EL PROJECTE TECNÒLOGIC - PowerPoint PPT Presentation

el projecte tecn logic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL PROJECTE TECNÒLOGIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL PROJECTE TECNÒLOGIC

play fullscreen
1 / 9
EL PROJECTE TECNÒLOGIC
110 Views
Download Presentation
elin
Download Presentation

EL PROJECTE TECNÒLOGIC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EL PROJECTE TECNÒLOGIC Eric Fernández Morant 3º E.S.O

  2. FASES DEL PROJECTE TECNÒLOGIC

  3. IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DEL PROBLEMA O NECESSITAT • En aquestapartat cal comprovar i analitzar el problema. • En el nostremón tan sotisficatsovinthem de millorarobjectes que existeixen i rarament se n´han de crear de nous.

  4. EXPLORACIÓ D´IDEES I DISSENY DE L´OBJECTE • Analitzaremelsobjectes que jaexisteixen i no satisfanproubé la necessitat. • Un copreunides totes les idees i les milloresproposades per alsobjectesexistents, farem una anàlisi comparativa per acabar triant la solució que s´adaptimillor a les nostresnecessitats.

  5. CONSTRUCCIÓ DE L´OBJECTE • Plasmarem les nostres idees en un objecte real mitjançant les tècniques de treball. • Normalment se solen ferprototipus i maquetes prèvies a l´objecte real per preveure’n el funcionament.

  6. ANÀLISI DE L´OBJECTE • Un copconstruïtl´objectel´avaluarem per comprovar si compleixelsobjectius que enshavíemfixat al principi. • Aquestaavaluació de seguida revela petitsproblemes. • Per resoldreelsproblemestecnòlogicssemprehi ha mésd´unasolució.

  7. El projectetècnicés un documentambinformaciótècnica que enspermetràdesenvolupar la solució al problema inicial d´una manera clara i precisa.

  8. VISTA DE PLANTA D´UNA HABITACIÓ

  9. PRESUPOST