Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar

play fullscreen
1 / 50
Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar
187 Views
Download Presentation
darci
Download Presentation

Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drogmissbruk bland Barn och Ungdomar Björn Axel Johansson bjorn_axel.johansson@med.lu.se Regionala Akutavdelningen, BUP, Malmö Barn och ungas psykiska ohälsa, Lund 2012-03-01

 2. CigaretterAlkoholCannabisEcstasy GHB LäkemedelAndrogena anabola steroiderÅngor, gaser“Non substance addiction”

 3. Cigaretter

 4. Problemets omfattning 40% av eleverna i andra ring har prövat röka 40% av de niondeklassare som röker köper egna cigaretter Risker • drogkultur • lungcancer • KOL • kärlsjuka • Åtgärder • föräldrar • handlare • tobakspolicy

 5. Alkohol

 6. Omräkning till “drinkar” Med en ”drink” menas: 1 burk mellanöl, 3,5%, 50cl eller 1 liten starköl, 5%, 33 cl, eller 1 glas vin, 12%, 15 cl, eller 1 snaps, 40%, 4 cl Med ”binge” menas: 1 flaska vin eller5 starköl, 33 cl, i följd

 7. Alkoholkonsumtion bland 15-16 åriga elever de senaste 30 dagarna Frankrike Sverige England USA 1 drink 58% 51% 74% 35% Intensivdrickande (binge) vid 1 tillfälle 28% 37% 54% 22% Berusad 1 gång 15% 34% 46% 18% Problemets omfattning

 8. Livstidsprevalens 15-16 år 17-18 år 63% 75% Alkoholkonsumtion bland15-16 åriga resp. 17-18 åriga elever Johnston et al., 2006

 9. Samsjuklighet • ADHD • Ångestsjukdom • Affektiv sjukdom Gignac M, AACAP, NYC, 2010

 10. Attityd Nolltolerans eller Harm reduction

 11. Vad säger lagen? 18 år • alkoholförtäring på restaurang • inköp av cigaretter och folköl 20 år • inköp på Systembolaget • införsel från utlandet

 12. Tidig debut Tidig alkoholdebut ökar risken för högkonsumtion och missbruk senare i livet

 13. Risker • Död • Våld/övergrepp • Osäker sex • Ångest, nedstämdhet • Normbrytande beteende

 14. Intervention vid alkoholintoxikation • Psykiatrisk undersökning • AUDIT (Alcohol Use Inventory Test) • Risker/skadeverkningar/konsekvenser • Kognitiva strategier för att säga “nej” • Föräldrastöd • Uppföljning BUP? • Anmälan till socialtjänsten? • Remiss till Maria Malmö?

 15. Preventionsmetoderför de minsta barnen • Stärka relationen mellan barn och föräldrar • Stärka samarbetet mellan hem och skola • Minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer Spoth et al., 2008

 16. Preventionsmetoderför de äldre barnen • Diskutera myter och förnekelse • Copingstrategier med KBT inriktning • Motivationsarbete till drogfria alternativ Spoth et al., 2008

 17. Farmaka • Disulfiram (Antabus) • Akamprosat (Campral) • Naltrexon (Revia) Niederhofer & Staffen, 2003 Deas, 2005

 18. Tips • Testa dina alkoholvanor • www.alkoholprofilen.se • Hur kan du ändra dina alkoholvanor • www.alkoholhjalpen.se • Möjlighet att få råd per telefon • www.alkohollinjen.se

 19. Illegala droger

 20. Livstidsprevalens Cannabis Inhalation av flyktiga substanser Amfetamin Ecstacy hallu-cinogener Kokain Heroin Sverige 7% 8% 1% 2% 1% 1% 1% Frankrike 38% 11% 2% 3% 1% 3% 2% England 29% 14% 3% 4% 6% 5% 1% Illegala droger bland 15-16 åriga elever http://www.emcdda.europa.eu/stats08

 21. Missbrukskarriären • Rökning • Alkohol • Cannabis • Centralstimulantia • Bensodiazepiner • Analgetika • Illegala opioider Heilig & Mossberg, 2007

 22. Olika faser • Experimentell fas • Inkörsport • Skola • BUP • PV • Rekreationsfas • Adaptationsfas • Kompulsiv fas Heilig & Mossberg, 2007

 23. Tidiga tecken • Pengar försvinner • Humörsvängningar • Frånvaro i skolan • Minskad förtrolighet • Gamla kompisar försvinner • Drar sig undan • Normbrytande beteende • Andra oroar sig • Socialtjänst/polis hör av sig

 24. Diagnostik • Identifiera användning • DUDIT (Drug Use Inventory Test) • Skadligt bruk, beroende (DSM-IV) • Komorbiditet • Behov av insatser, nivå, samarbete Heilig & Mossberg, 2007

 25. Internet • Apotek • Nick-names • Klassiska narkotiska substanser • Nya syntetiska hallucinogener, ex spice • Steroider • Hem till brevlådan Heilig & Mossberg, 2007

 26. Samverkande aktörer • Socialtjänst • Barn- och ungdomspsykiatri • Hem • Skola

 27. Intervention i samverkan mellan BUP och Socialtjänst • Avgiftning • Nätverk • Maria Malmö • Familjecentrum • FMN

 28. Cannabis

 29. Sverige 1% Danmark 8% Frankrike 22% England 20% Cannabis bland 15-16 åriga eleverde senaste 30 dagarna http://www.emcdda.europa.eu/stats08

 30. Kindling/Gateway • I Sverige är all hantering av cannabis brottslig • -Kindling • Gateway Pro et. contra legalisering THC- tabletter mot smärta, ångest och aptitlöshet

 31. Risker Drogkultur Olyckor, personlighetsförändring, suicid Positiva psykostecken, om fortsatt cannabismissbruk -> ökad risk för psykossjukdom (Kuepper, BMJ, 2011) Flertalet heroinister har börjat med cannabis

 32. Effekter Eftersträvad effekt • Eufori • Avslappning Negativa effekter • Ångest, katastrofkänsla • Konfusion • Derealisationsupplevelser • Positiva psykostecken ibland med aggressivitet • Kan försena personlighetsutveckling och försvaga den sociala förankringen Heilig & Mossberg, 2007

 33. Behandling Lundamodellen, haschavvänjningsprogram (HAP) • Medicinsk fas • Psykologiskt stöd (KBT- inriktning) • Sociala aspekter

 34. Behandling, forts Evidensbaserad farmakologisk behandling saknas mot både abstinens och craving

 35. Ecstasy

 36. Bakgrund Centralstimulatia Syntetiska Amfetamin, Metamfetamin, MDMA (ecstasy) Naturliga Kokain Läkemedel Gamma-hydroxy-butyrat (GHB)

 37. Prevalens, 15-16 åriga elever Livstid 2% har missbrukat ecstasy vid minst ett tillfälle

 38. Eftersträvad effekt Eufori Ökad vakenhet (dansa längre) Hallucinos Förändrade sinnesintryck

 39. Symptom vid intoxikation Hyperaktivitet Takykardi Feber Uttorkning

 40. Risker Panikångest Förvirring Hallucinos -> stark ångest Olyckor, slagsmål Arytmi Övervätskning Depressivitet (tömda serotonindepåer)

 41. Abstinessymptom Inga direkta abstinenssymptom Avgiftningsprogram saknas

 42. Farmakologisk behandling Bensodiazepiner om patienten kan kontrolleras Lugn miljö Ingen specifik antidot Svårare fall till IVA

 43. GHB (Gamma-hydroxismörsyra) Antalet dödsfall i Västsverige efter GHB-missbruk under 2007 var sju (lika många som heroin) Knutsen et al., 2005

 44. GHB forts. Eftersträvad effekt • Avslappning • Eufori Negativa konsekvenser • Andningsbesvär • Panik/ aggressivitet • Kramper • Koma

 45. Läkemedel In the April 6 2006 issue of NJM Friedman citing a teenager living in San Fransisco: “I can get prescription drugs from different places and don’t ever have to see a doctor. As long as prescription pills are taken right, they are much safer than street drugs.”

 46. Androgena anabola steroider Eftersträvad effekt • Ökad muskelmassa • Ökad träningsförmåga • Snabbare återhämtning • Aggressivitet Negativa konsekvenser • Minskad testosteronhalt • Gynekomasti • Slutning av tillväxtzoner • Aggressivitet • Sjukligt alkoholbeteende • Akne Eriksson & Scartok, 2007

 47. Sniffning (ångor) Substanser • Bensin • Lim • Färg • Tinner/lacknafta • Aceton Eftersträvad effekt • Eufori Negativa konsekvenser • Aggressivitet • Förvirring • Hallucinos http://www.vardguiden.se/

 48. Boffning (gaser) Eftersträvad effekt • Eufori Negativa konsekvenser • Aggressivitet • Överdosproblem • Konfusion • Hallucinos • Arytmi • Död Drivgaser • Butangas Mekanism Gas  hypoxi  alarm adrenalininsöndring  arytmi http://www.vardguiden.se/

 49. “Non substance addiction”Reward seeking behaviour Spelberoende • Dataspel • Nätpoker Mekanismer • Sannolikt liknande mekanismer som vid substansberoende • Dopamin • Belöning

 50. Konklusion • Drogmissbruk bland barn och ungdomar i Sverige är ett allvarligt och växande problem • Det är viktigt med tidig identifiering, diagnostik och behandling • Behandlingsmetoder finns • Samarbetet mellan BUP och socialtjänst är viktigt • Mer forskning efterfrågas