Mocov syst m - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mocov syst m PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mocov syst m

play fullscreen
1 / 64
Mocov syst m
773 Views
Download Presentation
raine
Download Presentation

Mocov syst m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mocov systm loha: udriavat vhodn zloenie vntornho prostredia Funkcia obliciek Vylcenie odpadovch ltok (mocovina, kys. mocov, kreatinn) utvranch pri metabolizme zorganizmu ascasne regulovat audriavat stlost vntornho prostredia aelektrolytov rovnovhu Endokrinn funkcia erytropoetn - renn-angiotenzn - endoteln Kalciov afosforov metabolizmus D3 vitamn Oblicky vychytvanie odpadovch produktov ltkovej vmeny zkrvi - tvorba mocu Moc tvorba oblicky - odvdzanie mocov cesty

  2. Mocov systm Rozdelenie mocovho systmu: 1. Oblicky 2. Odvodn mocov cesty - kalichy oblicky spojen do panvicky oblicky - mocovody - mocov mechr - mocov rra

  3. Anatmia vylucovacieho systmu a zloenie nefrnu

  4. Oblicky prov orgn po stranch chrbtice - lav oblicka od 11. hrudnkovho po 3. driekov stavec - prav niie - hmotnost 120-200 g - fazulovit tvar - predn azadn strana - horn adoln pl - laterlna konvexn strana - medilna konkvna strana Oblickov brna (hilus) medilna strana - vstup avstup ciev anervov, vstup mocovodov - farba hnedocerven - obal vzivov puzdro - tukov puzdro Zloenie: - kra - dren

  5. Oblicky Kra rka 7 mm - zrnit truktra - oblickov telieska Dren svetlejia - pruhovit truktra - oblickov pyramdy 8-18 - bzy kpovrchu oblicky - hroty (bradavky) do brny oblicky - medzi pyramdami stlpce krovej vrstvy aopacne bzy pyramd vchdzaj do krovej vrstvy Oblickov pyramda Hrot bradavka oblickovej pyramdy otvory vystenie mocu do oblic. kanlikov Oblickov kalichy Panvicka oblicky

  6. Prierez oblickou

  7. Oblicky Mikroskopick zloenie oblicky Funkcn jednotka NEFRN - dospel clovek 2 miliny nefrnov - zloenie oblickov teliesko - glomerulus + proximlny tubulus + Henleho klucka + distlny tubulus + zbern kanlk

  8. Anatmia vylucovacieho systmu a zloenie nefrnu

  9. Oblicky Teliesko oblicky - glomerulus - klbko krvnch kapilr prvodn aodvodn cieva - obal Bowmanovo puzdro 2 listy dutina do ktorej sa zkrvi prefiltrovva primrny moc Stena medzi vntrom kapilr adutinou m 3 vrstvy: 1. endotelov bunky kapilr 2.bazlna membrna 3. epitelov bunky vntornho listu glomerulrneho puzdra

  10. Glomerulus

  11. Vyetrenie nefrologickho pacienta Anamnza Fyziklne vyetrenie TK, P, hmotnost Zkladn lab. vyetrenia FW, KO, biochmia, imunochmia, mocov vyetrenie vzorka mocu, cel mnostvo mocu pecilne vyetrenia

  12. Vyetrenie nefrologickho pacienta Normln nlez mocu Farba: Svetl a tmavo lt Jasnost: Cra Zpach: Slabo "orechov"(aromatick) zpach pecifick hmotnost: 1005-1035 pH: 4,5-8,0 Bielkovina: iadna Glukza: iadna Ketoltky: iadne

  13. Laboratrne vyetrenie funkcia obliciek podla Cocroffta (iba za tandardnch podmienok) Clkr = (140- vek)x hmotnost (kg) / 69xKrS (umol/l) eny x 0,85 (maj niiu GF o 15%) Klasick metda klrens endognneho kreatinnu so zberom 24 hod mocu vpocet Clkr = V (volum mocu za jednotku casu) x U (koncentrcia kreat v moci v umol/l) PS (kreatininmia v umol/l)

  14. Mocov sediment rann moc, spracovat do 1 hodiny bunkov elementy - leukocyty, erytrocyty, epitelilne bunky valce krytle Erytrocyty max. 1-3 v zornom poli - fzov kontrast deformity Valce aglutincia bielkovinnej hmoty, odliatok tubulov /hyalnne, zrnit, erytrocytrne, leukocytrne, epitelilne/ Krytle v zvislosti od pH mocu - kalcium fosftov, urtov, fosftov - struvitov /magnzium-amnium-fosftov/ - v infikovanom alkalickom moci - cystnov (estbok) cystinria Mocov sediment podla Hamburgera 3 hodinov zber - Ery do 2000/min, Leu do 4000/min, valce do 60-70min

  15. Zobrazovacie metdy usg vyetrenie zkladn neinvazvne zobrazovacie vyetrenie - velkost, tvar, poloha, pocet - cysty, tumory, polycystick degenercia, zmenenie obliciek pri insuficiencii, konkrementy, rtg zobrazovacie metdy natvna lumblnej oblasti /kontrastn konkrementy/ - i.v. urografia /stratila na vzname po pri usg/ - hodnotenie dutho systmu pri chron. pyelonefritde, na posdenie panvicky , stzy mocu, ureterov a mocovho mechra - deti zistenie vrodench vvojovch anomli - angiografia renl nych ciev - stenza a malformcia artri, ndory a kolagenzy CT ndory, ich infiltrcia do okolia a LU MR mlo pouvan rdioizotopov vyetrenie stranov rozdiely vo funkcii obliciek pred rozhodnutm o nefrektmii, pri stze mocu a renlnej insuficiencii, urcovanie renlneho prietoku a GF

  16. Biopsia obliciek biopsia pecene invazvna metda, pri kreatinne nad 300 umol/l m mal vznam a indikuje sa iba pri RPGNF - indikcie: NS, neobjasnen proteinria, hematria, podozrenie na systmov ochorenia - KI: porucha koagulcie, tak zkladn choroby /srdcov a respiracn insuficiencia/ - loklne KI: absces oblicky a paranefritda, stza mocu, cystick zmeny obliciek, artriovenzne malformcie, solitrna oblicka

  17. Patologick mocov nlezy Hematria makroskopick- tumory, litiza mikroskopick renlna glomerulna dysmorfn bunky extraglomerulrna neglomerilrny pvod Leukocytria viac ako 5 leukocytov v zornom poli infekcie mocovch ciest, karcinm prostaty alebo mocovho mechra, urolitiza, vezikoureterlny reflux leukocytria pri sterilnom moci kvapavka, tbc, trichomonda, kandidy, mykoplazmy, TIN, kolagenzy, GNF Pyria hnis v moci

  18. Patologick mocov nlezy Proteinria viac ako 150 mg/24 hodn glomerulrna tubulrna neresorbuj sa bielkoviny a albumn v tubuloch prerenlna - dsledok zvenia srovej koncentrcie niektorch bielkovn, ktor mu prenikat GM napr. Bence-Jonesova bielkovina postrenlna - pri krvcan a expanzvnom raste a regresvnych zmench ndorov v moc. Ciest dochdza k priamej extravazcii plazmy do mocu mal do 1,5 g/24 hod stredne velk -1,5-3,5 g/24 hod velk - nad 3,5 g/24 hod

  19. Patologick mocov nlezy Proteinria selektvna vlucne albumn neselektvna - okrem albumnu 80% aj globulny /bielkoviny vysokej molekulovej hmotnosti Mikroalbuminria pociatocn tdi oblickovch ochoren (diabetick a hypertenzn/ 30-300 mg /24 hod albumn

  20. Renlne syndrmy Zlyhanie obliciek patologick stav, kedy oblicky nie s schopn udriavat normlne zloenie vntornho prostredia ani za bazlnych podmienok. Pokles GF <20 ml/min (0,33 ml/s) Uremick syndrm klinick syndrm tvoren gastrointestinlnymi, nervovmi, respiracnmi, kardilnymi, konmi a biochemickmi prznakmi

  21. Ochorenia obliciek Glomerulopatie primrne - sekundrne Nefrotick syndrm Metabolick nefropatie Tubulointersticilne nefritdy Nefrotoxick pokodenia obliciek Dedicn a vroden ochorenia obliciek Mocov kamene Tumory

  22. Glomerulonefritdy imunitn zpal glomerulov so sekundrnymi zmenami na tubuloch, cievach ainterstciu, ktorch priebeh je modifikovan tzv. neimunitnmi faktormi progresie deti a dospievajci dospel zriedka predispozcia loiskov zpaly (fokusy) zuby, prnosov dutiny, mandle, kon infekcie apod. Rozdelenie GNF podla priebehu aktne, rchloprogredujce, chronick podla etiolgie primrne, sekundrne(SLE, Schnleinova-Henochova purupra) podla morfolgie neproliferatvne (mal abnormality, membrnov, foklna segmentlna glomerulosklerza) aproliferatvne formy

  23. Glomerulonefritdy Diagnostika vyetrenie mocu krvn tlak FW, KO, kreatinn, urea, kyselina mocov, Ckreat, ASLO, HbsAg, antiHCV, imunologick vyetrenie fokusy biopsia obliciek Syndrmy: proteinurick bielkoviny hematurick erytrocyty nefritick proporcionlne zastpenie belk + ery nefroticky proteinria ?3 g/d, hypoalbuminmia, edmy, hyperlipidmia

  24. Glomerulonefritdy Aktna glomerulonefritda 14 dn po streptokokovej infekcii deti a mladistv trias symptmov: hypertenzia, opuchy, mocov nlez soligriou (miernou aprechodnou) krv - ?FW, ASLO, ? komplement aC3 zloka komplementu hojenie ad integrum vo vye 90% za 3-4 tdne terapia: pokoj na posteli, bilancia tekutn (prjem/vdaj), sacharidov dita dita prv dni medikamenty: diuretik aantihypertenzva peniciln 7-10 dn depotn PNC 3-6 mesiacov po vyhojen sancia fokusov

  25. Glomerulonefritdy Rchloprogredujca GNF pokodenie oblicke so vzostupom duskatch ltok vkrvi oligria, hematria, proteinria a nefrotick syndrm hypertenzia Rozdelenie: Goodpastuerov syndrm sprotiltkami (Ab) proti bazlnej membrne RPGNF + postih plc shemoptzami (krvcanie ohrozuje ivot) proti BM glomerulov aleveolov tvorba AB dokazateln vkrvi histolgia prolifercia buniek Bowmannovho puzdra kosciky + linerne depozity Ab dkaz imunofluorescenciou biopsia pri kreat ?300 umol/l Terapia: plazmaferza (odstrnenie Ab) ascasne imunosupresia prednison 1 mg/kg hmotnosti + cyklofosfamid 2 mg/kg aspon 8 tdnov (vymiznutie Ab) Obdobie RI - dialzy Idiopatick RPGNF pri inch formch imunokomplexovej GNF - renlne symptmy ako 1. chba plcne postihnutie predchdza mu vrusov ochorenie alebo bakterilna infekcia HDC histologicky: kosciky + niektor forma GNF Terapia: pulzy KS 2g metylprednizolnu 3x kad 2. Den Nasleduje imunosupresia: 1-2 mg/kg, resp. cyklofosfamid 2mg/kg najm pri prznakoch vaskulitd alebo nekrotizujcej GNF vbiopsii

  26. Glomerulonefritdy Chronick GNF Anamnza: subjektvne prznaky nie s objektvne: hypertenzia bolesti hlavy, zvraty, nvaly anmia - palpitcie, hucanie vuiach, slabost rozvinut renlna insuficiencia nava, ?vkonnost asymptomatick priebeh prv prznak renlna isfuficiencia daje cast angny, infekcie dchacch ciest vdetstve Diagnostika: moc proteinurick, hematurick, nefrotick, nefritick syndrm Ckreat funkcia obliciek Krvn tlak hypertenzia

  27. Bioptick nlez pri GNF Biopsia: Mal abnormality glomerulov deti, mladistv, dospel vek sekundrne pri lymfmoch opuchy sprrastkom hmotnosti nad 10 kg, vrazn KVP, hypercholesterolmia diagnostika elektrnov mikroskopia fzie pediklov podocytov spontnna prava terapia: znit prjem tekutn asoli, diuretik, prednizn 1mg/kg (8 tdnov, vpriebehu 3-4 postupne zniovat) vymiznutie resp. ?KVP a ?albuminmie rezistetn formy cyklofosfamid 2 mg/kg alebo chlorambucil 0,2 mg/kg Membrnov GNF idiopatick alebo sekundrna (malignity, lymfmy, hepatitsa B, po liekoch) histolgia: subepitelov depozit IgG aC3 so sekundrnym poruenm BM a jej zhrubnutm neselektvna KVP ?3 g/d a NS bez hypertenzie apoklesu oblickovch funkci spontnne remisie aexacerbcie terapia: pri NS pulzy KS snslednm podvanm predniznu 30 mg po dobu 1 mesiaca adal mesiac chlorambucil 0,2 g/kg (kru opakovat 3-krt)

  28. Bioptick nlez pri GNF Biopsia: Proliferatvne GNF mezangilna, membrnovo proliferatvna, foklna segmentna glomerulosklerza foklna segmentlna glomerulosklerza vpriebehu 5-10 rokov vedie do chronickej renlnej insuficiencie, terapeuticky tako ovplyvniteln histologicky - fzia noziciek podocytov asegmentlna sklerza glomerulov klinicky velk neselektvna KVP a NS + hematria, hypertenzia a ?oblickovch funkci terapia casto nespen, pri NS prednizn 1mg/kg 8 tdnov mezangioproliferatvna GNF idiopatick alebo sekundrna po prekonanej aktnej GNF, pri ochorenaich GIT (celiakai, hepatitdy, cirhza), monoklonlnej IgA gamapatii, malignitch histologicky rozmnoenie mezangia sIgA vglomeruloch najcastejia forma GNF pod obrazom IgA GNF castejie umladch muov, po infekcii dchacch ciest

  29. Glomerulonefritdy Diagnostika hematria aj makroskopick, KVP, ?IgA aCIK Prognza dobr, 15-20% - CHRI Terapia liecba infekcie dchacch ciest + liecba zkladnho ochorenia membrnovoproliferatvna GNF klinicky nefritick obraz proporcionlna KVP + hematria + valce spomerne rchlym zhorovanm oblickovch funkci + hypertenziou niektor prpady asymptomatick KVP alebo hematria ? C progresia do RI histologicky subendotelov depozity snslednm rozmnoenm avrastanm mezangia pod endotel svytvorenm zdvojenej bazlnej membrny terapia nie je znma, pri NS - imunosupresva

  30. Glomerulonefritdy Glomerulonefritdy pri vaskulitdach Systmov lupus erythematodes SLE abnormality kon, hematologick, imunologick 50% postih obliciek rozhoduje oprognze pacienta histologicky membrnov, foklna, difzna proliferatvna forma, tvorba koscikov biopsia aktivita a prognza ochorenia, glomerulov atrofia aintersticilna fibrza klinicky oblickov ochorenia chamelen medzi nefropatiami mal KVP cez nefritick, NS a po RPGNF terapia KS pulzy apotom 1 mg/kg 8 tdnov prpadne vkombincii scyklofosfamidom. Novie informcie cyklosporn A

  31. Glomerulonefritdy Glomerulonefritdy pri vaskulitdach Wegenerova granulomatza predchdza jej postih hornch HC aplc postih obliciek zhoruje prognz prejavy KVP, hematria, nefritick syndrm stendenciou do RI Ab proti granulm neutrofilov ANCA terapia - cyklofosfamid 2 mg/kg aspon 1 rok do remisie choroby prvch 6-8 tdnov vkombincii s predniznom 1 mg/kg

  32. Nefrotick syndrm samostatn klinick jednotka vskyt pri GNF, diabetickej glomerulosklerze, malignitch (plzamocytm), SLE, amyloidze ainch ochoreniach diagnostika opuchy, KVP ?3g/d, hypoalbuminmia (?25 g/l)a cast sprievodn hypercholesterolmia zven riziko KVS ochoren (IM, ICHS, AS), infekcnch atromboembolickch komplikci (trombza renlnych aa) terapia kauzlna, neslan dita sobmedzenm tekutn. Nzkobielkovinov dite 0,6-0,7 g/kg (bielkoviny zvyuj KVP aurchluj sklerzu glomerulov) diuretik pozor hypovolmia + zven diurza zhorenie oblickovch fukci hypercholesterolmia statny, resp. fibrty antikoagulanci pri rezistentnom NS sopuchmi ultrafiltrcia dialyzacnm prstrojom kachexia predcasn dialyzacn liecba

  33. Tubulointersticilne nefritdy ochorenia tubulov ainterstcia obliciek so sekundrnymi zmenami na cievach aglomeruloch irok spektrum postihnutia interstcia najcastejie nefrologick ochorenia 50-60% vetkch nefropati rizikov faktory: ensk pohlavie vo fertilnom veku (krtka uretra predispozcia postpenia MKO do mocovch ciest), mikrotraumy pri pohlavnom styku, gravidita aprod, uvanie analgetk Rozdelenie: aktne achronick 1) Aktna baktriov pyelonefritda aaktna nebaktriov intersticilna nefritda (imunitho charakteru) 2) Chronick pyelonefritda achronick nebaktriov intersticilna nefritda

  34. Aktne tubulointersticilne nefritdy Aktna pyelonefritda baktriami vyvolan zpal panvicky aprilahlho interstcia eny, diabetici, imunokompromitovan pacienti, po intrumentrnych vkonoch etiologick agens ambulantne: E.coli, Str, faecalis, stafylokok hospitalizacne: rezistentnejia flra gramnegatvna enterobaktrie, Klebsiela, Proteus, Pseudomonas aeruginosa cesty vniknutia infekcie: * zcreva cez perineum ascendentne mocovmi cestami (eny krtka uretra) * diagnostick aterapeutick postupy obtrukcie hematognna cesta - zriedkav diagnostika prznaky charakteristick, bolesti vlumblnej oblasti svstupom teplt, casto triaka pri postihnit dolnch mocovch ciest polakizria bolesti pri mocen rezanie, plenie septick teploty snekrzou papily svvojom kolikovitch bolest = vny stav ugravdnych, diabetikov apri analgetickej nefropatii laboratrne urchlen FW, leukocytza, moc leukocyty, baktrie, niekedy hematria, kultivcia mocu (stredn prd mocu), vyetrit krv urikmia, glykmia, kreatinn usg vyetrenie oblickov anomlie, anomlie moc. Mechra rtg, resp. i.v. urografia pri konkrementoch terapia pokoj na posteli, tekutiny chemoterapeutik resp. ATB (cotimoxazol, penicilny, cefalosporny po dobu 7-10 dn

  35. Aktne tubulointersticilne nefritdy Aktna nebaktriov intersticilna nefritda nebakteriov zpal interstcia prevane na imunitnom alebo toxickom podklade prcina lieky (ATB, diuretik, NSA) na imunitnom podklade I. hypersenzitvny typ imunitnej reakcie prcina hyperurikmia, cirkulacnom oku, infekcnch chorobch klinika vpriebehu inej choroby pri uvan liekov potom nasleduje vzostup teploty, prp. kon alergick reakcie (urtikria, exzm apod) mon vznik ARI oligria a anria moc eozinofily, leukocytria ?FW, eozinoflia vyetrit kreatinn, kys. moc., ureu, imunologick vyetrenie usg obliciek biopsia oblicky edm, infltrcia interstcia eozinofilmi, polynuklermi, lymfocytmi aplazmatickmi bunkami Terapia zkladn prcina, vynechat lie, KS 100-200 mg hydrokortiznu Hyperurikmia alpurinol Pri ARI dialyzacn liecba

  36. Chronick tubulointersticilne nefritdy Chronick pyelonefritda infekcia oblickovej panvicky aprilahlho tkaniva anadvzuje zvca na predchdzajce oblickov ochorenie zkladn choroba DM, anomlia moc. Ciest, obtrukcia apod. nava, polyria spolydipsiou, oblickov nedostatocnost Moc baktrie aleukocyty vyetrit moc kutivacne ?FW, leukocytza, ?duskatch ltok, anmia, porucha metabolizmu vody asol znen schopnost zahustenia mocu terapia kauzlnaATB achemoterapeutik PNC acefalosporny, chinolny, aminoglykozidy 10-14 dn potom 2-4 tdne nitrofurantoin, kys. nalidixov, kotrimoxazol

  37. Chronick tubulointersticilne nefritdy Analgetick nefropatie uvan analgetk (fenacetn), - toxick cinok na tubulrny epitel ainterstcium najm vdreni ischmia interstcia) NSA Eurpske krajiny 1-20% eny starie ako 50 rokov, sbolestami hlavy Abzus 2-3 roky uvanie analgetika Analgetick syndrm oblicky, hlava, depresie, emocne nevyrovnan, anmia, vredov choroba , ICHS, ndory uropoetickho systmu Koliky shematriou znekrzy papily KVP nzke pod 2 g/d, Moc leukocyty bez bakteririe steriln pyria Znen koncentracn schopnost, tubulrna cidza, zven straty elektrolytov RI, hypertenzia Aktna pyelonefritda vynechat analgetik ATB liecba infekcie, antihypertenzva VRI dialza

  38. Infekcie dolnch moc. ciest mechr auretra bez postihnutia oblickovho tkaniva Aktna cystitda mlad eny vsvislosti so sexulnym ivotom alebo prechladnutm ak aj uretra cystouretritda klinika tlak nad symfzou, cast nutkanie na mocenie, bolestiv mocenie splenm arezanm. Moc leukocyty abaktrie (signifikantn eny ?103 baktrii /ml Hamtria aktna hemoragick cystitda

  39. Infekcie dolnch moc. ciest Uretrlny syndrm mlad eny klinika nhle bolesti vmocovej rre spojen snutkanm na mocenie, pricom mnostvo mocu je nepatrn po prechladnut, po sex. styku umuov spolu so zpalom prostaty Moc leukocyty, prpadne (1/2 pacientov) baktrie nachdzaj sa len vpovrchovch vrstvch sliznice) stup spontnne alebo po jendorzovom podan ATB Terapia jednorazovo alebo krtkodobo ATB (ni vskyt N, lepia compliance pacienta, niie ekonomick nklady aznenie rizika selekcie rezistentnch kmenov) ATB kotrimoxazol 2-4 tbl po 4800 mg, ofloxacin 200-400 mg, ciprofloxacin 500-1000 mg Infekcia mocovch ciest hlavne vgravidite hormonlne zmeny, tlak plodu na moc. Cesty prienik infekcie 5-7% gravdnych - asymptomatick bakteriria (90% E. coli) pretrvvanie infekcie riziko aktnej pyelonefritdy u 1/3 gravdnych a rozvoj sepsy terapia polysyntetick PNC, cefalosporny, resp. fosfomycn-trometamol (3 g jednorazovo) Chronick cystitda menej vrazn prznaky ako aktna pyelonefritda vskyt vsvislosti schronickou pyelonefritdou alebo pri loklnych abnormalitch (divertikuly moc. mechra, konkrementy, cudzie teles apod) terapia odstrnenie zkladnej prciny, zistenie mikroorganizmu acielen ATB liecba

  40. Vroden vvojov chyby obliciek Agenza oblicky solitrna oblicka Hypoplastick oblicka Zdvojen oblicka, panvicka, ureter Podkovovit oblicka Bldiv oblicka

  41. Cystick ochorenia obliciek dysplastick malformcia, cysty Polycystick renlna choroba Drenov cystick choroba Drenov hubovit oblicka

  42. Polycystick oblickov ochorenia dedicn ochorenie s cystami, ? obliciek s redukciou funkcnho parenchmu krtke ramienko 16 chromozmu, resp. chromozm 4 autozomlne dominantn a recesvny typ /zomieraj v detstve/ cysty dilatovan casti tubulov a glomerulov intrakranilne aneuryzmy a subarachnoidlne krvcanie hypertenzia ? oblicky , palpovateln nevelk KVP + hematria, pyria Cysty v peceni

  43. Polycystick oblicky

  44. Cystick zmeny obliciek

  45. Alportov syndrm genetick porucha charakterizovan hematriou, postihnutm renlnych funkci, s poruchou sluchu a v niektorch prpadoch aj poruchou zraku /katarakta/ X chromozm, resp. autozomlny typ dedicnosti Porucha truktry kolagnu IV. typu abnormlne kolagnne vlkna a strata spolocnho antignu na BM stencenia a zhrubnutia BM glomerulov a tubulov rozvlknen lamina densa multilamincia aktna GNF KVP, hematria, leukocyty, vlce 20.-30. rok ivota RI

  46. Nefrolitiza patologick podmienky - v moci krytalizcia a precipitcia za vzniku krytlov ich rastom - konkrementy - kamene. Konkrementy sa mu vyskytovat v samotnej oblicke alebo v mocovode. 2 hlavn skupiny konkrementov: tuh konkrementy pozostvajce zo sol - oxalty,fosfty, urty, cystn mkk kaonkrementy bielkovinovho charakteru - napr. z baktri Prznaky: - nhle vzniknut siln bolesti v krovej oblasti vyarujce nadol do oblasti genitlu - nutkanie na mocenie - krv v moc - nevolnost, prp. zvracanie Rizikov faktory: Teplejie krajiny, leto Stres Nzky prjem tekutn alebo vyie straty tekutn v dsledku inho ochorenia Sedav spsob ivota Strava bohat na bielkoviny a rafinovan cukor

  47. Nefrolitiza

  48. Nefrolitiza Diagnostika: Klinick prznaky Vyeternie moca - nlez krvi Rtg - natvna snmka brucha Ultrasonografia Intrevenzna urografia Liecba: Dostatok tekutn, tepl obklad na krov oblast alebo tepl kpel, prava stravy Lieky tlmiace bolest V zvislosti od typu konkrementov - spazmolytik, allopurinol, magnziumoxid, diclofenac, antagonistiy vpnika a in Chirurgick - odstrnenie malch kamenov (do 3cm) litotripsiou (endoskopicky), vcie kamene sa odstranuj perkutnnou nefrolitotmiou

  49. Chronick renlna insuficiencia nedostatocnost sekretorickej, metabolickej aendokrinnej funkcie obliciek oblicky nevyhnutn pre ivot jedinca vskyt 50-70 pacientov/milin obyvatelov liecba dialyzacno-transplantacn Etiolgia vetky oblickov ochorenia 30-40% TIN, 30% GNF, 10% polycystick oblicky, 10-30% DM Patogenza komplexn poruchy zretencie duskatch ltok, vody asol, deficit zdeficitu ltok - ivn, D vitamn, erytropoetn zporuchy regulcie sekundrny hyperparathyreoidizmus, acidza

  50. Chronick renlna insuficiencia Diagnostika - IV. tdia CHRI I. tdium kreat do 300 umol/l, klinika nijak resp. minimlna, objektvne iadne takosti, ochorobe jedinec nevie diagnostikovanie zkladnej choroby aovplyvnit jej postup II. tdium kreat 300-700 umol/l, nem vcie takosti. Medikamentzna liecba, symptomatick liecebn opatrenia - metabolizmus vody asol, prjem bielkovn afoltov, liecba hypertenzie, osteopatie apod. Prznaky anmia (nevkonnost, nava, dchavica, palpitcie, hucanie v uiach, hypertenzia, retencia duskatch ltok (nechutenstvo, hnacky, polyria, vodnat moc apod). Voblasti kreatinnu 700-800 umol/l rozhodnutie odalom postupe (dialza) III. tdium kreatininmia nad 700 umol/l zvraznenie subj. takost nava, bolesti vkostiach, spontnne fraktry vkostiach, slabost proximlnych svalov, pruritus tieto prznaky iba unedialyzovanch pacientov IV. tdium terminlna renlna insuficiencia urmia sprznakmi hyprehydratcie, hypetenzie, srdcovej isuficiencie, suchej aneskr exudatvnej perikarditdy, shnackami , neuromuskulrnou drdivostou, somnolenciou a kmou.

  51. Chronick renlna insuficiencia

  52. Chronick renlna insuficiencia Vyetrenia: laboratrne vyetrenie krvi kreatinn, urea, kyselina mocov, Ckreat, KO, Na, K polyria 2-2,5 l/d, hypostenurick moc smernou hmotnostou 1,020, neskr izostenurick KVP do 25 g/d, eryria, leukocytria EKG artg vyetrenie hypertrofia LK, osteodystrofia subperiostlna uzurcia falangov, zrednutie truktry na akromioklavikulnych klboch, ostesklerotick kalcifikcia mkkch cast, spontnne fraktry Usg zmenen oblicky szkou hyperechognnou krou arelatvne rozmnoenou panvickou, vylcit stzu mocu vpanvicke pecilne vyetrenia zistenie renlnej osteodytrofie Ca, P, alkalick fosfatza, parathormn, Al, usg resp. CT prtitnch teliesok, denzitometria kost

  53. Chronick renlna insuficiencia Terapia kauzlna asymptomatick kauzlna - zkladn choroba (necinn), faktory zhorujce postup RI obtrukcia mocovch ciest aktna exacerbcia chhronickej pyelonefritdy intoxikcia liekmi DM Aktne celkov infekcie Anmia zkrvcania Dysbalancia vodno-solnej aABR, hypokalimia a acidza

  54. Chronick renlna insuficiencia Symptomatick konzervatvna adialyzacn podla tdia polyria dostatok vody a sol pri oligrii znit prjem vody, podvat diuretik, ? prvod bielkovn (0,6-0,3 g/kg/d) nzkobielkovinov dita - ? fosfty, znenie es. AM - ketoanalgy anmia vylcit straty, Fe + erytropoetn (klinika dchavica, stenokardie, cerebrlne prznaky, Hb ?80 g/l) renlna osteopatia dvod nedostatok aktvnej fromy D vitamnu, hyperfosfatmia, rezistencia kost na PTH asek. hyperparathyreoidizmus liecba 1,25-dihydrocholekalciferol 0,25-1 ug/d (kontroal scin CaxP nem prekrocit 4,5, inak hrozia kalcifikcie mkkch tkanv) hyperfosfatmia dita, viazace CaCO3 2-6 g/d, Renagel hypertenzia - faktor progresie nefropatie, ACEI (pozor pri kreat ?300 umol/l), Ca bloktory, beta-bloktory, diuretik acdza zvyuje rozorpciu Ca zkost amalnutrciu, liecba nzkobielkovinov dita, NaHCO3 hyperurikmia alopurinol Pozor !!!! retencia liekov vCHRI (aminoglykozidy, tetracyklny, digoxn, alopurinol, glbenklamid, furanton, sulfnamidy apod.)

  55. Schma dialzy

  56. Hemodialza

  57. Faktory progresie nefropati dita nzkobielkovinov hypertenzia ABR dysbalancia C aP anmia inzulnov rezistencia dyslipoproteinmia proteinria

  58. Aktne oblickov zlyhanie Zrtenie sa funkcie obliciek zrznych prcin prerenlne, renlne, postrenlne Prerenlne dehydratcia, hypotenzia, tak srdcov nedostatocnost, zlyhanie pecene Renlne aktna tubulrna nekrza, pokodenie ciev, GNF, aktna TIN, intrarenlne depozity, embolizcia cholesterolovmi depozitmi Postrenlne obtrukcia uretera Obtrukcia vvodu moc. mechra Krv zvenie koncentrcie odpadovch ltok Rozvoj urmie 1-14 dn

  59. Aktne oblickov zlyhanie Fzy aktneho oblickovho zlyhania Fza pociatocnho pokodenia Fza vcasnej diurzy (300 ml/den) Fza neskorej diurzy - polyria Fza reparcie

  60. Aktne oblickov zlyhanie Terapia bilancia prjmu avdaja tekutn obmedzen prvod tekutn 0,5 g/kg/d terapia hypertenzie ?P korekcia CaC03 hyperurikmia alopurinol metabolick acidza bikarbont infekcie ATB porucha funkcie trombocytov - krvcanie zGIT anmia dialza

  61. Problmy pacienta s ochorenm obliciek Medicnske problmy Mocov nlez bielkovina, hnis, erytrocyty Subjektvne takosti pacienta dyzria, cast mocenie, polakizria Nechut do jedla, zmeny hmotnosti Anmia nava Edmy tvre, mihalnc, DK Hypertenzia Bolesti v driekovej oblasti, horcky, triaky Zmeny nlady, podrdenost, nesstredenie

  62. Problmy pacienta s ochorenm obliciek ivotn tl Cast nvtevy u lekra Hemodialza 3x tdenne 3-5 hodn v nemocnici Prjem tekutn Dietetick nvyky zmena Zamestnanie , pracovn podmienky Rekrecia, oddych, telesn pohyb Sebakoncepcia a sebahodnotenie Ekonomick a bytov podmienky Abzy Stres

  63. loha sestry pri starostlivosti o pacienta s ochorenm obliciek Sledovat biochemick parametre (FW, KO, kreat, urea, Na, K, ABR) Vyetrenie mocu vzorky, 24 hod zber Prjem a vdaj tekutn Dita s obmedzenm bielkovn TK, P, teplota Venie Psychick podpora vhodnm rozhovorom zbavit strachu, zkosti a naptia Pomoc pri hygienickch potrebch pacienta Pomoc pri zapjan sa do liecebnho programu etrit ily hornch koncatn Sledovat stav vedomia, ptrat po zavodnen

  64. loha sestry pri starostlivosti o pacienta s ochorenm obliciek Podvat naordinovan lieky a vmat si ich cinok Zdvodnit pohybov obmedzenia Pomhat zvyovat pacientovo sebavedomie Usmernovat pacienta v prispsobovan sa chorobe Zskat prbuznch na spoluprcu Poucit pacienta o komplikcich, ocakvanom priebehu a prognze ochorenia