Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08

play fullscreen
1 / 56
Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08
148 Views
Download Presentation
azriel
Download Presentation

Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Nr POIS.01.01.00-00-033/08 Okres realizacji projektu 2007 r. – 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 3. Historia Projektu Od powstania projektu do jego zrealizowania minęło 6 lat. W lipcu 2006 r. złożono Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia dla Projektu. W 2007 r. opracowano wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach pomocy technicznej z NFOŚiGW. W 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu PO IiŚ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 4. 19 maja 2009 r. Gmina Buczkowice otrzymała potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 6. 7 lipca 2009 r. Prezes WFOŚiGW Pani Gabriela Lenartowicz oraz Wójt Gminy Józef Caputa podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 7. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 8. Do umowy o dofinansowanie projektu nr 2/2009 z dnia 07-07-2009 r. podpisano cztery aneksy. • Aneksem nr 1 z dnia 26-02-201r. wprowadzono ujednolicony tekst umowy. • Aneksem nr 2 z dnia 27-10-2010r. wprowadzono zmiany dotyczące warunków wypłacania dofinansowania w formie zaliczki oraz zasad archiwizacji dokumentacji projektowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 9. Aneks nr 3 z dnia 28-02-2011 r. został podpisany w związku z przeliczeniem luki finansowej, po przeprowadzonych przetargach, wprowadzono zmiany dotyczące parametrów finansowych umowy. • Aneksem nr 4 z dnia 26-10-2012 r. zaktualizowano kwotę dofinansowania dla projektu pomniejszając kwotę kosztów kwalifikowanych o rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 10. Po przeprowadzonych przetargach i podpisaniu aneksów do pierwotnej umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu obniżyła się z kwoty 53,4 mln zł do kwoty 33,3 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 11. Źródła finansowania projektu: • dotacja ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ – 21,3 mln zł, • środki własne gminy – 2,0 mln zł, • zwrot podatku VAT – 5,9 mln zł, • pożyczka z WFOŚiGW – 4,1 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 12. Struktura finansowania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 13. Realizacja Projektu 10 czerwca 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, do przetargu przystąpiło 9 oferentów. 18 września 2009 r. podpisano umowę z Tractebel Engineering S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 14. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 15. 15 lipca 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację całego zakresu robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w którym uczestniczyło 12 oferentów, w dniu 2 marca 2010 r. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. na roboty budowlane. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 17. Do umowy na roboty budowlane podpisano trzy aneksy. • Aneksem nr 1 z dnia 28-06-2010 r. zmieniono harmonogram realizacji projektu, • Aneksem nr 2 z dnia 21-03-2011 r. zmieniono stawkę podatku Vat, • Aneksem nr 3 z dnia 24-07-2012 r. wykreślono z zakresu roboty, które wyprzedzająco zostały wykonane przez mieszkańców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 18. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2010 r. i postępowała w etapach kwartalnych. Zakres robót objęty projektem został podzielony na IX etapów, które były przekazywane wykonawcy sukcesywnie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 19. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 20. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 21. Projekt realizowany był we wszystkich sołectwach Gminy tj. w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. Po zrealizowaniu projektu Gmina Buczkowice została skanalizowana w 95%. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 22. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 23. W sołectwie Buczkowice w ramach projektu wybudowano 20,79 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 2 000 osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 24. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 25. W sołectwie Rybarzowice w ramach projektu wybudowano 15,38 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 1 400 osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 26. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 27. W sołectwie Godziszka wybudowano 13,97 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 1 200 osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 28. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 29. W sołectwie Kalna w ramach projektu wybudowano 8,62 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 500 osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 30. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 31. 15 października 2012 r. zakończono realizację robót budowlanych w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”. Zakres rzeczowy robót został wykonany w całości. Wybudowano 58,76 km sieci kanalizacyjnej z której korzysta 5 100 osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 32. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 33. Został osiągnięty założony cel projektu – Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 34. Wybudowana sieć kanalizacyjna stanowi uzupełnienie w zakresie skanalizowania terenów, które już w części były skanalizowane. Ścieki z poszczególnych posesji przesyłane są do istniejącej przepompowni ścieków w Rybarzowicach, a docelowo tłoczone do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Bielsku – Białej. Został osiągnięty efekt ekologiczny. W ramach projektu włączono do sieci kanalizacyjnej 1260 budynków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 35. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 36. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 37. W ramach promocji: • opracowano stronę internetową projektu, • zamontowano 4 tablice pamiątkowe, • publikowano artykuły promujące projekt w gazecie gminnej i prasie regionalnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 38. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 39. Informacje na temat realizacji projektu przekazywane były co roku na zebraniach wiejskich w każdym sołectwie. W ramach promocji opracowano prezentacje audiowizualne, zakupiono materiały promocyjne, wydano folder promujący projekt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 40. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 41. Zakres robót objęty projektem kontrolowany był przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzono kontrole na miejscu, planowe oraz doraźne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 42. 27 lipca 2010 r. projekt wizytowany był w terenie przez Instytucję Wdrażającą, natomiast 15 września 2011 r. odbyło się spotkanie robocze w Gminie Buczkowice pracowników WFOŚiGW w Katowicach z pracownikami JRP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 43. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 44. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 45. W dniach 10 października do 28 października 2010r. Zespół Kontroli WFOŚiGW w Katowicach przeprowadził kontrolę projektu na miejscu. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego realizowanego projektu na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów i uzyskanych wyjaśnień. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 46. W ramach projektu Gmina Buczkowice złożyła 18 wniosków o płatność, 17 wniosków zostało już zatwierdzonych. Zgodnie z umową o dofinansowanie końcowy wniosek o płatność Gmina zobowiązana jest złożyć do 30 lipca 2013 r., Gmina planuje złożyć wniosek w czerwcu br. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 47. Zarządzanie projektem Do realizacji projektu został powołany Pełnomocnik ds. realizacji projektu, Jego Zastępca oraz Jednostka Realizująca Projekt. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za prawidłową realizację projektu, wykonuje swoje zadania za pośrednictwem JRP do której zostali oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 48. W JRP w ramach stanowiska ds. technicznych zatrudniony został Kontroler Projektu, który pracował w terenie i kontrolował przebieg robót z ramienia jednostki. Kontroler JRP uczestniczył we wszystkich odbiorach robót zanikowych, technicznych oraz przy próbach szczelności. Ponadto we wszystkich odbiorach uczestniczył oddelegowany pracownik przyszłego operatora sieciSpółki AQUA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 49. Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 50. Czynniki warunkujące poprawną realizację projektu to przede wszystkim dobre przygotowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zasad jego realizacji, a następnie bezpośrednia współpraca zInstytucją Wdrażającą Program tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko