neprofitne organizacije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Neprofitne organizacije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Neprofitne organizacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Neprofitne organizacije . Ivica Milčić, savjetnik-urednik HZ RIF. Zakonodavni okvir. Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 – ispr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neprofitne organizacije' - ornice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije

Ivica Milčić, savjetnik-urednik HZ RIF

zakonodavni okvir
Zakonodavni okvir
 • Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 – ispr.)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 11/02 i 144/10)
 • Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08 i 7/09).
lanstvo u udruzi
Članstvo u udruzi
 • Članom udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima
 • Članovi udruge mogu biti i osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću
 • Udruga je dužna voditi popis svojih članova
 • U popisu članova moraju biti navedeni kako punopravni članovi, tako i članovi koji nemaju poslovne sposobnosti ili im je ona ograničena
popis lanova
Popis članova
 • Udruga je tijekom svog djelovanja dužna voditi popis svojih članova
 • Popis članova se vodi elektronički ili na drugi prikladan način
 • Popis članova sadrži podatke o:

- osobnom imenu ili nazivu,

- datumu rođenja,

- datumu pristupanja udruzi,

- kategoriji članstva,

- datumu prestanka članstva u udruzi.

tijela upravljanja
Tijela upravljanja
 • Skupština udruge je najviše tijelo
 • Statutom udruge za skupštinu se može utvrditi i drukčiji naziv
 • Pored skupštine, statutom udruge mogu se ustanoviti i druga tijela (upravni odbor, izvršni odbor, sud časti, predsjedništvo i sl.)
zastupanje udruge
Zastupanje udruge
 • Udruga mora imati i osobu za zastupanje udruge
 • To mora biti fizička osoba (tajnik udruge, predsjednik skupštine udruge i sl.)
 • Neprofitne organizacije mogu vođenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi
 • Odgovornost ostaje na neprofitnoj organizaciji.
statut udruge
Statut udruge
 • Na osnivačkoj skupštini udruge mora se donijeti statut
 • Statut je temeljni opći akt udruge
 • Udruga ne mora imati druge opće akte
 • Ako ih ima, moraju biti usklađeni sa statutom
sadr aj statuta obvezni
Sadržaj statuta (obvezni)
 • Naziv i sjedište,
 • Zastupanje ,
 • Ciljevi,
 • Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • Članstvo te prava i obveze članova,
 • Tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata i
 • Prestanak postojanja udruge.
sadr aj statuta fakultativni
Sadržaj statuta (fakultativni)
 • Područje na kojem udruga djeluje,
 • Imovina, način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti,
 • Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge,
 • Stegovna odgovornost članova,
 • Postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge,
 • Znak udruge i njegov izgled i
 • Druga pitanja od značaja za udrugu
odr avanje skup tine
Održavanje skupštine
 • Udruga je dužna redovito održavati sjednice svoje skupštine
 • Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena koje je statutom predviđeno za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana, smatra se da je udruga prestala djelovati
promjene podataka
Promjene podataka
 • Udruga je tijekom svog djelovanja dužna prijaviti i sve promjene relevantnih podataka
 • Prijavljuju se promjene:

- statuta,

- naziva,

- skraćenog naziva,

- adrese sjedišta,

- osoba ovlaštenih za zastupanje i

- prestanak udruge.

imovina udruge
Imovina udruge
 • Imovinu udruge čine:

- novčana sredstva,

- njene pokretne i nepokretne stvari,

- te druga imovinska prava.

 • Novčana sredstva udruga može steći:

- uplatom članarine,

- dobrovoljnim prilozima i darovima,

- obavljanjem njenih djelatnosti,

- dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

imovina nakon prestanka udruge
Imovina nakon prestanka udruge
 • Kad udruga prestane postojati, njena se imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja je određena u statutu udruge
 • Ako udruga nije u svom statutu odredila kome će pripasti imovina udruge, onda preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge
odgovornost za obveze
Odgovornost za obveze
 • Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom
 • Za obveze udruge ne odgovaraju niti njeni osnivači niti članovi
prestanak postojanja
Prestanak postojanja
 • Razlozi za prestanak postojanja udruge su slijedeći:

- odluka nadležnog tijela udruge o prestanku postojanja udruge,

- prestanak djelovanja udruge,

- pravomoćna odluka suda kojom je zabranjeno djelovanje udruge i

- stečaj.

prestanak postojanja1
Prestanak postojanja
 • Smatra se da je udruga prestala djelovati:

- ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge, tj. ako se broj članova udruge smanji ispod tri člana ili

- ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana.

 • Ured državne uprave će rješenjem utvrditi da je udruga prestala postojati
likvidacija udruge
Likvidacija udruge
 • Ako je imovina udruge dovoljna da se u cijelosti namire svi vjerovnici udruge, provest će se likvidacijski postupak
 • U tom se slučaju odlukom nadležnog tijela udruge o prestanku postojanja udruge određuje:

- način provođenja likvidacijskog postupka,

- osoba ovlaštena za provedbu likvidacije (likvidator),

- visina naknade za likvidatora i

- način izvješćivanja nadležnog tijela udruge o provođenju postupka likvidacije.

obveze likvidatora
Obveze likvidatora
 • Likvidator je o svom radu dužan podnositi polugodišnja izvješća
 • Izvješća se podnose nadležnom tijelu udruge i uredu državne uprave nadležnom po mjestu sjedišta udruge
 • Kad završi postupak likvidacije, likvidator podnosi završni račun.
 • Uz završni račun likvidator daje i prijedlog o raspodjeli preostale imovine
 • Nakon raspodjele preostale imovine ured državne uprave donosi rješenje o prestanku udruge i udrugu briše iz registra udruga
poslovne knjige i isprave
Poslovne knjige i isprave
 • Definirane:
  • Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov. 109/07 i 7/09)
   • Knjigovodstvene isprave,
   • Poslovne knjige,
   • Organizacija knjigovodstva,
   • Obavljanje popisa imovine i obveza,
   • Načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje i druga područja
poslovne knjige
Poslovne knjige
 • Evidencije u koje unosimo podatke o nastalim poslovnim događajima
  • Kronološki
  • Sustavno
 • Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja – (tromjesječni statistički, obveznici PDV-a mjesečno)
 • Dnevnik,
 • Glavna knjiga,
 • I pomoćne knjige.
iz poslovanja
Iz poslovanja
 • Plaćanja gotovim novcem
  • Prema drugoj pravnoj osobi – do 105.000,00 kn za rezidente, do 15.000,00 € za nerezidente
  • Prema fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost – zabranjeno – čl.61 Zakona o porezu na dohodak i čl 90. Pravilnika o porezu na dohodak,
  • Prema fizičkoj osobi koja ne obavlja samostalnu djelatnost – ovisno o vrsti dohotka (honorari – obveza na žiroračun, plaća – može i u gotovini)
male neprofitne organizacije
Male neprofitne organizacije
 • Čl. 71. Uredbe
 • Izmjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih
 • Uputa o primjeni članka 71. Uredbe,
 • Vrijednost imovine i godišnji prihod prema podacima za tri uzastopne godine manja od 100.000,00 nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastvljanja te predaje financijskih izvještaja.
male neprofitne organizacije1
Male neprofitne organizacije
 • Neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009. dužne su voditi knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje slijedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine.
male neprofitne organizacije2
Male neprofitne organizacije
 • Vrijednost imovine utvrđuje se na posljednji dan kalendarske godine za koju se sastavljaju financijski izvještaji.
 • Imovinu čine financijska i nefinancijska imovina.
 • Prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine na kraju godine uzima se neotpisana vrijednost (nabavna umanjena za ispravak) – po propisanim stopama?
neprofitne u sustavu poreza na dobit
Neprofitne u sustavu poreza na dobit
 • Čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br., 177/04-22/12). Nisu obveznici poreza na dobit:
  • Tijela državne uprave, tijela JLP(R)S, HNB, državne ustanove, ustanove JLP(R)S
  • Državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore,
  • Udruge, umjetničke udruge, DVD,
  • Zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije
neprofitne u sustavu poreza na dobit1
Neprofitne u sustavu poreza na dobit
 • U slučaju da obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu:
  • Porezna uprava na vlastitu inicijativu ili na
  • Prijedlog drugih poreznih obveznika ili
  • Druge zainteresirane osobe
 • Može izdati riješenje kojim će utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
neprofitne u sustavu poreza na dobit2
Neprofitne u sustavu poreza na dobit
 • Poslovne knjige – vode se u skladu sa posebnim propisima koji uređuju neprofitne organizacije
 • Za dio poslovanja koji se odnose na gospodarsku djelatnost na kraju godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnosi se prijava poreza na dobit.
 • Prilog bilanca, račun dobiti i gubitka sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
 • Obveznici primjene HSFI-a
neprofitne u sustavu poreza na dobit3
Neprofitne u sustavu poreza na dobit
 • Prihod od donacija, dotacija, članarina, doprinosa i sličnog ne podliježe oporezivanju porezom na dobit ako služi za namjene za koje je neprofitna organizacija osnovana.
 • Osnovica za oporezivanje porezom na dobit je dobit ostvarena u skladu sa računovodstvenim propisima, umanjenja i uvećana za propisana umanjenja i uvećanja po Zakonu o porezu na dobit.
ulazak u sustav pdv a
Ulazak u sustav PDV-a
 • U slučaju da isporuke dobara i usluga udruge u prethodnoj (za 2013.-gleda se 2012.) premaše 230.000,00 kuna obveza je udruge upisati se u sustav PDV-a
 • Međusobne isporuke i usluge između više članica jednog saveza uključuju se u ukupnu vrijednost isporuka
 • Donacije i članarine su isključene
inventura
Inventura
 • Obveza usklade knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • Odrediti popisno povjerenstvo
 • Donijeti odluku o provođenju popisa
 • Popisno povjerenstvo nakon obavljenog popisa daje izvještaj o stanju i daje prijedloge za otpise, uništenja, isknjiženja i slično…
 • U knjigovodstvu se provode knjiženja na temelju tih odluka
pitanja
Pitanja…
 • Obračunska plaćanja …
 • Blokirani računi…
 • Rokovi plaćanja…