EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA - PowerPoint PPT Presentation

el projecte educatiu de ciutat d igualada n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA

play fullscreen
1 / 22
EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA
142 Views
Download Presentation
roana
Download Presentation

EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT D’IGUALADA Museu Comarcal de la Pell Igualada 21 de març de 2009 Jordi Collet IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques - UAB Professor de Sociologia. Universitat de Vic

 2. ÍNDEX 0. Elements de context social 1. Què és un PEC? 2. El procés del PEC. I com hauria de passar... 3. Els aprenentatges d’altres municipis i alguns reptes actuals 4. Conclusions

 3. 0. Elements de context • Època de canvis ... Canvi d’època • En els nous contextos social plens de canvis i nous riscos, l’educació es presenta com una mena de gran recurs que aparentment permet superar o aguantar millor la dinàmica d’inestabilitat constant • Tot el que fa referència a educació (escola, famílies, lleure, etc.) està cada vegada més pressionat i tensionat. Tothom ho veu com un recurs en temps incerts i de riscos (taula de nàufrag) • I en aquest context de pressió creixent, l’escola i l’administració es veuen cada vegada més desbordats per unes demandes creixents, més complexes i més globals

 4. 0. Elements de context • L’educació juga un paper centralen la preocupació col·lectiva sobre com millorem la qualitat de vida, la nostra capacitat de viure plegats mantenint els lligams (convivència) i la cohesió social i comunitària. • Entenent, a més a més, que educació no és només escola, sinó també tot el conjunt d’impactes i de relacions socials que conflueixen en la formació d’una determinada mena de persones i de ciutadans. I que dura tota la vida.

 5. 0. Elements de context • Donat aquest context, què poden fer les ciutats i els pobles per abordar els reptes educatius? • En primer lloc constatar que tot el poble o ciutat, cada ciutadà/na, ... és educador: Moviment de Ciutats Educadores (1990) La ciutat és, doncs, educativa per se: és inqüestionable que la planificació urbana, la cultura, els centres educatius, els esports, les qüestions mediambientals i de salut, les econòmiques i les pressupostàries, les que es refereixen a la mobilitat i la vialitat, a la seguretat, als diferents serveis, les corresponents als mitjans de comunicació, etc., inclouen i generen diverses formes d'educació de la ciutadania.

 6. 0. Elements de context I en segon lloc, a partir del concepte de “Poble o Ciutat Educadora” es busca exercir una funció educadora conscient: decidir participativament com i per a què educa. S’engeguen els primers PECs (finals anys 90) La ciutat serà educadora quan reconeixerà, exercirà i desenvoluparà, a més de les funcions tradicionals també una funció educadora, en el sentit que assumeix una intencionalitat i una responsabilitat amb l'objectiu de la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants, començant pels infants i els joves.

 7. 1. Què és un PEC? POBLE – CIUTAT PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT EDUCACIÓ PARTICIPACIÓ

 8. 1. Què és un PEC? El PEC és un projecte necessàriament participatiu que repensa educativament els diferents aspectes del poble: • Parteix de la ciutat (social, urbana, cultural, familiar, associativa, ...) que ja existeix i comença a construir a partir d'aquesta realitat concreta. • Parteix de les necessitats quotidianes i reals dels ciutadans i ciutadanes (somnis i conflictes) i busca donar-hi sortides des de l’educació (sentit ampli) • El PEC se sap “limitat” i no genera expectatives de canvi immediat en tots els àmbits

 9. 1. Què és un PEC? • PEC també és un moment de Somni col·lectiu:quin Igualada volem per d’aquí 10 anys? Quins són els aspectes prioritaris a treballar? Com es treballen des de l’eix de l’educació? • PEC: com a projecte d’Educació i de Participació no pot renunciar al seu component d’utopia, de projecte polític i social compartit

 10. 1. Què és un PEC? Educació • PEC = projecte educatiu i participatiu. • Criteris educatius: • a) Educació NO és només escola • b) Tots/es som educadors/es i educands/es. • c) En educació tothom és necessari i necessitat • d) Diferents aspectes de l’educació: • Aprendre a fer • Aprendre a aprendre – coneixements • Aprendre a conviure en la pluralitat • Aprendre a ser - felicitat

 11. 1. Què és un PEC? • PEC= educació + participació. Per a què? • Objectiu: CANVI CULTURAL: COM? • Treball educatiu integrat o en xarxa • UN Projecte educatiu compartit • Coresponsabilitat de tothom • Mirada educativa sobre tot (ex. medi ambient)

 12. 1. Què és un PEC? • Treball en xarxa: canvi cultural promogut pel PEC, PEE, CA, APS,... Fonaments: • A problemes complexos, respostes complexes • Construir i assolir UN projecte educatiu compartit • Objectiu d’igualtat, respostes diverses • Respostes contextualitzades: “sense context no hi ha text” • Respostes educatives integrals, interdisciplinàries i per tant, objectius i projectes compartits.

 13. 1. Què és un PEC? • Principis del treball educatiu en xarxa (TX): • Coresponsabilitat i compromís compartit (projecte educatiu compartit) • Participació. Concurrència o cooperació / nous i vells agents, estructures i nivells • Relacions de poder • Pluralitat d’agents – unitat de projecte • Interdependència: en educació “tothom és necessari alhora que necessitat” • Confiança i capital social • Proactivitat i estratègia • Proximitat – Territori – comunitat: sostenibilitat

 14. 2. El procés del PEC i com hauria de passar • Com han de passar aquestes coses ... • Conflictes: normals en la vida social, no són negatius. El que és negatiu és no afrontar-los. PEC: busca transformar els diferents conflictes en oportunitats. • Desigualtats: el PEC no hauria de perdre de vista la seva voluntat d’ajudar els que tenen més necessitats. PEC: busca construir un poble per a tothom, amb cohesió social i lluitant contra les desigualtats i l’exclusió.

 15. 2. El procés del PEC i com hauria de passar • Què hauria de ser un PEC? • Un espai de treball conjunt entre ajuntament, entitats i ciutadania per pensar i decidir què s’ha de fer al poble en temes educatius • Un projecte DEL poble, més enllà de partidismes i particularitats • Un projecte a curt, mitjà i llarg termini que busca canviar coses, persones i mirades (cultura relacional) • Un projecte concret d’Igualada que treballa des de i per a les necessitats, dificultats i oportunitats del poble

 16. 2. El procés del PEC i com hauria de passar • PEC i PEE? PEC: tres àmbits d’actuació (QUÈ?) a) Acompanyament escolar = PEE (0-18) b) Formació al llarg de la vida (0-100) c) Coresponsabilitat / participació • Posar en valor tot allò educatiu que ja es fa a la ciutat (administració, entitats, persones...) • Transversalitat educativa (ajuntament) • Projecte eductaiu compartit

 17. 2. El procés del PEC i com hauria de passar • PEC i PEE? PEC: formes d’actuar (COM?) • Buscar UN projecte educatiu compartit • Treballar en xarxa: fer-la gran i forta • Buscar els objectius de l’equitat i l’excel.lència • Partir de la confiança i la necessitat mútua

 18. 3. Els aprenentatges d’altres municipis i alguns reptes actuals Els principals punts febles d’altres PECs I: • Dificultats a l'hora de concretar i executar accions i propostes (que passin coses). Impactes substantius puntuals i limitats. • A vegades, massa dispersió en les actuacions. Millor pocs temes i objectius i treball a fons. • La continuïtat del PEC i les seves propostes gairebé sempre depèn únicament de la voluntat de l'Ajuntament.

 19. 3. Els aprenentatges d’altres municipis i alguns reptes actuals Punts febles d’altres PECs II: • Dificultats per al treball transversal dins i fora de l'Ajuntament. • Grans dificultats per arribar a la ciutadania no organitzada i dificultats per fer arribar informació a la ciutadania. • Participació només "dels de sempre". • Resultats molt ambigus des del punt de vista de creació de teixit i relacions socials (capital social) de mobilització ciutadana i d'entitats. • El PEC viscut com a projecte de l'Ajuntament. • Alguns PEC amb excés de reunions acaben desgastant la participació. • Dificultats per tenir en compte i alhora per fer participar altres administracions: Generalitat, DIBA, Consell comarcal, etc.

 20. 3. Els aprenentatges d’altres municipis i alguns reptes actuals • Principals reptes i oportunitats dels PECs: • Els PECs com a generadors de transversalitat concreta en els ajuntaments • Oferta educativa de 0 a100 anys • La Ciutat mediadora: de la informació al coneixement • La lluita contra les noves desigualtats i per la cohesió • L’encaix entre els Projectes Educatius de Ciutat, els Plans educatius d’Entorn i altres projectes del poble (Immigració, famílies, comunitaris, ...) • La Xarxa DIBA de municipis amb PEC

 21. 4. Conclusions • PEC = PROJECTE. Volem assolir uns objectius i treballem per aquests. Al poble han de passar coses (impactes). • PEC= EDUCATIU: No podem educar sols/es: aliances. Tots som necessaris i necessitats per educar a Igualada • PEC = Igualada. Hem de fer coses junts: ajuntament, entitats i ciutadania. Construir una xarxa ampla i forta. • PEC = PROJECTE DE FUTUR. Sostenibilitat: aquest projecte és vostre i quan “s’acabi” el PEC hauria de poder seguir perquè hagi esdevingut útil, pràctic i eficaç.

 22. Moltes gràcies !! Jordi Collet jordi.collet@uab.cat