EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE - PowerPoint PPT Presentation

el projecte educatiu de centre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

play fullscreen
1 / 9
EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
214 Views
Download Presentation
jessie
Download Presentation

EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE Presentació de les principals novetats normatives (text de suport) El paper de la Inspecció d’Educació

  2. EL ProjecteEducatiu de Centre.Índex • Concepte i contextualització (pàg. 1 / 6 document suport) • Normativa aplicable (pàg. 2 / 7) • Formulació i aprovació (pàg. 4) • Calendari • Difusió (pàg. 5) • Contingut • una prèvia: principis rectors i caràcter propi (pàg. 3) • Indicacions del contingut des de les Normes (pàg. 8-11) • Una proposta de contingut (pàg. 12) • Les funcions de la Inspecció d’Educació i el PEC Les pàgines de la presentació estan referenciant el document de suport «EL PROJECTEDUCATIU DE CENTRE. Inspecció de Lleida-2011»

  3. EL Projecte Educatiu de Centre. • Concepte i contextualització (1/6)

  4. Normativa aplicable (2 / 7) LOE LEC DECRET 155/2010 DECRET 102/2010 DECRET 143/2007 DECRET 142/2008 ORDREEDU/295/2008 DECRET 284/2011 Decret 181/2008 Ordre EDU/296/2008 ORDRE EDU/554/2008 DECRET 142/2007

  5. Centres Públics ProjecteEducatiu. Formulaciói aprovació(pàg. 4) Calendari d’aplicació  4 anys (Decret 102/2010) Carta de compromís  aquest curs 2010/2011

  6. Difusió del PEC (pàg. 5) • Els alumnes han de respectar el PEC • Les famílies tenen dret a rebre informació sobre els PEC i el deure de respectar-lo. • Els professors exerceixen les seves funcions ... en el marc del PEC EL PEC HA D’ESTAR A DISPOSICIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

  7. Contingut del PECprincipis rectors i caràcter propi (pàg. 3) • Principis rectors del Sistema Educatiu • Respecte de drets i deures de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia: Democràcia • Universalitat i Equitat. Pluralisme. • Llibertat d’ensenyament i de creació de centres • Inclusió i cohesió social • Coeducació i igualtat dona-home • L’educació al llarg de la vida i més enllà de l’escola. • Respecte a rebre la formació religiosa i moral d’acord amb les conviccions familiars. • L’exclusió de proselitisme o adoctrinament • Caràcter propi dels centres públics • Inclusiva • Laica i respectuosa amb la pluralitat • Principis definitoris dels centres públics (v. pàg. 3)

  8. Una proposta de contingut (pàg. 12) • Context • Identitat i caràcter propi • Característiques del centre • Plantejaments educatius (PL) • El currículum • L’organització • La inclusió • La diversitat • La convivència • L’orientació i tutoria • La participació • L’avaluació interna • La projecció externa i l’atenció a l’usuari

  9. Les funcions de la Inspecció i el PEC Supervisió Assessorament Avaluació Coordinació • Elaboració i difusió de la carta de compromís (CC) • Continguts de la CC (adequació principis rectors i caràcter propi centres públics) • Contingut del PEC (adequació principis rectors i caràcter propi centres públics) • Coherència amb la PGA, Memòria, PdD i NOF • Contingut • Procés planificat d’elaboració del PEC (pàg. 6) • Conceptes i processos d’avaluació interna • Indicadors del PEC • Avaluació de centre • Avaluació de la funció directiva • Inter-etapes (coherència acció educativa intra-escolar) • Primària-Secundària