kolstvo na slovensku v rokoch 1848 1918 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918. Zuzana Peternai. Začiatky maďarizácie a vývin školstva v prvej polovici 19. storočia. koncom18. storočia sa uhorské národnosti začali formovať na národy, stredná šľachta žiadala zaviesť v Uhorsku maďarčinu ako národný jazyk,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1848-1918 Zuzana Peternai

  2. Začiatky maďarizácie a vývin školstva v prvej polovici 19. storočia • koncom18. storočia sa uhorské národnosti začali formovať na národy, • stredná šľachta žiadala zaviesť v Uhorsku maďarčinu ako národný jazyk, • predstaviteľom slovenskej národne uvedomelej inteligencie nebolo ľahostajné, že sa všade uprednostňovala maďarčina, • začali podnikať akcie na obranu slovenčiny .

  3. 1840 - predložili petíciu - vyslovili v nej nesúhlas s maďarizáciou a predniesli svoje školské požiadavky = neúspešne, • 1842 – znova predložili svoje požiadavky (zriadenie Katedry slovenského jazyka a literatúry) = neúspešne, • 1843-1845 - vytvorili CELONÁRODNÝ SPISOVNÝ JAZYK, • začali vydávať SLOVENSKJE NÁRODŇJE NOVINY (1845).

  4. Slovenské gymnáziá matičného obdobia • v 1851/1852 sa do škôl zaviedla slovenčina, resp. staroslovienčina, • od roku 1855 sa namiesto maďarčiny do gymnázií začala zavádzať nemčina, • Maďari vyvíjali veľké úsilie, aby sa v slovenských krajoch zaviedlo vyučovanie maďarčiny.

  5. Slovenské gymnáziá matičného obdobia • Slováci svoje požiadavky spísali v MEMORANDE SLOVENKÉHO NÁRODA – usilovali sa zabezpečiť zákonné uznanie osobitosti slovenského národa, aj v oblasti školstva, • predstavitelia slovenského národného hnutia videli jediné riešenie v zriadení samostatných slovenských stredných škôl, • založenie Matice slovenskej (1863) a postupné založenie troch patronátnych slovenských gymnázií.

  6. REVÚCKE GYMNÁZIUM 1862-1874 • zakl. školy boli cirkevný a svetskí patróni, • v patronátnom konvente boli zastúpené sl. mestá, obce, prísl. z radov drobnej nár. uved. intel. A národovci, • cieľ založ.=zabrániť odnárodňovaniu slov. mládeže • úloha gymn.=pripravovať národnú int., kt. by nadobudla poznatky v mat.jazyku, • 1. riadny profesor – August Horislav ŠKULTÉTY

  7. REVÚCKE GYMNÁZIUM 1862-1874 • strava zabezp. (alumneum), štipendiá, • bolo otvorené 2 triedami, postupne vzniklo 8 = hlavné al. veľké gymnázium, • profesori = zväčša kňazi, kt. učbárskymi skúškami dosiahli hodnosť riadneho prof., • učbársky zbor zostavoval učebný plán, • predmety sa delili na riadne (povinné) a mimoriadne (nepovinné),

  8. REVÚCKE GYMNÁZIUM 1862-1874 • učebnice neboli, nahradili príručkami, resp. vytvorili nové – I. B. ZOCH a S. ORMIS, • bohatá mimoškolská činnosť – zábavno-poučné kolo, vzdel. spolok, knižnica, spev. zbor, hudbokol, div.-ochotnícky krúžok, štud. časopisy – Zore, Bubon, Včela, Slovák, Lancuško, • Dievčenský ústav pri škole – 3 behy, • Učiteľské semenisko – ústav.

  9. SL. EVANJELICKÉ PATRONÁTNE GYMNÁZIUM V TURČIANSKOM SV. MARTINE 1867-1875 • vzniklo najmä zásluhou Karola Kuzmányho, po jeho smrti je prebrala cirkev, • žiaci sa rozdeľovali na riadnych (mali všetky predmety) a mimoriadnych (neprospievali), • nižšie gymn.=po ukončení 4 tried pokr. na revúckom gymn., • škola mala alumneum,

  10. SL. EVANJELICKÉ PATRONÁTNE GYMNÁZIUM V TURČIANSKOM SV. MARTINE 1867-1875 • humanitný charakter, • knižnica, • učebnice nemali, • mimošk. činnosť – rečnícka spoločnosť ZORA.

  11. GYMNÁZIUM V KLÁŠTORE PO ZNIEVOM 1869-1874 • organizátor pri zakladaní školy – Martin Čulen, stal sa aj riaditeľom, • zriadené alumneum, • skôr chudobní žiaci, bývali v rodinách, • najoriginálnejší ústav, patril medzi najlepšie, • reálne gymn. – predmety ako staviteľstvo, poľnohosp. a lesnícke meračstvo, včelárstvo, • mimoškolská činnosť – záujmové krúžky,

  12. GYMNÁZIUM V KLÁŠTORE PO ZNIEVOM 1869-1874 Práca profesorov: – založenie Mestského kasína, - založenie Ženskej besedy (jedna z 1. ž. org.), - založenie miestneho odboru MS, - zakladanie ochotníckych krúžkov a iných spolkov.

  13. Zánik gymnázií • Slovenské gymnáziá neustále čelili obvineniam z panslavizmu, z nedostatočne dobrej úrovne vyučovania, z prílišnej konfesijnosti, • viacero vyšetrovaní, napokon zánik: • 24. august 1974, • 28. január 1975, • 21. september 1974.

  14. Ďakujem.