PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE - PowerPoint PPT Presentation

pr b h chemick reakce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

play fullscreen
1 / 21
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE
243 Views
Download Presentation
aristotle-bryan
Download Presentation

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

 2. obecná reakce reaktanty produkty

 3. rychlost reakce • úbytek koncentrace reaktantů • přírůstek koncentrace produktů za jednotku času

 4. rychlost reakce v1 – rychlost reakce přímé v2 – rychlost reakce zpětné v1 = k1 . [A]a . [B]b v2 = k2 . [C]c . [D]d k1, k2 – rychlostní konstanty

 5. dynamická rovnováha v průběhureakce • ubýváreaktantů, zpočátkuvelká v1 se zmenšuje • přibýváproduktů,zpočátkunulová v2 se zvětšuje dynamická rovnováha • rychlosti přímé a zpětné reakce se vyrovnají v1 = v2 • reakce stále probíhají • koncentrace látek A, B, C, D se již nemění → rovnovážné koncentrace, píše se v []

 6. dynamická rovnováha v1 = v2 k1 . [A]a . [B]b = k2 . [C]c . [D]d K je rovnovážná konstanta – charakteristika pro každou reakci, závislá na teplotě

 7. Guldberg – Waageův zákon: Součin rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty dělen součinem rovnovážných koncentrací reaktantů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty je konstantní, roven K.

 8. princip akce a reakce (též Le Chatelierův princip): Soustava se snaží minimalizovat změnu způsobenou zvenčí.

 9. příklady Tepelně zabarvené reakce • Při exotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu produktů • Při exotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu reaktantů • Při endotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu reaktantů • Při endotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu produktů

 10. příklady Reakce se změnou tlaku N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g) • Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)  • Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k nižšímu počtu molů)  • Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)  • Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k nižšímu počtu molů) 

 11. příklady Reakce se změnou koncentrace • Při reakci, při které se odebírají produkty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem)  • Při reakci, při které se přidávají reaktanty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním)

 12. VLIV NA PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

 13. koncentrace produktů • odebírání produktů posunuje rovnováhu na stranu …………………. (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem) • přidávání reaktantů posunuje rovnováhu na stranu …………………. (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním) produktů

 14. teplota K • …. závisí na T → zvýšená teplota …………….. rychlost reakce zvýšená T → ……………….. pohyb částic → ……………. pravděpodobnost srážek zvyšuje rychlejší větší

 15. tlak mění objem • ovlivňuje pouze ty reakce, kde se ………………… látek • např. N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g)

 16. homogenita a velikost částic • čím menší částice látky (větší povrch), tím je reakce …………………. rychlejší

 17. katalyzátor nezměněna nespotřebovává • látka, která do reakce vstupuje, účastní se jí, vystupuje …………………….., ………………………… se • snižuje EA a tím …………… čas, za který se ustaví rovnováha → ………………… reakci A + B → AB nebo A + B + K → AK + B → AB + K EA komplexu AK je ………. než EA látky AB zkracuje zrychluje menší

 18. katalyzátor • celkové reakční teplo reakce se při použití katalyzátoru ……………… (jen se jde jinou cestou, viz 2. termochemický z.) • katalyzátor ………………………. rovnováhu nemění neposunuje

 19. katalýza homogenní stejnorodou • katalyzátor a reaktanty tvoří …………………………. (homogenní) směs, mají ………….. skupenství stejné

 20. katalýza heterogenní (též kontaktní) různých • katalyzátor a reaktant jsou v ……………… skupenstvích • obvykle je katalyzátor ……………………… – ………, zachycuje reagující částice na svém ……………., umožňuje vhodnou ……………………………. pro reakci N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g) na povrchu železa pevná látka kov povrchu orientaci (natočení)

 21. inhibice zpomalení • negativní katalýza – ……………………….. reakce • inhibitor • ………………………. nežádoucích nebo příliš rychlých a výbušných reakcí (zpomalovače hoření v materiálech) zpomalení