CILJI ORGANIZACIJE - PowerPoint PPT Presentation

cilji organizacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CILJI ORGANIZACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CILJI ORGANIZACIJE

play fullscreen
1 / 5
CILJI ORGANIZACIJE
120 Views
Download Presentation
trula
Download Presentation

CILJI ORGANIZACIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CILJI ORGANIZACIJE • Najbolj pomembni so cilji za organizacijo. Organizacijo ustanovijo ljudje z namenom uresničevati cilje. • Podjetje ima več temeljnih ciljev, ki generirajo konkretnejše cilje - sekundarne cilje (glej “drevo ciljev”!) • Podjetje lahko proizvaja še tako kakovostne proizvode, če jih kupci ne kupijo, so za podjetje odpadni material (ciljni kupci in ciljni poslovni segmenti) .

  2. Načela organizacije Osnovno načelo: s čim manjšim naporom in v čim krajšem času izdelati enega ali več proizvodov v istem času in z istim naporom - načelo produktivnosti dela. Lahko edino načelo - taki odnosi med ljudmi, ki zagotavljajo obstoj in značilnosti organizacije ter omogočajo smotrno doseganje njenih ciljev. Načelo koordinacije: Da bi managerji lahko dosegli organizacijske cilje, morajo usklajevati ljudi, projekte in naloge. Brez koordinacije človeški napori ne delujejo sinergijsko, se zgubljajo in povzročajo frustracije. Koordinacija je zato ena temeljnih prvin strukture organiziranosti. Načelo enotnosti ukazovanja: Od koga dobivati ukaze in komu poročati? Menedžerji preprečujejo tozadevne nesporazume. Načelo hierarhije: Jasno delegiranje, brez prekrivanja. Med seboj povezana dela in naloge zaposlenih v različnih enotah na enaki ravni organiziranosti terjajo neposredne horizontalne komunikacije. Načelo vodstvenega razpona: tradicionalno: 4-11 ljudi na enega menedžerja; sploščena organizacija najbolj uspešnih podjetij: večji vodstveni razpon; glej sliko na sledečem slajdu!

  3. ŠTIRJE KLJUČNI DEJAVNIKI VODSTVENEGA RAZPONA PRISTOJNOST MANAGERJEV IN ZAPOSLENIH (zaposleni začetniki – več posvečanja; novozaposleni boljši pod večjim nadzorom) PODOBNOSTI IN RAZLIČNOSTI NALOG (čim večje je število izdelkov, tem večji je kontrolni razpon) POJAVLJANJE NOVIH PROBLEMOV (čim boljše je poznavanje problemov, tem večji je lahko vodstveni razpon) OBSEG JASNO DOLOČENIH STANDARDOV IN PRAVIL (več standardov in pravil – širši vodstveni razpon) …organizacijska načela

  4. …organizacijska načela 5. Načelo avtoritete:Avtoriteta temelji na normativnih pravilih in na pravici managerja, da deluje in ukazuje po teh pravilih. Managerji pri izvajanju avtoritete sprejemajo odgovornost za delovanje in tudi da so pripravljeni odgovarjati za uspehe ali neuspehe. Delegirane naloge, morajo izravnati razdeljene pristojnosti z odgovornostjo za dosežene rezultate. Odgovornost je namreč v pozitivni korelaciji s pristojnostjo. Avtoritete imaš toliko, kolikor ti jo priznajo drugi. 6. Načelo odgovornosti:Poročanje o rezultatih dela - ugotavljanje, ali so bile odločitve učinkovite in ali so bile naloge ustrezno opravljene; ni mogoče preverjati vsega, kar podrejeni delajo, le smernice. Odgovornost zaposlenih za izvedbo v okviru dogovorjenih omejitev in tako odločitve vselej potujejo od spodaj proti vrhu organizacijske piramide. Širša odgovornost je točka, kjer se srečata pristojnost in odgovornost. V primeru neuravnoteženosti med pristojnostjo in odgovornostjo vodje ne morejo ustrezno ocenjevati svojih podrejenih. »Delegiranje pristojnosti je proces, v katerem managerji dodeljujejo podrejenim pristojnosti za delovanje in sprejemanje odločitev na posameznih področjih v organizaciji« 7. Načelo centralizacije in decentralizacije pristojnosti:Niti centralizacija niti decentralizacija ne moreta biti absolutna. Noben manager ne sprejema več odločitev sam, četudi je pristojnost popolnoma centralizirana. Popolno delegiranje bi terjalo prenos pristojnosti na srednje in nižje managerje. Tako lahko govorimo le o stopnjah centralizacije in decentralizacije. Dejavniki: • stroški odločitve, • enotnost politike, • organizacijska kultura, • razpoložljivost managerjev, • kontrolni mehanizmi, • vplivi okolja.

  5. METODE ORGANIZACIJE • Metoda je pot, po kateri moramo hoditi, da bi prišli do cilja. • Metoda organizacije dela je uporaba takih predmetov dela in delovnih sredstev ter tako oblikovanje proizvodov in tako izvajanje delovnih procesov, da bo cilj dosežen po ustreznem načelu. • Metoda za poslovanje gospodarske enote je samo gospodarjenje, s katerim enota dosega svoj cilj po načelu uspešnosti. • Predmeti, cilji, načela in metode organizacije so zelo medsebojno povezani – poslovni procesi.