Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer
Download
1 / 8

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer. Sini Korpinen Generalsekreterare Statens delegation för ungdomsärenden. På agendan idag. Statens delegation för ungdomsärenden - ABC Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer' - ulla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer

Sini Korpinen

Generalsekreterare

Statens delegation för ungdomsärenden


P agendan idag
På agendan idag ungdomsorganisationer

 • Statens delegation för ungdomsärenden - ABC

 • Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

  • Utvecklingsprogrammets bakgrund och syfte

  • I vilket skede är vi nu?

  • Varför borde detta väcka intresse?

 • Vad innebär barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för organisationernas del?


Statens delegation f r ungdoms renden nuora
Statens delegation för ungdomsärenden (Nuora) ungdomsorganisationer

 • Om Nuora och dess uppgifter stadgas i ungdomslagen

 • Sakkunnigorgan till vilket personer med sakkunskap om de ungas uppväxt- och levnadsvillkor kallas

  • Medlemmarna måste vara föreslagna av de riksomfattande ungdomsorganisationerna eller av organisationer som bedriver ungdomsarbete

 • Fyraårsperioder

 • Oberoende av statsförvaltningen och den sittande regeringen

 • Utvärderings- och understödskommissionens verksamhetskostnader betalas ur Nuoras budget, samarbetet därmed intensivt


Nuoras lagstadgade uppgifter
Nuoras lagstadgade uppgifter ungdomsorganisationer

 • Ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om de ärenden som skall tas med i det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och årligen utvärdera utfallet av programmet

  • Utvecklandeochuppföljning av indikatorerna för ungaslevnadsförhållanden

  • Årligenochprogramperiodvis

  • Hörande av de ungasröst

 • Lägga fram förslag till program och åtgärder som gäller unga,

 • Producera aktuell information om unga och deras levnadsförhållanden.

  • I praktikenindikatorarbete

  • Publikationer, bl.aUngdomsbarometern, årsbokenomungdomarslevnadsförhållandensamtpublikationenomungasfritid


Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012 2015
Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012-2015 ungdomsorganisationer

 • Stadgat i lagen, godkänns vart fjärde år

 • Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet mål är

  • skapande av fler och jämlika möjligheter inom utbildning och på arbetsmarknaden för alla barn och unga, med beaktande av ålder

  • främjande av alla barns och ungdomars aktiva medborgarskap och sociala delaktighet

 • Utgångspunkterna hittas i ungdomslagens värdegrund samt i lagens natur som sk. befolkningslag

  • Generationspolitik med i uppställandet av målsättningarna

 • Programmet godkänns i statsrådet i december

  • Utlåtanderundan har avslutats, undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet bereder den slutliga versionen


Utvecklingsprogrammets inneh ll i ett n tskal
Utvecklingsprogrammets innehåll i ett nötskal ungdomsorganisationer

 • Barns och ungas utveckling till aktiva och solidariska medborgare stöds

 • Likabehandling stöds

 • Könsperspektivet och befrämjande av jämställdhet införlivas i all barn- och ungdomsverksamhet

 • Jämlikhet i utbildning förbättras

 • Barns och ungas jämlika deltagande inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stöds

 • Ungas tillträde till arbetsmarknaden förbättras och sysselsättningen höjs

 • De ungas boende och andra delar av självständighetsprocessen stöds

 • Stärkt gemenskap i skola och fritidsverksamheter

 • Barns och ungas hälsa befrämjas

 • Samarbete och kunnande inom sektorn barn, unga och familjer förbättras


Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet ungdomsorganisationernas roll
Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet – ungdomsorganisationernas roll

 • Ungdomsorganisationernascentrala roll gällande

  • bearbetning

  • förankring

  • förverkligande

  • underlättande av uppföljningochutvärdering

   av utvecklingsprogrammet

 • Utvecklingsprogrammetinnehåller de ungdompolitiskatyngdpunkterna för de fyrakommandeåren

  • Inverkanpåutvärderingen av ungdomsorganisationernasverksamhet – barn-ochungdomspolitiskautvecklingsprogrammetsvärdegrundochvaldatemansombas

 • Skiltreserveradeekonomiskaresurser för genomförande av utvecklingsprogrammet

 • Reellförbättring av de ungaslevnadsförhållanden

  • Möjliginformationproduceradinomdenegnaverksamheten – vilkenärlinkentillindikatorarbetetsomgörspåministerietsamt i sambandmeduppföljningenochutvärderingen av utvecklingsprogrammet


Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer

Tack! ungdomsorganisationernas roll

Sini Korpinen

sini.korpinen@minedu.fi