Batole - socializace - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Batole - socializace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Batole - socializace

play fullscreen
1 / 22
Batole - socializace
398 Views
Download Presentation
faris
Download Presentation

Batole - socializace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Batole - socializace

 2. Batolemladší batole 1-2 roky, starší batole 2-3 roky

 3. socializace • dítě je stále silně závislé na matce a blízkých členech rodiny, i krátkodobé odloučení vyvolává často prudké separační reakce; • nucené delší separace od rodiny mohou nepříznivě ovlivnit celý další osobnostní vývoj;

 4. separace 1) fáze protestu – dítě křičí a volá matku, čeká na základě své předchozí zkušenosti, že přijde, když ji bude dost vytrvale volat;

 5. separace 2) fáze zoufalství – dítě postupně ztrácí naději na přivolání matky, křičí méně a odvrací se od okolí ve stavu hluboké stísněnosti; odmítá stále navázat kontakt s druhými, kteří se mu snaží pomoci, odmítá i hračky, často leží typicky s hlavou zabořenou do podušek;

 6. separace 3) fáze odpoutání od matky – dítě potlačí postupně své city k matce, je schopno se připoutat k jinému dospělému, najde-li někoho, kdo mu mateřskou péči nahrazuje, jinak ztrácí svůj vztah k lidem a upoutává se spíše na věci;

 7. rozšiřuje se okruh sociálních vztahů, zejména uvnitř širšího rodinného společenství; • většina dětí si utvoří diferencované vztahy k matce, otci, starším sourozencům, prarodičům atd. a krátké odchody matky proto snáze snáší, jsou-li přítomni jiní členové rodiny;

 8. dítě si pozvolna vytváří svou roli v rodině, tj. jedná podle očekávání druhých a samo očekává určité odpovědi na své požadavky a projevy; • reakce žárlivosti vyvolává narození mladšího sourozence, při rozumné výchově v rodině tato reakce bývá krátká nebo je postupem času nahrazována pozitivnější interakcí;

 9. 2.,3. rok je období výrazného osamostatňování; dítě se naučí stále dovedněji pohybovat, dosahovat na věci i mimo přímý dosah (např. si stoupne na židli), nové sociální dovednosti; • kolem 2 let začíná většina dětí navazovat vztahy k druhým dětem svého věku, i když tyto vztahy i za nejpříznivějších okolností zůstávají dlouho ve stínu vztahů k dospělým;

 10. rozvíjí se konstrukční hry (stavění kostek), • funkční hry (skákání, běhání), • symbolické hry (klacík jako puška) i • úkolové hry (na obchod);

 11. ve společnosti druhých dětí převažuje zprvu hra paralelní (kolem 2 let) – děti si hrají vedle sebe stejným způsobem, • teprve ve třetím roce začíná mít hra stále častěji ráz spolupráce či soupeřivosti, objevuje se hra kooperativní – děti si rozdělují úkoly či role;

 12. nově získaná autonomies sebou přináší fázi prvního vzdoru neboli fázi negativismu • projevuje se někdy jen slovy (na všechno říká ne), jindy odmítáním plnit příkaz, někdy až výbuchy zlosti; • následek uvědomění si dítěte, že vůbec existuje možnost neposlechnout;

 13. negativismus i snaha o stále větší samostatnost dítěte naznačují, že si dítě v této době již zřetelně uvědomuje sebe sama jako autonomního jedince; • negativismu se nemůže čelit rozumovými argumenty nebo trestem, ale nejlépe odvedením pozornosti;

 14. vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu dítěte k matce (Margareta Mahlerová) • 1) období normálního autismu • první měsíc; • 2) normální symbióza • 2. - 4. měsíc; • 3) fáze separace – individuace • od 4. měsíce do 3 let a) subfázediferenciace (4. – 10. měsíc) • odlišování matky od druhých lidí, separační úzkost;

 15. 3) fáze separace – individuace b) subfázeprocvičování (10. – 16. měsíc) • aktivní vzdalování se od matky, vracení se pro získání jistoty (odlišení od matky a upevnění vztahu k ní); • nárůst separační úzkosti, dítě vyžaduje neustálou blízkost matky; • nucená separace vede ke stagnaci či regresi ve vývoji dítěte;

 16. 3) fáze separace – individuace c) subfázenavazování přátelských vztahů (16. – 25. měsíc) • intenzivnější navazování vztahů k řadě lidí; • ve vztahu k matce ambivalence (trvalá přítomnost vs. negativní až hostilní pocity); • nucená separace má stále ještě výrazný regresivní vliv na dítě

 17. 3) fáze separace – individuace d) subfázeindividuace nebo stálosti objektu (25. – 36. měsíc) • obraz matky je internalizován, „dobré“ i „špatné“ vlastnosti matky integrovány; • dítě začíná fungovat samostatně; • zrození psychologického já; • děti si hrají samy, kolem 3 let schopny snášet přiměřeně dlouhé separace;

 18. otázky ??? • co ukazuje negativismus v období batolete • když jde o fázi prvního vzdoru, kdy asi bude další • jak se nazývá hra batoletemezi dětmi (okolo 2 let) • uvědomění si vlastní autonomie • období puberty • paralelní, vedle sebe

 19. otázky ??? • jaký je hlavní úkol kojeneckého období • jaký je hlavní úkol batolecího období • jaký je klíčový vztah kojeneckého období • jaký je klíčový vztah batolecího období • pocit základní důvěry • vytvoření autonomie • dítě – matka • dítě – matka

 20. periodizace lidského věku • prenatální období • kojenecké období • batolecí období • předškolní období • mladší školní období • adolescence • dospělost • stáří

 21. periodizace lidského věku • početí – narození • 1. rok života • 1. měsíc • 1-3 roky • 1-2 roky • 2-3 roky • 3-6 let • 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) • prenatální období • kojenecké období • novorozenec • batolecí období • mladší batole • starší batole • předškolní období • mladší školní období

 22. Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.