slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
yardley-carver

ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENVIROS - Company presentation

 2. Josef Pikálek ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů ENVIROS - Company presentation

 3. Program Eko-energie OPPI • poskytovatelem dotace je MPO • určeno pro podnikatelské subjekty bez rozdílů velikosti • v programovém období 2007 – 2013 je finanční alokace stanovena na 11,3 mld.Kč • doposud vyčerpáno přibližně 9 mld.Kč • dotace je vyplácena zpětně ENVIROS - Company presentation

 4. Cíle programu • zvýšení konkurenceschopnosti • snížení energetické náročnosti na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru • snížení spotřeby fosilních paliv • zvýšení výroby energií z obnovitelných zdrojů • omezit závislost české ekonomiky na dovozu energií ENVIROS - Company presentation

 5. Nová výzva Eko-energie OPPI • III. Prodloužená • Příjem registrační žádosti • OZE 21.5.2012 – 8.6.2012 • Úspory energie 27.6.2012 – 4.7.2012 • Příjem plných žádostí 9.7.2012 – 30.9.2012 • Alokace výzvy: • Obnovitelné zdroje energie – 0,5 mld.Kč • Úspory energie – 1 mld.Kč • Kolový sběr žádostí ENVIROS - Company presentation

 6. Minimální výše dotace 0,5 mil.Kč • Maximální výše dotace 30 mil.Kč • OZE 30 % • Úspory energie • Malý podnik 50% • Střední podnik 40% • Velký podnik 30% • Na jedno IČ maximálně dva projekty • Maximálně jedno místo realizace ENVIROS - Company presentation

 7. Příjemci podpory • OZE pouze malý a střední podnik • Úspory energie bez rozdílu velikosti • Minimálně dvě uzavřená účetní období. Pro OZE lze prokázat mateřskou společností • Nesmí být příspěvkovou organizací • Nesmí být vlastněn 100% veřejným sektorem • Od zahájení projektu vede účetnictví • Nesmí být v likvidaci, exekuci, konkursu atd. ENVIROS - Company presentation

 8. Podporované aktivity • Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie • modernizace zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení účinnosti • zavádění a modernizace systému MaR • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla • zlepšování tepelně technických vlastností budov • využití odpadní energie v průmyslových procesech • zvyšování energetické účinnosti zaváděním KVET • Snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických celků • Využití obnovitelných a druhotných energetický zdrojů • Výstavba či rekonstrukce MVE ENVIROS - Company presentation

 9. Nepodporované aktivity • výzkumné, vývojové a pilotní projekty • jakékoliv OZE pro výrobu elektřiny • instalace točivých redukcí pro výrobu el.energie pro dodávku do sítě • instalace termoregulačních ventilů • instalace technologií vedoucích ke zvýšení podílu spoluspalování biomasy • projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu ENVIROS - Company presentation

 10. Podání žádosti • žádosti jsou podávány elektronicky ve dvou kolech • Registrační žádost • Stručné údaje o projektu, investičních nákladech • Finanční výkazy žadatele • Plná žádost • Přesné informace o projektu, harmonogram, rozpočet, úspory energie a emisí • Studie proveditelnosti • Energetický audit • Finanční realizovatelnost projektu • Výpis z katastru • Jakékoliv smlouvy, objednávky nebo platby lze podepsat až po podání žádosti ENVIROS - Company presentation

 11. Hodnocení projektu • dle výběrových kritérií (min. 50b ze 100b) • Ekologické přínosy – měrné náklady na snížení emisí • Ekonomické přínosy – na základě hodnoty IRR • Dosažení trvalé úspory energie – absolutní úspora energie oproti výchozímu stavu • nezávislé hodnocení externím hodnotitelem • Hodnocení technického řešení projektu odborníky s oboru • na základě těchto posudků je projekt doporučen či nedoporučen k poskytnutí podpory a dojde k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ENVIROS - Company presentation

 12. Podmínky pro proplacení dotace • realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí • dodržovat publicitu projektu • na způsobilé výdaje projektu vybrat dodavatele dle Pravidel OPPI • vést analytické účetnictví • dodržet a prokázat závazné ukazatele (úspora energie) • provozovat projekt po dobu 3-5 let od ukončení realizace • PROPLACENÍ A UDRŽENÍ DOTACE ENVIROS - Company presentation

 13. Děkuji Vám za pozornost! Kontakt: Josef Pikálek Enviros, s.r.o Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 Czech Republic tel.: +420 284 007 483 fax: +420 284 861 245 e-mail: josef.pikalek@enviros.cz web: www.enviros.cz ENVIROS - Company presentation