Download
mezin rodn vztahy mgr luk vac k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík

341 Views Download Presentation
Download Presentation

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík 6. přednáška 14.11.2013 Válka a řešení konfliktů v MV

 2. Řešení konfliktů v MV • Samotný Výzkum míru až od 50.let 20.st. (Peace Research) jako sub-disciplína MV • Reakce na Studenou válku • Cíl - naprosté odstranění války • Kontrola a řešení konfliktů • 60.léta (USA) • Propojení obou oborů – Výzkum míru a konfliktů „Conflict Resolution“

 3. Řešení konfliktů v MV • 1966 – založení Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) • První státní institut pro zkoumání míru a konfliktů • Každý rok – významná ročenka • Světové renomé • 1970´s-rozmach institutů v západním světě

 4. Řešení konfliktů v MV • 70. léta – konflikt SEVER x JIH • Nový fenomén • Asymetrické konflikty, konflikty zájmů • Redefinice základních pojmů • Období détente – přelom 1970´s a 1980´s • Plány strategické obranné iniciativy • Návrat ke starým tématům • Podmínky zabránění konfliktu, příčiny války, definice zbrojení

 5. Řešení konfliktů v MV • Konec bipolární konfrontace • Nová témata – vývojová dynamika, enviromentální konflikty, společenské procesy • Koncept bezpečnosti – redefinice • Do 1990´s – vojensko-politická bezpečnost • Po 1990´s – ekologická, sociální, ekonomická bezpečnost • Pojem sekuritizace – Ole Weaver, Burry Buzan

 6. Konflikt a jeho definice • Definovat konflikt je velmi složité a komplexní • „Konflikt je sociální skutečnost, kdy proti sobě stojí nejméně 2 strany mající odlišný pohled na určitou skutečnost a fakt….“ (Waisová) • Užší vymezení: „střet překrývajících se zájmů v oblasti národních hodnot a témat…“ (Pfetsch, Rohloff)

 7. Konflikt a jeho definice • Každý konflikt musí mít: • Trvání a hloubku • Průběh mezi nejméně 2 stranami • Rozhodnutí aktérů prosadit svůj zájem • Alespoň 1 strana by měla být stát • Platí to dnes ???

 8. Nástroje v průběhu konfliktu • Vyjednávání • Autoritativní rozhodování • Hrozba • Nátlak • Pasivní nebo aktivní ukončení • Použití násilí (války)

 9. Konflikt a jeho definice • Konflikty vznikají v době míru i války • Konflikt není podmínkou války • mění se ve válku díky jednání zúčastněných stran

 10. Druhy konfliktů • Vnitřní konflikt • Mezinárodní konflikt • Mezistupeň obou úrovní

 11. Vnitřní konflikt • Nevládní / opoziční skupina se postaví proti vládě • Vztahuje se k vládě či ústředním mocím • Minimální podíl vnější pomoci • X zapojení vnějších sil

 12. Mezinárodní konflikt • Stojí proti sobě nejméně 2 státy • Velmi často i spor s hnutími za národní nezávislost – příklad ???

 13. Mezistupeň vnitřního a mezinárodního konfliktu • Vnitřní konflikt nabývá mezinárodní podtext: • Zahraniční vojenská pomoc • Zahraniční podpora jedné strany • Přenesené tématu konfliktu do jiné země • Intervence cizího státu

 14. Prevence a management a řešení konfliktů • Podíl celé řady aktérů MPS: • OSN • Regionální MO • Státy • Skupiny států • Jedinci • NGO´s

 15. Preventivní vojenské nástroje • Politiky odstrašení • Bezpečnostní garance • Udržení či obnovení lokální či regionální rovnováhy sil • Hrozba / demonstrace použití síly

 16. Preventivní nevojenské nástroje • Omezení použití síly • Režimy kontroly zbrojení • Opatření podporující důvěru • Dohody o neútočení • Peacekeepingové síly • Demilitarizované zóny, mírové zóny • Zbrojní embarga, blokády • Podpora spolupráce armád • Vyjednávání • Varování

 17. Diplomatické iniciativy a nástroje • Arbitráž • Smírčí řízení • Vyšetřovací komise • Dobré služby • Inspekce • Soudní řízení • Preventivní diplomacie • Mediace

 18. Preventivní diplomacie • Multilaterální vztahy, kde žádný aktér nemá výhradní možnost zasahovat do prevence a řešení konfliktů • Široká paleta účastníků • IGO´s • NGO´s • Státy • Jedinci • Regionální aspekt je klíčový

 19. Udržení míru - peacekeeping • Koncept PEACEKEEPINGu • Použití neutrální vojenské (nebo civilní) síly k pomoci jednotlivým stranám sporu v prevenci, managementu a řešení konfliktu • Pod mandátem MO (OSN) • Použití síly pouze na sebeobranu • K operace nutný souhlas všech stran konfliktu • Není definován v Chartě OSN

 20. Pozorování voleb • Rozkvět především po rozpadu bipolárního uspořádání • Pozorovatelské volební mise – v rizikových oblastech (demokratický deficit) • Vyslání na základě žádosti dané země • Organizace a transparentnost voleb • OSN, OBSE

 21. Dimenze konfliktu • Válka • Krize • Nestabilní mír • Stabilní mír • Trvalý mír

 22. Válka • Ozbrojené střetnutí • Trvalý charakter • Mezi organizovanými ozbrojenými silami • Různé formy: • Anarchie • Dlouhodobá • Horká • Minimálně 1 000 obětí • Příklady ???

 23. Krize • Konfrontace a nedorozumění mezi aktéry • Aktéři mobilizují své ozbrojené síly • Vstup do střetu za určitých okolností • Omezené střety mezi protivníky • Silové konfrontace • Příklad ???

 24. Nestabilní mír • Negativní mír • Rozpory se zvětšují – pravděpodobnost konfliktu je malá • Nepřátelé – nepoužijí sílu • Hrozba deterence • Rovnováha sil • Role preventivní diplomacie • Příklad ???

 25. Stabilní mír • Studený mír • Určitá komunikace a spolupráce – cílem je udržet stabilitu aktérů • Bez vojenské spolupráce • Konflikty bez použití síly • Předvídatelné chování aktérů • Příklad ???

 26. Trvalý mír • Pozitivní mír • Vyspělé vztahy a kooperace aktérů • Možný vznik vojenské aliance proti společným hrozbám • Sdílení hodnot, cílů a institucí • Mírové řešení sporů • Příklad ???

 27. Konflikt Východ - Západ vs. Studená válka

 28. Konflikt Východ - Západ • Určoval 45 let strukturu MPS • Konflikt Východ – Západ X Studená válka • Odlišnost pojmů • Konflikt Východ – Západ • Celé období bipolární konfrontace • Studená válka • 1947/48 - 1953

 29. Vznik konfliktu • Neslučitelné tendence demokratického kapitalistického uspořádání X komunistické uspořádání • Vznik mocenských konkurentů v MPS • Včetně vlastních vnitřního uspořádání • Příčiny již mnohem dříve • Přelom 19. a 20. st.

 30. Vývoj konfliktu • 2 vítězné velmoci po 2.sv.v.-USA a SSSR • Moc v Evropě především pro SSSR • Moc globálně především pro USA – jaderný monopol • Rozdílné tendence byly mezi oběma velmocemi po celou dobu • Pouze po dobu 2.sv.v. potlačeny kvůli boji proti společnému nepříteli • Založení OSN – převaha USA a kooperační tendence

 31. Vývoj konfliktu • SSSR měl 2 možnosti: • Spolupráce s USA jako za války • Unilaterální posílení vlastní moci • SSSR začal posilovat vlastní moc • Reakce USA – zadržování SSSR moci • Trumanova doktrína • Založení NATO (1949) • Vznik komunistické Číny – ohrožení zájmů USA a Evropy

 32. Vývoj konfliktu • Posílení vnitřní i vnější moci SSSR po 2.s.v. • Sovětizace Střední Evropy • Průmysl • Export moci – rozdělené Německo • Problematika Německa – každá velmoc řeší sama • Odmítnutí Marschallova plánu (1948)

 33. Vývoj konfliktu • Válka v Koreji 1950-1953 • Šíření komunismu – reakce USA (zadržování) • Vstup SRN do NATO (1955) • Vznik Varšavského paktu • → Definitivní rozdělení Evropy aliancemi a proti-aliancemi • Vznik aliančního bipolárního uspořádání – stabilní situace

 34. Vývoj konfliktu • 2. Berlínské krize 1958-61 • Karibská krize (1962) • Enormní eskalace konfliktu • Téměř až jaderná konfrontace • Umístění SSSR raket na Kubě • Reakce USA – prezident Kennedy • SSSR stáhnul rakety • Ani jedna strana není schopna riskovat přímé nukleární zaútočení • Přímá telefonní linka Moskva-Washington

 35. Vývoj konfliktu • 60.léta – strategická stabilita • Rovnováha moci = rovnováha odstrašení • USA strategie hromadné odvety (massive retaliation) • USA strategie pružné odpovědi (flexible response) • Symetrické ohrožení – vzájemně zajištěného zničení MAD (mutually assured destruction)

 36. Vývoj konfliktu • 70.léta v Evropě – období détente • Uvolnění vztahů • Svolání celoevropské konference Vars.smlouvy a NATO • Podepsání dokumentu KBSE – založení Konference o bezpečnosti a stabilitě v Evropě (Helsinky 1975) • USA a Čína – sbližování – „pingpongová diplomacie“ • Ukončení války ve Vietnamu • Podpis SALT I (Strategic Arm Limitation Talks)-snížení počtu jaderných zbraní • Krize uvolňování na konci 70. let

 37. Vývoj konfliktu • Brežněvova doktrína • Omezení suverenity satelitních států v zájmu SSSR • Socialistický internacionalismus • Nová USA administrativa – R. Regan (1981) • SSSR jako „impérium zla“ • Soutěž ve zbrojení se SSSR (ten není schopen) • Rozmisťování nových US raket Pershing II v Evropě • Nová US Strategická obranná iniciativa SDI (Strategic Defence Iniciative) • Carterova doktrína (oblast Perského zálivu) • Životní zájmy USA • Sblížení s Čínou – strategický partner pro US v Asii

 38. Ukončení konfliktu • Nástup M.Gorbačova jako GT KSSS (1985) • SSSR má 2 možnosti-pokračování konfliktu X kooperace • Tzv. nové myšlení SSSR • Spolupráce se Západem • Velmi podobný náhled na hodnoty jako na západě • Začátek odzbrojování – START (Strategic Arms Control Reduction Talks)

 39. Ukončení konfliktu • Mnohem lepší situace než détente • Integrační metody do všech oblastí vzájemných vztahů USA-SSSR • Noví aktéři MPS • EU • Státy NATO • BRIC

 40. Izraelsko-Palestinský konflikt Od svého vzniku po současnost

 41. Historický vývoj • Svatá země – křesťané, židé • Židovské království • Mnohé útoky (Asyřané, Babylonci, Peršané, Řekové i Římané) • Od 7.st. Zejména islámské území (Umajjovci, Abássovci) • Středověk – křížové výpravy • Od r. 1516 až do 20. st. Osmanská říše

 42. Sionismus • Politické hnutí / ideologie • Požadavek na návrat do Svaté země a vytvoření židovského státu • Theodor Herzl (19.st.) • Hlavní představitel • dílo: „Židovský stát“

 43. Osídlení území • 1.sv. válka – zánik Osmanské říše • 1917 - Belfourova deklarace – britský závazek za podporu vzniku samotného židovského státu • 1918 – 1948 – území je součástí Velké Británie – Britský mandát Palestina • 1939 – Bílá kniha – závazek na vznik samostatného palestinského státu • Alija • masivní židovské přistěhovatelství z celého světa

 44. Období 1945 - 1948 • VB se vzdává svého mandátu • Židé XX Palestinci si dělají nárok na území pro sebe • Role holocaustu a odkaz 2.sv.v. (6. mil. zavražděných židů)

 45. Vznik státu Izrael • 29.11.1947 – OSN rozděluje území: • Arabská část • Židovská část • Jeruzalém – pod správou OSN • Židé souhlasí XX Liga arabských států NE • 14.5.1948 – vyhlášení státu IZRAEL • 15.5.1948 – První Palestinská válka • Izrael odrazil útok • Příměří • Rozšíření židovského území

 46. Vznik státu Izrael • USA - Začátek podpory a spojenectví s Izraelem • SSSR • antisemitismus • Podpora arabským státům (zbrojní, finance) • Problematická témata: • Ropa • Přístup k moři • Všichni sousední státy Izraele jsou arabské • Mezinárodní úznaní • Masivní budování izraelské armády • Golanské výšiny – strategické území v regionu • 1964 – vznik Organizace na osvobození Palestiny (OOP)

 47. Šestidenní válka (1967) • Uzavření Tiranské úžiny • Aliance Egypt, Sýrie, Jordánsko • Izrael bez mezinárodní podpory • 5.6. - Izrael zaútočil na Egypt • Drtivá porážka Egypta • 10.6. – Izrael ukončuje operace a získává: • Východní Jeruzalém • Západní břeh • Pásmo Gazy • Golanské výšiny • Sinajský poloostrov

 48. Jomkipurská válka (1973) • Útok Egypta (Suez) a Sýrie (Golanské v.) – podpora SSSR • Izrael vyčkával – neútočil jako první – podpora USA • Za 18 dní zvítězil Izrael za cenu mnoha ztrát • 1977 – návrat Sinajského poloostrova Egyptu

 49. Libanon • 1978 – obsazení jižního Libanonu Izraelem (proti OOP) • 1982 – První Libanonská válka • 2006 – Druhá Libanonská válka (proti Hizballáh)

 50. Intifády • = „Arabská povstání“ • Hlavní role OOP a Hamás • 1. intifáda – 1988 – 1993 • 2. Intifáda – 2000 – 2006 • Porušování veřejného pořádku, demonstrace, generální stávky, bojkoty, násilné projevy (barikády, házení kamenů, požáry) • Teroristické akce • Sebevražedné atentáty • Ostřelování Izreale • Blokády (pobřeží) • Role médií • Vnitřní rozkol na palestinské straně (Hamás XX Fatáh)