1 / 14

Communicatie

Communicatie. Leerdoelen. Een definitie te geven van communicatie en de vier functies ervan te noemen Het communicatieproces te beschrijven De verschillen en overeenkomsten tussen de drie veel voorkomende netwerken van kleine groepen te bespreken

clove
Download Presentation

Communicatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Communicatie Hoofdstuk 9

 2. Leerdoelen • Een definitie te geven van communicatie en de vier functies ervan te noemen • Het communicatieproces te beschrijven • De verschillen en overeenkomsten tussen de drie veel voorkomende netwerken van kleine groepen te bespreken • Aan te geven welke factoren meespelen bij de geruchtenmolen Hoofdstuk 9

 3. Leerdoelen • Veel voorkomende hinderpalen voor een effectieve communicatie te beschrijven • Vier regels te noemen om cross-culturele communicatie te verbeteren • Gedrag te schetsen dat samengaat met het geven effectieve feedback • Gedrag te noemen dat samengaat met actief en goed luisteren Hoofdstuk 9

 4. De functies van communicatie motivatie controle emotionele expressie informatie Hoofdstuk 9

 5. Het communicatieproces Codering Boodschap Kanaal Decodering Boodschap Boodschap Boodschap Zender Boodschap Ontvanger Feedback Hoofdstuk 9

 6. Naar boven Naar beneden Lateraal De richting van communicatie Hoofdstuk 9

 7. Manieren van communiceren mondeling schriftelijk nonverbaal Hoofdstuk 9

 8. Drie veelvoorkomende netwerken voor kleine groepen Wiel Compleet netwerk Keten Hoofdstuk 9

 9. Geruchtencircuit nauwkeurigheid angst ambiguïteit Hoofdstuk 9

 10. Filters Selectieve waarneming Mannen versus vrouwen Emoties Taal Nonverbale signalen Factoren die de communicatie belemmeren Hoofdstuk 9

 11. Cross-culturele communicatie • Ga uit van verschillen zolang overeenkomsten niet bewezen zijn. • Benadruk beschrijvingen in plaats van interpretaties of evaluaties. • Leef je in de ander in. • Beschouw je interpretatie als een werkhypothese. Hoofdstuk 9

 12. Concentreer je op specifiek gedrag Houd feedback en persoon gescheiden Zorg dat de feedback doelgericht is Let op een goede timing van de feedback Overtuig je ervan dat de feedback overkomt Richt negatieve feedback op gedrag dat de ontvanger in eigen hand heeft Managers moeten feedback geven Hoofdstuk 9

 13. Maak oogcontact. Knik en maak gebruik van gezichtsexpressie Stel vragen Doe niets wat de aandacht afleidt. Parafraseer Val de ander niet in de rede Praat niet te veel Managers moeten goed kunnen luisteren Hoofdstuk 9

 14. Gebruik eenvoudige taal Houd emoties in bedwang Communicatievaardigheden voor managers Schenk aandacht aan je nonverbale signalen Benut het geruchtencircuit Hoofdstuk 9

More Related