Download
jeesuse elu ja petus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JEESUSE ELU JA ÕPETUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
JEESUSE ELU JA ÕPETUS

JEESUSE ELU JA ÕPETUS

302 Views Download Presentation
Download Presentation

JEESUSE ELU JA ÕPETUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JEESUSE ELU JA ÕPETUS LEERITÖÖALANE ABIMATERJAL Koostanud Jaak Aus Pildid Giotto di Bondone 1267- 1337Tallinn 2003

 2. JEESUSE SÜNDIMISE ETTEKUULUTUS Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks!” Lk 1: 26- 31

 3. JEESUSE SÜND Jeesus sündis u 7- 4 a eKr. Jeruusalemma lähedal, Petlemma linnas, kuhu Maarja ja Joosep olid läinud oma kodulinnast Naatsaretist vastavalt keiser Augustuse käsule. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Lk 1: 2

 4. TARGAD HOMMIKUMAALT Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. Mt 2: 11

 5. PÕGENEMINE EGIPTUSESSE Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja Egiptusest.”Mt 2:15

 6. PETLEMMA LASTE TAPMINE Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Mt 2: 16

 7. JEESUSE TEMPLISSE VIIMINE Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”.Lk 2:22-24

 8. JEESUSE RISTIMINE Olles umbes 30 aastat vana läheb Jeesus Jordani jõe äärde, et kohtuda oma sugulase Johannesega. Johannes oli saanud ülesande olla “teevalmistaja” Messia tulekuks. Jordani jões laseb Jeesus Johannesel end ristida. Ristimisega alustas Jeesus ka oma tegevust. Ta hakkas kuulutama ja õpetama ning tervendama neid, kes vajasid abi. Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!” Mk 1: 9-11

 9. JEESUSE TEGEVUS Jeesus alustas oma tegevust kodulinnas Naatsaretis. Naatsaretlased ei mõistnud Jeesust ja pidasid teda valeprohvetiks, kes väärib surma. Seepärast läks Jeesus Kapernauma, Geneetsareti järve äärde. Seal leidis ta endale esimesed jüngrid. Mööda maad rännates Jeesus tervendas haigeid, õpetas inimesi tundma Jumala tahet. Inimesed hakkasid uskuma Jeesust ja tema järgijate hulk kasvas jätkuvalt. Samuti kasvas nende hulk, kes Jeesuses nägid Jumalateotajat ja valeõpetuse levitajat. Kaana pulm

 10. JEESUSE TEGEVUS Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks. Mt 4:23,24 Laatsaruse äratamine surnuist

 11. JEESUSE TEGEVUS Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!”Mt 21: 12,13 Laatsaruse äratamine surnuist Jeesus puhastab templi

 12. JEESUS LÄHEB JERUUSALEMMA Jeesus teadis, et tema ülesanne ei ole ainult õpetada ja tervendada. Ta teadis, et ta peab kannatama ja surema, et lepitada inimest Jumalaga. Selleks läheb Jeesus paasapühadeks Jeruusalemma. Tema toetajad võtavad teda vastu kui kuningat. Tema vaenlased aga kardavad suuri rahvarahutusi. Jeruusalemmas leivad Jeesuse vastased võimaluse tema vangistamiseks Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna* Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”Mt 21; 8,9

 13. JUUDAS REEDAB JEESUSE Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha. Mt 26: 14, 15

 14. PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG Enne kui Jeesus vangistatakse on ta koos söömas oma jüngritega. Ta teab, et see söömaaeg on viimane ühine söömine. Seepärast seab Jeesus sellel ööl sisse armulaua sakramendi, mis peab olema usu kinnituseks Jeesuse järgijatele. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!”Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: „Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks! Aga ma ütlen teile: Mina ei joo siitpeale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma Isa riigis.” Mt 26: 26-29

 15. JEESUSE KANNATAMINE Jumal pilkamise eest oli ettenähtud surmanuhtlus. Juutidel aga ei olnud õigust kedagi surma mõista, sest seda võisid teha ainult roomlased.

 16. JEESUSE KANNATAMINE Seepärast viidi Jeesus maavalitseja Pontius Pilaatuse ette. Pärast mitmekordseid ülekuulamisi mõistetakse Jeesus surma koos kahe röövliga. Kolgata tee

 17. JEESUSE RISTILÖÖMINE Jeesus lüüakse risti Kolgata mäel ilmselt reedel aastal 32 pKr. Nad viisid Jeesuse Kolgata-nimelisse paika – see on tõlgitult Pealuu paik. Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad omavahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Aga kell oli üheksa, kui nad ta risti lõid.Ja tema süütahvlile oli kirjutatud: Juutide kuningas. Mk 15: 22, 24-26

 18. JEESUSE ÜLESTÕUSMINE Kolmanda päeva hommikul läksid naised Jeesuse hauale, et Jeesuse ihu lõhnarohtudega võida. Kivi aga oli hauasuu eest ära, valvurid olid kadunud ning ingel kuulutas Jeesuse ülestõusmist.

 19. JEESUSE ÜLESTÕUSMINE Kui Jeesus oli end ka jüngritele ilmutanud, mõistsid nad, mida Jeesus neile oli rääkinud enesesurmast ja ülestõusmisest. Jeesus Ilmus jüngritele veel 40 päeva, pärast mida ta võeti taevasse. Jüngrid aga hakkasid kuulutama evangeeliumi ülestõusnud Issandast.

 20. JEESUSE TAEVASSE VÕTMINE Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Lk 24: 50-54

 21. PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Ap 2: 1-4

 22. JEESUSE ELU JA ÕPETUS Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”Mt 28: 18-20 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16