html5-img
1 / 85

foto

foto. ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTRBA Školská ulica 168, ŠTRBA, 059 38. Tel./fax.: 052/7791 109 Mobil: 0911 695 015, 0911 695 021. e-mail: zsstrba@sinet.sk http://www.zsstrba.edu.sk. 40. výročie otvorenia budovy školy. „Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.“ Ch. Chaplin.

zariel
Download Presentation

foto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. foto

 2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTRBA Školská ulica 168, ŠTRBA, 059 38 Tel./fax.: 052/7791 109 Mobil: 0911 695 015, 0911 695 021 e-mail: zsstrba@sinet.sk http://www.zsstrba.edu.sk

 3. 40. výročie otvorenia budovy školy

 4. „Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.“ Ch. Chaplin

 5. Pri výroku Charlieho Chaplina sa určite mnohým z vás vynorili v pamäti spomienky na detské roky a niektorým na roky prežité s deťmi v tejto základnej škole. Základná škola v Štrbe si v tomto školskom roku zapisuje do svojej histórie nové číslo. Už plných 40 rokov sa z týchto priestorov ozýva veselý džavot detí.

 6. Čo znamená 40 rokov v živote človeka? Z nemohúceho bábätka závislého od mamy, z predškoláka, žiaka a študenta vyrástol samostatný dospelý človek, v šľapajach ktorého mnohokrát kráčajú vlastné deti.

 7. Čo znamená 40 rokov v živote jednej základnej školy? Tisíce očí malých človiečikov, tisíce mladých životov, tisíce nových ľudských osudov. Tisíce detských ručičiek, ktoré hľadali oporu v učiteľkách, keď ich rodičia po prvýkrát priviedli do veľkej školy. Slzy, ktoré niektorých sprevádzali v prvých dňoch ku školskej bráne, po čase uschli a čoskoro ich vystriedal úsmev na tvári ……..

 8. Škola rokom 1969 začala písať svoju históriu, na ktorú sme hrdí. Pocit hrdosti nevyplýva len z veku školy, ale pramení predovšetkým z jej kvality a hodnôt. Naša škola je živý a stále sa rozvíjajúci organizmus, rozširuje možnosti spestrenia výchovno – vzdelávacieho procesu a stanovuje si nové úlohy a ciele tak, aby boli v symbióze s požiadavkami modernej doby.

 9. Za 40 rokov naša škola vychovala tisíce absolventov, otvorila im dvere na stredné školy, učilištia, dala základy do života. Nie sú to len známe osobnosti kultúrneho, spoločenského, politického či športového života, ale sú to vo veľkej miere obyvatelia našej podtatranskej obce.

 10. Z histórie školy 5. februára 1969 bolo školské zvonenie v Štrbe slávnostné. Zvonec rozozvučal priestranné svetlé chodby, triedy voňajúce novotou. Nová škola vítala svojich žiakov.

 11. Štrbské deti dostali budovu so 17 modernými učebňami, kuchyňou, jedálňou a športovým ihriskom. Telocvičňa bola dokončená neskôr.

 12. Po založení športových tried /ŠT/ v školskom roku 1972/73 bolo nevyhnutné rozšíriť priestory školy. Pomerne jednoduchým riešením bola v roku 1977 dokončená prístavba k západnej strane spojovacej chodby. Získalo sa 6 nových tried. Neskôr sa tieto triedy začali využívať ako školský klub detí, cvičná kuchynka, posilňovňa či sklad učebníc.

 13. V roku 1985 bola škola plynofikovaná. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa k centrálnemu pavilónu pristavila trojposchodová prístavba. Na každom novom poschodí tak vznikli dve zaujímavo riešené triedy. V priestore medzi starou a novou časťou vznikla zimná záhrada, pýcha našej školy, ktorú zdobí množstvo kvetov a zelene vďaka starostlivosti dnes už bývalej pani učiteľky Kataríny Párikovej.

 14. Priestory školy sa rozrastali, ale neboli dostačujúce pre deti z troch obcí. V septembri 1982 sa otvorili brány novej ZŠ v Tatranskej Štrbe. Spolu so žiakmi odišla aj časť pedagogického zboru. V školskom roku 1994/1995 sa rozlúčili so štrbskou školou aj deti zo Šuňavy, na ktoré čakala ZŠ v ich obci. Časť prízemia odvtedy využíva základná umelecká škola /ZUŠ/.

 15. PROFIL ŠKOLY Od roku 2002 sa základná škola stala právnym subjektom a škola sa snaží plniť nasledovné strategické ciele: • Od r. 1972 sú na našej základnej škole zriadené športové triedy. Štatút ŠT majú B-triedy. V tomto školskom roku sú v 6. a 8.ročníku. Športové triedy sa učia podľa variantu 3, s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. • Podporujeme špeciálne záujmy a schopnosti žiakov, dávame základy programovania a práce s počítačmi – rozširujúci predmet je práca s počítačom v 8. a 9. ročníku.

 16. Zvyšujeme vedomostnú úroveň našich žiakov. • Vyučujeme cudzie jazyky – anglický jazyk v 2. – 4.ročníku ako nepovinný predmet podľa záujmu žiakov, -nemecký a anglický jazyk v 6. – 9. ročníku ako povinný predmet. • Vzdelávame žiakov v environmentálnej a regionálnej výchove.

 17. Školský vzdelávací program Motto: Športuj a poznaj svoj región

 18. Charakteristika školského vzdelávacieho programu pre 1. ročník Zaradenie cudzieho jazyka v nadväznosti na materskú školu s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja cestovného ruchu. Podporovať a zviditeľniť ľudové zvyky a tradície v regionálnej výchove. Vzhľadom na prírodné podmienky zvýšiť pohybovú aktivitu žiakov a vybudovať kladný vzťah k športu.

 19. Charakteristika školského vzdelávacieho programu pre 5. ročník, skupina A Zaradenie cudzieho jazyka v nadväznosti na I. stupeň s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja cestovného ruchu. Podporovať a zviditeľniť ľudové zvyky a tradície v regionálnej výchove a v pestovateľských prácach.

 20. Charakteristika školského vzdelávacieho programu pre 5. ročník, skupina B Zaradenie cudzieho jazyka v nadväznosti na I. stupeň s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vzhľadom na prírodné podmienky zvýšiť pohybovú aktivitu žiakov a vybudovať kladný vzťah k športu.

 21. 9 najúspešnejších žiakov

 22. Vývoj počtu pedagogických zamestnancov v rokoch 1969-2008

 23. Zastúpenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov od r. 1998

 24. Počet tried

 25. Počet žiakov

 26. Pri príležitosti 40. výročia otvorenia budovy školy vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská literárnu a výtvarnú súťaž NAŠA ŠKOLA Prvý stupeň: Báseň – vlastná tvorba Piaty ročník: Pamätná listina – odkaz pre deti od piatakov Šiesty ročník : Naša škola – opis školy, triedy Siedmy ročník : Ako to vidím ja? – interview Ôsmy ročník : Čo rozpráva lavica? – rozprávanie Deviaty ročník : Čo mi dala škola? - úvaha

 27. VYHODNOTENIE literárnej súťaže 11. mája 2009 porota v zložení : Mgr. J. Macková, Mgr. A. Zelená, Mgr. D. Hurajtová, Mgr. M. Hybenová, Mgr. M. Gejdošová vybrala najlepšie literárne práce v jednotlivých ročníkoch. Druhý ročník : Báseň- vlastná tvorba Libor Budinský, Kristián Drucker, Alexander Erdziak, Michaela Kadličeková, Denisa Malenková, Alexandra Michalková, Viktória Sokolová, Jakub Šerfel, Miriam Temori Piaty ročník: Pamätná listina – odkaz pre deti od piatakov Sylvia Balážová, Slavomír Nálepka, Dávid Kratochvíla,

 28. VYHODNOTENIE literárnej súťaže Šiesty ročník : Naša škola – opis školy, triedy Matúš Sokol ,Tomáš Šuňavec, Michael Wolf Siedmy ročník : Ako to vidím ja? – interview Alexandra Jonasová, Kristína Zluková Ôsmy ročník : Čo rozpráva lavica? – rozprávanie Denisa Grexová, Eva Švorcová, Matej Vojtek Deviaty ročník : Čo mi dala škola? – úvaha Anna Erdziaková, Zuzana Gejdošová, Mária Šerfelová

 29. VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže 11. mája 2009 porota v zložení :Mgr. Ľ. Iľanovská, Mgr. J. Vrbenská, Mgr. O. Bendová, J. Doležalová, Mgr. M. Švorcová, Ing. B. Pastuchová, Mgr. M. Garajová vybrala najlepšie výtvarné práce v kategóriách: l. kategória: 1. – 4. ročník 2. kategória: 5. – 9- ročník

 30. VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže • 1.kategória: 1. – 4. ročník • Ocenení žiaci: • Miroslava Mravová 1. ročník • Daniela Mrázová 1. ročník • Kristián Drucker 2. ročník • Aneta Kolodzejová 3. ročník • Erik Macko 3. ročník • Denisa Cierbusová 4. A trieda • Kristína Veselá 4. B trieda

 31. VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže • 2. kategória: 5. – 9. ročník • Ocenení žiaci: • Sabína Kadličeková 5. ročník • Ľudmila Foltínová 6. A trieda • Michaela Piervolová 6. A trieda • Eva Švorcová 8. A trieda • Veronika Gemzová 9. B trieda • Mária Šerfelová 9. B trieda • Petra Tomašovičová 9. B trieda

 32. Projekty INFOVEK /školiace centrum/ koordinátor p. uč. Peter Cehelský PHARE – TATRANSKÁ LYŽIARSKA LIGA /zimná a letná časť/ koordinátori: p. uč. Ľubomíra Iľanovská p. uč. Janka Vrbenská p. uč. Marek Tekeľ ŠKOLSKÉ DVORY koordinátori: p.uč. Ľubomíra Iľanovská p. uč. Ivan Hudáč EUROREGIÓN TATRY /medzinárodná súťaž o poľskej a slovenskej podtatranskej oblasti / koordinátori: p. uč. Oľga Bendová p. uč. Mária Garajová

 33. Projekty MLADÝ STRÁŽCA PRÍRODY koordinátori: p. uč. Jaroslava Macková p. uč. Beáta Pastuchová OCHRANA PRÍRODY A ČLOVEKA koordinátor: p. uč. Daniela Hurajtová PO STOPÁCH NÁŠHO BÝVANIA koordinátori: p. uč. Mária Gejdošová p. uč. Monika Vojteková p. Marta Chalúpková ANGLICKÉ KLUBY /letné tábory/ koordinátor: p. Vanesa Lake, UMB B. Bystrica

 34. Projekty ŠPORT PRE VŠETKÝCH /podtatranský florbalový turnaj koordinátori: p. uč. Ľubomíra Iľanovská p. uč. Janka Vrbenská OTVORENÁ ŠKOLA – oblasť športu koordinátori: p. uč. Ľubomíra Iľanovská p. uč. Janka Vrbenská LEGO DACTA koordinátori: p.uč. Peter Cehelský p.uč.Ľudmila Talianová DOPRAVNÁ VÝCHOVA ŽIAKOV /Slovenský autoturist klub/ koordinátor: p. uč. Mária Šteučeková

 35. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach

 36. Ocenenia učiteľov Jolana Kubisová a Mgr. Marta Hybenová - prijaté prednostom Okresného úradu v Poprade pri príležitosti Dňa učiteľov- ocenenie za dlhoročnú prácu. Od školského roku 2006 - 2007 – prijatie učiteľov starostom obce Štrba pri príležitosti Dňa učiteľov.

 37. Ocenenia žiakov za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 1985/1986 Ján Mendroš, Ondrej Michalko - prijatí na pražskom hrade za reprezentáciu ČSSR v súťaži detských požiarnikov Školský rok 1995/1996 Zuzana Balážová - prijatá prednostom Okresného úradu v Poprade Školský rok 2000/2001 Maroš Grünvaldský - prijatý prednostom Okresného úradu v Poprade

 38. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2001/2002 Barbara Blašková, Peter Miklošek – prijatí prednostom Okresného úradu v Poprade Školský rok 2002/2003 Marta Gregušková, Nikola Kundová, Ivana Švorcová – prijatí primátorom mesta Poprad Školský rok 2003/2004 Zuzana Gejdošová, Zuzana Jacková, Jana Sedláková, Ivana Švorcová – prijatí primátorom mesta Poprad

 39. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2004/2005 Marek Baláž, Róbert Baláž, Jaroslav Bartoš, Pavel Garaj, Monika Hurčalová, Eva Jančíková, Lenka Miklošeková, Michal Novotný, Patrik Oklamčák – prijatí starostom obce Štrba Ministerstvo školstva SAŠŠ udelilo ZŠ Štrba diplom ŠKOLA ROKA v celoštátnej súťaži športových aktivít škôl v SR

 40. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2005/2006 Marek Baláž, Róbert Baláž, Jaroslav Bartoš, Pavol Garaj, Michal Novotný – ocenení a prijatí ministrom školstva SR za reprezentáciu Slovenska v bežeckom lyžovaní Michal Novotný – ocenený Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu SR na Majstrovstvách sveta školských družstiev v bežeckom lyžovaní Róbert Baláž, Jaroslav Bartoš, Kristína Gotthardtová, Vladimír Grünvaldský, Veronika Hurčalová, Tomáš Jacko, Ján Kratochvíla, Michal Novotný, Janka Sedláková, Ján Šulek - prijatí starostom obce Štrba

 41. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2006/2007 Róbert Baláž, Peter Blaško, Kristína Gotthardtová, Vladimír Grünvaldský, Andreas König, Nikolas König, Ján Kratochvíla, Veronika Hurčalová, Ivan Levocký, Janka Sedláková - prijatí starostom obce Štrba

 42. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2007/2008 Ľudmila Cehelská, Miriama Garajová, Bianca Krupčíková, Juraj Marec, Ľudmila Piervolová - prijatí prednostom Mestského úradu v Poprade Zuzana Gejdošová, Renáta Kollárová, Nikolas König, Dominik Polák, Matej Vrbenský - prijatí starostom obce Štrba

 43. Ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach Školský rok 2008/2009 Sylvia Balážová, Pavol Bilnica, Lukáš Giacko, Matúš Iľanovský, Terézia Jančíková, Renáta Kollárová, Radovan Korček, Rudolf Mráz, Dominik Polák, Matej Vrbenský - prijatí starostom obce Štrba

 44. Galéria najlepších žiakov

 45. Šk. rok 1999/2000 1. A Ivana Švorcová 1. B Zlatica Kováčová 2. A Veronika Trepáčová 2. B Júlia Beliczová 3. A Pavel Bartoš 3. B Ľubica Garajová 4. A Klaudia Pavličková 4. B Pavol Garaj 5. A Marián Vojček 5. B Radka Kovaříková 6. A Nikola Kundová 6. B Ľubomíra Gotthardtová 7. A Lucia Gašparcová 7. B Lenka Ondirková 8. A Ina Chalupková 8. B Zuzana Gotthardtová 9. A Lenka Chalupková 9. B Katarína Kevická

 46. Šk. rok 2000/2001 1. A Karim Kabir 1. B Peter Marec 2. A Ivana Švorcová 2. B Zlatica Kováčová 3. A Tomáš Kabir 3. B Pavol Macko 4. A Pavol Bartoš 4. B Ľubica Garajová 5. A Klaudia Pavličková 5. B Michaela Blašková 6. A Marián Vojček 6. B Radka Kovaříková 7. A Marta Gregušková 7. B Alexandra Šerfelová 8. A Lucia Gašparcová 8. B Lenka Ondirková 9. A Ina Chalupková 9. B Zuzana Gotthardtová

 47. Šk. rok 2001/2002 1. ročník Matej Vojtek 2. A Anna Erdziaková 2. B Peter Marec 3. A Nikola Šmelková 3. B Ľudmila Cehelská 4. A Dagmar Foltínová 4. B Ivana Šerfelová 5. A Viktor Bartoš 5. B Lucia Giacková 6. A Klaudia Pavličková 6. B Pavel Garaj 7. A Kristína Kundová 7. B Radka Kovaříková 8. A Petra Bartošová 8. B Alexandra Šerfelová 9. A Lucia Gašparcová 9. B Veronika Michalková

 48. Šk. rok 2002/2003 1. ročník Kristína Zluková 2. ročník Eva Švorcová 3. A Anna Erdziaková 3. B Peter Marec 4. A Ivana Švorcová 4. B Kristína Gotthardtová 5. A Veronika Trepáčová 5. B Janka Sedláková 6. A Ľubica Garajová 6. B Denisa Gibláková 7. A Kristína Vincová 7. B Michaela Blašková 8. A Marián Vojček 8. B Alexandra Blašková 9. A Marta Gregušková 9. B Alexandra Šerfelová

 49. Šk. rok 2003/2004 1. ročník Dušan Lučanský 2. ročník Alexandra Jonasová 3. ročník Jaroslav Foltín 4. A Lucia Krajčiová 4. B Veronika Gemzová 5. A Marián Tomko 5. B Zlatica Kováčová 6. A Dagmar Budinská 6. B Janka Sedláková 7. A Júlia Cehelská 7. B Denisa Gibláková 8. A Michaela Kušnírová 8. B Pavel Garaj 9. A Pavel Michalko 9. B Alexandra Blašková

 50. Šk. rok 2004/2005 1. A Sabína Kadličeková 1. B Diana Gründvaldská 2. ročník Miriama Garajová 3. ročník Ivan Škvarenina 4. ročník Eva Švorcová 5. A Agáta Očenášová 5. B Anna Erdziaková 6. A Ľudmila Cehelská 6. B Kristína Gotthardtová 7. A Miroslava Suchá 7. B Janka Sedláková 8. A Viktor Bartoš 8. B Lucia Giacková 9. ročník Martina Ilavská

More Related