Intro to CQI
Download
1 / 81

CQI - PowerPoint PPT Presentation


 • 709 Views
 • Uploaded on

Intro to CQI. CQI. ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ ศูนย์คุณภาพ รพ.ยะหริ่ง 18 JUN 2012. Basic Concepts and Introduction to CQI. สนับสนุนโดย. แต่ละหน่วยมีคุณภาพ. SS, RM, QA, CQI. ควบคุมประจำวัน. Customer driven. Info Syst , Int.Customer , PCT. แผนยุทธศาสตร์. คร่อมสายงาน. ประสานแนวราบ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CQI' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cqi

Intro to CQI

CQI

ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ

ศูนย์คุณภาพ รพ.ยะหริ่ง

18 JUN 2012


Basic concepts and introduction to cqi

Basic Concepts and Introduction to CQI

สนับสนุนโดย


Cqi

แต่ละหน่วยมีคุณภาพ

SS, RM, QA, CQI

ควบคุมประจำวัน

Customer driven

Info Syst, Int.Customer, PCT

แผนยุทธศาสตร์

คร่อมสายงาน

ประสานแนวราบ

Mission, Strat.Mgm, Hoshin

ทิศทางองค์กร

TQM Wheel


Tqm cqi
TQM/CQI

 • Total Quality Management : การบริหารคุณภาพโดยรวม องค์รวม ทั่วทั้งองค์กร

 • Continuous Quality Improvement : การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • TQM/CQI นิยมใช้คู่/สลับกันใช้ หากรวมกัน จะหมายถึง “การพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

 • CQI = never endless in process improvement


Cqi

ทำอย่างไร

คืออะไร

CQI

ทำไมต้องทำ

ใครทำ

ในสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ทำอะไร

เพื่ออะไร


What is cqi
What is CQI ???

 • การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • ในการปรับปรุงระบบงาน (และ/หรือการแก้ไขปัญหา)

 • เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง

 • โดยมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ


Why is cqi
Why is CQI ???

 • ความมุ่งหมาย HA : กลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของ รพ. โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ พัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • เป้าหมายของการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับ


Quality
เพราะ Quality คือ


Cqi
เพราะ หัวใจของการพัฒนาคุณภาพคือ

Team Work

(ทำงานเป็นทีม)

Customer Focus

(ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)

Self Assessment

(ประเมินตนเอง)

RM/QA/CQI

(พัฒนาต่อเนื่อง)


Cqi

Need หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ : ต้องการดื่มกาแฟ

Expectation : กาแฟควรจะร้อน และหอมกรุ่น


Cqi

Need หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ : ได้รับการตรวจและรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม

Expectation : ความเอาใจใส่ รวดเร็ว สะดวกสบาย


Cqi
Need หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

 • Explicit Need ส่วนที่ผู้ป่วยแสดงออก

 • Implicit Need ส่วนที่ผู้ป่วยไม่แสดงออก (ไม่ทราบ หรือผู้ให้บริการควรจะรับรู้โดยทั่วไปอยู่แล้ว)


Cqi

การพัฒนา หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

การทำให้มีคุณภาพ

 • Expectation

 • Need

“ทำสิ่งที่ถูกต้องให้ถูกใจ”


Cqi

Mission/ หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

Vission

RM/QA/CQI

CQI

Accredit

QA/

Std.

Accredit

Risk Management


Why is cqi1
Why is CQI ? หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

 • บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Process)

 • ผู้บริหารได้เชื่อมโยงและขยายผล (เอาหลายเรื่องมาที่เกี่ยวข้องมารวมเป็นระบบ)

 • บุคลากรได้รับการเสริมพลัง (empower)


Cqi
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพใครทำ

 • ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่น และมาร่วมมือกันทำงานเป็นทีม

 • ทีม(team) :

  • กลุ่มคนทำงานร่วม มี Obj เดียวกัน

  • การรวมกันอาศัยความเข้าใจ ผูกพัน ร่วมมือกันและกัน จนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตาม Obj


Team member participative
Team = หัวใจของการพัฒนาคุณภาพMember+Participative

 • Member = Leader + Subordinator

 • P = 3H’s

  • H= Head คือ ร่วมกันคิด

  • H= Hand คือ ทำตามที่ได้คิด

  • H= Heart คือ ให้กำลังใจเมื่อทำถูก


Cqi
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพทำอะไร

 • ทำงานปกติให้ดี ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (PDCA cycle) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานขององค์กร

 • อาจต้องอาศัยเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ เช่น ข้อมูล สถิติ การสร้างทีม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น


Cqi
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพเพื่ออะไร

 • ประโยชน์ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

 • ประโยชน์ขององค์กร : การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความอยู่รอดในระยะยาว


Cqi
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพในสิ่งแวดล้อมอย่างไร

 • จะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน

 • ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเสริมพลัง ให้ความรู้ ให้อำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ

 • องค์กรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง


Cqi

ทำอย่างไร หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

แบบไม่ง่าย

แบบง่าย


Cqi
หลักการ หัวใจของการพัฒนาคุณภาพCQI

 • ลูกค้าสำคัญที่สุด Customer Focus

 • จุดความฝันร่วมกัน Common vision

 • ทีมงานสัมพันธ์ Teamwork & Empowerment

 • มุ่งมั่นกระบวนการ Process Improvement

 • สานด้วยอริยสัจสี่ Problem solving process

 • ดีที่ผู้นำ Leadership support

 • ทำดีไม่หยุดยั้ง Continuous Improvement


Cqi
ขั้นตอน หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


Cqi
ขั้นตอน หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทุกข์ :

อะไรเป็นปัญหา

หรือโอกาสที่จะปรับปรุง

สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์) :

อะไรเป็นสาเหตุของปัญหานั้น

นิโรธ (ดับทุกข์) :

อะไรเป็นเป้าหมายของการแก้ปัญหา

มรรค (ทางดับทุกข์) :

หาทางเลือกในการแก้ปัญหา ทดลองทางเลือก สังเกต/สรุปบทเรียน


Cqi
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

 • เครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม

  • ระดมความคิด เช่น ระดมสมอง การเขียนบัตรความเห็น

  • จัดระบบความคิด เช่น ก้างปลา ต้นไม้

  • ตัดสินใจ เช่น multivoting

 • เครื่องมือสำหรับการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ

  • เก็บข้อมูล เช่น นิยาม, การสุ่มตัวอย่าง,check sheet

  • วิเคราะห์ข้อมูล เช่น Pareto diagram

  • นำเสนอข้อมูล เช่น Run chart, Control chart


Cqi

ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพ

Six hats

Lateral Thx

อื่น ๆ


Cqi
ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์

 • การดักจับความคิด (Capturing) จดบันทึกหรือเขียนออกมาทันทีที่คิดอะไรได้ใหม่ อย่าใช้วิธีจำ มาเร็วและหายเร็ว

 • การคิดท้าทาย (Challenging) คิดนอกกรอบ ไม่รู้สึกพอใจกับคำตอบที่มีอยู่ พร้อมเรียนรู้ ลองผิดลองถูก พร้อมให้ความล้มเหลวจุดประกาย/ท้าทายให้เกิดความคิดใหม่ ๆ

 • มองรอบด้าน (Broadening) นำความรู้รอบตัวมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ มองปัญหาอย่างคนนอกวงการ

 • กระตุ้นความคิดด้วยสิ่งแวดล้อม (Surrounding) ใช้ความคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา


Cqi
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า......


Cqi
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์ไซค์สามารถบรรทุกของได้

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์ไซค์ขี่ได้ ไม่โดนแดดโดนฝน


Cqi
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปตัวเอง


Cqi
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดินสอเดินได้

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลือดไม่ติดถุงมือ?


Cqi
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • จงบอกลักษณะของก้อนเมฆแล้วเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ให้เป็นความคิดเห็นของท่านที่มีต่อหน้าที่การทำงานของท่าน สัมพันธภาพในหมู่มิตรสหาย?


Cqi
รูปแบบ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์CQI ที่เรียบง่ายและเร่งการพัฒนา

เน้นการทดสอบขนาดเล็ก

ทดสอบต่อเนื่อง

ทดสอบหลายเรื่องพร้อมกัน


Cqi 2
องค์ประกอบสำคัญของ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์CQI2 ส่วน

1. คำถามพื้นฐาน 3 ข้อ (อาจสลับข้อได้) ได้แก่

 • ตั้งเป้า (Set aim) : อะไรคือสิ่งที่พยายามจะทำให้สำเร็จ

 • เฝ้าดู (establish measure) : จะใช้อะไรชี้วัดว่าคุณภาพดีขึ้น

 • ปรับเปลี่ยน (develop changes) : การเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่จะทำให้คุณภาพดีขึ้น


Cqi 21
องค์ประกอบสำคัญของ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์CQI2 ส่วน

2. การนำวงล้อ PDCA มาทดสอบทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง

 • Plan : กำหนด obj ของการทดสอบ คาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พร้อมเหตุผล จัดทำแผนทดสอบ (ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน เก็บข้อมูลอะไร)

 • Do : ดำเนินการทดสอบ บันทึกปัญหาและสิ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

 • Study/Check : วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • Act : สรุปผลว่าควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร เตรียมแผนสำหรับการทดสอบรอบต่อไป


Cqi
CQI กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • เน้นการทดสอบขนาดเล็ก ควรเริ่มต้นทดสอบ หรือ PDCA เล็ก ๆ ทำได้เร็ว จะได้ผลดีกว่า PDCA ใหญ่และใช้เวลาวางแผนนาน

 • เน้นการทดสอบต่อเนื่อง การทดสอบแต่ละรอบควรนำไปสู่การเริ่มต้นทดสอบรอบต่อไป เกิดการเรียนรู้ในแต่ละรอบ

 • เน้นการทดสอบหลายเรื่องพร้อมกัน อาจทดสอบการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ เรื่องไปพร้อม ๆ กัน โดยแต่ละเรื่องนั้นมีเป้าหมายสุดท้ายเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น


Cqi
ตัวอย่างกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

 • ตั้งเป้า

  • ลดระยะเวลานอน ICU ของผู้ป่วยที่มีระบบการหายใจล้มเหลวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

 • เฝ้าดู

  • ระยะเวลานอนในหอผู้ป่วยหนัก และระยะเวลานอนโรงพยาบาลทั้งหมด

  • จำนวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (median)

  • ค่าใช้จ่ายต่อการนอนโรงพยาบาล (median)

  • ร้อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (การเสียชีวิต, การเข้านอนซ้ำ, การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำ)

 • ปรับเปลี่ยน

  • มาตรฐานการใช้เครื่องช่วยหายใจ (มาตรฐานในการ wean เครื่องช่วยหายใจ)

  • ปรับปรุงโภชนาการ เช่น สร้างมาตรฐานการให้อาหารทางสายยาง

  • การใช้ยาแก้ปวดหรือระงับความรู้สึกอย่างเหมาะสม

 • ทดสอบการเปลี่ยนแปลง (นำแนวทางการปรับเปลี่ยนไปทดสอบ)

 • ผลลัพธ์ (วัดผลหลังจากทดสอบแล้ว โดยตอบ “เฝ้าดู”)


Cqi

เหลือง กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์น้ำเงินส้ม

ดำแดง เขียว

ม่วง เหลืองแดง

ส้ม เขียวดำ

น้ำเงิน แดง ม่วง

เขียว น้ำเงินส้ม

สิ่งที่

ยาก

คือ

การปรับเปลี่ยน


Cqi
อีกรูปแบบ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์CQI

 เลือกปัญหา

 ดลระบบ

 ศึกษา/ตั้งเป้า

 เฝ้าดู

 สังเกตผล

 Creative Test

 รู้เหตุ


Cqi 9
CQI 9 กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ขั้นตอน


Cqi

ประเด็นคุณภาพที่ควรมีประเด็นคุณภาพที่ควรมี

 • ที่มาของปัญหา (หลักการและเหตุผล)

 • วัตถุประสงค์

 • เป้าหมาย

 • ข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

 • การค้นหาสาเหตุ/ปัญหา

 • แนวทางแก้ปัญหาการติดตามผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงาน

 • ปัญหาอุปสรรค

 • ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในอนาคต/แผนพัฒนา

 • บทเรียนที่ได้รับ


Cqi

หลักการวิเคราะห์ประเด็นคุณภาพที่ควรมี CQI


1 customer focus or system focus
1. Customer focus or System focus ?ประเด็นคุณภาพที่ควรมี

 • ต้องแยกให้ออก ระหว่าง “คุณภาพ” หรือ “ทำความดี”

 • คุณภาพจะเกิดเมื่อมีการตอบสนอง Customer focus

 • ทุกเรื่องที่ทำคุณภาพ = ทำความดี

 • ทุกเรื่องที่ทำความดี = อาจไม่ตอบ Customer focus = อาจไม่ใช่ คุณภาพ


Cqi

ความดีประเด็นคุณภาพที่ควรมี

RM

QM

UM


2 pdca
2. PDCA ประเด็นคุณภาพที่ควรมีครบหรือไม่ ???

 • จะยิ่งดีถ้า PDCA มากกว่า 1 รอบ

 • ถ้ายังไม่ครบ PDCA ยังไม่ถือว่าเป็นผลงานคุณภาพ


Cqi

เน้นการทดสอบขนาดเล็กประเด็นคุณภาพที่ควรมี

ทดสอบต่อเนื่อง

ทดสอบหลายเรื่องพร้อมกัน


Cqi
3. องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ?

 • สมมติ ER ทำเรื่อง “ลดระยะเวลา admit pt ภาวะวิกฤติไป ward ได้รวดเร็ว

 • ER ดำเนินการโดย

  • ประสานบัตร ให้ช่วยลัดคิว

  • ประสานเปล ให้ช่วยลัดคิวด่วน

  • ประสานห้องยา ให้ช่วยจัดระบบคิวด่วน

  • ER เพียงประสาน

 • ผลงานควรเป็น Cross function Teamไม่ใช่ของ ER เพียงผู้เดียว


Cqi
4. องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ?แยกให้ออกว่าเป็นการปรับระบบงาน/แก้ปัญหา

 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การแก้ปัญหา

 • แต่การแก้ปัญหาเป็นเพียง subset หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ

 • Special cause = แก้ปัญหา

 • Common Cause = ปรับระบบ


Cqi

Special cause องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ? = แก้ปัญหา

Common Cause = ปรับระบบ

ทำตามระบบ

Plan

Do

ออกแบบระบบ

ศึกษา/ทบทวน/ตรวจสอบระบบ

แก้ไข/ป้องกันปัญหา

Act

Study

ปรับปรุงระบบ


Cqi
5. องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ?ความคิดสร้างสรรค์ หรือไม่

 • Green Hat

 • Lateral Thinking

de Bono Thinking Systems


Cqi
6. องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ?หลักวิชาการ ???

 • มีหลักวิชาการรองรับหรือไม่

 • โดยเฉพาะคลินิก/วิชาชีพ ต้องดูว่ามี Evidence Basedหรือไม่


Cqi
7. องค์ประกอบของทีมเหมาะสมหรือไม่ ?เทคนิค/เครื่องมือการทำ

 • เป็น minority ที่สุด ไม่ต้อง feed back

 • แต่ต้องปรับให้ถูกต้อง โดย

  • ปรับให้

  • ปรับด้วยกัน


Cqi cqi

ข้อเตือนใจทุกครั้งที่ทำข้อเตือนใจทุกครั้งที่ทำ CQIหรือเมื่อนึกถึง CQI


Cqi

อย่าทำเป็นลักษณะ “ลิขสิทธ์” แต่ต้องขยายผล


Cqi

อย่า “เรื่องอะไรจะไปลอกเขา”


Cqi

อย่า “ไร้เดียงสา ขาดการเป็นทีม”


Cqi

ต้องขยายผล ขาดการเป็นทีม”ควรมีหน่วยทำกี่หน่วยควรเข้ากรรมการไหนบ้าง


Cqi

การนำมาโชว์อยู่ในระยะ Performing (หลักการของ “ทีม”)ต้องฉลอง (ควรเป็นเวทีฉลอง)แต่อย่าจัดเป็นเวทีประกวด = misconceptไม่อยากให้เป็น “มหกรรม” “กรรมอันยิ่งใหญ่”ทำลายขวัญและกำลังใจ


Cqi

อย่าทำเป็นหน่วย ๆ หน่วยของ “กู” เองDepartmentism departmentism

อย่าเป็น “ ถือมั่น”departmentism”จงละลาย departmentism


Cross functional team 1 1 cross fn team

ปัญหาส่วนใหญ่เป็น ถือมั่น”Cross functional Teamอย่ากำหนด “1 หน่วย 1 เรื่อง”เพราะจะปิดทางไม่ให้เกิด Cross fn Team,ปิดโอกาสสำหรับเรื่องอื่น ๆ


Cqi

CQI ถือมั่น”คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:13


Cqi

CQI ถือมั่น”คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:13


Cqi

CQI ถือมั่น”คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:13


Cqi

CQI ถือมั่น”คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:13


Cqi

ทำ ถือมั่น”CQIทำให้ง่าย แต่อย่ามักง่ายคิดให้เป็นระบบ แต่อย่าติดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่อย่าฝืนใจทำกระตุ้นความคิดที่หลากหลาย แต่อย่าขัดแย้ง[นพ.อนุวัฒน์ศุภชุติกุล (11 พ.ย. 2542)]


Cqi

ความรู้สึกสัมผัสแห่งคุณภาพความรู้สึกสัมผัสแห่งคุณภาพ

--Smell Quality--


Cqi

ทุกคนเป็นความรู้สึกสัมผัสแห่งคุณภาพครูทุกที่เป็นห้องเรียนเรียนเหมือนไม่เรียนสอนเหมือนไม่สอน


Cqi
เราจำเป็นต้องก้าวข้ามปัญหาการพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องก้าวข้ามปัญหาการพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา

 • อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของการควบคุม ตรวจสอบ

 • ขาดวัฒนธรรมของการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เน้นการตอบสนองผู้ให้บริการมากกว่าลูกค่า

 • มองว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลมากกว่าระบบงาน

 • ใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล/ข้อเท็จจริง

 • ขาดการประสานและร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 • ผู้บริหารไม่ได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนจริงจัง

 • ขาดเป้าหมายระยะยาวขององค์กรซึ่งทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

อะไรคือปัญหาหลักในองค์กรของท่าน ?


Cqi

ภาคผนวกเราจำเป็นต้องก้าวข้ามปัญหาการพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา


Cqi
ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์

 • การดักจับความคิด (Capturing)

 • การคิดท้าทาย (Challenging)

 • มองรอบด้าน (Broadening)

 • กระตุ้นความคิดด้วยสิ่งแวดล้อม (Surrounding)


Cqi
หลักการ ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์CQI

 • ลูกค้าสำคัญที่สุด Customer Focus

  • คือเหตุผลที่มีหน่วยเรา ระดับคุณภาพอยู่ที่ความสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า เรามีหน้าที่หาและตอบสนอง

 • จุดความฝันร่วมกัน Common vision

  • รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ สมาชิกร่วมกำหนดเป้าหมาย และปรับเปลี่ยน

 • ทีมงานสัมพันธ์ Teamwork & Empowerment

  • พึ่งพิงกัน คุณภาพเกิดจากทุกคน ผู้ปฏิบัติได้รับการเสริมพลัง เช่น ฝึกอบรม โอกาส นำมาพัฒนาศักยภาพตน


Cqi
หลักการ ทักษะที่ช่วยเร่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์CQI

 • มุ่งมั่นกระบวนการ Process Improvement

  • มองปัญหาว่าเกิดจากระบบงาน การพัฒนาคือปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 • สานด้วยอริยสัจสี่ Problem solving process

  • วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ หาวิธีแก้ นำไปแก้ปัญหาและปฏิบัติ

 • ดีที่ผู้นำ Leadership support

  • สร้างอุดมการณ์ร่วม ผู้นำทุกระดับเปลี่ยนจากควบคุมสั่งการเป็นโค้ช

 • ทำดีไม่หยุดยั้ง Continuous Improvement

  • มองหาโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง ไม่พอใจกับระดับคุณภาพที่เป็นอยู่


ad