html5-img
1 / 1

foto

een winters decor met water, riet, een wiekloze molen huiverend sta je op een brug naar onbekende overzij bekoorlijk gekleed in een jas die ik nooit zag je haren verward door de gure wind gewikkeld om je hand de riem van de vrolijke hond die nog steeds niet snapt waar ik nu toch ben

enye
Download Presentation

foto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. een winters decor met water, riet, een wiekloze molen huiverend sta je op een brug naar onbekende overzij bekoorlijk gekleed in een jas die ik nooit zag je haren verward door de gure wind gewikkeld om je hand de riem van de vrolijke hond die nog steeds niet snapt waar ik nu toch ben weemoedig lijk je naar de fotograaf te kijken een vage glimlach rond je lippen foto maar ook zie ik hoe langs hem heen je lieve ogen zo in-triest in de nevelige verte staren veel wonden al geslagen maar het hevigst toch de pijn van wat ons samen werd ontstolen . de amputatie voorbij maar fantoompijn blijft hardnekkig duren geschreven- en gezegd door Eli Stater

More Related