ADHD hos barn och ungdomar - PowerPoint PPT Presentation

adhd hos barn och ungdomar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADHD hos barn och ungdomar PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADHD hos barn och ungdomar

play fullscreen
1 / 46
ADHD hos barn och ungdomar
251 Views
Download Presentation
binh
Download Presentation

ADHD hos barn och ungdomar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 120308 www.orebroll.se/bup Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 2. ADHD? Attention Deficit HyperactivityDisorder Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 3. De typiska dragen • Uppmärksamhetsproblem • Impulsivitet • Hyperaktivitet/Hypoaktivitet Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 4. Definition • Barnet har svårigheter med sin uppmärksamhetsförmåga och/eller förmåga att kontrollera sin impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå. • Svårigheterna måste vara större än de man kan se hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå. Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 5. Svårigheterna måste medföra allvarliga problem i det dagliga livet. • Symtomen förändras med barnets ålder och kan följa individen under livet. Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 6. Diagnoskriterier • Symtomen av funktionsnedsättningen ska visa sig inom minst två områden (familj/skola) • Andra orsaker till symtomen ska uteslutas • Symtomen ska ha funnits i minst sex månader till en grad som inte överensstämmer med utvecklingsnivån • Vissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före sju års ålder • DSM-IV internationell manual Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 7. Olika typer av ADHD • ADHD av kombinerad typ • ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist ( ADD) • ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 8. ADHD ser olika ut • Stor variation mellan olika individer • Tar sig olika uttryck i olika åldrar • Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö • Samsjuklighet Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 9. ”Minst ett barn i varje klass” • 3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD • Ytterligare cirka 5 % har ADHD- problematik av lindrigare slag Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 10. BUP Örebro ADHD/ADD diagnos Flickor 226 (29%) 768 stycken Pojkar 542 (71%) 0-9 år 109 st (25 flickor 84 pojkar) 10-12 år 174 st (43 flickor 131 pojkar) 13-15 år 232 st (65 flickor 167 pojkar) 16-18 år 239 st (87 flickor 152 pojkar)

 11. Orsaker • Orsakerna till ADHD är komplexa och ofullständigt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett biologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomsten • Andra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela roll Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 12. Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar spelar stor roll för hur problemen utvecklas Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 13. Hur diagnostiseras ADHD? • Kartläggning / Diagnostisering – göra barnet begripligt • Värdering av svårigheterna i förhållande till ”normaltillstånd” Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 14. Uppmärksamhet Svårt att med viljans hjälp • koncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigt • rikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommande • hålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigt • styra tillbaka uppmärksamheten om man tappat fokus Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 15. Impulsivitet Svårt att • låta bli att reagera på varje impuls • tåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner • stanna upp och tänka efter innan man agerar • låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser • planera och agera långsiktigt och målinriktat Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 16. Hyperaktivitet Svårt att • mobilisera och upprätthålla energi för en uppgift man inte är motiverad för • hushålla med energin • styra och reglera aktivitetsnivån ”gasa, bromsa, lägga in rätt växel” Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 17. Exekutiva svårigheter Russell Barkley, 1997 Inhibition • Arbetsminnet – att hålla minnesbilder i huvudet en kortare eller längre tid • Inre språk/tal och förmåga att följa regler • Reglering av känslor, motivation och vakenhet • Förmåga till problemlösning, flexibilitet Självreglering Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 18. Andra utmärkande drag • Tappar bort och glömmer saker • Bristande tidsuppfattning • Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt • Ojämn prestationsförmåga • Bristande mognad (30%) • Beroende av styrning men samtidigt svåra att styra Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 19. Flickor • Flickor med ADHD fortsätter att underdiagnostiseras genom bristfällig eller felaktig remittering • Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör – lärare missuppfattar ofta symtomen (könsrollsförväntningar) • Mycket talar för att endast dom mest funktionsnedsatta flickorna remitteras till BUP • Flickor med ADHD har en ökad risk för användning av tobak och annat missbruk Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 20. Varför förstår ni inte? Varför fattar ni inte att jag inte ”fixar” skolan? Varför tror ni att jag kan bara jag anstränger mig lite mer? Varför förstår ni inte att jag är ledsen för att det ofta blir ”strul” med kompisarna? Varför fattar ni inte att jag har så svårt för att somna ? Varför slutar ni inte att tjata på mig när ni ser att jag blir så ”himla” arg? Varför fattar ni inte att jag inte kan hjälpa att det så ofta blir FEL! Fritt efter Svenny Kopp med.dr. Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 21. Utmärkande drag hos flickor • Hypersocial (vet vad alla gör) • Hyperpratar • Pillar, skriver, kluddar, tuggar • Rastlös, svårt att sitta stilla men lämnar sällan sin plats • Hyperreagerar, emotionell labilitet • Låg självkänsla och svårt att styra sitt beteende • Kamratproblem (Flickprojektet 1999-2001 Svenny Kopp) Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 22. FILM www.sjalvhjalppavagen.se

 23. ”Emma” • 1- åring - hyperaktiv, vild och orädd • Dagis - vill vara i centrum , slåss om orättvist behandlad, avbryter vuxna • Skoltiden - svårt med koncentration, svårt med inlärning • Utredning årskurs 6 – ADHD diagnos Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 24. ”Jonas” • Småbarnsåren - leker för sig själv, drömskt, umgås helst med vuxna. • Låg/mellanstadiet – inga inlärningsvårigheter men långsam och svårstartad. Svårt att slutföra uppgifter. Mycket motivationsberoende • Högstadiet – skolbyte, börjar skolvägra, livsleda, deprimerad • Utredning BUP – ADD med autistiska drag Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 25. FILM www.sjalvhjalppavagen.se

 26. Är det viktigt att upptäcka ADHD? Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 27. ADHD ökar risken för • Sviktande självkänsla • Oro/ångest, nedstämdhet/depression • Kamratproblem/mobbning • Socialt riskbeteende och riskmiljöer • Rökning, annat missbruk • Trots, aggressivitet, uppförandeproblem Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 28. Symtomen minskar • Under strukturerade förhållanden • När barnet/ungdomen är intresserad och motiverad • En - till - en situationer • Vid vuxen medverkan / stöd Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 29. ADHD symtomen försämras • När det krävs koncentration och mental ansträngning vid bristande motivation • Under ostrukturerade förhållanden • Under repetitiva eller ”tråkiga” aktiviteter • Då det är många störningsmoment • Vid brist på uppmuntran, stöd och medverkan från vuxna Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 30. Positiva egenskaper • Kreativa idésprutor • Reagerar snabbt på nya förändringar och situationer eller är eftertänksam och behöver tid • Energiska/entusiastiska • Spontanitet/nyfikenhet • Kan hyperfokusera om uppgifterna är motiverande • Noggrann • Charmerande personlighet - humoristiska • Varmhjärtade Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 31. Stöd och behandling • Begränsa symtom och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionshindret • Få redskap att förstå och hantera svårigheterna för barnet/föräldrarna/omgivningen • Psykosociala och pedagogiska insatser • I kombination med medicinering för dem med svåra problem Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 32. Familjestöd • Information i anslutning till diagnos till barnet,föräldrar samt närstående • Patientutbildning individuellt/grupp • Föräldrautbildning i grupp www.orebroll.se/bup • Samverkan med familjens samtycke t.ex BUP – skola - socialtjänst Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 33. När ska man medicinera och varför? • När symtomen fortfarande är mycket hindrande trots att omgivningen är anpassad • För att ge barnet en chans att få prestera utifrån sin förmåga • För att minska risken att barnet kan få ett försämrat psykiskt mående Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 34. Farmakologisk behandling • Läkemedel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och sina impulser • Biverkningar? • Ingen risk för beroende eller missbruk • Ska alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 35. Metylfenidat • Concerta • Ritalin • Equasym • Medikinet Atomoxetin • Strattera Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 36. Effekt av medicinering minskad hyperaktivitet minskad impulsiviteten ökad koncentration och uppmärksamhet normaliserad aktivitetsnivån – blir en ”igångsättningsmotor” eller en ”broms” mer samlad , minskad oro mer ”vaken” Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 37. Vanliga biverkningar • Aptitlöshet • Sömnsvårigheter • Huvudvärk • Magbesvär Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 38. Individuellt • All medicinering påverkar individen olika • Inte jämföra sig med andra • Därför mycket viktigt att anpassa val av preparat och dos • Ofta får man prova sig fram Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 39. Råd till föräldrar • Förstärk en positiv relation till ditt barn • Beröm ditt barn ofta • Tydliga regler, var konsekvent • Ligga steget före • Lagom ambitions- och kravnivå • Egen tid Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 40. Råd till skolan(fungerar även hemma!) • Pedagogisk kartläggning • Sätt upp enkla och tydliga mål • Uppmuntra barnets intressen och starka sidor • Skapa struktur i vardagen • Anpassa miljön • Tydlig och konkret kommunikation • Väck intresse • Ta hänsyn till barnets begränsade uthållighet • Förutse problemsituationer Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 41. Råd till skolan(fungerar även hemma!) • Uppmuntra önskvärt beteende • Belöningssystem • Sätt gränser effektivt • Hjälp barnet att hålla ordning • Underlätta hemuppgifter och prov • Pedagogiska hjälpmedel • Öva barnet i problemlösningsstrategier • Kamrater • Gör ett åtgärdsprogram • Samarbeta med föräldrarna • Se till att du har stöd för egen del Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 42. ADHD – livet ut? • ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna • Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men … • En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället • Förändras symtomen och diagnosen ej uppfylls kan den omprövas Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 43. Sammanfattning • ADHD är ett vanligt funktionshinder som inte växer bort men diagnosen kan omprövas • Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och svårigheter med aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragen • Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling • Stödinsatserna består i första hand av pedagogiska och psykosociala insatser men kombineras vid behov med läkemedelsbehandling Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 44. Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro

 45. Lästips • Beckman Vanna red. (2007) ADHD/DAMP – en uppdatering. Studentlitteratur • Forser Martin (2009) Fem gånger mer kärlek. Natur och Kultur • Ross W Greene. (2003) Explosiva barn. Studentlitteratur • Ross W Greene, Silvia Klenz Jönsson (2011) Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt . Studentlitteratur • Gillberg Christopher (2010) Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP. Cura.nu • Juul, Kirsten (2005) Barn med uppmärksamhetsstörningar – en handledning för lärare och annan pedagogisk personal. Studentlitteratur • Kadesjö Björn (2008) Barn med koncentrationssvårigheter. Liber • Kutscher Martin L (2010 ) ADHD - att leva utan bromsar: En praktisk vägledning för föräldrar och pedagoger. Natur och Kultur • Nadeau K, Littman E, Quinn P (2002 ) Flickor med AD/HD. Studentlitteratur • Socialstyrelsen (2002) ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt. Förf. Björn Kadesjö • Svenny Kopp. (2010) Girls with social and /or attention impairments. Avhandling. Göteborgs universitet

 46. www.attention-riks.se • www.socialstyrelsen.se • www.spms.se