slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC - PowerPoint PPT Presentation

wyoming-potts
85 Views
Download Presentation

Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC Ing. Monika Přibylová Agentura integrované prevence, ČEÚ Internet: www.ceu.cz/ippc email: pribylova@ceu.cz

 2. Agenda • Zpracování vyjádření • Výměna informací o BAT • Spolupráce na projektech • AIP po 1.1.2004

 3. 1. Zpracování vyjádření Stav zpracování k 31. 1. 2004 • V AIP 26 odborných pracovníků • U 10 % žádostí bylo třeba žádat o rozsáhlé doplnění žádostí • Předpoklad na rok 2004 – cca 250 žádostí

 4. Rozdělení žádostí mezi kategorie

 5. Zpracovatelé žádostí v roce 2003

 6. Postup zpracování vyjádření • Po obdržení žádosti – prostudování, připomínky – návštěva provozu (příp. požadavky na doplň. informace) • Cca po 40. dni – vyjádření od dotč. úřadů a účastníků řízení • Návrh vyjádření – projednání s žadatelem • Odeslání vyjádření do 75 dní (energetika 60 -75 dní, u 2 žádostí přerušení procesu KÚ) • Ústní projednání • doplňující vyjádření

 7. Obsah vyjádření • Chybí metodika pro OZO Šablona AIP: • Předmět vyjádření - kap. 5 žádosti • Souhrnné stanovisko k žádosti • Návrh závazných podmínek – dle § 14 zákona • Vypořádání připomínek • Porovnání s BAT (dle BREF a/nebo kritérií příl. č. 3 zákona) • Odůvodnění stanoviska

 8. Zkušenosti s procesem IPPC • Předjednání obsahu a rozsahu žádostí s KÚ, popř. i s AIP minimalizuje nedostatky v žádosti a čas hodnocení • AIP preferuje rozsah shodný s rozsahem provozovny/podniku v jedné lokalitě. • Problémy s nepochopením integrovaného pohledu od dotčených úřadů (někdy názor ČIŽP vs. KÚ) • Kategorizace zdrojů zneč. ovzduší Obtížné části žádosti: • Porovnání s  BAT • Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území • Návrh závazných podmínek provozu

 9. 2. Výměna informací o BAT • AIP člen koordinační skupiny Fóra • Odborníci z AIP členy TPS • Založení pracovních skupin pro horiz. obl.: a) Ekonomické a mezisložkové vlivy b) Principy monitoringu • Zpracování přehledu technologií v odvětvích bez BREF: PÚ, keramika, koksovny • Diskuse o aplikaci BAT 12/03

 10. Pojetí BAT • Požadavek směrnice 96/61/EC, čl. 2: ke stanovení BAT využít příl. č. 4 (kdo?) • Požadavek zákona č. 76/2002 Sb., § 14, odst. 3: úřad vychází z použití BAT při stanovení emisních limitů • Požadavek vyhl. č. 554/2002 Sb.: porovnání s BAT(dle BREF, popř. příl. č. 3) • nejasné pojetí BAT: princip vs. parametry….cíl vs. prostředek BAT v době vydání IP vs. BAT benchmark

 11. Shrnutí diskuse o aplikaci BAT • Potřeba konsensu nad pojetím BAT v procesu integrovaného povolování. • BAT lze využít k rozvoji podniků, ale direktivní regulace může podniky oslabit. Má se BAT stanovovat pro jednotlivé podniky/zařízení? Co je obsahem porovnání s BAT? Máme BAT

 12. 3. Spolupráce na projektech • Phare 2002 – Reinforcement of IPPC Anglie+Holandsko http://sharepoint.infomil.nl/eu/czech/IPPC/ a) Příprava metodiky na pravidelnou kontrolu IP, řešení přeshraničních vlivů,… b) Školení pro úřady c) Pilotní projekt – Prunéřov • ENAP – Exploring new approaches to permitting – diskuse o omezeních a vývoji IPPC v EU http://sharepoint.infomil.nl/enap/

 13. Pilotní projekt - hodnocení ECM v rámci integrovaného povolování v ČR Cíl projektu: 1) ověřit hodnocení ECM v ČR, 2) podpořit činnost TPS pro ECM Obsah: • Rešerše metodik (návrh BREF, H1,…) • Výběr metodiky pro odzkoušení - aplikována metodika návrhu BREF pro ECM, jejímž výsledkem je stanovení BAT. • Simulace použití metodiky na příkladu velkých spalovacích zařízení s daty z reálných podniků • Zhodnocení využitelnosti ECM při povolovacím procesu

 14. Závěr pilotního projektu k ECM BAT je třeba stanovitna základě porovnání alternativ vyhodnocením a) jejich dopadů na ŽP v dané lokalitě a b) případně jejich ekonomické efektivnosti. • V současné době se v povolovacím procesu BAT nestanovují. • Závazné podmínky jsou stanovovány obvykle na základě složkové legislativy ČR.

 15. 4. AIP po 1.1.2004 • Ředitel ČEÚ – Ing. Erik Geuss, • náměstek pro odbor. činnost - Ing. Milan Černobila, • 12.1. odvolání náměstkyně pro AIP – pověření Ing. Jitky Lhotákové vedením AIP • Další směřování AIP - Zlepšení kvality vyjádření (část vyjádření zadávat OZO – financování z prostředků MŽP), - Rozšířit činnost při zabezpečování informačního systému o IPPC - Správa IRZ

 16. 5. Doporučení • Využívat předjednávání před podáním žádosti a • vyjednávání v průběhu stanovování podmínek IP IP