ve@be iz organizacije proizvodnje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VE@BE IZ ORGANIZACIJE PROIZVODNJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

VE@BE IZ ORGANIZACIJE PROIZVODNJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

VE@BE IZ ORGANIZACIJE PROIZVODNJE. 1. TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA. 1.1 FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA. Tipi~na funkcionalna struktura organizacije grupi{e sve aktivnosti u 4 osnovne funkcije: PROIZVODNJA MARKETING FINANSIJE LJUDSKI RESURSI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VE@BE IZ ORGANIZACIJE PROIZVODNJE' - waylon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ve@be iz organizacije proizvodnje

VE@BE IZ ORGANIZACIJE PROIZVODNJE

1. TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA

1 1 funkcionalna organizaciona struktura
1.1 FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA

Tipi~na funkcionalna struktura organizacije grupi{e sve aktivnosti u 4 osnovne funkcije:

 • PROIZVODNJA
 • MARKETING
 • FINANSIJE
 • LJUDSKI RESURSI.

Ovakva organizaciona struktura karakteristi~na je za proizvodne kompanije.

funkcionalna struktura1
FUNKCIONALNA STRUKTURA

PREDNOSTI:

 • Ljudi se organizuju u timove prema svojim kvalifikacijama i obrazovanju, odnosno, prema sli~nosti posla koji obavljaju.
 • Lak{e se koordinira i harmonizuje njihov rad.
 • Posti`u se bolji efekti poslovanja celog preduze}a.
funkcionalna struktura2
FUNKCIONALNA STRUKTURA

MANE:

 • Sektori pre ili kasnije te`e osamostaljenju.
 • Time je ote`an je nastup kompanije na tr`i{tu.
 • Te{ko se uspostavljaju uniformni standardi.
 • Mogu}nost funkcionalnih konflikata.
1 2 diviziona organizaciona struktura
1.2 DIVIZIONA ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ovakvu strukturu naj~e{}e poseduju velike multinacionalne organizacije, u ~ijem sastavu, {irom sveta, posluju regionalna preduze}a. Veoma ~esto ova preduze}a posluju samostalno, ali se na tr`i{tu pojavljuju sa proizvodom koji je razvijen od strane mati~ne organizacije, koja kontroli{e standarde proizvodnje i nastup na tr`i{tu ovih “}erki” preduze}a, preko svoje funkcionalne divizije. Finansije i ljudski resursi ovih preduze}a kontroli{u se od strane {tabnih funkcija mati~ne organizacije.

diviziona struktura1
DIVIZIONA STRUKTURA

PREDNOSTI:

 • Omogu}ena je decentralizacija, koja se sprovodi preno{enjem mo}i odlu~ivanja iz centra na regionalna preduze}a.
 • Mogu} je brz odgovor na promene u okru`enju.
 • Pobolj{ava se strate{ka i operativna kontrola.
 • Smanjuju se problemi vezani za podelu resursa izme|u funkcinalnih oblasti.
diviziona struktura2
DIVIZIONA STRUKTURA

MANE:

 • Pove}avaju se tro{kovi zbog dupliranja osoblja, operacija i investicija.
 • Ote`ano je odr`avanje jedinstvenog zajedni~kog imid`a organizacije.
 • Prevelika koncentracija na kratkoro~ne planove.
 • Disfunkcionalne kompetencije odseka mogu da lo{e uti~u na poslovanje.
1 3 matri na organizaciona struktura
1.3 MATRI^NA ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ovo je relativno novi oblik organizacione strukture, nastao kao rezultat koordiniranja dono{enja odluka u visokoslo`enim organizacijama, u kojima je istra`iva~ko-razvojni rad dominantna aktivnost. To su nau~ne institucije, organizacije sa specijalnom proizvodnjom vezanom za kosmi~ka istra`ivanja, avio-industrija i neke oblasti vojne industrije. Matri~na organizacija je veoma decentralizovana. Aktivnosti koje podr`avaju rad projektnih timova su: proizvodnja, finansiranje, nabavka materijala,kadrovi.

matri na struktura1
MATRI^NA STRUKTURA

PREDNOSTI:

 • Kombinacija vertikalnih linija komunikacije i autoriteta sa horizontalnim (bo~nim) linijama.
 • Pobolj{ana fleksibilnost, koordinacija i komunikacija.
 • Efikasnije kri{}enje resursa.
 • Pove}ana motivisanost u~esnika u procesu.
matri na struktura2
MATRI^NA STRUKTURA

MANE:

 • Mogu}i konflikti vezani za alokaciju ljudskih resursa izme|u timova.
 • Mogu}nost preteranog osamostaljivanja timova.
 • Resursi mogu da budu ~esto duplirani.
 • Mogu}i problemi pri dono{enju odluka.
1 4 piramidalna organizaciona struktura
1.4 PIRAMIDALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ovo je najautoritativniji tip organizacije sa strogom subordinacijom. Odlu~ivanje, naredbodavne funkcije i informacije su jednosmerni i kre}u se od vrha piramide (generalni direktori), preko prve linije upravljanja (~lanovi poslovodnog odbora), menad`era srednje linije (egzekutivne funkcije), do {efova administrativnih odelenja i poslovo|a u proizvodnji. Ovaj tip organizacione strukture vezan je za funkcionalnu organizacionu strukturu. Ovde nema dupliranja naredbodavnih linija, a upravlja~ke funkcije strogo su odvojene od izvr{ila~kih funkcija.

1 5 mre@na net organizaciona struktura
1.5 MRE@NA (NET) ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ova je organizacija sa~injena na principu teniske mre`e. Osnovna karakteristika ove organizacione strukture je decentralizacija procesa odlu~ivanja i delegiranje ovla{}enja na ~lanove poslovodnog odbora, kao i na ostale nivoe organizacije. ^lanovi poslovodnog odbora, odnosno direktori odre|enih sektora glavni su nosioci vlasti u preduze}u. Informacije se umesto jednosmerno “odozgo na dole” kre}u u svim pravcima i smerovima. Ovaj tip organizacione strukture primeren je funkcionalnoj organizaciji, koja te`i decentralizaciji, ali je bli`i divizionoj organizacionoj strukturi.

1 6 paukova mre@a web organizaciona struktura
1.6 “PAUKOVA MRE@A” (WEB) ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ovo je prvi tip organizacione strukture koji se, prema rasporedu svojih ~inilaca, postavlja u horizontalnu ravan. Ovo je gotovo potpuno decentralizovano upravljanje. Hijerarhije nema u smislu stroge subordinacije. Centar mre`e predstavlja vrh preduze}a, koji ima, uglavnom, koordiniraju}u funkciju. Protok informacija je slobodan u svim pravcima i smerovima, a odluke se donose zajedni~ki. Karakteristika ovog tipa upravljanja je izra`ena egalitarnost. Ovaj se vid upravljanja primenjuje u divizionalnim i matri~nim organizacijama, ali je bli`i matri~noj strukturi.

1 7 razu ena cluster organizaciona struktura
1.7 RAZU\ENA (CLUSTER) ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ovo je skoro potpuno decentralizovani tip upravljanja. Mo} odlu~ivanja ravnomerno je raspore|ena na sve nivoe upravljanja. I ovaj tip organizacione strukture postavljen je u horizontalnu ravan. Protok informacija je u svim pravcima i smerovima. Na~in dono{enja odluka je konsultativni. Odgovornost je zajedni~ka. Ovaj tip upravljanja je izrazito fleksibilan i adaptivan. Pogodan je za mala i srednja preduze}a, koja `ele da brzo reaguju u promenljivom, turbulentnom okru`enju. Ovaj tip upravljanja odgovara matri~noj organizacionoj strukturi.

1 8 procesna organizaciona struktura
1.8 PROCESNA ORGANIZACIONA STRUKTURA

Procesna organizacija preduze}a zna~i da je celokupno poslovanje postavljeno tako da se mo`e posmatrati kao proces ili deo procesa. Procesna organizacija preduze}a otklanja potrebu za slo`enom hijerarhijom u preduze}u. Srednji menad`erski sloj vi{e ne postoji kao takav. Promene su:

 • Menad`ment se bavi poslovanjem i ure|uje poslovni sistem.
 • Vlasnici procesa brinu o tome da procesi u poslovnom sistemu funkcioni{u kako treba.
 • Radnici u procesu odgovaraju za svoj rad.