Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen - PowerPoint PPT Presentation

asta
for rspakke 2 0 v kst klima lavere skat skatteminister kristian jensen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen
137 Views
Download Presentation

Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forårspakke 2.0- Vækst, klima, lavere skatSkatteminister Kristian Jensen

 2. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Målsætninger for reformen • Styrke vækst og velstand på kort og langt sigt • Øge arbejdsudbuddet • Forbedre vores miljø, klima og sundhed

 3. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Reformens omfang • Skattelettelser på i alt ca. 26 mia. kr. • Heraf lettelser på ca. 23 mia. kr. på arbejdsindkomst

 4. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat En reform i balance

 5. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Skattelettelserne i regeringens forslag • Lavere mellem- og topskat • Mellemskatten på 6 pct. afskaffes • Grænsen for topskat sættes op med 36.000 kr. • Topskattesatsen sænkes med 1½ pct.-enhed fra 15 til 13,5 pct. • Skatteloftet (ekskl. AM-bidrag) sænkes til 51 pct. (ekskl. kirkeskat) • Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag • Bundskattesatsen sænkes med ½ pct.enhed • Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7 pct., dog maksimalt 22.300 kr. • Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere med lav indkomst • Kompensation for grønne afgifter • Personfradraget sættes op med 1.000 kr. for personer, der er fyldt 18 år • Ny “grøn check” på 700 kr. til personer, der er fyldt 18 år

 6. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Lavere skat på den sidst tjente krone

 7. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Den gældende arkitektur i personbeskatningen

 8. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Arkitektur efter skattereformen

 9. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Finansieringselementer • Mere ensartet beskatning af familiernes opsparing • Udbredelse af skattegrundlag • Færre særordninger og mindre støtte for erhvervslivet • Højere energi- og miljøafgifter • Sundhedsfremmende afgifter

 10. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Tryghed for boligejerne • Renteudgifter på op til et fast beløb på 100.000 kr. (50.000 kr. for enlige) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget • For renteudgifter over denne grænse sker der gradvis nedsættelse af skatteværdien med 8 pct. -enheder indfaset med 1 pct. -enhed om året fra 2012 til 2019 • En kompensationsordning for familier med særligt store fradrag (inkl. ligningsmæssige fradrag)

 11. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Mere ensartet beskatning af familiernes opsparing • Bundfradrag på 80.000 kr. (40.000 kr. for enlige) for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget • Der gives mulighed for, at den enkelte kan vælge at udskyde hævning af kapitalpension 5 år • Loft over fradrag for indbetalinger til ratepensioner på 250.000 kr. • En midlertidig udligningsskat for større private pensionsudbetalinger på over 284.000 kr. om året

 12. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Udbredelse af skattegrundlag • Værdien af ligningsmæssige fradrag nedsættes med 8 pct.-enheder indfaset med 1 pct.-enhed om året fra 2012 til 2019 • Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier • Multimediebeskatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon mv. • Loft på 50.000 kr. for rejsefradraget

 13. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet • Færre momsfritagelser • Levering af fast ejendom • Ejendomsadministration • Rejsebureauer • Øget erhvervsbeskatning • Harmonisering af beskatning af udbytter og avancer mv. • Tonnageskatten forhøjes • Udvidet grundlag for lønsumsafgift for den finansielle sektor • Genvundne afskrivninger • Afskaffelse af omkostningsgodtgørelse • Begrænsning af en række særordninger • Fradrag for revisor og advokatomkostninger • Fradrag for renter ved køb af udenlandske aktier • Erhvervsstøtteordninger

 14. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Højere energi- og miljøafgifter • Højere energiafgifter • Indførelse af energiafgifter for erhverv • Afgift på andre klimagasser ved energianvendelse på 150 kr. pr. CO2-ækvivalent • Forhøjelse af CFC-afgiften til 150 kr. pr. CO2-ækvivalent • Afgift på energi til aircondition • Højere afgifter på spildevand • • Ligestilling af afgiftsregler for central og decentral kraftvarme • • Der indføres afgift på smøreolie • • Præcisering af regler vedr. afgift til vejbelysning mv. og transformerstationer • • Omlægning af emballageafgiften • Lempelsesordning for landbrug/gartneri og cementindustrien

 15. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Mere grøn transport • Højere kørselsafgifter for lastbiler i 2011 • Grønt miljøtillæg for firmabiler • Vægt- og ejerafgift på dieselbiler uden partikelfilter forhøjes • Registreringsafgiften for hyrevogne ændres, så det bliver mere fordelagtigt at anskaffe miljørigtige biler • Brændstofafhængig ejerafgift for varebiler svarende til de gældende regler for personbiler

 16. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Sundhedsfremmende afgifter • Ny afgift på mættet fedt i mælkeprodukter og i vegetabilske olier og fedtstoffer • Højere afgift på chokolade mv. • Højere afgift på is • Højere afgift på sukkerholdig sodavand • Lavere afgift på sukkerfri sodavand • Afgiften på rulletobak forhøjes, og afgifterne på cigaretter forhøjes og omlægges

 17. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Indfasning – skattesatser

 18. Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat Indfasning – beløbsgrænser