1 / 3

Arvutiõpetus 10A

Arvutiõpetus 10A. Siim Luha S2014. Teemad. Tekstitöötlus – trikid Writeriga Tabelarvutus ja andmetöötlus – vigurid Calciga Veebilehed – mõnulemine HTMLi, CSSi ja JSiga. Meili saatmine. Saaja: siim@21k.ee Teemarida: [ 10A2] Perekonnanimi Töönimi

barr
Download Presentation

Arvutiõpetus 10A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Arvutiõpetus 10A Siim Luha S2014

  2. Teemad • Tekstitöötlus – trikid Writeriga • Tabelarvutus ja andmetöötlus – vigurid Calciga • Veebilehed – mõnulemine HTMLi, CSSi ja JSiga

  3. Meili saatmine • Saaja: siim@21k.ee • Teemarida: [10A2] Perekonnanimi Töönimi • Failinimi: 10A2_Perekonnanimi_Töönimi.laiend • Kirja sisu: Viisakas tervitav kiri, allkirjas kindlasti oma nimi ja rühm • http://staff.21k.ee/siim

More Related