneixement de la llengua. - Asimilació del vocabulari relacionat amb el món de les plantes. - coneiximenter les normes d’ortografia més senzilles. - Observació en les seqüències textuals de les formes lingüístiques que fan el missatge adequat a la situació comunicativa . - Consideració de la coherència i de la cohesió - textual valoració de la importància en l’escriptura en determinats àmbits. - Observació i reconeixement de les unitats que formen una frase o enunciat. - Separació de paraules en la frase. -Inici en la reflexió gramatical – Enunciat, paraula i síl·laba. – Classes del noms: propis i comuns. – Número: singular i plural. – Gènere: masculí i femení. - Distinció dels temps verbals: present, passat i futur. - Identificació, comprensió, classificació i comparació d’informacions procedents de diferents suports audiovisuals de forma que s’establisquen relacions entre els coneixements i les informacions per a donar sentit als aprenentatges. - Comprensió de textos molt vinculats a l’experiència, produïts amb finalitat didàctica o d’ús social (fullets, escripcions, instruccions i explicacions), per a aprendre i per a informarse, comparant, identificant i classificant els coneixements i les informacions per a ampliar els aprenentatges. - Producció guiada de textos explicatius

 30. Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius - Plantes silvestres i plantes cultivades. - Les necessitats de les plantes. - Les parts de les plantes. - Parts constituents i principals funcions de les plantes. - Les relacions dels sers humans amb plantes. - La reproducció de les plantes. - Respectar i protegir les plantes, prenent consciència de la seua condició d’éssers vius. Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal - Hàbits d’alimentació saludables: la dieta equilibrada. - Prevenció dels trastorns alimentaris. Alguns aspectes bàsics de la seguretat alimentària. - Percepció i discriminació de sabors. - Anàlisi de diferents aliments tenint en compte les seves característiques experimentades a través del sentit del gust i la vista. - Conscienciació de la necessitat de la higiene en l’alimentació. - Concepte dels quatre àpats diaris (esmorzar, dinar, berenar i sopar) en relació a l’espai (casa – escola) i al temps (matí – migdia – tarda – nit). - Enumeració i classificació dels diferents aliments. CONEIXIMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

 31. Bloc 4. Persones, cultures i organització social. - Valorar la importància de les plantes per a l’alimentació de les persones. - Reflexionar sobre les diverses utilitats que ofereixen les plantes a les persones (aliment, oxígen, ornamental...) Percepció i discriminació de sabors. Bloc 5. Història. El canvi en el temps. - Les unitats de temps. Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies - Màquines i aparells. Observació de màquines i aparells i del seu funcionament. Muntatge i desmuntatge d’objectes simples. - Identificació i descripció d’oficis en funció dels materials, ferramentes i màquines que utilitzen. - Ús adequat i cuidadós de materials, substàncies i ferramentes. Seguretat personal. - Iniciació en el ús dels blocs i d’internet. - Atenció dels mitjans informàtics. - Ús correcte dels estris necessaris per menjar

 32. Bloc 1. Nombres i operacions – Expressió de quantitats en situacions de la vida quotidiana. Bloc 2. La mesura: estimació i càlcul de magnituds. - Les unitats de temps: dies i mesos de collita dels cultius. – Lectura del rellotge convencional: les hores senceres i les mitges per conèixer a quina hora és millor regar cada planta. – Utilització d’unitats usuals i instruments convencionals per a mesurar les verdures plantades a l’hort i les distàncies necessàries a l’hora de plantar les verdures. – Resolució de problemes de mesura relacionats amb el moment de plantació i el moment de collita, distàncies per sembrar, quantitat de líquid que necessiten, adobs, temperatura… – Utilització de preus d’aliments de les nostres verdures collides per recaptar diners en benefici dels més desfavorits. Bloc 3. Geometria. - Interpretació de croquis d’itineraris. - Ús de plànols. - Interpretació de missatges que continguen informacions sobre relacions espacials. - Resolució de problemes geomètrics explicant oralment i per escrit el significat de les dades, la situació plantejada, el procés seguit i les solucions obtingudes. Bloc 4. Tractament de la informació, atzar i probabilitat. - Elaboració de taules i gràfics amb les dades recollides. MATEMÀTIQUES

 33. Bloc 1. Observació plàstica - Comentari d’obres plàstiques i visuals presents en l’entorn i en exposicions o museus. - Descripció d’imatges presents en contextos pròxims: historietes, còmics, il·lustracions, fotografies, etiquetes, cartells, adhesius, dibuixos animats, marques, propaganda, cine relacionat amb el món de les plantes. - Introducció al món artístic per mitjà de l’observació i lectura d’obres d’art Bloc 2. Expressió i creació plàstica - Experimentació de mescles - Recreació d’obres d’art de pintors importants. (Claude Monet, Van Gogh...). - Exploració de recursos digitals per a la creació d’obres artístiques. - Actitud crítica davant de les diferents obres artístiques. EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 34. CONTINGUTS PRESENTS EN TOTES LES ÀREES: - Participació en les activitats. - Responsabilitat amb els compromisos adquirits. - Esforç per vèncer dificultats superables. - Valoració d’un mateix i autoafirmació mitjançat la capacitat de fer i ser autònom. - Confiança en les pròpies possibilitats en qualsevol realització. - Respecte amb el torn dels altres i esforç per actuar d’acord amb les normes treballades. - Ajuda als companys/es quan ho demanen i sol·licitud d’ajuda quan calgui. - Capacitat per mostrar les emocions davant de diferents situacions. - Acceptació de la diversitat alimentària. - Adquisició d’hàbits d’higiene abans i després dels àpats: rentar-se les mans i les dents.

 35. Els criteris d’avaluació van ser: - Reconeix les plantes com a éssers vius. - Coneix per què les plantes són tan importants per a les persones (producció d’oxigen). - Identifica les parts de les plantes. - Distingeix entre arbres, arbustos i herbes. - Sap que d’una llavor pot nàixer una nova planta. - Classifica plantes segons diversos criteris. - Identifica les fases de creixement de les plantes. - Coneix els oficis relacionats amb l’hort i les plantes. - Fa escrits: carta, petició,... per demanar informació, per agrair l’ajuda prestada, ... - Registra les dades obtingudes en taules i gràfics. - Sap treballar en equip a l’hora de fer els murals de les plantes de l’hort.

 36. Metodologia • Els principis metodològiques que serviran d’orientació seran: • Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne i dels seus coneixements previs. • Dissenyar activitats motivadores mitjançant activitats lúdiques i adequades a les seues possibilitats i limitacions. • Donar un punt de vista globalitzador , actiu i contextualitzat. • Fomentar l’aprenentatge significatiu. • Assegurar la funcionalitat dels aprenentatges per a utilitzar-los posteriorment a la vida de l’alumne. • Donar resposta a la diversitat de l’alumnat, tenint en compte aquells amb necessitats educatives, alumnat d’integració, etc • L’ensenyança ha de ser grupal (gran grup, xicotet, reduït) i individual, en funció de les característiques de l’activitat, l’espai i material a utilitzar. • Utilitzar el joc com a recurs didàctic més important, el joc es motivador i gratificant, indispensable per a que el xiquet construeixca el seu aprenentatge.

 37. MÉS RECURSOS: • La viquipèdia de Monòver. http://www.monover.cat/index.php/Mon%C3%B2ver • La webqüest Es poden trobar molt xules a internet. http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/ambgalileu/index.htm una més casera http://beaguardiola.blogspot.com/search/label/L%27APARELL%20CIRCULATORI • El Moodle https://azorinmonover.edu.gva.es